Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Saloobin ng mga Kristiyano: Talaga bang Walang Pakialam sa Kanilang Pamilya ang mga Nanalig sa Diyos?

65

Mu Xinping(asawa ni Zheng Weiguo): Ah, Xiaoyi, Xiaorui, may gusto akong sabihin sa inyo. Alam ko na mabuting manalig sa Diyos. Inaakay nito ang mga tao sa tamang landas. Kaya, nang manalig kayo sa Diyos, nakahinga ako nang maluwag at hindi na nag-aalala na maligaw kayo ng landas. Pero nakita ko na sinasabi sa mga dokumento ng gobyerno, gaya ng ilang taong nananalig kay Jesus, iniiwan ng mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang kanilang pamilya para ipangaral ang ebanghelyo. Hindi pa nga nag-aasawa ang ilan habambuhay. Sinasabi rin sa mga dokumento na gusto ng gobyerno na ikulong ang isang grupo ng mga taong nananalig sa Makapangyarihang Diyos at patayin ang isa pang grupo. Balewala sa kanila ang patayin sila. May isa pa gaya ng “Hindi paaatrasin ang mga kawal …” tama, “hangga’t walang pagbabawal.” Maraming nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang inaresto, ibinilanggo, sinugatan at nilumpo ng CCP. Nawalan pa ng trabaho ang ilan at nawasak ang kanilang pamilya. Nag-ani ito ng maraming puna na ang mga taong nananalig sa Diyos ay ayaw sa kanilang pamilya. Xiaoyi, Xiaorui, totoo ba ito? Sasabihin ko sa inyo, hindi maaaring iwanan n’yo ang inyong pamilya o hindi kayo mag-asawa. Kung ganito talaga ang pananalig n’yo sa Diyos, ang payo ko ay huwag kayong maniwala sa Makapangyarihang Diyos, okey?

Zheng Rui(Isang Kristiyano): Ma, alam n’yo na ang manalig sa Diyos ang tamang daan, maganda ‘yan! Kung talagang alam n’yo na ang pagpapakita at gawain ng Diyos ay para sa kaligtasan ng tao, mananalig at susunod din kayo sa Diyos. Sinabi [ni Jesus] sa kanila, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang taong nagiwan ng bahay, o asawang babae, o mga kapatid, o mga magulang o mga anak, dahil sa kaharian ng Dios, Na di tatanggap ng makapupung higit sa panahong ito, at sa sanglibutang darating, ng walang hanggang buhay” (Lucas 18:29-30).

Zheng Yi(Isang Kristiyano): Sinabi rin Niya: “At ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapatdapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kaniyang buhay ay mawawalan nito; at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon” (Mateo 10:38-39).

Zheng Rui: Oo nga po, Ma! Kung makikita mo ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus, malalaman n’yo kung anong klaseng mga tao ang mga tunay na nananalig sa Panginoong Jesus. Ang ganitong klase mismo ng mga alagad ng Panginoon ang pinaka-kinamumuhian ng CCP. Ma, alam n’yo ba kung bakit nila sinusunod ang Panginoon sa ganitong paraan?

Sinusunod nila ang Panginoon sa ganitong paraan para sa katotohanan, para sa buhay, at para sa Panginoon. Maaari nilang talikuran ang makamundong kaluwalhatian at kayamanan, hindi sila nag-iimbot ng pisikal na kaginhawahan at makamundong kasiyahan, handa silang magtiis ng mga hirap sa pangangaral ng ebanghelyo at magdusa ng lahat ng klase ng pasakit para magpatotoo para sa Panginoon. Napakarangal nilang mga tao! Ang gayong mga tao ay pinupuri ng Panginoon. Gayunman, bakit labis na kinamumuhian, sinisiraan at tinutuligsa ng CCP ang mga taong ito? Bakit ikinukulong at pinapatay ang mga taong ito? Nagbabanta pa ito na, “Hindi paaatrasin ang mga kawal hangga’t walang pagbabawal.” Hindi ba ito kasamaan laban sa Langit? Hindi ba ito pagkalaban sa Diyos? Sa palagay ko, lahat ng nagawa ng CCP sa mga taong ito na nananalig sa Diyos ay isang krimen at makasalanan. Talagang ayaw nito ng pagbabago! Ma, kailangan mong matukoy ang kaibhan ng dalawang ito.

Zheng Yi: Ma, ang mga nananalig sa Diyos ay nangangaral ng ebanghelyo para magpatotoo para sa Diyos para lumapit at sumamba ang mga tao sa Diyos, at maligtas sila ng Diyos. Nakikita n’yo rin na lalong nagiging madilim at masama ang mundo. Lalong nagiging tiwali ang mga tao. Ipinagtatanggol nila ang kasamaan at kinasusuklaman ang katotohanan. Lahat sila ay sumusunod sa masasamang kalakaran ng mundo, nag-iinuman, nagkakainan at naglalaro, nagtatamasa ng makasalanang kasiyahan, at lantarang tumatanggi, kumakalaban at kumikilos laban sa Diyos. Ma, napakasama ng mundong ito at lubhang tiwali ang mga tao, matagal na ba silang dapat lipulin? Nagpropesiya ang Biblia ng isang malaking kapahamakan sa mga huling araw. Kung ang sangkatauhan ay hindi magbabalik sa Makapangyarihang Diyos, hindi tatanggapin ang paglilinis at pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos, lilipulin ito ng malaking kapahamakan. Nalalapit na ngayon ang malaking kapahamakan, at nahaharap ang sangkatauhan sa kalamidad ng pagkalipol. Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ay nagpahayag ng katotohanan sa mga huling araw at gumawa ng hakbang sa Kanyang gawain para hatulan at linisin ang sangkatauhan para iligtas sila mula sa kasalanan at madala sa kaharian ng Diyos. Hindi ba mabuting balita ‘yan? Naparito ang Diyos para sa kaligtasan ng tao. Hindi ba ‘yan ang pag-ibig ng Diyos? Kung gustong maligtas ng sangkatauhan, iisa lang ang paraan ngayon. Yon ay ang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Makapangyarihang Diyos para malinis mula sa tiwaling disposisyon nito para maligtasan ang malaking kapahamakan sa proteksyon ng Diyos. Nauunawaan ng mga nananalig sa Makapangyarihang Diyos ang kasabikan ng Diyos na iligtas ang tao. Handa silang talikuran ang pisikal na kasiyahan, na maaresto at mapahirapan ng CCP, at sikaping ipangaral at patotohanan ang ebanghelyo ng kaharian ng Makapangyarihang Diyos. Ginagawa ito para mas maraming tao ang mailigtas ng Diyos. Pagsasakatuparan ito ng kalooban ng Diyos, Ma! Sabi nga ng Panginoong Jesus, “Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal” (Marcos 16:15). Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “Bilang mga miyembro ng sangkatauhan at tapat na mga Kristiyano, pananagutan at obligasyon nating lahat na ialay ang ating mga isipan at katawan para sa katuparan ng kautusan ng Diyos, dahil ang ating buong pagkatao ay nagmula sa Diyos, at ito ay umiiral salamat sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang ating mga isip at katawan ay hindi para sa kautusan ng Diyos at hindi para sa matuwid na dahilan ng sangkatauhan, sa gayon ang ating mga kaluluwa’y hindi magiging karapat-dapat sa mga taong naging martir para sa kautusan ng Diyos, mas hindi karapat-dapat sa Diyos, na naglaan sa atin ng lahat ng bagay” (Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Pa, Ma, palagay n’yo ba ang mga taong nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay mga hangal na hindi nahihiwatigan ang panganib sa pangangaral ng ebanghelyo? Kung gayon, mali kayo. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay naaayon sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao. Ito ay isang mabuti at banal na gawa! Gayunman, nagtaksil ang gobyernong CCP sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao nang hibang nilang tuligsain ang kabaitan ng mga Kristiyano at malupit silang inaresto at pinahirapan. Maraming Kristiyano ang nawalan ng tirahan. Napakaraming taong inaresto at ibinilanggo at ang ilan ay pinahirapan pa hanggang sa mamatay! Ang gobyernong CCP ang salarin sa likod ng pagkawasak ng napakaraming pamilyang Kristiyano. Pero tumugon ito na ang mga pamilya ng mga taong ito ay winasak ng kanilang pananalig sa Diyos. Hindi ba pagbabaligtad ito ng mga tunay na pangyayari at pagbabaluktot ng katotohanan? Kung hindi sa baliw na panunupil, pag-aresto at pagpapahirap ng CCP sa mga Kristiyano, gayon din ba ang kahihinatnan? Hindi ba ito ang kasalanang ginawa ng CCP sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga Kristiyano? Ang pananalig sa Diyos ay lubos na makatwiran. Napakaraming tao sa mga bansa sa buong mundo ang nananalig sa Diyos. Kaninong mga pamilya ang nawasak? Hindi ba totoong lahat ‘yan? Ang ilang taong walang malay ay nalilinlang pa rin ng mga tsismis at kalokohan ng CCP. Hindi lamang nila hindi kinasusuklaman ang CCP sa pagpapahirap sa mga Kristiyano, kundi sinasabi pa nila na mali ang mga Kristiyano sa pananalig sa Diyos. Hindi ba ito kawalang-isip at kahibangan? Ma, Pa, kailangan n’yong mahiwatigan ang mga tunay na pangyayari. Huwag kayong makinig sa mga tsismis at kalokohan ng CCP.

Mu Xinping: Sa narinig ko sa ‘yo, nauunawaan ko na ngayon. Ikinulong ng CCP ang napakaraming nananalig sa Diyos, nilumpo at pinatay pa sila, at winasak ang napakaraming pamilya, pero ipinapasa nito ang sisi sa mga biktima at sinasabi na may kasalanan sila dahil nanalig sila sa Diyos. Hindi ba ito garapal na kabaligtaran ng katotohanan? Napakaimbi at napakasama ng gobyernong CCP! Mas gusto pang tiisin ng mga nananalig sa Diyos ang pagpapahirap at pag-aresto ng gobyerno para ipangaral ang ebanghelyo para iligtas ang iba. Kahanga-hanga ‘yan. Mabubuting tao sila talaga!

mula sa script ng pelikulang Red Re-Education sa Bahay

Kaugnay na Content