Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Ko Muli ang Panginoon

40

Ni Li Lan, South Korea

Sa buhay, ang mga pangyayaring nagkataon kung minsan ay maaaring magkaroon ng hindi nakikinitang mga resulta. Isang bagay na hindi inaasahan at kamangha-mangha ang nangyari sa akin ilang buwan na ang nakararaan: Dahil sa mga Notification mula sa YouTube nakasama ko muli ang Panginoon.

Isang umaga ng Hunyo, gumising ako nang maaga at nagsimulang marahang buklatin ang mga pahina ng Biblia na nakalagay malapit sa unan ko, at nabasa ko ang sinabi ng Panginoong Jesus nang pagsabihan Niya ang mga Fariseo: “Ang aking bahay ay tatawaging bahay-panalanginan, datapuwa’t ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan” (Mateo 21:13). Hindi ko naiwasang hindi mag-alala nang mabasa ko ito, dahil ang sitwasyon sa aking iglesia ay nagiging katulad na ng sitwasyon sa templo sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan: Sa aking iglesia, madalas ipangaral sa amin ng mga pastor at mga elder na dapat mahalin ng mga mananampalataya ang isa’t isa, ngunit sa katunayan sila mismo ay tumatanggap ng maliliit na regalong pera kapag nagdarasal sila para sa mga miyembro ng kanilang kongregasyon, at kung minsan ang halaga ng perang ibinigay ang nagpapasiya kung gaano kahaba ang pagdarasal nila para sa nagbigay. Ang iglesia ay dapat sanang maging isang lugar kung saan sinasamba ng mga tao ang Diyos, subalit ngayon, ito ay naging lugar na lamang kung saan nagpapakasal ang mga mananampalataya. Paunti na nang paunti ang matatapat sa pagdaan ng mga araw, at hindi gaanong pinaghuhusay ng mga pastor at mga elder ang kanilang mga sermon o naghahanap ng paraan kung paano nila pinakamainam na mapangangalagaan ang kawan ng Panginoon ngunit sa halip naghahanap sila ng walang katapusang kasiyahan sa pagsasagawa ng mga seremonya sa kasal. Hindi ko maiwasang isipin: “Nalihis ang mga pastor at mga elder mula sa daan ng Panginoon at walang pinagkaiba ang iglesia ngayon sa karaniwang kalakaran sa mundo. Naging lungga na ito ng mga magnanakaw, tulad ng templo sa pagtatapos ng Kapanahunan ng Kautusan. Magpapakita pa rin ba ang Panginoon sa iglesiang tulad nito kapag Siya ay bumalik?”

“Beep, beep, beep …” Napahinto ako sa pag-iisip sa pagtunog ng alarm. Kinuha ko ang aking cellphone at pinatay ang alarm, at nagkataong napansin ko ang isang notification sa aking phone na ipinadala mula sa YouTube. Natuon ang paningin ko sa tila pamilyar na mga salitang “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos” at nadama ko na parang narinig ko na ang mga ito sa kung saan noon, pero hindi ko maisip kung saan. Labis akong nagtaka, at naisip ko: “Hindi ako nag-subscribe sa mga video ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa YouTube, kaya bakit ako padadalhan ng YouTube ng notification tungkol sa iglesiang ito?” Bigla kong naalala, mga isang buwan na ang nakalipas, na isinama ako ng isang kaibigan sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos para pakinggan ang isa sa kanilang mga sermon. Bago at nagbibigay-kalinawan ang kanilang sermon, naaayon ito sa Biblia, at tila nakapagpasigla ito sa akin. Gusto kong patuloy itong siyasatin, ngunit sinabi sa akin ng kaibigan ko na pinatotohanan ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nakabalik na ang Panginoon bilang isang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, at na Siya ay nagsasagawa ng isang bagong yugto ng gawain sa mga huling araw at nagpapahayag ng maraming katotohanan. Sinabi rin sa akin ng kaibigan ko na binabasa ng lahat ng mga mananampalataya sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, at hindi ang Biblia, at kaya naisip ko: “Madalas sabihin ng mga pastor at mga elder sa aming mga pagtitipon na lahat ng mga salita ng Diyos ay nasa Biblia, at hindi maaaring magkaroon pa ng anumang mga salita o gawain ng Diyos maliban sa mga yaong nasa Biblia. Bukod pa rito, ang mga mananampalataya sa lahat ng kapanahunan ay nanampalataya lahat sa Panginoon sa pamamagitan ng Biblia—ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay pagkakaroon ng pananampalataya sa Biblia, kaya paano makakalayo ang sinuman mula sa Biblia at mananampalataya pa rin sa Panginoon?” Inanyayahan ako ng kaibigan ko na pumunta at makinig pa sa mga sermon ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, pero palagi akong tumatanggi. Habang nakatingin sa notification na ito sa aking cellphone, hindi ko naiwasang hindi magtaka: “Hindi ako nag-subscribe sa kanilang mga video, pero nakatanggap ako ng notification tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Ang Panginoon kaya ang may gawa nito?” Dahil iginiit ko pa rin ang sariling pagkaunawa ko, gayunman, hindi ko binuksan ang link at hindi pinanood ang video ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Ko Muli ang Panginoon

Sa aking pagkamangha, gayunpaman, sa loob ng ilang araw pagkatapos niyon madalas akong makatanggap ng mga notification mula sa YouTube na nagrerekomenda ng bagong mga pelikula at mga video ng himno na na-upload ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Naisip ko sa aking sarili: “Ang Panginoon kaya ang talagang gumagabay sa akin? Kalooban ba ng Panginoon na panoorin ko ang mga video ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos?” At dahil dito, nanalangin ako sa Panginoon: “Mahal na Panginoon, bakit po ako nakakatanggap ng mga notification tungkol sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa aking cellphone? Pinatotohanan nila na bumalik Ka na, pero talaga bang totoo ito? Panonoorin ko ba ang mga video? Oh Panginoon, nawa’y gabayan Mo ako.” Pagkatapos niyon, naisip ko ang mga salita ng Panginoong Jesus: “Mapapalad ang mga mapagpakumbabang-loob: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit” (Mateo 5:3). “Oo,” naisip ko. “Ang pagdating ng Panginoon ay napakahalaga. Ngayong narinig ko ang balita na bumalik na ang Panginoon, dapat bukas ang isipan ko sa paghahanap, masigasig na magsiyasat, maging matalino sa aking pagpapasiya, at alamin kung talagang ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na bumalik o hindi. Kung hindi ko hahanapin o sisiyasatin ito at kung talaga ngang bumalik na ang Panginoon, hindi ba’t mawawala sa akin ang pagkakataon na makasama muli ang Panginoon?” Naisip ito, nagpasiya ako na panoorin ang mga video ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Salamat sa Panginoon! Kung hindi ko pinanood ang mga ito, hindi ko sana nalaman. Nang panoorin ko ang mga video ay saka ko pa lamang natuklasan na naroon ang lahat ng bagay na nais malaman ng isang tao sa YouTube channel ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at napakaraming naroon! Mayroong mga pelikula tungkol sa ebanghelyo, mga pagtatanghal ng koro, mga music video, mga himno, at marami pang iba. Kaagad natuon ang pansin ko sa lahat ng iba-ibang mga kanta at pelikula tungkol sa ebanghelyo, at naantig ako lalo na sa music video ng himnong Mahal Ko, Pakihintay Ako. Nang panoorin ko ito, hindi ko napigilang hindi isipin ang mga naranasan ko sa nakalipas na ilang taon, naghahanap saanman ng isang iglesia na naroon ang gawain ng Banal na Espiritu dahil sa kapanglawang naramdaman ko sa aming iglesia. Habang mas marami akong napapanood na video, lalo ko pang gustong manood. Nadama ko na napalakas ako nito nang husto, at hinangad ko na maunawaan at siyasatin ang Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Isang araw, pinanood ko ang isang maganda at maikling palabas na pinamagatang Ano ang Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia? na hango mula sa pelikula tungkol sa ebanghelyo na Sino Ang Aking Panginoon. Isang talata ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos sa video na ito ang nag-iwan sa akin ng malalim na impresyon: “Naniniwala sila sa Aking pag-iral ngunit sa loob lamang ng saklaw ng Biblia. Para sa kanila, Ako ay kapareho ng Biblia; kung wala ang Biblia wala rin Ako, at kung wala Ako, walang Biblia. Hindi nila pinapansin ang Aking pag-iral o mga pagkilos, kundi sa halip ay pinag-uukulan ng sobra at espesyal na pansin ang bawat isang salita ng Kasulatan, at marami pa nga sa kanila ang naniniwala na hindi Ko dapat gawin ang anumang bagay na nais Kong gawin maliban kung ito ay hinulaan sa Kasulatan. Sobra ang pagpapahalaga nila sa Kasulatan. Masasabi na itinuturing nilang napakahalaga ang mga salita at pahayag, hanggang sa gumamit sila ng mga talata mula sa Biblia upang sukatin ang bawat salitang Aking sinasabi, at upang tuligsain Ako. Ang kanilang hinahanap ay hindi ang paraan para makaayon sila sa Akin, o ang paraan para makaayon sila sa katotohanan, kundi ang paraan para makaayon sila sa mga salita ng Biblia, at naniniwala sila na anumang hindi umaayon sa Biblia, nang walang itinatangi, ay hindi Ko gawain. Hindi ba ang gayong mga tao ang masunuring mga inapo ng mga Fariseo? Ginamit ng mga Fariseong Judio ang batas ni Moises upang tuligsain si Jesus. Hindi nila hinangad na maging kaayon ni Jesus noong panahong iyon, kundi masigasig nilang sinunod nang perpekto ang batas, hanggang sa ipinako nila ang walang-salang si Jesus sa krus, pinagbintangan Siyang hindi sumusunod sa batas ng Lumang Tipan at na hindi Siya ang Mesiyas. Ano ang kanilang diwa? Hindi kaya na hindi nila hinanap ang paraan para makaayon sa katotohanan? Nahumaling sila sa bawat isang salita ng Kasulatan, habang hindi nila pinapansin ang Aking kalooban at ang mga hakbang at pamamaraan ng Aking gawain. Hindi sila mga taong naghangad sa katotohanan, kundi mga taong mahigpit na sumunod sa mga salita; hindi sila mga taong nanalig sa Diyos, kundi mga taong naniwala sa Biblia. Ang totoo, mga tagapagbantay sila ng Biblia” (“Dapat Mong Hanapin ang Paraan para Makaayon kay Cristo” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Napakalinaw na ipinahayag sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang ating pag-uugali tungkol sa Biblia. Sa aking puso, pinahalagahan ko nang higit sa lahat ng bagay ang Biblia, naniwala ako na nakapaloob sa Biblia ang lahat ng mga salita ng Panginoon at kung gayon kumakatawan ang Biblia sa Panginoon, at ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay pagkakaroon ng pananampalataya sa Biblia, at ang paglayo sa Biblia ay nangangahulugan na hindi maaaring manampalataya ang tao sa Panginoon. Isang bagay ang hindi ko maunawaan, gayunman: Ang Biblia ay patotoo sa Panginoon, itinatatag nito ang batayan ng ating pananampalataya, ibinatay nating mga Kristiyano sa Biblia ang ating pananampalataya sa Panginoon sa loob ng dalawang libong taon, at walang sinuman ang inihiwalay ang Biblia mula sa pananampalataya sa Panginoon—kung gayon bakit sinabi sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos na hindi maikukumpara ang Biblia sa Diyos? Ano ang ibig sabihin nito?

Patuloy kong pinanood ang video at, pagkatapos, isang kapatid na lalaki mula sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang nagbahagi, sinasabing, “Sama-sama tayong magnilay-nilay: Ano ang ibig sabihin ng manalig sa Panginoon? Ano ang ibig sabihin ng manalig sa Biblia? Ano ang kaugnayan ng Biblia sa Panginoon? Ano ang nauna, ang Biblia o ang Panginoon? Kung gayon sino ang gumagawa ng gawain ng pagliligtas? Kung gayon, maaari bang humalili ang Biblia sa Panginoon sa paggawa ng Kanyang gawain? Maaari bang katawanin ng Biblia ang Panginoon? Kung pikit-matang sasampalataya ang mga tao sa Biblia at sasamba sa Biblia, ibig bang sabihin ay nananalig at sumasamba sila sa Diyos? Ang paniniwala ba sa Biblia ay katumbas ng pagsunod at pagkakaroon ng karanasan sa salita ng Diyos? Ang paniniwala ba sa Biblia ay nangangahulugan na sinusundan ng isang tao ang landas ng Panginoon? Kaya kung mas pahahalagahan ng mga tao ang Biblia kaysa anupamang bagay, ibig bang sabihin ay dinadakila nila ang Diyos, na nagpipitagan at sumusunod sila sa Panginoon? … Sa loob ng libu-libong taon, pikit-mata nang sinamba ng mga tao ang Biblia at pinagpantay ang kahalagahan ng Biblia at ng Panginoon. Ginagamit pa ng ilan ang Biblia para humalili sa Panginoon at sa Kanyang gawain, ngunit walang tunay na nakakakilala sa Panginoon at sumusunod sa Kanya. Kumapit ang mga Fariseo sa Biblia, ngunit ipinako pa rin nila sa krus ang Panginoong Jesus. Ano ang isyu? Ang pag-unawa ba sa Biblia ay pagkilala sa Diyos? Ang pagkapit ba sa Biblia ay pagsunod sa landas ng Panginoon? Eksperto ang mga Fariseo sa pag-intindi sa teksto ng Biblia, ngunit hindi nila kilala ang Diyos. Sa halip, ipinako nila sa krus ang Panginoong Jesus na nagpahayag ng katotohanan at gumawa ng nakatutubos na gawain. Nalimutan na ba talaga natin ito? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na kilalanin ang Diyos? Nararapat bang ituring na pagkilala sa Diyos ang kakayahan lang na ipaliwanag ang Biblia at unawain ang kaalaman sa Biblia? Kung gayon, bakit hinusgahan at kinontra ng mga Fariseo ang Panginoong Jesus kahit nang ipaliwanag nila ang Biblia? Ang susi kung talagang kayang kilalanin at sundin ng isang tao ang Diyos ay kung kilala at sinusunod niya ang nagkatawang-taong Cristo o hindi.”

Nang pagnilayan ko ang mga tanong ng kapatid na lalaki, sinagot ko mismo ang mga ito sa aking puso: “Nakatitiyak ako na unang dumating ang Panginoon at pagkatapos ang Biblia, at hindi maisasagawa ng Biblia ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ang Biblia ay Biblia, at ang Panginoon ay Panginoon. Noon pa man ay naniwala na ako na kinakatawan ng Biblia ang Panginoon, kung gayon higit ko bang pinahahalagahan ang Biblia kaysa sa Panginoon?” Nang maisip ko ito, bigla akong napatigil, at naisip, “Yamang ang Panginoon ay Panginoon at ang Biblia ay Biblia, ginawa ko ba ang ayon sa kalooban ng Panginoon sa pagsunod sa mga sinasabi ng mga pastor at mga elder, higit na minamahal ang Biblia, at higit na pinahahalagahan ang Biblia kaysa sa lahat ng iba pang mga bagay?” Ngunit pagkatapos ay naisip ko: “Paano matatawag na tunay na pananampalataya sa Panginoon ang pananampalataya sa Panginoon kung lalayo ang tao sa Biblia? Masasabi bang mali na nanangan tayo sa Biblia sa aming pananampalataya sa Panginoon?” Pagkatapos ay biglang pumasok sa isipan ko ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoong Jesus: “Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka’t iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo’y magkaroon ng buhay” (Juan 5:39–40). Habang pinagninilayan ang mga salitang ito, natanto ko na ang Biblia ay isang patotoo lamang sa Diyos, at na kung nais ng isang tao na makamit ang pagsang-ayon ng Panginoon at magtamo ng buhay, kailangang hanapin ng tao ang Panginoon! “Tila hindi nga talaga maaaring katawanin ng Biblia ang Panginoon,” naisip ko. “Ang Nilalang na naglalaan para sa ating buhay ay ang Panginoon, hindi ang Biblia, at ang pananampalataya sa Biblia ay hindi nangangahulugan na may pananampataya ang tao sa Panginoon o sumusunod ang tao sa Panginoon. Kung patuloy akong magbubulag-bulagan na nananangan sa Biblia at higit na mahalin ito, at hindi ko hinahanap o sinusunod ang bagong gawain ng Diyos, mas malamang na humantong ako na tulad ng mga Fariseo at muli kong ipapako sa krus ang Diyos! Nagtataglay ng katotohanan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at nagawa ng mga ito na lutasin ang mga hindi ko naunawaan at mga alalahanin ko. Dapat akong magsiyasat at masigasig na maghanap nang sa gayon ay hindi mawala sa akin ang pagkakataon na masalubong nang masaya ang pagdating ng Panginoon.” Nang naisip ko ito, nagpasiya akong hilingin sa kaibigan ko na isama ako sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos upang malaman ko pa ang tungkol dito.

Kaugnay na Content