Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ano ang Patotoo ng mga Mananagumpay?

6

Ano higit sa lahat ang mahahayag kapag nagbahagi kayo ng matagumpay na patotoo para sa Diyos sa sandali ng pagbagsak ng malaking pulang dragon? Ang mahahayag higit sa lahat ay ito: tunay ang pagsunod ninyo sa Diyos, matapat kayo sa Diyos, lubos na nakabaling ang inyong puso sa Diyos, taos-puso ang pagmamahal ninyo sa Diyos, inuubos ninyo ang inyong lakas para sa Diyos, tapat kayo sa Diyos; ganitong mga tao lang ang tunay na tumalikod sa malaking pulang dragon at naging matagumpay laban kay Satanas, ito lang ang patotoo ng mga mananagumpay. Ang isang taong mahiyain at ayaw mangahas na gampanan ang kanilang tungkulin kapag naharap sa pagpapahirap at pang-aabuso ng malaking pulang dragon—siya ba ang nakapanaig laban kay Satanas? Kung walang nagbago sa disposisyon sa buhay ng isang tao, kung wala pa silang kahit katiting na kaalaman tungkol sa Diyos, at hangad pa rin nilang protektahan ang sarili nilang katayuan at reputasyon, nililinlang ang mga tao sa pamamagitan ng pangangaral ng doktrina, natalikuran na ba ng taong iyon ang malaking pulang dragon? Hindi pa. Ang puso ng mga tumalikod sa malaking pulang dragon ay lubos na bumabaling sa Diyos, bumabaling ang kanilang puso sa Diyos, taos-puso nilang mahal ang Diyos, matapat ang puso nila sa Diyos, lubos na sinusunod ng kanilang puso ang Diyos, lubos nang pag-aari ng Diyos ang kanilang puso. Ganitong mga tao lang ang may kakayahang talikuran ang malaking pulang dragon at talunin si Satanas, sila lang ang tunay na mga mananagumpay. Sabihin nating may mga tao na ginagampanan ang kanilang tungkulin, pero kapag malapit nang bumagsak ang malaking pulang dragon, tumitigil silang gawin iyon at umuuwi. Tinatalikuran ba ng gayong mga tao ang malaking pulang dragon? Sila ba ay mga mananagumpay? Hindi sila naging matapat hanggang sa huli—at ang huling katapatang ito ang pinakamahalaga. Kung may mga tao, noong panahon na todo ang pagpapahirap ng malaking pulang dragon, na nagsisimulang maging mahiyain at matakot, at ayaw gampanan ang kanilang tungkulin, pero sa huli ay naghahanap sa katotohanan, at matapos hanapin ang katotohanan nang ilang taon, ay nagkakaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos—at lalo pang namumuhi sa malaking pulang dragon sa kanilang puso, at laging ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa Diyos, at sinusunod ang Diyos hanggang sa huli, at inaalay ang huling katapatan, hanggang sa bumagsak ang malaking pulang dragon—tunay ba ang ibinabahaging patotoo ng gayong mga tao? Tunay ang patotoong ibinabahagi ng mga taong ito, at sila ay mga mananagumpay. Kung nais ninyong magawang perpekto ng Diyos at maging mananagumpay, at maging isang taong hangad na masunod ang kalooban ng Diyos, magtatagumpay lamang kayo sa pamamagitan ng paghahanap sa katotohanan at pagsasagawa ng mga pagbabago sa inyong disposisyon sa buhay.

mula sa “Mga Pagpapala at Pangako ng Diyos sa Kanyang mga Piling Tao” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (VI)

Ano ang Patotoo ng mga Mananagumpay?

Kung gayon, sa mga huling araw, yaong mga mananagumpay na nagawang perpekto ng Diyos, saan ibabatay ang paglalarawan sa kanila bilang mga mananagumpay? Dahil nagbigay ng maluluwalhati at tumataginting na patotoo ang mga taong iyon. Anong maluluwalhati at matutunog na patotoong ito? Sa malupit na kapaligirang ito, sa malupit na kapaligiran kung saan mainit na pinag-uusig ni Satanas ang mga hinirang ng Diyos, na matibay na naninindigan sa patotoo, patuloy na sumusunod sa Diyos, sa pagtupad sa tungkulin tulad ng dati, sa paghahanap sa katotohanan habang tumutupad sa tungkulin, at sa huli’y pinaninindigan ang mga prinsipyo kapag nagsasagawa ng mga gawain, nakatayo sa panig ng Diyos habang humaharap sa maraming pagsubok, nang hindi nagkakasala, hindi nabibihag ni Satanas, nagtitiyaga hanggang wakas, gayong mga tao ang mga mananagumpay, gayon ang mga saksi sa mga mananagumpay. … ang mga taong iyon na nagtiyaga sa kanilang pananalig sa Diyos at sa karanasan nila sa gawain ng Diyos hanggang sa huli, na nagtiyaga hanggang sumapit ang malaking kapahamakan, ang mga taong ito ang magiging mga mananagumpay. Sa panahong ito, natiis nila ang napakaraming tukso, pagkubkob, at pang-uusig mula kay Satanas, subalit hindi sila nagkasala, nakatayo pa rin sila: Sila ang mga mananagumpay. Sila ang mga taong lumaban hanggang sa huli, nakaposisyon pa rin sila, tumutupad sa kanilang mga tungkulin sa kasiyahan ng Diyos: Sila ang mga mananagumpay. Naiintintihan mo ba? Pagkatapos ay maaaring sabihin ng ilan: “Kung gayon, yaong mga nagtitiyaga hanggang sa huli ang magiging mga mananagumpay.” Subalit hindi ito ang tamang interpretasyon. Kinailangang dumanas ng maraming pagsubok ang gayong mga tao, at natiis nila ang mga pagsubok na ito para maging mga mananagumpay. … Ang ilan ay naaresto, isinakdal, at sinintensyahan ni Satanas. Hindi pumirma ang mga taong ito sa anumang liham ng pagsisisi, hindi sila nakipagkasundo, pinawalan sila matapos makulong nang ilang taon, nanindigan sila at nagpatotoo. Ang ilan ay tinalikuran ng kanilang asawa, iniwan sila ng kanilang mga anak, subalit nanindigan sila, hindi sila nagkasala, at sumunod sila sa Diyos hanggang sa huli; ang mga taong ito ang magiging mga mananagumpay. Iba’t ibang ang kalagayan nila sa buhay, naranasan nila ang lahat ng klase ng sitwasyon, subalit gaano man karaming pagsubok ang kanilang naranasan, hindi sila napatumba, nanindigan sila. Nagtiyaga ang mga taong ito hanggang sa huli sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin; hinahanap pa nila ang katotohanan at tinatanggap ang katotohanan habang tinutupad ang kanilang mga tungkulin. Patuloy na nababawasan ang kanilang mga paniwala, patuloy na humuhupa ang kanilang paglaban, patuloy na nababawasan ang kanilang mga pag-aaway, at sa huli, nadarama nila na sila ay naging kasundo ni Cristo, nang walang anumang bahid ng mga pag-aaway, walang anumang tanda ng mga paniwala; sila ang magiging mga mananagumpay.

mula sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (Series 132)

Ano ang patotoo tungkol sa magawang ganap at matamo ng Diyos? Ito ay katapatan at pagsunod sa Diyos. Tapat ninyong natatapos ang atas ng Diyos, masunurin kayo sa Diyos, at sa inyong pagsunod sa Diyos, kaya ninyong maging masunurin hanggang kamatayan, nang hindi yumuyukod kay Satanas kailanman. Ang tumataginting na patotoong ito, ito ang tanda na nagawa na siyang ganap ng Diyos. Kaya ano ang ibig sabihin ng mga salitang, “Habang lalong nahihinog ang mga piling tao, lalong napapalapit ang pagbagsak ng malaking pulang dragon”? Nagagawa ninyong sundin ang Diyos gaano man kayo pahirapan at abusuhin ng malaking pulang dragon, nagagawa pa rin ninyong tapat na gampanan ang inyong tungkulin, nagagawa pa rin ninyong sumunod hanggang kamatayan, nang hindi yumuyukod kay Satanas—ito ang tanda ng pagkahinog ng mga piling tao ng Diyos. Lahat ng piling tao ng Diyos na natamo na ng Diyos, na nagawa nang ganap ng Diyos, at nakapagbahagi ng maganda at tumataginting na patotoo sa Diyos, lahat sila ay mananagumpay na ginawa ng gawain ng Diyos sa mga huling araw—at, dahil mga mananagumpay, sila ang mga unang bunga, at dadalhin ng Diyos ang mga taong ito at magpapakita Siya sa lahat ng bansa at lahi na kasama sila. Ito ang grupo ng mga tao na ginawang perpekto bago sumapit ang sakuna, sila ang patotoo na nais makita ng Diyos bago Niya lisanin ang daigdig—at, nakikitang ang grupong ito ng mga piling tao ng Diyos ang matatapat at masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, na hindi iiwanan ang Diyos kailanman, napapanatag at nasisiyahan ang Diyos. At kapag nagsimula ang alitan sa loob at pagbagsak ng malaking pulang dragon, lilisanin ng Diyos ang daigdig. Pagkatapos ay magpapakita ng Diyos sa lahat ng bansa at lahi, at gagawing mga pastol ang mga taong ito sa lahat ng bansa at lahi—nauunawaan mo na ito, hindi ba? Kaya nga, sa panahon ng kahibangan ng malaking pulang dragon, yaong mga nagagawang manindigan sa kanilang patotoo at nagagampanan nang maayos ang kanilang tungkulin ang lubhang pinagpapala ng Diyos. Sila lang ang tunay na matapat sa Diyos, sila lang ang tunay na nagmamahal sa Kanya.

mula sa “Paano Lakarin ang Huling Bahagi ng Landas” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (IX)

Kaugnay na Content