Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Unang Bahagi

Kailangang Magtuon ang Isang Tao sa Pagbabahagi ng 20 Mahahalagang Katotohanan Kapag Nangangaral tungkol sa Ebanghelyo at Nagpapatotoo tungkol sa Diyos

I. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Pagkakatawang-tao ng Diyos

II. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos sa Sangkatauhan

III. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

IV. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Relasyon ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos sa Kanyang mga Pangalan

V. Kailangang Magpatotoo ang Isang Tao sa Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at ng Kanyang Gawain ng Pagtubos sa Kapanahunan ng Biyaya

VI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Pagliligtas sa Kapanahunan ng Kaharian

VII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na ang Inihahatid Lamang ng Cristo ng mga Huling Araw ang Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan

VIII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Kaibhan sa pagitan ng Gawain ng Diyos at ng Gawain ng Tao

IX. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao na si Cristo ang Pagpapakita ng Diyos Mismo

X. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan Kung Paano Makikilala ang Diyos

XI. Kailangan Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Relasyon ng Diyos sa Biblia

XII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Aspeto ng Katotohanan tungkol sa Matatalinong Birhen na Nakinig sa Tinig ng Diyos

XIII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Kahalagahan ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa China sa mga Huling Araw

XIV. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang mga Kaibhan sa pagitan ng Iglesia ng Diyos at ng mga Organisasyong Pangrelihiyon

XV. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung Paano Mahiwatigan ang Tunay na Diwa ng mga Fariseo at ng Iba’t Ibang Relihiyon na Sumusuway sa Diyos

XVI. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung ang Diyos nga ang Diyos sa Tatlong Katauhan o ang Kaisa-isang Tunay na Diyos

XVII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung Paano Makahiwatig sa pagitan ng Realidad ng Katotohanan at ng Kaalaman at Doktrina sa Biblia

XVIII. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung Ano ang Pagsunod sa Kalooban ng Diyos at Kung Ano ang Tunay na Patotoo tungkol sa Pananampalataya sa Diyos

XIX. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao ang Katotohanan Kung Bakit Nakaranas ng Pag-uusig ang Tunay na Daan Noon pa mang Unang Panahon

XX. Kailangang Ipaliwanag nang Malinaw ng Isang Tao Kung Ano ang Madala sa Langit at ang Tunay na Kahulugan ng Maitaas sa Harapan ng Luklukan ng Diyos

  • 1
  • 2
  • 3