Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Dapat Malaman ng Isa na Tanging ang Tatlong Yugto ng Mga Gawain ng Diyos ay Ang Kanyang Ganap na Gawain Para sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

11

Dapat Malaman ng Isa na Tanging ang Tatlong Yugto ng Mga Gawain ng Diyos ay Ang Kanyang Ganap na Gawain Para sa Pagliligtas sa Sangkatauhan

Ang pahayag ng Diyos sa Kanyang tatlong mga yugto ng gawain ay ganap na sapat upang malinaw nating makita na ito ay itinayo nang baitang-baitang, ang bawat yugto ay may malapit na kaugnayan sa susunod. Ang bawat isang yugto ng gawain ay masyadong praktikal at makatuwiran, at tanging ang tatlong mga yugtong ito ng gawain ang ganap na gawain ukol sa pagliligtas ng sangkatauhan, at ang tatlong mga yugto ng gawain ng Diyos ay ang Kanyang plano sa pamamahala para sa pagliligtas sa tao. Iyon ang dahilan kung bakit tanging ang pagkaunawa sa tatlong mga yugto ng gawain ay ang tunay na pagkaunawa sa gawain ng Diyos, at sa gayong paraan lamang posibleng ganap na maunawaan ang matuwid na disposisyon ng Diyos at ang Kanyang kakanyahan. Kung kaya, dapat tayong magkaroon ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa ukol sa kakanyahan at kabuluhan ng bawat yugto ng gawain ng Diyos, at sa gayon lamang natin tunay na matatanto na tanging ang tatlong yugto ng mga gawain ng Diyos ang ganap na gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Maaari nating lahat makita nang malinaw sa bawat yugto ng gawain ng Diyos kung paano Siya naging matagumpay sa digmaan laban sa masasamang hukbo ni Satanas, at maraming mga tao sa bawat yugto ng Kanyang gampanin ang gumanap sa papel ni Satanas, demonyo, ginagawa ang kanilang buong makakaya upang antalain at gambalain ang Kanyang gawain, at kanila ring nalito, iginapos, kinontrol, at ginamit ang mga hinirang ng Diyos, nagtatangkang sirain ang gawain ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, matalinong Diyos, at palagi Niyang ginagamit ang panlilinlang ni Satanas bilang paglilingkod upang matamo ang Kanyang gawain ukol sa pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan. Sa Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Biyaya, ginamit Niya si Satanas upang maglingkod at sa pamamagitan ng pagtataksil ni Judas at pagpapapako ng Panginoong Jesus sa krus, tinapos Niya ang Kanyang gawain ng pagtubos. Sa Kapanahunan ng Kaharian, sa pamamagitan ng pagkagambala, pananabotahe, at pagkalito na dulot ng mga antikristo, mga bulaang tagapanguna, at lahat ng mga uri ng masasamang espiritu, sinasanay Niya ang Kanyang mga hinirang at ginagawa silang perpekto upang maunawaan ang katotohanan, magawang makilala si Satanas, mapoot sa masama, at tatalikuran ang dakilang pulang dragon, at makapasok sa realidad ng Kanyang mga salita. At panghuli, ginagawa Niyang ganap ang Kanyang mga hinirang at dinadala sila sa kaharian. Ang pagkaunawa sa tatlong mga yugto ng gawain ng Diyos ukol sa pagliligtas sa sangkatauhan ay totoong makahulugan. Hindi lamang sa nakikita natin kung nasaan ang pagka-makapangyarihan sa lahat at karunungan ng Diyos, ngunit higit pa na, maaari nating maunawaan ang Kanyang disposisyon at kung anong mayroon at kung ano Siya na nabubunyag sa bawat yugto ng Kanyang gawain. Sa ganitong paraan ang mga bunga ng ating tunay na pagkaunawa sa Diyos ay mapapasan. Ang realidad ay, ang proseso ng pagsailalim sa tatlong mga yugto ng gawain ng Diyos ay ang proseso ng sa pagkaunawa sa Diyos, at ito rin ang proseso ng mga pananaw ng mga tao at ang mga disposisyon sa buhay na sumasailalim sa dahan-dahang pagbabago upang matamo ang kaligtasan at pagiging perpekto. Pagkatapos na maranasan ng mga tao ang gawain ng Diyos sa mga huling araw saka lamang sila tunay na magiging ligtas at ganap na nakamit ng Diyos, upang hindi na sila magkasala at hindi na lalaban sa Diyos. Ito ay dahil sa ang mala-demonyong mga disposisyon ng tiwaling sangkatauhan ay nabago at taglay nila ang totoong pagkaunawa ukol sa Diyos. Hindi na nila binibigyang-kahulugan at nilalabanan ang Diyos batay sa mga paniwala at mga guni-guni ng mga tao, at kahit paano man sila inaakay ng Diyos at kung paano man itinatalaga at isinasaayos ang mga bagay, magagawa nilang maging masunurin sa harap Niya na mayroong isang puso ng pagpipitagan. Yaong lamang mga nagkakamit ng pagliligtas ng Diyos ang makapapasok sa kapahingaan na ipinagkaloob ng Diyos at tunay na makakamit ang kanilang huling hantungan. Walang anumang pag-aalinlangan tungkol rito.

Ang Diyos ay gumawa ng tatlong mga yugto ng gawain sa Kanyang pagliligtas sa sangkatauhan, at nagtulot ang tatlong yugto ng gawaing ito sa mga tao na maunawaan ang Kanyang matuwid na disposisyon at ang Kanyang karunungan at pagka-makapangyarihan, at kung kaya bumaling sa Kanya at maging ligtas. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkaunawa sa tatlong mga yugto ng gawain ng Diyos ay lubos na makabuluhan.

mula sa “Tanging Ang Tatlong Yugto ng Mga Gawain ng Diyos Ang Kanyang Ganap na Gawain Para sa Pagliligtas sa Sangkatauhan” sa Tinipong mga Sermon—Tustos para sa Buhay

Kaugnay na Content