Ang Tunay na Kabuluhan ng Paggawa ng Diyos ng mga Mananagumpay

Enero 6, 2019

Ginagawang perpekto ng Diyos ang mga tao para lamang isagawa ang Kanyang kalooban, para paglingkuran ninyo ang Diyos. Yaong mga ginamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya at Kapanahunan ng Kautusan ay hindi ginawang perpekto; sa Kapanahunan ng Kaharian gagawing perpekto ng Diyos ang isang grupo ng mga tao, at kapag talagang nagkatotoo ang Milenyong Kaharian, gagamitin Niya ang grupong ito ng mga tao para paglingkuran Siya sa lupa, para maging mga saserdote; sa gayon, sa hinaharap, gagamitin nang husto ng Diyos ang mga nagawang perpekto. … Sa lupa at sa kaharian ng Diyos, ang mga taong ito ay magiging mga haligi, sila yaong maglilingkod sa Diyos, sila ang magiging mga saserdote, at sa gayo’y may malaki at malawak na kabuluhan ang paggawang perpekto ng Diyos sa mga tao.

mula sa "Paano Dapat Hanapin ng Isang Tao ang Katotohanan" sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (I)

Kaya nga, yaong mga ginawang perpekto ng Diyos ay napakalaki ng halaga. Kailangan ng masamang sangkatauhan ang mga taong ito, at kailangan din sila ng Diyos. Minsa’y may sinabi ang Diyos kay Pedro, sabi Niya: Pedro, subok ka na, at kahit labis kang nagdusa, at labis na nasaktan ang puso mo—alam Ko ito—nais Kong malaman mo na dito, ginagawa kitang perpekto, ginagawa kitang unang bunga, para makapagpatotoo ka sa Akin. Ito ang hiling Ko, masisiyahan ako sa unang bungang ito. Sa gitna ng tao, walang makitang nakakasiya ang Diyos, nakita Niya na walang sinabi at ginawa ng lahat ng masamang sangkatauhan kundi kasinungalingan at panlilinlang, na para lang sa sarili nilang kapakanan, na kumilos sila ayon sa sarili nilang mga pagkaunawa at imahinasyon, at wala sila ni katiting na pagsunod sa Diyos, ni tunay na pagmamahal sa Kanya; walang kasiyahan sa puso ng Diyos, sa gayon ay nilayon Niyang gawing perpekto ang isang grupo ng mga tao, isang grupo ng mga unang bunga, na makasisiya sa Kanya. At tiningnan din ng Diyos ang sangkatauhan, para sa mga makapagbibigay sa Diyos ng kasiyahan at galak, kaya nga gumawa Siya ng ilang bagay sa sangkatauhan, na naging dahilan para sundin ng sangkatauhan ang kalooban ng Diyos at mabuhay sila sa lupa, dahil ginusto Niyang gawing ganap ang isang grupo ng mga tao. … Sa hangaring magawang perpekto: una, mamumuhay tayo nang makabuluhan, mamumuhay tayo na tulad ng isang tunay na tao, at sa ating puso, tayo’y kapwa mapapayapa at masisiyahan; ikalawa, magiging karapat-dapat tayo na maging sangkatauhang nilikha ng Diyos, tayo ay mga nilalang na nilikha, at bibigyan natin ng kasiyahan ang Panginoong lumikha. Iyan ang kabuluhan ng magawang perpekto. Kung ayaw ninyong magawang perpekto, at nais pa rin ninyong manirahan sa lupa bilang mga demonyo, hindi ninyo matatanggap ang pagsang-ayon ng Diyos kailanman, magiging kasuklam-suklam at nakamumuhi kayo sa Diyos magpakailanman, at isusumpa Niya kayo.

mula sa "Ang Kabuluhan ng Magawang Perpekto ng Diyos at Paano Hangaring Maging Perpekto" sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (VI)

Tagalog Church life

Hinihiling ng Diyos na sa pagganap natin sa ating tungkulin, hanapin natin ang katotohanan at kamtin natin ang kaalaman tungkol sa Diyos; sa huli, malilinis tayo sa ating kasamaan, magbabago ang ating mala-satanas na disposisyon, at magiging mga tao tayo na sumusunod at sumasamba sa Diyos. Nang maranasan ito ng mga piling tao ng Diyos, at makamtan nila ang epektong ito, ang propesiya ng Diyos—ang plano ng Diyos—na gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay bago ang sakuna ay matutupad. Ngayon, hindi ba natin nakikita na natupad na nga ito? (Oo.) Hindi matinag ang ilang tao sa paghahanap nila sa katotohanan; alam nila kung ano ang maghanap sa katotohanan, alam nila na ang pananalig sa Diyos ay para magtamo ng buhay, at kung ano ang tinutukoy ng buhay na ito, alam nila kung anong klaseng proseso ang kailangan nilang pagdaanan para magbago ang kanilang disposisyon, at nakikita nila na totoong malilinis, at maliligtas, at magagawang perpekto ang mga tao. Ngayon, naranasan na nila ang marami dito, unti-unti nilang inaalis sa kanilang sarili ang kanilang masamang disposisyon, at mayroon silang kaunting kaalaman tungkol sa Diyos, at takot sa Diyos, at kaya nilang sumunod nang kaunti sa Diyos. Kung gayon, hindi ba sila ginagawang perpekto ng Diyos? Malapit nang dumating ang araw na magtatamo sila ng buhay at katotohanan! Kapag tayo, ang grupong ito ng mga tao, ay nagawang ganap ng Diyos, talagang masusunod natin nang lubusan ang Diyos, maaari na tayong maging tapat sa Diyos hanggang kamatayan. Hindi ba ito ang resulta ng pagtatamo ng buhay? Ito nga. Ang ibig sabihin ng pagtatamo ng buhay ay talagang sinusunod ninyo ang Diyos, tapat ang pananampalataya ninyo sa Diyos, ibinubuhos ninyo ang lahat ng inyong lakas para ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, at sa huli’y hindi kayo uurong sa pag-aalay ng inyong buhay—ito’y kapag nagtamo na kayo ng buhay. Ito ang epekto, ang resulta, ng pagtatamo ng buhay, ito ay isang taong nagtataglay ng buhay.

Ang Diyos ang nagpapasiya ng katapusan ng mga tao batay sa kung taglay nila ang katotohanan. At sa anong katotohanan ito nakabatay? Sa kung talagang masusunod nga ng mga tao ang Diyos, kung may kaalaman sila tungkol sa Diyos. Ito ang pagtatamo ng katotohanan; nadarama nila na wala nang mas mahalaga, walang umiiral na may higit na kabuluhan. Nadarama nila na wala nang magdudulot ng mas malaking kagalakan kaysa ang mahalin ang Diyos. Yaon lamang mga nagmamahal sa Diyos ang pinakamaligaya sa lahat, liligaya lang kayo kapag taos-puso ninyong mahal ang Diyos, noon lamang hindi masasaktan ang inyong kalooban—at dito, kayo ay isang tao na nagtamo ng katotohanan. Kapag natamo ninyo ang mga katotohanang ito at ang resultang ito sa buhay, paano nakakamit ang gayong resulta? Kung hahanapin at susundin ninyo ang katotohanan sa pagganap ninyo sa tungkulin, ganyan ang magiging epekto sa huli. Ang pagtatamo ng tunay na kaalaman tungkol sa inyong sarili ang unang hakbang; sa huli, kapag nagtamo na kayo ng kaalaman tungkol sa Diyos, iyon ang yugto na nagkaroon ng resulta sa pagdanas ninyo sa buhay, at iyon ang pinakamataas sa lahat ng yugto.

mula sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (Series 156)

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.
Makipag-ugnayan sa Amin
Kontakin Kami Gamit ang Messenger

Kaugnay na Nilalaman