Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

97

Zhao Gang

Sobrang lamig noong nakaraang Nobyembre sa Hilagang-silangang Tsina, wala sa mga niyebeng bumagsak sa lupa ang natunaw, at maraming mga tao na naglakad sa labas ang sobrang nilamig na inipit nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga kili-kili at maingat na naglakad, ang mga katawan ay nakayuko. Noong isang araw nang maagang-maaga, ang mga hangin ay umiihip mula sa Hilagang-kanluran, nang ako, ang aking bayaw at ang kanyang asawa at ang halos isang dosenang mga kapatid ay nakaupo sa aking tahanan sa mainit na kang (isang naiinit na laryong kama). Ang bawat isa ay may kopya ng Bibliya sa kanilang tabi at sa kanilang mga kamay ang bawat isa ay may hawak ng isang kopya ng aklat na Ang Paghatol ay Nagsisimula sa Tahanan ng Diyos. Ang dalawang kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihan Diyos ay nagbabahagi tungkol sa katotohanan tungkol sa tatlong yugto ng gawain. Ang dalawang kapatid ay gumuguhit ng mga larawan ng tatlong yugto ng gawain habang sila’y nagbabahagi: “Ang gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay maaaring hatiin sa tatlong yugto, mula sa Kapanahunan ng Kautusan hanggang sa Kapanahunan ng Biyaya at pagkatapos ay Kapanahunan ng Kaharian. Ang bawat yugto ng gawain ay mas bago at mas pinabuti at higit din na malalim kaysa sa mga nakaraang yugto. Ang mga gawaing naisagawa sa mga huling araw ay ang huling yugto ng gawain, kung saan nagpahayag ang Diyos ng mga salita upang hatulan at linisin ang tao….” Itinango namin ang aming ulo habang nakikinig, at ang aming mga isip ay naging lubos na malinaw: Sino ang makakaisip na ang pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay magkakaroon ng napakaraming hiwaga! Maliban sa Diyos mismo, sino pa ang malinaw na makapagbabanggit ng mga tatlong yugto ng gawain ng Diyos? Tunay nga na ito ay gawain ng Diyos! Kami ay nagsama-sama hanggang sa gabi ng sumunnod na araw, ang buong grupo namin ay nagpahayag ng pagpayag na hanapin at tingnan ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw.

Pagkatapos nito, ang dalawang kapatid ay nagbahagi sa katotohanan tungkol sa kahalagahan ng pagkakatawang-tao ng Diyos, at ang iba pa sa amin ay masigasig na nakikinig nang biglang dumating ang pinuno ng simbahan na si Wang Ping. Nang pumasok siya sa silid itinuro niya ang malupit na daliri sa dalawang kapatid mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihan Diyos at itinanong sa akin: “Ano ang ginagawa ng dalawang ito?”Ako’y tapat na nagsalita: “Ang mga ito ay sina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu …” Ngunit bago pa ako matapos magsalita sinabi niya sa yamot na tono: ” Sino sina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu? Nakikita ko na sila’y mga mangangaral ng Kidlat ng Silanganan, sila’y mga magnanakaw ng tupa….” Pagkatapos magsalita ni Wang Ping, lahat kami’y nakaupo sa pagkabigla. Naisip ko sa aking sarili: Halos madalas sinasabi ni Kapatid na Wang Ping ang pagmamahal sa kapwa katulad ng pagmamahal sa iyong sarili at ang pagmamahal sa mga kaaway; bakit ngayon siya ay pumunta dito at nagsasabi ng mga hindi makatwirang bagay? Bakit niya hinahatulan at kinokondena ang dalawang kapatid na ito? Pinagiisipan ko ito nang narinig ko si Kapatid Zhang na mahinahong sinabi kay Wang Ping: “Kapatid, walang mga natatagong layunin sa pagpunta namin dito. Nais lang naming ibahagi ang ebanghelyo ng pagbabalik ng Panginoon sa iyo …” Sumabat si Wang Ping kay Kapatid na Zhang at sumigaw: “Ang pagbabalik ng Panginoon? Kahit na ang ilan sa amin na naglilingkod bilang mga pinuno ay hindi alam ang anuman tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, kaya paano mo malalaman ang kahit na anong tungkol dito? Iyan ay imposible! Sinabi ng Panginoong Diyos: ‘Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa’t hindi sila dininig ng mga tupa’ (Juan 10:8). Kayong dalawa ang kailangan nang umalis ngayon mismo at huwag nang bumalik dito. Nang ito ay narinig kong sinabi ni Wang Ping, ako ay nakaramdam ng suklam sa aking kalooban: Kadalasan ay palagi siyang nangangaral nang mabuti; paano siya naging walang habag sa isang iglap? Kaya tinanong ko si Wang Ping: “Kapatid na Wang, gabi na. Saan mo sila pinapapunta? Itinuturo sa atin ng Panginoon na ibigin kahit na ang ating mga kaaway, huwag nang banggitin pa ang tungkol sa dalawang kapatid na ito na naniniwala sa Diyos. Kapag pinakitunguhan natin ang dalawang ito sa ganitong paraan, hindi tayo kahit na sa anong paraan magiging katulad ng mga naniniwala sa Panginoon …” Ngunit bago ko pa matapos ang aking sinasabi nababahalang hinila ni Wang Ping ang kamay ng asawa ng aking bayaw at sinabi sa kanya at sa kanyang asawa: “Kung ayaw ni Zhao Gang na umalis ang dalawang babae na ito, tayo na lang ang umalis Hindi tayo makikinig sa kanila!” Nang natapos niyang sabihin ito galit niyang hinila ang dalawang ito at umalis.

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

Matapos nilang umalis, humarap si Kapatid na Mu sa amin at itinanong: “Mga kapatid, ano ang inyong nararamdaman tungkol sa eksena na ating nakita? Talakayin natin ito ng magkakasama!” Ang mga kapatid ay ibinaling ang kanila mga ulo sa akin, na walang sinuman ang nagsasalita. Tahasan kong sinabi: “Kapatid, sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos nitong nakaraang dalawang araw, at sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong pagbabahagi, matatag akong naniniwala na ang salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, at ang Makapangyarihang Diyos ay ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ngunit, ang mga bagay na sinabi ni Wang Ping ay hindi walang dahilan. Sa katotohanan, siya ang ating pinuno at siya ay may pananampalataya sa Diyos sa loob ng mahabang panahon. Siya ay lubos na pamilyar sa Biblia at lagi niyang ginagamit ang kanyang enerhiya upang magmasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kung nagbalik na ang Panginoon, siya ang nararapat na unang makaalam.”Magiliw na sumagot si Kapatid na Zhang: “Naniniwala ang mga tao na ang pagbabalik ng Diyos ay dapat maunang malaman ng mga pinuno na sa gayon magsasabi sa mga mananampalatay, ngunit mayroon nga bang anumang uri ng batayan sa salita ng Diyos para sa ganitong uri ng pag-iisip? Ito ba ay isang katunayan na umaayon sa katotohanan at sa gawain ng Diyos o hindi? Bumalik tayo sa nakaraang panahon kung saan ang Panginoog Jesus ay dumating at isinagawa ang Kanyang gawain. Ang mga Judiong Fariseo ay naniwala rin na silang mga nakapaglingkod na sa Diyos sa loob ng ilang salinlahi ay dapat na maging mga unang tao na pakitaan ng Mesiyas kung Siya ay darating. Hindi kailanman pumasok sa kanilang mga isip hindi unang nagpakita sa kanila ang Panginoong Jesus, ngunit sa halip ang nauna ay ang mga mangingisda at mga publikano na minamaliit ngunit nakikinig sa ebanghelyo at lumalapit sa harapan ng Diyos. Ang katunayang ito ay dapat tumulong sa atin upang mapagtanto na hindi nililiwanagan lamang ng Diyos ang mga naglilingkod bilang mga pinuno. Hindi ito parang hindi Niya nililiwanagan and mga karaniwang mananampalataya na sumusunod sa kanila, dahil matuwid and Diyos at tiyak Siyang hindi pumapanig sa kahit kanino. Kinasisiyahan ng Diyos and mga taong may mabubuting puso na nauuhaw sa paghahanap ng katotohanan. Ito ay katulad ng sinabi ni Panginoong Jesus: “Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran: sapagka’t sila’y bubusugin. … Mapapalad ang mga may malinis na puso: sapagka’t makikita nila ang Dios” (Mateo 5:6,8). Sinabi rin ng Makapangyarihang Diyos: “Hinahanap ng Diyos yaong inaasam na Siya’y magpakita. Hinahanap niya ang yaong may-kakayahang makinig sa Kanyang mga salita, yaong hindi nakalimutan ang Kanyang komisyon, at inihandog ang kanilang puso at katawan sa Kanya. Hinahanap Niya yaong masunurin tulad ng mga batang nasa harap Niya, at hindi Siya kinakalaban” (“Diyos ang Namumuno sa Kapalaran ng Buong Sangkatauhan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ito ay nagpapahintulot sa atin na makita ito hangga’t mahal natin ang katotohanan at nauuhaw para sa katotohanan, hindi alintana kung mayroon or walang tayong anumang estado, hindi alintana kung gaano karami ang alam natin tungkol sa Biblia, liliwanagan tayo ng Diyos at gagabayan tayong lahat. Pahihintulutan Niya tayong makinig sa Kanyang boses at masaksihan ang Kanyang pagpapakita. Kung iniisip ng mga naglilingkod bilang mga pinuno na kailangang unang ibigay ng Diyos ang pagbubunyag sa kanila kapag Siya’y bumalik, ito ay nagpapakita na walang silang anumang pang-unawa sa gawain ng Diyos, hindi nila alam ang matuwid na disposiyon ng Diyos. Ito rin ay nagpapakita na sila ay lubos na mayayabang. Katulad ng sinabi sa salita ng Makapangyarihang Diyos: “At sa gayon sinasabi ko na yaong mga ‘nakabasa’ sa Diyos at sa Kanyang gawain ay walang silbi, lahat sila ay mayabang at mangmang. Hindi dapat bigyang-kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos; higit pa rito, hindi maaaring bigyang-kahulugan ng tao ang gawain ng Diyos. Sa mga mata ng Diyos, ang tao ay mas maliit kaysa isang langgam, kaya paano maaarok ng tao ang gawain ng Diyos? Yaong mga patuloy na nagsasabi, ‘Ang Diyos ay hindi gumagawa sa ganito o ganoong paraan’ o ‘Ang Diyos ay tulad nito o noon’-hindi ba silang lahat ay mayabang?” (“Punong Salita” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang pagkamakapangyarihan at karunungan ng Diyos ay malalim at hindi masusukat. Ang mga tao ay maliliit na nilalang lang. Ang kanilang mga isip, ang kanilang mga saloobin ay may hangganan. Paano nila maaarok ang gawain ng Manlilikha? Kaya, habang hinihintay natin ang Panginoon na bumalik dapat nating panatilihin ang paggalang para sa Diyos sa ating mga puso at hanapin at siyasatin nang mabuti. Hindi natin dapat gamitin ang ating sariling pagkakaintindi at imahinasyon upang ikulong ang Diyos at hatulan ang Diyos ayon sa ating mga pagnanasa, dahil ipapahiya nito ang disposiyon ng Diyos, at sisirain nito ang pagkakataon ng isang tao na tumanggap ng kaligtasan.” Pagkatapos makinig sa pagbabahagi ng mga kapatid naunawaan ko na lubos tayong walang halaga sa harap ng Diyos. Mas maliit pa tayo kaysa sa mga langgam, at higit pa rito tayo ay dinungisan ni Satanas sa punto na tayo ay puno ng tiwalang disposisyon ng pagmamataas at pagyayabang sa sarili. Gustong-gusto natin na laging umasa sa ating imahinasyon at pagkaintindi upang ikulong ang Diyos. Sa tuwing ang gawain ng Diyos ay hindi umaayon sa ating pagkaintindi ipinagkakanulo rin natin ang Diyos, isinusumpa ang Diyos at nilalabanan ang Diyos. Tila, kung hindi nauunawaan ng tao ang katotohanan at walang kahit katiting na paggalang sa Diyos sa kanyang puso, maaari para sa kanyang gawin ang anumang kanyang nais. Ito ay lubos na mapanganib! Ito ay nagpaalala sa akin na minsang sinabi ng Panginoong Hesus: “Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako’y nagpapasalamat sa iyo, Oh Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol: Oo nga, Ama, sapagka’t gayon ang nakalugod sa iyong paningin” (Mateo 11:25-26). Ito ay hindi hanggang ngayon na nakita ko kung ano ang nangyayari sa mga bagay! Ang pagbabahagi ni Kapatid na Zhang at tinulungan akong makita na ang ideyang ito na “ang mga pinuno ay dapat na maunang makatanggap ng pagbubunyag kapag dumating ang Panginoon” ay mali at walang katotohanan, ito ay hindi talaga sumusunod sa katotohanan, at ito ay ang lubos na pagkaintindi at imahinasyon ng tao. Sa katunayan, tanging ang mga nauuhaw para sa katotohanan at hinahanap ang tinig ng Diyos ang magkakaroon ng pagkakataon upang matanggap and gawain ng Diyos at ang Kanyang gabay at madala sa harapan ng Diyos. Ito ay nagbigay sa aking ng bagong pang-unawa sa pagkamakatarungan at pagkamatuwid ng Diyos. Salamat sa Diyos!

Maaga ng sumunod na araw, pagkatapos umalis nina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu, ang aking kapwa Kapatid na Guan na siyang mas mataas kaysa sa akin sa aming simbahan ay lumapit sa akin at nagtanong: “Kapatid na Zhao, narinig ko na lahat kayo ay naniniwala sa Kidlat ng Silanganan?” Sinabi ko sa kanya ng taimtim: “Oo, tinatanggap ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, dahil sa pamamagitan ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos aking naunawaan ang maraming mga katotohanan na hindi ko nauunawaan noon, katulad ng mga misteryo ng Kanyang tatlong yugto ng gawain at ang pagkakatawang-tao ng Diyos. Nakikita ko na ang mga salita ng Diy0s ay “ang mga salitang sinabi ng Banal na Espiritu sa mga simbahan katulad ng hula sa Aklat ng Pahayag.” Sumulyap sa akin si Kapatid na Guan at sinabing: “Kapatid na Zhao, susunod ka ba talaga sa mga pinaniniwalaan ng mga taong ito? Alam mo ba kung anong uring tao sila?” Sinabi ko: “Nakikita ko na ang kanilang pagkatao ay mabuti at sila ay nagbabahagi ng lubos na malinaw tungkol sa katotohanan. Ang lahat ng bagay na kanilang tinatalakay ay tumutukoy sa mga katotohanan ng gawain ng Diyos. Ako ay tunay na nakinabang nitong mga nakaraang dalawang araw.” Galit na sinabi sa akin ni Kapatid na Guan: “Paano nagiging ganito katigas ang iyong ulo? Sinasabi sa atin ng Hebreo 6:6-8: ‘At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagka’t ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya, at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila’y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Dios: Datapuwa’t kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakuwil at malapit sa sumpa; at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sunugin.’ Isa kang mangangaral, ika’y lubos na nakikinabang sa biyaya ng Diyos, ngunit hindi mo lang hindi pinangungunahan ang mga kapatid na maniwala sa Panginoon, sa halip ay pinangungunahan mo sila na umalis sa simbahan. Maaari bang ito ay dahil hindi ka natatakot na maparusahan? Kung ikaw ay hindi magbabago maaaring mawala sa iyo ang pag-iingat ng Panginoon, at hindi mo magagawang humiling para sa mga dating magagandang araw. Babalik ang mga dati mong sakit, at ang iyong dalawang mga anak ay hindi magkakaroon ng magagandang trabaho…”

Nang umalis na si Kapatid na Guan ako ay kinabahan nang kaunti, at naisip ko sa aking sarili: Ang mga bagay na sinabi niya ay tila may ilang katuwiran, kaya ano ang aking gagawin kung sakaling ang aking pananampalataya sa Makapangyarihang Diyos ay magsanhi upang mawala sa akin ang biyaya ng Panginoon? Nang naisip ko ito naramdaman ko na humina ang aking puso, kaya ako ay nagmamadaling lumuhod at nanalangin sa Diyos: “Makapangyarihang Diyos! Ginawa akong mahina ng mga salita ni Kapatid na Guan. Diyos! Totoo nga ba o hindi ang mga bagay na sinabi niya? Hindi ko talaga alam ang gagawin ngayon….” Habang ako ay nananalangin sa Diyos bumalik ang aking asawa, at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Pagkatapos itong marinig kinakabahan niyang sinabi: “Iyan ba talaga ang kanyang sinabi?” Itinango ko ang aking ulo at nangangambang sinabi ng aking asawa: Siya ay naging isang pangunahing pinuno na naniwala sa Panginoon sa loob ng maraming taon, at siya ay lubos na pamilyar sa Biblia. Nararamdaman kong hindi siya magsasabi ng mga kasinungalingan. Kung magiging katulad nga talaga ng kanyang sinabi, ano ang dapat nating gawin?” Sa pagkakataong ito bigla kong naisip ang katotohanan ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos na ibinahagi nina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu tungkol sa: Ang gawain ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay nahahati sa tatlong mga yugto, ngunit ang lahat ng tatlong yugto ng gawain ay isinasagawa ng isang Diyos. Habang ito ay aking iniisip, biglang itong naging malinaw sa akin, at naibulalas ko sa aking asawa: “Alam kong tila hindi tama ang sinabi ni kapatid na Guan. Sinabi niya na sa pamamagitan ng pagtanggap sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, iniiwan natin ang landas ng Panginoon at ipinagkakanulo ang Panginoong Jesus, ngunit ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos na ating binabasa nitong mga nakaraang araw ay totoong tinig ng Diyos. Ang Makapangyarihang Diyos ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagsunod sa Makapangyarihang Diyos, sa katunayan tayo ay sumusunod sa mga yapak ng Tupa. Tayo ang mga matatalinong birhen. Bakit tayo parurusahan ng Panginoon? …” Nasa gitna kami ng pagtalakay tungkol dito nang dumating sina Kapatid na Zhang at Kapatid na Mu …

Kaugnay na Content

 • Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

  Max Estados Unidos Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang mat…

 • Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

  Zhao Gang Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang sinabi ni Kapatid na Guan sa amin nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako n…

 • Natagpuan Ko ang Tunay na Kaligayahan

  Zhang Hua, Cambodia Ipinanganak ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit na hindi mayaman ang pamilya ko, mahal ng ama at ina ko ang i…

 • Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

  Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pakinggan ang pangangaral ng mga pastor at marinig ang pananalita tungkol sa Biblia ng ilang kapatid, nagkaroon ako ng ilang pagkaunawa tungkol sa buhay ng Panginoong Jesus. Ginawa nitong magkaroon ako ng higit na pananampalataya sa Panginoon.