Ang Pagpapakita at Paggawa ng Diyos sa China ay Napakamakabuluhan

Pebrero 4, 2021

Ni Zhang Lan, South Korea

Ibinigay ng Diyos ang Kanyang biyaya sa Israel at pagkatapos ay binawi iyon, at pagkatapos ay dinala Niya ang mga Israelita sa Silangan, at buong sangkatauhan sa Silangan. Dinala silang lahat ng Diyos sa liwanag upang sila ay muling makaisa nito, at makasama nito, at hindi na nila kailanganing hanapin ito. Pahihintulutan ng Diyos ang lahat ng naghahanap na makitang muli ang liwanag at makita ang kaluwalhatiang dala Niya sa Israel; Ipakikita ng Diyos na matagal na Siyang bumaba sa puting ulap sa kalagitnaan ng sangkatauhan, ipakikita sa kanila ang hindi mabilang na puting ulap at kumpol-kumpol na mga prutas, at, higit pa, ipakikita sa kanila si Jehova na Diyos ng Israel. Hahayaan sila ng Diyos na makita ang Panginoon ng mga Judio, ang kinasasabikang Mesiyas, at ang buong pagpapakita Niya na inusig ng mga hari sa mga kapanahunan. Gagawa ang Diyos sa buong sansinukob at gaganap Siya ng dakilang gawain, ihinahayag sa tao ang buo Niyang kaluwalhatian sa mga huling araw, at lahat ng Kanyang mga gawa sa tao sa mga huling araw. Ipapakita nang buo ng Diyos ang Kanyang maluwalhating mukha sa mga yaong naghintay ng maraming taon para sa Kanya, sa mga yaong nanabik sa Kanya na dumating sa ibabaw ng puting ulap, sa Israel na nanabik sa Kanya na muling magpakita, at sa buong sangkatauhan na umusig sa Kanya, upang malaman ng lahat na matagal ng binawi ng Diyos ang Kanyang kaluwalhatian at dinala iyon sa Silangan, kaya’t wala na iyon sa Judea. Sapagkat dumating na ang mga huling araw!” (“Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan” sa Sundan ang Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin).

Talagang namangha ako sa video na iyon. Dinadala ng Diyos ang kaluwalhatian Niya mula sa Israel papunta sa Silangan sa mga huling araw. Nagpakita Siya sa China, ang pinakalumalaban sa Diyos sa lahat ng mga bansa, ginagampanan ang gawain Niya’t ipinapahayag ang katotohanan upang lupigin at iligtas ang lahat ng tao. Kapangyarihan at karunungan ito ng Diyos. Talagang makahulugan ang pagpapakita at gawain ng Diyos sa China. Dati, hindi ako pamilyar sa gawain ng Diyos. Base sa haka-haka ko, magpapakita ang Panginoon sa Israel sa pagbabalik Niya. Saka ko lang naintindihan ang misteryo ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa China nang mabasa ko ang mga salita Niya. Ibabahagi ko ang karanasan ko sa pagtanggap sa Makapangyarihang Diyos.

Matapos magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon, ako’y naging masigasig sa paghahanap. Sa tuwing may oras ako, nagboboluntaryo ako sa iglesia, at pirmi akong nagbigay ng ikapu kada buwan. Nung Abril 2011, pumunta ako sa South Korea para magtrabaho, at kahit gaano ako kaabala sa trabaho, dadalo pa rin ako sa Sunday service. Pero palagi na lang paulit-ulit ang mga sermon ng pastor. Ang mga nagtitipon ay tatango na lang o makikipagkwentuhan sa isa’t isa. Walang anumang kasiyahan. Tumigil na ako sa pagpunta sa mga service, paglaon. Pero dahil sa isa akong Kristiyano, hindi ako mapalagay sa hindi ko pagdalo. Kaya pinilit ko ang sarili ko na magpatuloy. Tapos, nagkataon isang araw, nakasalubong ko ang dati kong kaibigan sa Iglesia na si Sister Zhao. Inimbitahan niya ako sa bahay niya at sumama rin ang kaibigan niyang si Sister Li. Yun ang unang pagkakakilala namin, pero nagkasundo agad kami. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga sitwasyon at pati na ang tungkol sa kapanglawan sa iglesia. Nagbahagi siya tungkol sa kung paanong ang kapanglawan sa iglesia ay dahil gumagawa ng bagong gawain ang Diyos, at nagbago ang gawain ng Banal na Espiritu, na kailangan tulad tayo ng matatalinong birhen, naghahanap ng pagpapakita ng Diyos at nakikinig para sa Kanyang tinig, upang masalubong ang Panginoon. Talagang naliwanagan ako sa sinabi niya. Pagkatapos, sinabi ni Sister Li: “Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na, Siya’y nagkatawang-tao bilang Makapangyarihang Diyos, upang gampanan ang Kanyang gawain sa China, nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang paghatol at pagdadalisay. Sinimulan na ng Makapangyarihang Diyos ang Kapanahunan ng Kaharian at tinapos ang Kapanahunan ng Biyaya. Ang mga tumatanggap ng gawain Niya sa mga huling araw ay dinala sa harap ng trono ng Diyos; tinatanggap nila ang probisyon ng salita ng Diyos at dumadalo sa piging ng kasal ng Cordero.” Nabigla ako sa sinabi ni Sister Li at nahirapan akong paniwalaan siya: Nagbalik na ang Panginoon? At dumating Siya sa China? Sa panahon ng Luma at Bagong Tipan, ginawa ng Diyos ang Kanyang gawain sa Israel, sabi sa Biblia: “At ang kaniyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng mga Olivo, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan; at ang bundok ng mga Olivo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis; at ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan” (Zacarias 14:4). Sa mga huling araw, darating dapat ang Panginoon sa Israel sa Bundok ng mga Olivo. Paanong nasa China Siya? Sinabi ko iyon kay Sister Li.

Ngumiti lang siya at sinabing: “Misteryoso ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoon, hindi natin ‘yon maiintindihan. Pagkatapos lang matupad ang isang propesiya at nakita natin kung paano isinasagawa ng Diyos ang gawain Niya saka natin mauunawaan ang ibig sabihin nito. Hindi natin dapat limitahan ang gawain ng Diyos gamit ang literal na kahulugan ng mga propesiya, dahil malamang malabanan natin ang Diyos. Ang mga Fariseo ang halimbawa nito. Kumapit sila sa literal na kahulugan ng propesiya ng pagbabalik ng Mesias, iniisip na pagdating ng Panginoon, tatawagin siyang Mesias; ang di tinawag na Mesias ay hindi si Cristo. Kaya tinutulan at hinatulan nila ang gawain ng Panginoong Jesus at hindi sila iniligtas ng Diyos. Kung lilimitahan natin ang gawain ng Diyos base sa literal na interpretasyon ng Biblia, at hindi sisiyasatin ang katotohanan ng pagpapakita’t gawain ng Diyos, malamang maulit lang natin ang pagkakamali nila. Sa mga huling araw, ginagampanan ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos, ipinapahayag ang lahat ng katotohanang dumadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan, tulad ng maningning na liwanag na lumilitaw sa Silangan. Sa loob lang ng 20 taon, kumalat na sa buong China ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, at umabot na rin sa ibang mga bansa sa buong mundo. Ang Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-Tao, ay isinalin na sa higit sa 20 na mga wika, at nailathala online para sa mga tao sa buong mundo na maghanap at magsiyasat. Ganap na tinupad ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang propesiya ng Panginoong Jesus: ‘Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kanluran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao’ (Mateo 24:27). At ang Aklat ng Malakias 1:11: ‘Sapagka’t mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil…, sabi ni Jehova ng mga hukbo.’” Nang marinig ko ito, napagtanto kong: Ang Panginoon ay bumalik sa China, at hindi sa Israel, at matagal na itong napropesiya ng Biblia.

Tapos, binasahan ako ni Sister Li ng isang sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. “Sa totoo lang, ang Diyos ang Panginoon ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. Hindi lamang Siya Diyos ng mga Israelita, ni ng mga Judio; Diyos Siya ng lahat ng nilikha. Ang naunang dalawang yugto ng Kanyang gawain ay naganap sa Israel, na nakalikha ng ilang kuru-kuro sa mga tao. Naniniwala sila na ginawa ni Jehova ang Kanyang gawain sa Israel, na si Jesus Mismo ang nagsakatuparan ng Kanyang gawain sa Judea, at, bukod pa rito, na Siya ay naging tao upang gumawa—at ano’t anuman, ang gawaing ito ay hindi na lumagpas pa sa Israel. Hindi gumawa ang Diyos sa mga taga-Egipto o sa mga Indiano; gumawa lamang Siya sa mga Israelita. Sa gayon ay nakabuo ng iba-ibang kuru-kuro ang mga tao, at inilarawan ang gawain ng Diyos sa loob ng isang tiyak na saklaw. Sinasabi nila na kapag gumagawa ang Diyos, kailangan Niyang gawin iyon sa mga taong hinirang, at sa Israel; maliban sa mga Israelita, hindi na gumagawa ang Diyos sa iba, ni wala nang anumang mas malawak na saklaw ang Kanyang gawain. Napakahigpit nila pagdating sa pagpapasunod sa Diyos na nagkatawang-tao, at hindi nila Siya pinapayagang kumilos nang lagpas sa mga hangganan ng Israel. Hindi ba mga kuru-kuro lamang ng tao ang lahat ng ito? Ginawa ng Diyos ang buong kalangitan at lupa at lahat ng bagay, ginawa Niya ang lahat ng nilikha, kaya paano Niya lilimitahan ang Kanyang gawain sa Israel lamang? Kung magkagayon, ano ang silbi ng paglalang Niya sa lahat ng nilikha? Nilikha Niya ang buong mundo, at naisakatuparan Niya ang Kanyang anim-na-libong-taong plano ng pamamahala hindi lamang sa Israel, kundi sa bawat tao sa sansinukob. … Kung kikilos ang Diyos ayon sa mga kuru-kuro ng tao, magiging Diyos lamang Siya ng mga Israelita, at sa gayon ay hindi Niya makakayang paabutin ang Kanyang gawain sa mga bansang Gentil, sapagkat magiging Diyos lamang Siya ng mga Israelita, at hindi Diyos ng lahat ng nilikha. Isinaad sa mga propesiya na ang pangalan ni Jehova ay magiging dakila sa mga bansang Gentil, na kakalat ito sa mga bansang Gentil. Bakit ito ipinropesiya? Kung ang Diyos ay Diyos lamang ng mga Israelita, sa Israel lamang Siya gagawa. Bukod pa riyan, hindi Niya palalaganapin ang gawaing ito, at hindi Siya gagawa ng ganitong propesiya. Dahil ginawa nga Niya ang propesiyang ito, siguradong ipapaabot Niya ang Kanyang gawain sa mga bansang Gentil, sa bawat bansa at lahat ng lupain. Dahil sinabi Niya ito, kailangan Niyang gawin ito; ito ang Kanyang plano, sapagkat Siya ang Panginoon na lumikha sa kalangitan at lupa at lahat ng bagay, at ang Diyos ng lahat ng nilikha. Gumagawa man Siya sa mga Israelita, o sa buong Judea, ang gawaing Kanyang ginagawa ay ang gawain ng buong sansinukob, at ang gawain ng buong sangkatauhan. Ang gawaing Kanyang ginagawa ngayon sa bansa ng malaking pulang dragon—sa isang bansang Gentil—ay gawain pa rin ng buong sangkatauhan. Maaaring ang Israel ang himpilan ng Kanyang gawain sa lupa; gayundin, maaaring ang Tsina ay himpilan din ng Kanyang gawain sa mga bansang Gentil. Hindi ba natupad na Niya ngayon ang propesiya na ‘ang pangalan ni Jehova ay magiging dakila sa mga bansang Gentil’?” (“Ang Diyos ang Panginoon ng Lahat ng Nilikha” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Pagkatapos ay nagbahagi si Sister Li: “Ang Diyos ay ang Panginoon ng lahat ng nilikha, pinamumunuan Niya ang buong sansinukob at namumuno sa kapalaran ng lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi lang ang Diyos ng mga Israelita, higit pa roon, Siya ang Diyos ng lahat ng nilikha. May karapatan ang Diyos na gampanan ang Kanyang gawain sa kahit saang bansa, kasama ang sinumang tao. Pero anumang bansa ang pagpakitaan at gawaan Niya, ang Kanyang gawain ay ginagawa para sa kapakanan ng sanlibutan, at upang pamunuan sila sa kanilang pag-unlad. Sa Kapanahunan ng Kautusan, ginamit ng Diyos na si Jehova si Moises upang iproklama ang kautusan Niya sa Israel at sinimulan ang Kapanahunan ng Kautusan. Mula sa lupaing ito, pinalawak niya ang Kanyang gawain sa ibang lupain, upang lahat ng mga bansa at tao’y igagalang ang Kanyang ngalan bilang dakila. Sa Kapanahunan ng Biyaya, ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos sa Judea. Pero hindi lang tinubos ng Panginoong Jesus ang mga Judio, kundi ang buong sangkatauhan. Ngayon makalipas ang dalawang libong taon, kumalat na sa buong mundo ang ebanghelyo ng Panginoon. Sa mga huling araw, ginagamit ng Makapangyarihang Diyos ang China bilang test site para sa gawain Niya, bago ito palawakin sa buong sansinukob. Ngayon, ay parang makinang na liwanag ang mga salita’t gawain ng Makapangyarihang Diyos nagniningning mula Silangan at iniilawan ang mga bansa sa Kanluran na may pagpapatotoo. Marami nang nakarinig sa tinig ng Diyos sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at humarap sa trono ng Diyos para tanggapin ang paghatol at pagdadalisay ng Kanyang mga salita. Nakikita natin na anuman ang kapanahunan, kapag nagdesisyong magpakita’t gumawa ang Diyos kasama ang mga tao o sa isang bansa, palagi muna Siyang pumipili ng lugar para gumawa at gamit ang lugar na ito bilang halimbawa, unti-unting pinalalawak ang gawain Niya sa ibang lugar upang kumpletuhin ang gawain Niya ng pagliligtas sa tao. Ito ang prinsipyo ng gawain ng Diyos. Kung susundin natin ang ating mga haka-haka at palagay, iniisip na dahil gumawa ang Diyos sa Israel sa Kapanahunan ng Kautusan at Kapanahunan ng Biyaya, dapat ang Diyos, ay Diyos lang ng Israel, ang ebanghelyo ay maaari lang lumabas sa Israel, tanging ang mga tao sa Israel ang totoong hinirang ng Diyos at ang nararapat sa mga biyaya Niya, at hindi magpapakita’t gagawa ang Diyos sa mga bansang Gentil, ‘di ba’t nililimitahan natin ang Diyos? Sabi ng Diyos, ‘Magiging dakila ang aking pangalan sa mga Gentil,’ kaya paano ito makakamit at matutupad? Nagkatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw at ginagawa ang gawain Niya sa China, isang bansang pinamumunuan ng ateismo, upang basagin ang mga kuro-kuro ng mga tao at upang ipakita na hindi Siya gumagawa ayon sa mga alituntunin, sa halip ay ayon sa sarili Niyang plano. Ipinapakita Niya rin sa atin na hindi lamang Israel ang inililigtas Niya, kundi pati na ang mga Gentil. Ang Diyos ay Diyos ng lahat ng sangkatauhan, hindi ang Diyos ng alinmang bansa o tao. Kung saan man magpakita at gumawa ang Panginoon, palagi itong makabuluhan, lagi Niyang pinipili ang lugar na pinakamagsisilbi sa pagliligtas ng tao.”

Sa pagbabahagi ni Sister Li nakaramdam ako ng hiya. Alam kong ginampanan ng Diyos ang gawain Niya sa Kapanahunan ng Kautusan at Biyaya sa Israel, akala ko sa Israel lamang magpapakita at gagawa ang Diyos. Kung ginampanan muli ng Diyos ang gawain Niya sa Israel, sa mga huling araw, malilimitahan ko Siya bilang Diyos ng mga Israelita, ibig sabihin, itinatanggi ko ang Diyos bilang Pinuno ng lahat ng sangkatauhan! ‘Paglaban ‘yon sa Diyos! Kung saan nagpapakita o gumagawa ng Kanyang gawain ang Diyos ay laging sumasalamin sa Kanyang plano at karunungan. Di tayo dapat magkomento tungkol sa gawain ng Diyos, lalo na ang limitahan ang Kanyang gawain. Pero mayroon pa rin akong ilang mga pasubali. Isang ateistang gobyerno ang nagpapatakbo sa China. Ito ang pinakamalalang bansang tumatanggi’t lumalaban sa Diyos. Kung hindi nilalayon ng Diyos na magpakita’t gumawa sa Israel, bakit hindi Siya gumawa sa mga bansang tulad ng US o UK, kung saan Kristiyanismo ang pangunahing relihiyon? Bakit pinili Niyang gampanan ang Kanyang gawain sa China? Sinabi ko ang mga katanungang ito kay Sister Li.

Ganito ang naging sagot ni Sister Li: “Pumipili ang Diyos kung aling bansa o lokasyon Niya gagawin ang Kanyang gawain base sa mga kinakailangan ng Kanyang gawain. Laging may espesyal na kahulugan sa mga pinili Niya. Maliwanag na nagsalita tungkol dito ang Makapangyarihang Diyos.” Binasahan ako ni Sister Li ng isang sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang gawain ni Jehova ay ang paglikha sa mundo, iyon ang simula; ang yugto na ito ng gawain ang katapusan ng gawain, at ito ang konklusyon. Sa simula, isinagawa ang gawain ng Diyos sa mga taong hinirang sa Israel, at ito ang simula ng isang bagong panahon sa pinakabanal sa lahat ng lugar. Ang huling yugto ng gawain ay isinasagawa sa pinakamarumi sa lahat ng bansa, upang hatulan ang mundo at wakasan ang kapanahunan. Sa unang yugto, ang gawain ng Diyos ay isinagawa sa pinakamaliwanag na lugar sa lahat, at ang huling yugto ay isinasagawa sa pinakamadilim na lugar sa lahat, at ang kadilimang ito ay itataboy, ang liwanag ay papapasukin, at ang lahat ng tao ay malulupig. Kapag ang mga tao sa pinakamarumi at pinakamadilim sa lahat ng lugar na ito ay nalupig na, at ang buong populasyon ay kinilala nang mayroong Diyos, na Siyang tunay na Diyos, at ang bawat tao ay lubusan nang nakumbinsi, ang katotohanang ito ay gagamitin upang isagawa ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob. Ang yugtong ito ng gawain ay mayroong isinasagisag: Kapag natapos na ang gawain sa kapanahunang ito, ang gawain ng anim na libong taon ng pamamahala ay ganap nang magwawakas. Sa oras na ang mga nasa pinakamadilim sa lahat ng lugar ay nalupig na, tiyak na ganoon din ang mangyayari sa iba pang lugar. Kung gayon, tanging ang gawain ng panlulupig sa China ang nagtataglay ng makabuluhang pagsasagisag. Kinakatawan ng China ang lahat ng puwersa ng kadiliman, at ang mga tao sa China ay kumakatawan sa lahat ng sa laman, kay Satanas, at sa laman at dugo. Ang mga Tsino ang pinakaginawang tiwali ng malaking pulang dragon, ang may pinakamasidhing pagsalungat sa Diyos, na ang pagkatao ay pinakamasama at marumi, at kaya sila ang tipikal na halimbawa ng lahat ng tiwaling pagkatao. … Sa mga tao sa China naipapamalas nang pinakabuong-buo at nabubunyag ang katiwalian, karumihan, ng pagiging hindi matuwid, pagtutol, at pagiging suwail sa lahat ng iba’t ibang mga anyo nito. Sa isang banda, sila ay may mahinang kakayahan, at sa kabilang banda, ang kanilang mga buhay at pag-iisip ay paurong, at ang kanilang mga gawi, kapaligirang panlipunan, pamilya ng kapanganakan—ang lahat ay salat at pinakapaurong. Ang kanilang katayuan ay mababa rin. Ang gawain sa lugar na ito ay may isinasagisag, at matapos maisagawa ang kabuuan ng gawain ng pagsusuri na ito, ang susunod na gawain ng Diyos ay magiging higit na madali. Kung matatapos ang hakbang na ito ng gawain, ang susunod na gawain ay matitiyak. Sa oras na magawa na ang hakbang na ito ng gawain, lubos nang nakamit ang malaking tagumpay, at ang gawain ng paglupig sa buong sansinukob ay ganap nang nagwakas. Sa katunayan, kapag nagtagumpay na ang gawain sa inyo, ito ay magiging katumbas ng tagumpay sa buong sansinukob. Ito ang kahalagahan ng kung bakit pinakikilos Ko kayo bilang modelo at huwaran. Ang pagiging suwail, pagsalungat, karumihan, at pagiging hindi matuwid—ang lahat ay matatagpuan sa mga taong ito, at sa kanila ay kinakatawan ang lahat ng pagkasuwail ng sangkatauhan. Sila ay tunay ngang namumukod-tangi. Kaya nga sila ay itinuturing na pinakamahirap na malupig, at sa oras na sila ay nalupig na, sila ay natural na magiging mga huwaran at modelo para sa iba” (“Ang Pangitain ng Gawain ng Diyos 2” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Pagkatapos nagbahagi si Sister Li: “Pinipili ng Diyos ang lokasyon at target ng Kanyang gawain sa bawat yugto base sa pangangailangan ng Kanyang gawain. Palagi itong may tiyak na kahulugan, at para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Halimbawa, isinagawa ng Diyos ang unang dalawang yugto ng gawain sa Israel dahil sila ang hinirang na mga tao ng Diyos. Naniwala’t sinamba nila ang Diyos, mayroon silang takot sa Diyos at sila ang pinaka-hindi tiwali sa sangkatauhan. Kaya napakadali para sa Diyos na lumikha ng ulirang grupo ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng paggawa kasama sila. Sa ganitong paraan, mas mabilis at maayos na kakalat ang gawain ng Diyos upang ang buong sangkatauhan ay malalaman ang pag-iral at gawain ng Diyos at mas maraming tao ang lalapit sa harapan ng Diyos at tatanggapin ang kaligtasan Niya. Tunay na makahulugan ang pagsasagawa ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Israel. Ganap na pinili ng Diyos ang Israel ayon sa mga pangangailangan ng gawain Niya. Sa mga huling araw, ginagawa ng Diyos ang paghatol at pagdadalisay. Ipinapahayag Niya ang katotohanan upang hatulan at ibunyag ang katiwalian at kabuktutan ng sangkatauhan, ipinapakita ang Kanyang matuwid, mabagsik, at ‘di-naaagrabyadong disposisyon. Kaya’t kailangan Niyang piliin ang mga taong pinakatiwali, pinakalumalaban sa Diyos bilang halimbawa. Sa paggawa lang nito makakamit ang pinakamahusay na resulta ng gawain ng Diyos. Tulad ng alam ng lahat, sa buong sangkatauhan, ang mga Chinese ang pinakapaurong at ginawang tiwali ni Satanas. Sila ang pinakasalaula, mababa, tumatanggi sa Diyos, at lumalaban sa Diyos na lahi sa buong sangkatauhan. Maganda silang kinatawan ng tiwaling sangkatauhan. Sa paggawa ng gawain ng paghatol sa China, at pag-target sa tiwaling disposisyon ng mga Chinese, lubusan at masigasig na inilalantad ng Diyos ang sangkatauhan at ang katotohanang ipinapahayag Niya’y ang pinaka-kumpleto at may kakayahang ilantad ang banal at matuwid Niyang disposisyon. Ginagamit ng Diyos ang katotohanang ipinahayag gamit ang gawain Niya kasama ang mga hinirang na mga tao sa China upang sakupin at iligtas ang sangkatauhan at hayaan silang makita ang banal at matuwid Niyang disposisyon, upang lahat sila’y lumapit sa harap ng Diyos para purihin Siya. Ito ang karunungan ng gawain ng Diyos. Kung ang pinakatiwaling mga tao ay magagawang kumpleto ng Diyos, kung gano’n, ang pagperpekto sa natitirang sangkatauhan ay natural lang at si Satanas ay lubusang matatalo rin. Sa paggawa sa China, matatanggap ng Diyos ang pinaka-umaalingawngaw na pagpapatotoo’t pinakadakilang kaluwalhatian. Dahil ang mga tao sa Israel o sa mga bansang karamihan ng tao ay Kristiyano tulad ng US o UK ay hindi halimbawa ng tiwaling sangkatauhan, ang paggawa’t pagperpekto ng Diyos sa mga ito’y hindi makakamit ang pangwakas na layunin na paglupig at pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya’t ang paggawa ng Diyos kasama ang mga Chinese na ayon sa mga pangangailangan ng gawain ng paghatol ay ang pinaka-kumakatawan at pinakamakahulugan. Mula sa target at lokasyon ng gawain ng Diyos at ang pangunahing epekto nito sa bawat yugto, makikita natin na ang gawain ng Diyos ay tunay na matalino’t kamangha-mangha!”

Nang marinig ko ito, sabik kong sinabi, “Oo, ang Israel ay isang bansang sumasamba sa Diyos at ang mga tao roon ay pinaka-hindi tiwali sa lahat. Kung bumalik ang Panginoon upang gumawa sa Israel, ang gawain ng panlulupig ng Diyos ay di magbubunga ng maganda. China ang pinakapaatras at lumalaban sa Diyos na bansa, kaya sa panlulupig sa mga Chinese, hindi lang nakakamit ng gawain Niya ng panlulupig ang pinakamagandang resulta, inihahayag din Niya ang karunungan at pagiging makapangyarihan Niya. Nakikita ko na ngayon kung gaano kahalaga ang paggawa ng Diyos sa China sa mga huling araw. Hindi ko alam ang gawain ng Diyos pero nilimitahan ko ang gawain Niya gamit ang aking mga kuro-kuro at palagay—napakamapagmataas ko!”

Nagpatuloy si Sister Li: “Paano o saan man gawin ng Diyos ang gawain Niya, laging may misteryo’t katotohanang hahanapin. Kung paano naman natin dapat salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, sinabi sa ‘tin ng Panginoong Jesus: ‘Datapuwa’t pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito, ang kasintahang lalaki! Magsilabas kayo upang salubungin Siya’ (Mateo 25:6). ‘Dinirinig ng Aking mga tupa ang Aking tinig’ (Juan 10:27). ‘Narito Ako’y nakatayo sa pintuan at tumutuktok: kung ang sinuman ay duminig ng Aking tinig at magbukas ng pinto, Ako’y papasok sa kanya, at hahapong kasalo niya, at siya’y kasalo Ko’ (Pahayag 3:20). Kaya’t sa pagsalubong sa pagdating at paghahanap ng pagpapakita ng Panginoon, mahalagang makita kung may pagpapahayag ng katotohanan at tinig ng Diyos. Dahil kung saanman ipahayag ang katotohanan, naroroon din ang tinig ng Diyos, pati na ang Kanyang pagpapakita’t gawain. Ito’y talagang totoo. Tulad ng sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, ‘Habang lalong naniniwala ang mga tao na imposible ang isang bagay, mas lalong maaari itong mangyari, sapagka’t ang karunungan ng Diyos ay mas mataas pa sa mga kalangitan, ang mga iniisip ng Diyos ay higit pa sa mga iniisip ng tao, at ang gawain ng Diyos ay lampas sa mga hangganan ng pag-iisip at mga kuru-kuro ng tao. Habang mas imposible ang isang bagay, lalong higit na mayroon itong katotohanang mahahanap; habang mas lampas sa mga kuru-kuro at imahinasyon ng tao ang isang bagay, lalong higit na ito ay naglalaman ng kalooban ng Diyos. Ito ay dahil, kahit saan pa Niya ipinakikita ang Sarili Niya, ang Diyos ay nananatiling Diyos, at ang Kanyang diwa ay hindi kailanman magbabago dahil lamang sa lugar o paraan ng Kanyang pagpapakita. Ang disposisyon ng Diyos ay nananatiling pareho saanman naroon ang Kanyang mga yapak, at nasaan man ang mga yapak ng Diyos, Siya ay ang Diyos ng buong sangkatauhan, gaya ng ang Panginoong Jesus ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita, kundi ang Diyos din ng lahat ng tao sa Asya, Europa, at Amerika, at higit pa rito ay ang nag-iisa at natatanging Diyos ng buong sansinukob. Kaya hanapin natin ang kalooban ng Diyos at tuklasin ang Kanyang pagpapakita mula sa Kanyang mga pagpapahayag, at sabayan ang Kanyang mga yapak! Ang Diyos ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Ang Kanyang mga salita at ang Kanyang pagpapakita ay sabay na umiiral, at ang Kanyang disposisyon at mga yapak ay bukas sa sangkatauhan sa lahat ng sandali’ (“Ang Pagpapakita ng Diyos ay Naghatid ng Isang Bagong Kapanahunan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).” Nilutas ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang pagkalito ko. Isiniwalat nito ang mga misteryo ng pagpapakita’t gawain ng Diyos, ganap na pinabubulaanan ang mga dati kong kuro-kuro. Maraming taon ko nang hinahangad na salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, pero ‘di ko kailanman napagtantong nililimitahan ko ang pagpapakita’t gawain ng Diyos sa kung anong inisip ko’t mga literal na salita ng Biblia. Naging mangmang at bulag ako! Matapos ang pagtitipon, nanghingi ako kay Sister Li ng kopya ng Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-Tao na ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos.

Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, nakita kong naipaliwanag ng mga salita Niya ang marami sa mga misteryo ng Biblia, tulad ng anim-na-libong-taong plano ng pamamahala ng Diyos para sa kaligtasan ng tao, ang katotohanan at kwento sa loob ng Biblia, ang kahulugan ng mga pangalan ng Diyos, ang misteryo ng mga pagkakatawang-tao, kung paanong itinatakda ng Diyos ang kalalabasan at hantungan ng mga tao, ang paghantong sa pagtatapos ng kapanahunang ito at paano maisasakatuparan ang kaharian ni Cristo dito sa mundo, at marami pa. Walang iba kundi Diyos ang kayang magpaliwanag ng mga misteryong ito. Ang ipinapahayag ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay puno ng awtoridad, kapangyarihan, at kamahalan. Tunay ngang mga pahayag ito ng Diyos. Nakatitiyak akong ang Makapangyarihang Diyos ay ang nagbalik na Panginoong Jesus. Walang pag-aatubili kong tinanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos at sinusundan ko na ngayon ang mga yapak ng Cordero.

Ngayon nagsimula na ang malalaking sakuna. Paano natin masasalubong ang pagbabalik ng Panginoon at magkaroon ng pagkakataong matamo ang proteksyon ng Diyos? Makipag-ugnayan sa amin ngayon upang mahanap ang paraan.

Kaugnay na Nilalaman

Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa...

Kontakin Kami Gamit ang Messenger