Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ano ang kaibhan sa pagitan ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa mga tao sa Kapanahunan ng Biyaya at ng ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian?

21

4. Ano ang kaibhan sa pagitan ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa mga tao sa Kapanahunan ng Biyaya at ng ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian?

Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:

At ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem” (Lucas 24:47).

Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako'y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan” (Mateo 28:19-2).

Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit” (Mateo 7:21).

Ano ang kaibhan sa pagitan ng ipinagkatiwala ng Panginoon sa mga tao sa Kapanahunan ng Biyaya at ng ipinagkatiwala ng Diyos sa mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Gayundin ang yugto ng gawain ni Jesus: Nagbukas Siya ng bagong daan. Nang Siya ay dumating, nangaral Siya ng ebanghelyo ng kaharian ng langit, at nagsabi na nararapat magsisi ang tao, at umamin. Nang matapos ni Jesus ang Kanyang gawain, ipinagpatuloy nina Pedro at Pablo at ng iba pa ang gawain ni Jesus. Pagkatapos maipako si Jesus sa krus at umakyat sa langit, isinugo sila ng Espiritu upang ipalaganap ang paraan ng krus.

mula sa “Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sa nakalipas, sa mga natatanging salu-salo o maringal na salu-salo na ginaganap sa iba't-ibang lugar, isang tanging kalagayan ng landas ng pagsasagawa ang pinag-usapan. Ang mga ganoong pagsasagawa ay ang mga dapat isagawa sa Kapanahunan ng Biyaya at bahagyang nagtataglay ng kaugnayan sa kaalaman tungkol sa Diyos, dahil ang pananaw sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang tanging pananaw sa pagpapapako sa krus ni Jesus, at walang pangitain na hihigit pa rito. Wala nang dapat malaman ang tao maliban sa gawain ng Kanyang pagtubos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng krus, kaya sa Kapanahunan ng Biyaya wala ng ibang pangitain na kailangang malaman ang tao. Sa ganitong paraan, ang tao ay mayroon lamang katiting na kaalaman tungkol sa Diyos, at bukod sa kaalaman tungkol sa pag-ibig at awa ni Jesus, mayroong ilang payak at kahabag-habag na bagay na dapat niyang isagawa, mga bagay na malayo na sa ngayon. Sa nakalipas, anuman ang anyo ng kanyang pagtitipon, walang kakayahan ang tao na mangusap tungkol sa tunay na kaalaman tungkol sa gawain ng Diyos, lalong hindi masabi ng malinaw kung alin ang pinaka-angkop na landas ng pagsasagawa para pumasok ang tao. Nagdagdag lamang Siya ng ilang payak na salaysay sa saligan ng pagtitimpi at pagtitiis; wala talagang pagbabago sa diwa ng kanyang pagsasagawa, dahil sa parehong panahon hindi gumawa ang Diyos ng mas bagong gawain, ang tanging atas Niya sa tao ay ang pagtitimpi at pagtitiis, o pagbuhat ng kanilang krus. Maliban sa mga paggawa na iyon, walang ibang mas mataas na mga pangitain kaysa sa pagkakapako sa krus ni Jesus.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sa nakalipas, ang tao ay inatasang sumunod sa kautusan at mga batas, at inatasang maging matiisin at mapagpakumbaba. Ngayon, ang tao ay inatasan na sundin ang lahat ng pagsasaayos ng Diyos at magtaglay ng labis na pag-ibig sa Diyos, at sa huli ang tao ay inatasan na mahalin ang Diyos sa kabila ng paghihirap. Ang tatlong yugtong ito ay mga atas ng Diyos sa tao, dahan-dahan, sa kabuuan ng Kanyang pamamahala. Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay mas lumalalim kaysa sa huli, at sa bawat yugto ang mga atas sa tao ay mas tumindi kaysa sa huli, at sa paraang ito, ang buong pamamahala ng Diyos ay unti-unting nabubuo. Dahil ang mga atas sa tao ay lalong tumataas, ang disposisyon ng tao ay mas lumalapit sa pamantayang kailangan ng Diyos, at saka lamang lubusang makalalayo ang buong sangkatauhan sa impluwensya ni Satanas hanggang sa matapos ang gawain ng Diyos, ang buong sangkatauhan ay maililigtas mula sa impluwensya ni Satanas.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Lahat kayo ay makatatanggap ng komisyon ng Diyos, kaya ano iyon? Ito ay mahalaga sa susunod na hakbang ng gawain, na magiging higit na dakilang gawain na ipatutupad sa lahat ng bahagi ng buong daigdig. Kaya dapat kayo ngayong maghangad ng isang pagbabago sa inyong disposisyon sa buhay upang kayo ay tunay na maging katibayan ng pagtatamo ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang gawain sa hinaharap, at maging mga uliran para sa Kanyang gawain sa hinaharap. Ang paghahangad sa kasalukuyan ay pagtatatag lahat ng isang saligan para sa gawain sa hinaharap; ito ay para gamitin kang kasangkapan ng Diyos at upang magawa mong sumaksi para sa Kanya. Kung ito ang pakay ng iyong paghahangad, makakamit mo ang presensya ng Banal na Espiritu. … Dapat ninyong hangarin na gawin ang lahat para sa kapakanan ng pagperpekto, pagkamit, at pagkasangkapan ng Diyos, pinahihintulutan ang lahat ng bagay sa daigdig na makitang mabunyag ang mga pagkilos ng Diyos sa inyo. Sa gitna ng lahat ng mga bagay, kayo ang panginoon ng mga ito, at sa gitna ng lahat na naroroon, hahayaan ninyong kamtin ng Diyos ang Kanyang patotoo at ang Kanyang kaluwalhatian dahil sa inyo-ipinakikita nito na kayo ang pinaka-pinagpalang salinlahi!

mula sa “Yaong Nagbago Ang Kanilang Disposisyon ay Yaong Mga Pumasok sa Realidad ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Lahat ng mga iyon na sambayanan ng Diyos ay dapat magtaglay ng buhay, dapat nilang tanggapin ang pagsasanay ng kaharian, at hangarin ang mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. Ito ang mga kinakailangan ng Diyos sa mga tao ng kaharian.

Ang mga kinakailangan ng Diyos para sa mga tao ng kaharian ay ang mga sumusunod:

1. Dapat nilang tanggapin ang mga pag-aatas ng Diyos, na ang ibig sabihin, dapat nilang tanggapin ang lahat ng mga salitang sinabi sa gawain ng Diyos sa mga huling araw.

2. Dapat silang pumasok sa pagsasanay ng kaharian.

3. Dapat nilang hangarin na antigin ng Diyos ang kanilang mga puso. Kapag ang iyong puso ay ganap na bumaling sa Diyos, at mayroon kang isang normal na espirituwal na buhay, mabubuhay ka sa kaharian ng kalayaan, na nangangahulugang mabubuhay ka sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay nabuhay sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng Diyos saka ka lamang mapapabilang sa Diyos.

4. Dapat silang makamit ng Diyos.

5. Dapat silang maging isang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa lupa.

Ang limang mga puntos na ito ay ang Aking mga pag-aatas para sa inyo.Ang Aking mga salita ay sinabi sa sambayanan ng Diyos, at kung ikaw ay hindi nakahanda na tanggapin ang mga pag-aatas na ito, hindi Kita pipilitin—ngunit kung tunay mong tinatanggap ang mga iyon, kung gayon ay magagawa mong ipatupad ang kalooban ng Diyos. Sa kasalukuyan, sinisimulan ninyong tanggapin ang mga pag-aatas ng Diyos, at hinahangad ang pagiging mga tao ng kaharian at tinatamo ang mga pamantayang kinakailangan upang maging mga tao ng kaharian. Ito ang unang hakbang ng pagpasok. Kung nais mong ipatupad ang kalooban ng Diyos, kung gayon ay dapat mong tanggapin ang limang mga pag-aatas na ito, at kung magagawa mong matamo ang mga iyo,, hahangarin mo ang puso ng Diyos at tiyak na mahusay na mapapakinabangan ng Diyos. Ang pinakamahalaga ngayon ay pagpasok sa pagsasanay ng kaharian. Kinasasangkutan ng pagpasok sa pagsasanay ng kaharian ang espirituwal na buhay. Noong una, walang pag-uusap ukol sa espirituwal na buhay, ngunit sa kasalukuyan, habang sinisimulan mo ang pagpasok sa pagsasanay ng kaharian, opisyal kang pumapasok sa espirituwal na buhay. …

…………

Na nagagawa mong tanggapin ang paghatol, pagkastigo, paghampas, at pagpipino ng mga salita ng Diyos, at, higit sa rito, nagagawang tanggapin ang mga pag-aatas ng Diyos, ay itinalaga ng Diyos sa pasimula ng panahon, at kaya hindi ka dapat masyadong nababagabag kapag ikaw ay kinakastigo. Walang sinuman ang makakaagaw sa gawain na ginawa sa inyo, at sa mga pagpapala na ipinagkaloob sa inyo, at walang sinuman ang makakaagaw sa lahat ng mga ibinigay na sa inyo. Ang mga tao ng relihiyon ay hindi papayag na ihambing sa inyo. Hindi ninyo taglay ang malaking kahusayan sa Biblia, at hindi nasasangkapan ng relihiyosong teorya, ngunit dahil ang Diyos ay gumawa sa inyo, nagkamit kayo nang higit sa kaninuman sa kabuuan ng mga kapanahunan—at kaya ito ang inyong pinakamalaking pagpapala. Dahil dito, lalo kayong dapat magtalaga sa Diyos, at lalo pang maging tapat sa Diyos. Sapagkat ibinangon ka ng Diyos, dapat mong patibayin ang iyong mga pagsisikapat dapat ihanda ang iyong tayog upang tanggapin ang mga pag-aatas ng Diyos. Dapat kang manindigan sa dako na ibinigay sa iyo ng Diyos, hangarin ang pagiging isa sa sambayanan ng Diyos, tanggapin ang pagsasanay ng kaharian, makamit ng Diyos at sa bandang huli ay maging isang maluwalhating tipan sa Diyos. Ilan sa mga katatagang ito ang taglay mo? Kung taglay mo ang gayong mga katatagan, kung gayon sa bandang huli tiyak kang makakamtan ng Diyos, at magiging isang maluwalhating tipan sa Diyos. Dapat mong maunawaan na ang pangunahing pag-aatas ay pagiging nakamtam ng Diyos at pagiging isang maluwalhating tipan sa Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos.

mula sa “Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at

Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Dapat ninyo malamang hindi lamang Ako ang gumagawa ng lahat ng ito nang Aking sarili. Sa halip, kinakatawan Ko ang Aking Ama. Samantala, ang inyong papel ay ang sumunod nang mahigpit, tumupad, magbago, at magpatotoo. Ang dapat ninyong maunawaan ay kung bakit kayo dapat maniwala sa Akin. Ito ang pinakamahalagang tanong para sa bawat isa sa inyo na maunawaan. Ang Aking Ama, para sa kapakanan ng Kanyang kaluwalhatian, itinadhana kayong lahat para sa Akin mula sa sandaling Nilikha Niya ang mundo. Ito ay walang iba kundi para sa kapakanan ng Aking gawa, at para sa kapakanan ng Kanyang kaluwalhatian, na itinadhana Niya kayo. Ito ay dahil sa Aking Ama kaya kayo ay sumasampalataya sa Akin; ito ay dahil sa Aking Ama na itinatadhana kayong sundin Ako. Wala sa mga ito ay sa inyong sariling pagpili. Higit na mas mahalaga na maunawaan ninyo na kayo ang ipinagkaloob sa Akin ng Aking Ama para sa layunin ng magpapatotoo para sa Akin. Dahil ipinagkaloob Niya kayo sa Akin, dapat kayong sumunod sa mga paraan na ipagkakaloob Ko sa inyo at ang mga paraan at mga salita na ituturo Ko sa inyo, dahil tungkulin ninyong sumunod sa Aking mga daan. Ito ang orihinal na layunin ng inyong pananampalataya sa Akin. Kaya sinasabi Ko sa inyo, kayo ay tao lamang na ipinagkaloob ng Aking Ama upang sumunod sa Aking mga daan. Gayunman, kayo ay naniniwala lamang sa Akin; kayo’y hindi sa Akin sapagka’t kayo’y hindi galing sa pamilyang Israelita ngunit sa halip ay sa uri ng sinaunang ahas. Ang tangi Ko lamang hinihingi sa inyo ay maging saksi para sa Akin, ngunit dapat kayong sumunod ngayon sa Aking mga daan. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng hinaharap na pagpapatotoo. Kung kayo lamang ay gaganap bilang mga tao na nakikinig sa Aking mga daan, kung gayon hindi kayo magkakaroon ng anumang halaga at ang kabuluhan ng pagkakaloob ng Aking Ama ninyo sa Akin ay mawawala. Ang pilit kong sinasabi sa inyo ay ito: “Dapat kayong lumakad sa Aking mga daan.”

mula sa “Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang naranasan at nakita ninyo ay nalampasan pa ang mga dating santo at propeta, ngunit kaya ninyo kayang magbigay ng testimonya nang higit pa sa mga salita ng mga dating santo at propetang ito? Kung saan ang ipinagkaloob ko sa inyo ay nalampasan na ngayon si Moses at mas higit kay David, gayon din hinihiling ko na ang inyong patotoo ay malampasan ang kay Moses at ang inyong mga salita ay mas higit pa kaysa kay David. Sandaang beses ako kung magbigay sa inyo, hinihiling ko sa inyong ibalik sa Akin ang ganoon din. Dapat ninyong malaman na Ako ang nagkakaloob ng buhay sa sangkatauhan, at kayo ang tumatanggap ng buhay mula sa Akin at dapat magpatotoo sa Akin. Ito ay ang inyong tungkulin, na Aking ipinadala para sa inyo at kung saan nararapat ninyong gawin ang para sa Akin. Ipinagkaloob ko sa inyo ang lahat ng Aking kaluwalhatian, at ipinagkaloob sa inyo ang buhay ng mga napiling tao, ang mga Israelita, na hindi kailanman tumanggap. Dapat lamang na sumaksi kayo para sa Akin, at italaga ang inyong kabataan at ialay ang inyong buhay sa Akin. Ang sinumang pagkakalooban ko ng Aking kaluwalhatian ang siyang magiging saksi sa Akin at ibibigay ang kanyang buhay para sa Akin. Matagal na itong naitalaga. Ito ang inyong magandang kapalaran na ipagkakaloob Ko ang aking kaluwalhatian sa inyo, at ang inyong tungkulin ay ang magpatotoo sa Aking kaluwalhatian. Kung naniniwala kayo sa Akin upang makakuha lamang ng mabuting kapalaran, walang magiging gaanong kabuluhan ang Aking gawain kung gayon, at hindi ninyo maisasakatuparan ang inyong tungkulin. Nakita lamang ng mga Israelita ang Aking awa, pag-ibig, at kadakilaan, at nasaksihan lamang ng mga Hudyo ang Aking pasensya at panunubos. Nakita lamang nila ang napakakaunting gawa ng aking Espiritu; maaaring kung saan ang antas ng kanilang pang-unawa ay isang sampu ng sanlibong narinig at nakita ninyo. Nahigitan pa ng nakita ninyo kahit ang mga pinunong saserdote. Sa araw na ito, ang katotohanan na inyong naunawaan ay nalampasan ang sa kanila; kung ano ang nakita ninyo sa araw na ito ay nalampasan ang nakita sa Kapanahunan ng Kautusan, pati na rin ang Kapanahunan ng Biyaya, at kung ano ang inyong naranasan ay nalampasan kahit na sina Moses at Elijah. Ang naunawaan lamang ng mga Israelita ay ang batas ni Jehovah at ang nakita nila ay ang likuran lamang ni Jehovah; ang naunawaan lamang ng mga Hudyo ay ang pagtubos ni Jesus, ang tinanggap nila ay ang luwalhati lamang na ipinagkaloob ni Jesus, at ang nakita nila ay ang imahe lamang ni Jesus sa loob ng tahanan ng mga Hudyo. Ang nakikita ninyo sa araw na ito ay ang kaluwalhatian ni Jehovah, ang pagtubos ni Jesus at ang lahat ng Aking mga gawa sa araw na ito. Narinig niyo na rin ang mga salita ng aking Espiritu, pinahalagahan ang Aking karunungan, nasaksihan ang Aking himala, at natutunan ang Aking disposisyon. Sinabi ko rin sa inyo ang lahat ng aking plano sa pamamahala. Ang nasaksihan ninyo ay hindi lamang isang mapagmahal at maawaing Diyos, ngunit isang Diyos na puno ng pagkamatuwid. Nakita ninyo ang Aking nakamamanghang gawain at nalaman ninyong puno Ako ng masidhing galit at kamahalan. Higit pa rito, batid ninyo na minsan Akong nagdala ng aking nag-aalab na poot sa sambahayan ng Israel, at sa araw na ito, darating ito sa inyo. Naunawaan ninyo nang higit pa ang Aking misteryo sa langit kaysa kay Isaias pati na rin kay Juan; alam ninyo nang higit pa ang aking kagandahan at pagkakagalang-galang kaysa sa lahat ng mga banal ng nakaraang henerasyon. Ang natanggap ninyo ay hindi lamang ang Aking katotohanan, Ang Aking daan, Ang Aking buhay, ngunit pati ang mga pangitain at pagbubunyag na mas higit pa kaysa kay Juan. Naunawaan ninyo ang higit pang maraming misteryo at nasaksihan din ang Aking tunay na anyo; tinanggap ninyo nang higit pa ang Aking paghatol at nalaman nang higit pa ang Aking matuwid na disposisyon. Kaya, kahit na ipinanganak kayo sa mga huling araw, ang inyong pag-unawa ay para sa nakaraan at nakalipas; naranasan ninyo rin kung ano ang araw na ito, at gayon ang nalikha ng Aking kamay. Makatuwiran ang hinihingi ko sa inyo; sapagkat ibinigay ko sa inyo ang higit na marami at higit ang nakita ninyo mula sa Akin. Samakatuwid, hinihiling ko sa inyong maging saksi para sa Akin gaya ng ginawa ng mga dating santo, at ito lamang ang nais ng Aking puso.

mula sa “Ano ang Alam Mo Tungkol sa Pananampalataya?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang katungkulan ng Aking paghatol ay upang magbigay ng kakayahan sa tao na maging mas mahusay ang pagsunod sa Akin, at ang katungkulan ng Aking pagkastigo ay mahayaan ang tao na mas mabisang mabago. Bagaman ang Aking ginagawa ay alang-alang sa Aking pamamahala, hindi Ako kailanman nakagawa ng anumang bagay na naging walang pakinabang sa tao. Iyon ay dahil nais Kong gawin ang lahat ng mga bansa sa labas ng Israel na kasing-masunurin ng mga Israelita, at gawin silang tunay na mga tao, nang magkakaroon Ako ng pinanghahawakan sa mga lupain sa labas ng Israel. Ito ang Aking pamamahala; ito ang Aking gawa na Aking tinutupad sa mga bansang Gentil. Kahit ngayon, maraming tao ang hindi pa rin nauunawaan ang Aking pamamahala, sapagkat wala silang interes sa mga bagay na ito, kundi magmalasakit lamang sa kanilang mga sariling kinabukasan at hantungan. Kahit ano ang Aking sabihin, ang mga tao ay walang-malasakit pa rin sa gawaing Aking ginagawa, sa halip ay tanging nakatuon lamang sa kanilang mga hantungan sa hinaharap. Kung ang mga bagay ay magpapatuloy sa ganitong paraan, paano mapapalawak ang Aking gawa? Paano maipapalaganap ang Aking ebanghelyo sa buong mundo? Dapat ninyong malaman, na kapag ang Aking gawa ay lumawak, ikakalat Ko kayo, at pupuksain Ko kayo, gaya nang puksain ni Jehova ang bawat isang tribo ng Israel. Ang lahat ng ito ay gagawin upang ipalaganap ang Aking ebanghelyo sa buong daigdig, at ipalaganap ang Aking gawa sa mga bansang Gentil, nang ang Aking pangalan ay maaaring madakila ng parehong mga matatanda at mga bata, at ang Aking banal na pangalan ay itinaas ng mga bibig ng mga tao mula sa lahat ng mga tribo at bansa. Sa pangwakas na kapanahunang ito, maitataas ang Aking pangalan sa mga bansang Gentil, na maging sanhi para makita ng mga Gentil ang Aking mga gawa, na maaari nila Akong tawaging ang Makapangyarihan sa lahat dahil sa Aking mga gawa, at magawa ito upang ang Aking mga salita ay maaaring malapit nang matupad. Gagawin Kong malaman ng lahat ng tao na hindi lamang Ako ang Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos rin ng lahat ng mga bansa ng mga Gentil, kahit na iyong Aking isinumpa. Hahayaan Ko na makita ng lahat ng tao na Ako ang Diyos ng buong sangnilikha. Ito ang Aking pinakadakilang gawa, ang layunin ng Aking plano ng paggawa para sa mga huling araw, at ang tanging gawain na dapat matupad sa mga huling araw.

mula sa “Ang Gawain ng Pagpapalaganap ng Ebanghelyo Ay ang Gawain Din ng Pagliligtas ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Maaari mo bang ipahayag ang disposisyon ng Diyos sa kapanahunan sa akmang wika na may kabuluhan sa kapanahunan? Sa pamamagitan ng iyong karanasan sa gawain ng Diyos, maaari mo bang detalyadong ilarawan ang disposisyon ng Diyos? Paano mo mailalarawan ito nang naaagpang, naaangkop? Upang sa pamamagitan nito, maaaring matuto ang iba tungkol sa iyong mga karanasan. Paano mo ipapasa ang iyong mga nakikita at mga karanasan sa mga yaong nakakaawa, dukha, at tapat na relihiyosong mga mananampalataya na nagugutom at nauuhaw sa pagkamatuwid at naghihintay sa iyo upang akayin sila? Anong uri ng mga tao ang naghihintay sa iyo upang akayin sila? Naguguni-guni mo ba? Namamalayan mo ba ang pasanin na iyong binabalikat, ang iyong komisyon, at ang iyong pananagutan? Nasaan ang iyong makasaysayang pandama ng misyon? Paano ka magsisilbi bilang isang mabuting panginoon para sa susunod na kapanahunan? Mayroon ka bang dakilang pandama ng pagiging panginoon? Paano mo ipaliliwanag ang panginoon ng lahat ng mga bagay? Ito ba ay tunay na ang panginoon ng lahat ng nabubuhay na mga nilalang at lahat ng materyal sa mundo? Ano ang mga plano na mayroon ka para sa pagsulong ng susunod na hakbang ng gawain? Ilang mga tao ang naghihintay sa iyo upang ikaw ay maging kanilang pastol? Ang gawain mo ba ay mabigat? Sila ay dukha, kaawa-awa, bulag, at nawawala, naghuhumiyaw sa kadiliman, "Nasaan ang daan?" Lubhang nananabik sila sa liwanag, tulad ng isang bulalakaw, upang biglang bumulusok at pagwatak-watakin ang pwersa ng kadiliman na nang-api sa mga tao sa loob ng maraming mga taon. Sino ang makaaalam kung gaanong kabalisa silang umaasa, at gaanong nananabik sila araw at gabi para rito? Ang mga taong ito na labis na naghihirap ay nananatiling nakabilanggo sa mga piitan ng kadiliman, walang pag-asang makawala, kahit sa araw na kumikislap ang liwanag; kailan sila hindi na luluha? Ang mga marurupok na espiritung ito na hindi kailanman napagkalooban ng kapahingahan ay tunay na nagdurusa sa gayong masamang kapalaran. Matagal na silang natalian ng walang-awang mga lubid at ng kasaysayan na hindi na mabubuwag. Sino kahit minsan ang nakarinig sa huni ng kanilang pagtaghoy? Sino ang kahit minsan ay nakakita sa kanilang kaawa-awang itsura? Naisip mo ba kung gaano namighati at nabalisa ang puso ng Diyos? Paano Niyang matitiis na makita ang inosenteng sangkatauhan na nilikha Niya ng Kanyang sariling mga kamay na dumaranas ng gayong pagdurusa? Pagkatapos ng lahat, ang sangkatauhan ay ang mga kapus-palad na nilason. Kahit na nanatili silang buhay hanggang sa araw na ito, sino ang makaiisip na sila ay matagal nang nilason ng masamang nilalang? Nakalimutan mo bang isa ka sa mga biktima? Dala ng iyong pag-ibig sa Diyos, hindi ka ba handang magsikap upang iligtas ang mga yaong nanatiling buhay? Hindi ba kayo handang gamitin ang lahat ng inyong pagsisikap upang gantihan ang Diyos na iniibig ang sangkatauhan tulad ng Kanyang sariling laman at dugo? Paano mo bibigyang kahulugan ang pagkasangkapan ng Diyos upang isabuhay ang iyong pambihirang buhay? Talaga bang mayroon kang pagpapasya at tiwala sa sarili na isabuhay ang isang makabuluhang buhay ng isang taong madasalin at naglilingkod sa Diyos?

mula sa “Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Iyong Hinaharap na Misyon” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Kaugnay na Content