Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Kinakailangang Kaalaman Ukol sa Gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya

27

Kung nagagawa nating taimtim na bulayin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos na nagbubunyag sa kabuluhan at kakanyahan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya, magagawa nating matanto sa kabuuan na ang gawain ng Panginoong Jesus ay ang gawain ng pagtubos, at ito ang gawain ng pagbabayad-sala para sa tiwaling sangkatauhan. Ang mga salita at gawain ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay nakasentrong lahat sa palibot ng gawain ng pagtubos, at ang lahat nito ay upang ipatanggap sa mga tao si Jesus bilang kanilang Tagapagligtas, lumapit sa harap ng Diyos upang kilalanin ang lahat ng kanilang mga kasalanan, makamit ang pagpapatawad ng Diyos, at magawang umasa sa biyaya ng Diyos upang mabuhay sa harap Niya. Ang lahat ng ito ay upang magawang ipatamasa sa mga tao ang lahat ng biyaya at mga pagpapala na ipinagkakaloob sa kanila ng Diyos pagkatapos na bumaling sa Kanya, upang mapagtanto na Siya ay isang Diyos ng awa at pag-ibig, upang madalas na manalangin sa Kanya, sambahin Siya upang mabuhay sa biyaya at mga pagpapala na ipinagkakaloob Niya. Ang lahat ng ito ay upang maipalaganap ng mga tao ang ebanghelyo at sumaksi sa pagliligtas ng Diyos pagkatapos mapagtanto na si JesuCristo ay ang Tagapagligtas, at magawang tanggapin ang pangako ni Jesus at malaman ang kung paano maghanda upang kamtin ang kaligtasan sa mga huling araw. Yaon ay sapat upang maipakita sa mga tao na ang ginawa ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan sa kabuuan. Ang pagkakapako sa krus ng Panginoong Jesus at ang pagiging isang handog ukol sa kasalanan ay may malapit na kaugnayan sa gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusan. Sa Kapanahunan ng Kautusan, nalalaman ng mga Israelita ang pamumuno ng Diyos at nalalaman kung paano sundin ang Kanyang mga kautusan at mga utos, ngunit dahil sa katiwalian ng sangkatauhan, madalas pa rin nilang nilalabag ang mga kautusan at ang mga utos, nagkakasala laban sa at nagkakasala sa Diyos. Ito ang naging daan upang matanto ng mga tao kung ano ang kasalanan, at kung ano ang makagawa ng isang pagkakasala, at kung paano sila dapat gumawa ng mga sakripisyo pagkatapos magkasala upang sila ay mapatawad ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya upang tapusin ang gawain ng pagbabayad-sala para sa sangkatauhan. Ito talaga ay masyadong makabuluhan. Sa Kapanahunan ng Kautusan, nalulutas lamang ang isang kasalanan ng paghahandog ng mga sakripisyo, mga handog na susunugin, at mga handog ukol sa kapayapaan, at naglalaan ng isang pagpapatawad, ngunit sa Kapanahunan ng Biyaya, ang Panginoong Jesus ay isang walang hanggan, ganap na handog ukol sa kasalanan, at minsanang pinatawad ang mga kasalanan ng sangkatauhan magpakailanman. Nagtulot ito sa mga tao na makita kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan, at na hindi lamang ang kabilang sa Kanyang disposisyon ang pagkamakatuwiran, kamahalan, at ang matinding galit, ngunit kabilang din ang awa at pag-ibig, at pangunahin ng ang biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa tao ay malawak at napakarami. Sa sandaling ang mga kasalanan ng mga tao ay mapatawad, matatamasa nila ang lahat ng Kanyang biyaya kagaya ng dati. Maaaring makita na ang Kanyang pag-ibig para sa sangkatauhan ay totoo at ang Kanyang biyaya ay tunay na malaki at di-masukat. Hindi lamang sa ang Panginoong Jesus ay isang handog ukol sa kasalanan para sa tiwaling sangkatauhan at sa isang kilos na iyon pinatawad Niya magpakailanman ang mga kasalanan ng sangkatauhan, ngunit itinuro Niya sa mga tao ang maraming mga katotohanan ng Kapanahunan ng Biyaya upang ibigin ang isa’t-isa, magkaroon ng pagtitimpi para sa isa’t-isa, upang patawarin ang iba nang makapitumpung pitong beses, gayundin ang patawarin ang iba magpakailanman at upang manalangin para sa kanilang mga kaaway, at upang ibigin ang iba gaya ng sa kanilang mga sarili. Hindi lamang sa hindi Niya binuwag ang mga kautusan at mga utos, ngunit ginawa Niyang perpekto ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, upang lahat niyaong tumanggap sa gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay makapagtipon nang maayos at manalangin sa Diyos, sambahin ang Diyos, ipalaganap ang ebanghelyo at sumaksi sa Diyos—yaon ang pagsaksi. Malinaw na ang gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya ay itinatag sa kabuuan sa saligan ng Kanyang gawain sa Kapanahunan ng Kautusan. Tunay na ang Panginoong Jesus ay naging isang handog ukol sa kasalanan at natamo ang gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at sa isang pagkilos pinatawad magpakailanman ang lahat ng mga kasalanan ukol sa paglaban sa Diyos ng tiwaling sangkatauhan, na nagpapaging-dapat sa kanila na lumapit sa harap ng Diyos, manalangin sa Kanya, at sambahin Siya. Gayunpaman, ang pagiging isang handog sa kasalanan ay hindi kagaya ng sa ganap na pagliligtas at pagtatapos sa plano sa pamamahala ng Diyos. Maraming mga tao sa relihiyong Kristiyano na naniniwala na ang pagsasabi ng Panginoong Jesus sa: “Ito ay tapos na” sa krus ay nangangahulugan na natapos na Niya ang gawain ng Diyos ukol sa pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ay hindi tama—hindi ito hihigit sa isang paniwala at guni-guni ng tao na nagpapakita na ang mga tao ay walang taglay ni katiting na pagkaunawa ukol sa gawain ng Diyos. Kung ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay ganap nang ililigtas ang sangkatauhan, kung gayon ang mga relihiyosong mga tao sa kasalukuyan ay hindi na mananalangin nang madalas at hindi na aaminin ang kanilang mga kasalanan, at ang malalaking denominasyon ay hindi na magiging kasing-lungkot at kasing-panglaw kagaya ng sa kasalukuyan. Tiyak na hindi rin sasabihin ng Panginoong Jesus ang “Ako’y madaling pumaparito”. Ang pagbabalik lamang ng Panginoong Jesus, ang gawain sa paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang ganap na gawain ukol sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, pagpungos at pakikitungo, at mga pagsubok at kapinuhan, nilulutas ng Makapangyarihang Diyos ang usapin ng tiwaling sangkatauhan upang lubos nilang maitakwil ang mga gapos at mga hadlang ng impluwensiya ni Satanas, at maging mga tao na sumusunod at sumasamba sa Diyos sapagkat tunay nila Siyang nakikilala. Ang mga katunayan ay sapat upang ipakita na ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay pagbibigay-daan lamang para ganap na iligtas ng Diyos ang sangkatauhan sa mga huling araw, at sa pagtanggap lamang sa Kanyang gawain sa mga huling araw matatanggap ng mga tao ang ganap na kaligtasan. Ito ay lubos na hindi matututulang katunayan.

Mabilis na pinalawak ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ang saklaw ng gawain ng Diyos sa Israel, at pinalawig ito nang ganap sa mundo ng mga Gentil at sa mga wakas ng lupa. Ganito lumawak ang gawain ng Diyos mula sa Israel hanggang sa kabuuan ng mundo sa Kapanahunan ng Biyaya, at maraming mga tao sa bawat bansa at rehiyon ang lumapit sa harap ng Diyos, nanalangin sa Kanya, at sinamba Siya. Ang Kanyang pangalan ay lumaganap sa bawat bansa at rehiyon. Malinaw mula rito na ang plano sa pamamahala upang iligtas ang sangkatauhan ay nangangalahati na habang nagbibigay-daan din para sa gawain ng Diyos sa mga huling araw.

Kung ang tunay na kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya ay susumahin sa isang pangungusap, ito ay na ginawang isang handog ukol sa Kasalanan ng Diyos ang Sarili Niya para sa tiwaling sangkatauhan upang tubusin ang sangkatauhan. Ang tunay na kabuluhan ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Biyaya na lubos na kapansin-pansin ay ang ukol sa “pagtubos.”

Mula sa “Tanging ang Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos ang Kanyang Kumpletong Gawaing Pagliligtas sa Sangkatauhan” sa Koleksyon ng mga Sermon—Panustos sa Buhay

Kaugnay na Content