Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 5: Madalas ipangaral ng mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga nananalig na anumang pangaral na nagsasabing dumating na ang Panginoon sa katawang-tao ay mali. Ibinabatay nila ito sa mga bersikulo sa Biblia na: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mat 24:23-24). Wala tayong ideya ngayon kung paano natin dapat mahiwatigan ang tunay na Cristo mula sa mga bulaan, kaya pakisagot ang tanong na ito.

Sagot:

Tunay ngang sinabi ng Panginoong Jesus na magkakaroon ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta sa mga huling araw. Ito’y katotohanan. Ngunit malinaw na nagpropesiya din ang Panginoong Jesus nang maraming beses na Siya ay babalik. Pinaniniwalaan ba natin ito? Kapag sinisiyasat ang mga propesiya ng pagbabalik ng Panginoong Jesus, maraming tao ang nagbibigay prayoridad sa pagiging maingat sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. At hindi man lang iniisip kung paano sasalubong sa pagdating ng kasintahang lalaki, at kung paano makikinig sa tinig ng kasintahang lalake. Ano ba ang isyu rito? Hindi ba’t ito’y kaso ng hindi pagkain dahil sa takot na mabulunan, ng pagiging maingat tungkol sa mga bagay na walang halaga at pagbabalewala sa mga bagay na mahalaga? Sa katunayan, gaano man tayo kahigpit mag-ingat laban sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, kung hindi natin tatanggapin ang pagbabalik ng Panginoon, at hindi tayo madadala sa harapan ng trono ng Diyos, tayo’y mga hangal na birhen na pinaalis at itinakwil ng Diyos, at ang paniniwala natin sa Panginoon ay isang lubos na kabiguan! Ang susi sa kung matatanggap natin ang pagbabalik ng Panginoon o hindi ay kung naririnig natin ang tinig ng Diyos o hindi. Hangga’t ating kinikilala na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay, hindi tayo mahihirapang tukuyin ang tinig ng Diyos. Kung hindi natin mabatid ang katotohanan, at nakatuon lamang sa mga tanda at kababalaghan ng Diyos, tiyak na malilinlang tayo ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Kung hindi natin hahanapin at sisiyasatin ang tamang daan, hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos kailanman. Hindi ba natin hinihintay ang kamatayan, at magdadala ng sarili nating pagkawasak? Naniniwala kami sa mga salita ng Panginoon: naririnig ng mga tupa ng Diyos ang tinig ng Diyos. Yaong mga tunay na may talino, at kalibre, at nakakarinig sa tinig ng Diyos ay hindi malilinlang ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Sapagkat wala ang katotohanan sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos. Hindi natin ito kailangang alalahanin. Yaon lamang mga nalilito at walang utak ang maaaring malinlang ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Hindi malilinlang ang mga matatalinong birhen ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, dahil pinangangalagaan at pinoprotektahan sila ng Diyos. Nang likhain ng Diyos ang tao, binigyan Niya ng espiritu ng tao ang matatalinong birhen at narinig nila ang tinig ng Diyos. kaya ang mga tupa ng Diyos ay naririnig ang Kanyang tinig, kung saan itinalaga ng Diyos. Tanging ang mga hangal na birhen ang naglalaan sa kanilang mga sarili sa pagbantay laban sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, at binabalewala na hanapin at siyasatin ang pagbalik ng Panginoon. Kung gusto nating salubungin ang pagbabalik ng Panginoon, at hindi malinlang ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta, kailangan nating maunawaan kung paano nililinlang ng mga bulaang Cristo ang mga tao. Sa totoo lang, Sinabi na sa atin ng Panginoong Jesus ang mga gawi ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Sabi ng Panginoong Jesus, “Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:24). Ipinapakita sa atin ng mga salita ng Panginoong Jesus na ang mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta ay pangunahing nakadepende sa pagsasagawa ng mga tanda at mga kababalaghan para linlangin ang mga piniling tao ng Diyos. Ito ang pangunahing pagpapakita ng panlilinlang sa mga tao ng mga bulaang Cristo. Dito, dapat nating maintindihan bakit gumagamit ang mga bulaang Cristo ng mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Higit sa lahat, iyon ay dahil ang mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta ay salat na salat sa katotohanan. Sa katangian at diwa, sila’y lubhang masasamang espiritu. kaya kailangan nilang dumepende sa mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Kung taglay ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta ang katotohanan, hindi sila gagamit ng mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Ganito ‘yan, nagsasagawa ng mga tanda at kababalaghan ang mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta dahil iyon lang ang kaya nilang gawin. Kung hindi natin ito nakikita, napakadali para sa kanila na linlangin tayo. Tanging si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Siya na makapagpapahayag ng katotohanan, at makapagpapakita ng daan sa mga tao, at makapagbibigay sa kanila ng buhay ang Siyang Cristo. Yaong mga walang kakayahang magpahayag ng katotohanan ay tiyak na mga bulaang Cristo, sila’y mga huwad. Ito ang pangunahing prinsipyo ng pagtukoy sa mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Lahat ng naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan ay dapat tumalima sa prinsipyong ito para hanapin at tiyakin ang tinig ng Diyos. At hindi sila magkakamali rito.

Inilantad na ng Makapangyarihang Diyos ang mga gawi ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta. Basahin natin ang isang talata ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Sinabi ng Makapangyarihang Diyos, “Kung sa mga huling araw isang ‘Diyos’ na kapareho ni Jesus ang nagpakita, isa na nagpagaling sa maysakit, na nagpalayas sa mga demonyo, at ipinako sa krus para sa tao, ang ‘Diyos’ na iyon, kahit parehas ng paglalarawan sa Diyos sa Biblia at madali para sa tao na tanggapin, ay hindi, sa kakanyahan nito, magiging laman na suot ng Espiritu ng Diyos, kundi ng masamang espiritu. Sapagka’t ito ay alituntunin ng gawa ng Diyos na hindi kailanman uulitin ang Kanyang natapos na” (“Ang Kakanyahan ng Katawang-tao na Pinanahanan ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Kung, sa kasalukuyan, mayroong isang tao na darating na kayang magpakita ng mga tanda at kababalaghan, at kayang palayasin ang mga demonyo, at magpagaling, at magpakita ng maraming milagro, at kung ang taong ito ay nagsasabing sila ang pagdating ni Jesus, kung gayon ay ito ang huwad na masasamang espiritu, at ang kanilang paggaya kay Jesus. Tandaan ito! Hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Nakumpleto na ang yugto ng gawain ni Jesus, at ang Diyos ay hindi na kailanman magsasagawa ng yugtong iyon ng Gawain. ... Sa mga pagkaintindi ng tao, ang Diyos ay dapat na laging magpakita ng mga tanda at kababalaghan, dapat laging magpagaling at magpalayas ng mga demonyo, at dapat laging maging katulad ni Jesus, nguni’t sa panahon ngayon ang Diyos ay hindi na katulad noon. Kung, nitong mga huling araw, ang Diyos ay nagpapakita pa rin ng mga tanda at kababalaghan, at nagpapalayas pa rin ng mga demonyo at nagpapagaling— kung ginawa Niya nang eksakto ang ginawa ni Jesus—kung gayon, uulitin ng Diyos ang parehong gawain, at ang gawain ni Jesus ay walang magiging kabuluhan o silbi. Kaya, isinasagawa ng Diyos ang isang yugto ng gawain sa bawa’t panahon. Kapag ang isang yugto ng Kanyang gawain ay nakumpleto na, ito ay agad na ginagaya ng mga masasamang espiritu, at matapos simulan ni Satanas na sundan ang yapak ng Diyos, ang Diyos ay nagpapalit ng pamamaraan; kapag nakumpleto na ng Diyos ang isang yugto ng Kanyang gawain, ito ay ginagaya ng mga masasamang espiritu. Kailangan ninyong maging malinaw tungkol sa mga bagay na ito” (“Pagkilala sa Gawa ng Diyos sa Kasalukuyan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Hindi kailanman nakiayon ang gawain ng Diyos sa mga pagkaintindi ng tao, dahil ang Kanyang gawain ay laging bago at hindi kailanman luma. Hindi Niya kailanman inuulit ang gawaing luma sa halip ay sumusulong sa gawaing kailanman ay hindi pa nagawa” (“Paano Makatatanggap ng mga Pahayag ng Diyos ang Taong Ipinakahulugan ang Diyos sa Kanyang Pagkaintindi?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Malinaw na sinasabi sa atin ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos na Ang Diyos ay laging bago at hindi luma, at hindi pareho ang ginagawa kailanman. Katulad lang noong dumating si Jesus para gumawa: pinasimulan Niya ang Kapanahunan ng Biyaya, at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Ginawa Niya ang isang yugto ng gawain ng pagtubos, at sinagip ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Para maging epektibo ang Kanyang gawain, gumawa Siya ng ilang tanda at kababalaghan. Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos ay dumating, pinasimulan na Niya ang Kapanahunan ng Kaharian, at tinapos ang Kapanahunan ng Biyaya. Ngunit hindi Niya inuulit ang gawaing natapos ng Panginoong Jesus. Sa halip, batay sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus, isinagawa Niya ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos. Ipinahayag Niya ang lahat ng katotohanan para sa kadalisayan at kaligtasan ng sangkatauhan upang malutas ang pinagmumulan ng kasalanan ng tao at ng kanyang napakasamang disposisyon, Inililigtas Niya nang husto ang tao mula sa impluwensiya ni Satanas, upang sa huli lubusang makuha ng Diyos ang tao. At ang mga bulaang Cristo? Sila ay pawang masasamang espiritu na nagkukunwaring Cristo. Hindi nila kayang pasimulan ang isang bagong kapanahunan at tapusin ang lumang kapanahunan. Kaya lang nilang gayahin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagsasagawa ng ilang mga simpleng tanda at kababalaghan para linlangin yaong mahihina ang ulo at hindi makabatid. Ngunit hindi nila kayang kopyahin ang ginawa ni Jesus na bumuhay ng patay at pakainin ang limang libong tao sa pamamagitan ng limang tinapay at dalawang isda, o sawayin ang hangin at dagat. Talagang hindi nila iyon maunawaan. Sa diwa, ang mga bulaang Cristo ay masasama, sila ay masasamang espiritu, at salat na salat sa katotohanan. At kaya, kailangan nilang dumepende sa mga tanda at kababalaghan para linlangin ang mga tao. Kung hindi ay nanlilinlang sila at pinagsasabihan nila ang mga tao sa paggaya sa tono ng mga salita ng Diyos at sa mga simpleng salita na minsa’y sinabi ng Diyos.

Hinggil sa katotohanan tungkol sa kung paano masasabi ang kaibahan ng tunay na Cristo sa mga bulaang Cristo, tignan natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Sinabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinawag na Cristo, at ang Cristo na kayang magbigay ng katotohanan sa tao ay tinawag na Diyos. Walang kalabisan tungkol dito, sapagkat Siya ang may taglay ng sangkap ng Diyos, at may taglay ng disposisyon ng Diyos, at may katalinuhan sa Kanyang gawain, na hindi kayang abutin ng tao. Sila na itinuturing ang sarili nila bilang Cristo, ngunit hindi kayang gawin ang gawain ng Diyos ay mga mapanlinlang. Si Cristo ay hindi lang ang pagpapakita ng Diyos sa lupa, ngunit sa halip, ang partikular na katawang-tao na kinuha ng Diyos habang ginagawa Niya at tinatapos ang Kanyang gawain sa sangkatauhan. Itong katawang-tao na ito ay hindi kayang palitan ng kahit na sinong tao lang, kundi ang isang akma na makapagpapasan ng gawain ng Diyos sa lupa, at ipahayag ang disposisyon ng Diyos, at kayang kumatawan sa Diyos, at magbigay ng buhay sa tao. Sa malao’t madali, silang mga huwad na Cristo ay babagsak lahat, dahil kahit na sila ay umaangkin na maging Cristo, sila ay walang tinataglay na sangkap ng pagiging Cristo. Dahil dito, sinasabi ko na ang katunayan ni Cristo ay hindi kayang ihayag ng tao, ngunit ito ay nasagot at napagpasiyahan ng Diyos Mismo” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay malinaw nating nakikita na si Cristo ay Diyos na naging tao, Siya ang Espiritu ng Diyos na naging tao. Ibig sabihin, lahat ng taglay ng Diyos, pati na kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang disposisyon ng Diyos, at ang karunungan ng Diyos ay natupad na lahat sa Kanyang katawang-tao. May diwa si Cristo ng pagka Diyos, at isang sagisag ng katotohanan. Kaya Niyang ipahayag ang katotohanan para ibigay sa tao, at alagaan ang tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. Tanging si Cristo ang makagagawa ng gawain ng pagtubos sa sangkatauhan at pagliligtas sa sangkatauhan. Walang sinumang makagagaya rito, ni makapagkakaila nito. Karamihan sa mga bulaang Cristo, samantala, ay inaalihan ng masasamang espiritu. Sukdulan silang arogante at katawa-tawa. Sa diwa, mga masasamang espiritu at mga demonyo sila. Kaya, kahit ano pang mga tanda at mga kababalaghan ang kanilang gawin, o paano nila pakahulugan ng mali ang Biblia, o magsalita tungkol sa malalim na kaalaman at teyorya, wala silang ginagawa kundi linlangin ang mga tao, at saktan sila, at dalhin sila sa pagkasira. Wala silang ginagawa na nakakabuti sa mga tao. Lahat ng ginagawa nila ay nagdadala ng mas matinding kadiliman sa mga puso ng tao, wala silang iniiwang landas para daanan, para lubusang lamunin ni Satanas. Makikita na ang lahat ng mga bulaang Cristo at mga bulaang propeta ay ang pagkakatawang-tao ni Satanas, sila ay mga masasamang demonyo na dumating para humadlang at mang-abala sa gawain ng Diyos. gaano man karami ang taong nililinlang, sinasaktan, o dinadala nila sa pagkasira, sila’y malapit nang bumagsak, at mapahamak sa kanilang mga sarili, dahil wala sila ni katiting na katotohanan. kung talagang nauunawaan natin ang katotohanan tungkol sa kung paano makilala ang kaibahan sa pagitan ng tunay na Cristo at mga bulaang Cristo, imposibleng tumanggi tayong makinig sa tinig ng Diyos o tanggapin ang pagpapakita ng Diyos sa takot na malinlang ng mga bulaang Cristo.

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Magmula noong magpahayag ang Makapangyarihang Diyos ng mga katotohanan para isagawa ang Kanyang gawaing paghatol ng mga huling araw, pumasok na ang mga tao sa Kapanahunan ng Kaharian at nagsimula na ang Kapanahunan ng Kaharian. Kung nasa Kapanahunan ng Biyaya pa rin ang paniniwala natin sa Diyos, napag-iwanan na tayo at isinantabi ng gawain ng Diyos. kapag palihim na darating ang Panginoon para isagawa ang Kanyang gawaing paghatol na nagsisimula sa bahay ng Diyos, di-maiiwasan na magkakaroon ng mga huwad na Cristo at mga manlolokong tao na sabay-sabay na lalabas sinusundan ang gawain ng Diyos at sinisira ang gawain ng Diyos. Samakatuwid, kapag lalabas ang mga huwad na Cristo, talagang bumalik at dumating na ang Diyos nang palihim. Hindi lang natin alam ito. Sa ngayon, dapat pag-aralan natin ang gawain ng Diyos ng mga huling araw, pero ngayon, kung pag-uusapan ang pangalawang pagdating ng Panginoon, marami pa ring tao ang nag-iisip na ang pagbabantay laban sa mga huwad na Cristo ang pinakamahalaga, imbes na pag-aralan kung paano maging matatalinong dalaga at pakinggan ang tinig ng Diyos kung paano tanggapin ang pangalawang pagdating ng Panginoon. Ipinagpipilitan nila ang kanilang mga pananaw at imahinasyon, iniisip nila na hindi totoo ang lahat ng pagpapatotoo ng pagbabalik ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao. Hindi ba sila ang mga mangmang na dalaga na sinabi ng Panginoong Jesus? Hindi ba ito pagkokondena sa nagbalik na Panginoong Jesus? Naniniwala nga ba ang mga taong ito sa pagbabalik ng Panginoong Jesus? Hindi ba ito pagtatanggi sa pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus?

Malalaman sa paraan ng pagkilala ng isang tao sa pagitan ng totoong Cristo at ng mga huwad na Cristo kung taglay niya ang katotohanan o hindi, at ang pinakamabuting paraan para ipakita kung matalino o mangmang siyang dalaga. Ginagamit ng ilang tao ang talatang ito bilang batayan ng paghatol at pagkokondena sa Cristong nagkatawang-tao at pagtatanggi sa Kanyang pagdating. Ipinakita ng mga taong ito na mga hangal sila. Para makilala ang pagkakaiba ng totoong Cristo at mga huwad na Cristo, kailangang alam ng isang tao ang diwa ni Cristo. Alam ng lahat na ang Panginoong Jesus ay si Cristo na nagkatawang-tao at si Cristo ang Diyos na nagkatawang-tao, ibig sabihin, ang Diyos sa langit na nagkakatawang-tao bilang Anak ng tao para makipagtrabaho sa mga tao. Si Cristo ang pagkakatawang-tao ng Espiritu ng Diyos at may taglay na banal na diwa. Ang pagkamakapangyarihan at karunungan, disposisyon ng Diyos, at ang mga pag-aari ng Diyos at pagiging Diyos na taglay ng Espiritu ng Diyos ay lahat nagkatotoo kay Cristo. Si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Kaya sigurado tayo na hindi malabong Diyos si Cristo, hindi Siya kathang-isip o guni-guni. Tunay at praktikal si Cristo; maaasahan at mapagkakatiwalaan Siya ng tao. Praktikal na Diyos si Cristo na maaaring masunod at makilala. Parang ang Panginoong Jesus na maliwanag na nabubuhay kasama ang mga tao, nagtatrabaho at ipinapastol ang tao. Ngayon na alam na natin ang diwa ni Cristo, napakadali nang makilala ang totoong Cristo at ang mga huwad na Cristo. Basahin natin ang isang talata ng salita ng Makapangyarihang Diyos. “Ang pag-aralan ang ganoong bagay ay hindi mahirap, nguni’t nangangailangan sa bawa’t isa sa atin na alamin ang katotohanang ito: Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. Upang siyasatin kung ito ay ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, dapat alamin ito ng tao mula sa disposisyon na ipinahahayag Niya at sa mga salita na binibigkas Niya. Na ibig sabihin, kung ito o hindi ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, at kung ito o hindi ang tunay na daan, ay dapat mahusgahan mula sa Kanyang substansya. At sa gayon, sa pag-alam[a] kung ito ang laman ng Diyos na nagkatawang-tao, ang susi ay ang bigyang-pansin ang Kanyang substansya (ang Kanyang gawa, Kanyang mga salita, Kanyang disposisyon, at marami pang iba), sa halip na sa panlabas na kaanyuan. Kung nakikita lamang ng tao ang Kanyang panlabas na kaanyuan, at hindi pinapansin ang Kanyang substansya, samakatwid yaon ay nagpapakita ng kamangmangan at pagkawalang-muwang ng tao” (Punong Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Noong dumating ang Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya, sinabi Niya: “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay” (Juan 14:6). Nagpahayag ang Panginoong Jesus ng maraming katotohanan, nagpahayag ng disposisyon na higit sa lahat ay awa at habag, at kinumpleto ang gawain ng Diyos na pagtubos sa lahat ng sangakatauhan. Ganap na pinatutunayan ng gawain, mga binigkas at disposisyon ng Panginoong Jesus na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sa mga huling araw, sinabi ng Makapangyarihang Diyos: “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay.” Nagpahayag ang Makapangyarihang Diyos ng ilang milyong salita at binuksan ang iskrol, ipinahayag ang disposisyon na una sa lahat ay matuwid at isinagawa ang Kanyang gawaing paghatol ng mga huling araw. Muling pinatutunayan ng gawain ng Makapangyaring Diyos na paghatol at pagkastigo, at pagliligtas sa masamang sangkatauhan na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Matagal nang nagpropesiya ang Panginoong Jesus na babalik Siya para magsagawa ng gawaing paghatol sa mga huling araw, na gagawin Niya ito sa katawang-tao bilang Anak ng tao, dumarating sa mundo sa imahe ng Anak ng tao at nakikipag-usap sa mga iglesia. Tinupad ng gawain ng Makapangyarihang Diyos ang propesiya ng pangalawang pagdating ng Panginoong Jesus. Tinutulungan tayo nitong makita na kayang dumating ng totoong Cristo sa katawang-tao para ipahayag ang mga katotohanan at disposisyon ng Diyos, at kayang isagawa ang gawaing paghatol ng Diyos ng mga huling araw at kayang lupigin, iligtas at linisin ang tao, at isagawa ang kalooban ng Diyos at sumaksi sa Diyos. Si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Sigurado at lubos na lulupigin ng lahat ng katotohanang ipapahayag Niya ang masamang sangkatauhan, at kayang dalhin ang lahat ng naniniwala sa Diyos sa harapan ng trono ng Diyos. Siguradong maisasagawa ni Cristo ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Sigurado ’yan.

Masasamang espiritu ang mga huwad na Cristo. Manlilinlang sila. Sinasaniban ng masasamang espiritu ang karamihan ng mga huwad na Cristo. Kahit hindi sila sinasaniban ng masasamang espiritu, sila’y mga masyadong arogante at di-makatwirang demonyo. Kaya nagpapanggap silang mga Cristo. Kasalanang paglapastangan sa Banal na Espiritu ang pagpapanggap na Cristo at siguradong isusumpa. Dahil masasamang espiritu ang diwa ng mga huwad na Cristo, wala silang kahit anong katotohanan at talagang mga demonyo sila. Samakatuwid, kasinungalingan at mali ang lahat ng sinasabi ng mga huwad na Cristo, hindi nakakakumbinsi ng mga tao. Hindi makakapasa sa pagsusuri ang sinasabi o ginagawa ng mga huwad na Cristo. at hindi nila susubukang i-post ito online para hanapin at siyasatin ng lahat ng sangkatauhan. Nabibilang sa dilim at kasamaan ang mga huwad na Cristo at masasamang espiritu, hindi nila makakayanan ang liwanag ng araw. Umaasa lang sila sa paggawa ng ilang simpleng milagro at kababalaghan para linlangin ang mga hangal at ignoranteng tao sa madidilim na sulok saanman. Kaya sigurado tayo na sinumang nagsasabing siya si Cristo ngunit umaasa lamang sa mga simpleng palatandaan at kababalaghan para linlangin ang mga tao ay mga huwad na Cristo. Nai-post na online ang lahat ng katotohanang sinabi ng Makapangyarihang Diyos, Cristo ng mga huling araw, nakikita ng lahat ng tao. Hinahanap at pinag-aaralan ng lahat ng naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa katotohanan ang tunay na daan, isa-isang bumabalik sa harapan ng trono ng Makapangyarihang Diyos para tanggapin ang paghatol, paglilinis at pagpeperpekto ng mga salita ng Diyos. Tanggap na katotohanan ito. Ganap na iba ang sinasabi at ginagawa ng mga huwad na Cristo sa sinasabi at ginagawa ni Cristo na nagkatawang-tao. Napakadaling malaman ng mga taong nakakaintindi sa katotohanan. Samakatuwid, ang pagkilala sa totoong Cristo at mga huwad na Cristo batay sa prinsipyo na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay ang pinakatumpak na paraan. Sinabi ng Panginoong Jesus na nakikinig ang mga tupa ng Diyos sa Kanyang tinig. Naririnig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos, at madidiskubre ng matatalinong dalaga ang katotohanan sa tinig ng Kasintahang Lalake, madidiskubre ang disposisyon ng Diyos sa Kanyang salita, madidiskubre kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos, at maiintindihan ang mga intensyon ng Diyos, kaya matatanggap nila ang gawain ng Diyos at makababalik sa harapan ng Kanyang trono. Bakit hindi marinig ng mga hangal na dalaga ang tinig ng Kasintahang Lalake? Hangal sila dahil hindi nila maintindihan kung ano ang katotohanan. Hindi nila makilala ang tinig ng Diyos at alam lang kung paano sumunod sa mga patakaran. Kaya ilalantad at aalisin sila ng gawain ng Diyos ng mga huling araw.

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Tayong lahat na nakaranas na ng Gawain ng Diyos sa huling mga araw ay malinaw na nakita ang isang katotohanan: Sa bawat oras na gumagawa ng bagong yugto ng gawain ang Diyos, sumusunod si Satanas at ang iba’t ibang masasamang espiritu sa Kanyang paanan, ginagaya at pinasisinungalingan ang Kanyang Gawain para linlangin ang mga tao. Nagpagaling si Jesus, at nagpalayas ng mga demonyo, at nagpapagaling at nagpapalayas din ng mga demonyo si Satanas at ang masasamang espiritu; binigyan ng Banal na Espiritu ang tao ng kaloob na mga wika, at pinagsasalita rin ng masasamang espiritu ang tao ng “mga wika” na walang nakakaunawa. Gayunman, bagama’t gumagawa ang masasamang espiritu ng iba’t ibang bagay na nagbubuyo sa mga pangangailangan, at nagsasagawa ng ilang kahima-himalang mga bagay para linlangin siya, dahil walang taglay ni katiting na katotohanan si Satanas ni ang masasamang espiritung ito, hindi nila maibibigay ang katotohanan sa tao kailanman. Mula sa puntong ito pa lamang possible nang tukuyin ang kaibahan ng tunay na Cristo sa mga huwad na Cristo.

Nang magsimulang gumawa ang Diyos na nagkatawang-tao sa panahong ito, nanatili muna Siyang mapagpakumbaba at nakatago nang mahabang panahon, naghihintay hanggang sa maabot ng salita ang sukdulan kung saan ang mga tao ay nasakop. Noon lamang nagpatotoo ang Banal na Espiritu kay Cristo. Hindi kailanman sinabi ni Cristo sa sinuman na Siya ang Cristo kapag kasama nila, hindi Niya kailanman ginamit ang Kanyang posisyon bilang Cristo upang mangaral sa mga tao. Nanatili Siyang mapagpakumbaba at nakatago, habang inaabala ang Kanyang sarili sa pagbibigay sa mga tao ng kung ano ang pangangailangan ng kanilang mga buhay, sa pagpapahayag ng katotohanan, sa paglutas ng mga problemang nauugnay sa pagbabago ng disposisyon ng tao. Hindi kailanman nagmalaki si Cristo, lagi Siyang nanatiling mapagpakumbaba at nakatago. Ito ay isang bagay na kung saan walang nilikha ang maikukumpara. Hindi kailanman ginamit ni Cristo ang Kanyang posisyon upang pasunurin at sumunod ang mga tao sa Kanya. Bagkus, ipinahayag Niya ang katotohanan upang hatulan ang tao, kastiguhin ang tao at iligtas ang tao upang matamo ng tao ang kaalaman tungkol sa Diyos, upang sundin ang Diyos at makamit ng Diyos. Mula rito, makikita ninyo na ang Diyos ay talagang marangal. Dahil naging tao, nagsasagawa ng gawain ang Espiritu ng Diyos nang mapagkumbaba at palihim, at nararanasan ang lahat ng pasakit ng tao nang walang anumang reklamo. Bilang Cristo, hindi nagpasikat, o nagyabang, ang Diyos kailanman ni iniluklok ang Kanyang sarili sa katungkulan, o naging mapagmagaling, na lubos na nagpapakita ng karangalan at kabanalan ng Diyos. Ipinapakita nito ang napakarangal na diwa ng buhay ng Diyos, at na Siya ang sagisag ng pagmamahal. Ang gawain ng mga huwad na Cristo at masasamang espiritu ang mismong kabaligtaran ng gawain ni Cristo: laging ipinagsisigawan ng masasamang espiritu na sila ang Cristo, at sinasabi nila na kung hindi ka makikinig sa kanila ay hindi ka makakapasok sa kaharian. Ginagawa nila ang lahat para makilala sila ng mga tao, nagmamalaki sila, at nagpapasikat, at nagyayabang, o di kaya’y nagsasagawa ng ilang palatandaan at kababalaghan para linlangin ang mga tao—at matapos malinlang ang mga taong ito at tanggapin nila ang kanilang gawain, tahimik silang bumabagsak dahil matagal na silang nabigyan ng katotohanan. Napakaraming halimbawa nito. Dahil ang mga huwad na Cristo ay hindi ang katotohanan, ang daan, o ang buhay, wala silang landas na tinatahak, at sa malao’t madali ay mapapahiya ang mga sumusunod sa kanila—ngunit pagdating ng oras na iyon ay huli na ang lahat para bumalik. Kaya nga, ang pinakamahalaga ay kilalanin na tanging si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Tiyak na wala sa mga huwad na Cristo at masasamang espiritu ang katotohanan; gaano man karami ang sinasabi nila, o gaano man karami ang mga aklat na isinusulat nila, ni katiting ay walang nakapaloob ditong katotohanan. Tiyak na tiyak ito. Tanging si Cristo ang may kakayahang ipahayag ang katotohanan, at ito ang susi para masabi ang kaibhan sa pagitan ng tunay na Cristo at mga huwad na Cristo. Bukod pa rito, hindi pinilit ni Cristo ang mga tao kailanman na tanggapin o kilalanin Siya. Para sa mga naniniwala sa Kanya, mas lalong lumilinaw ang katotohanan, at ang daan na kanilang tinatahak ay mas lalong nagliliwanag, na nagpapatunay na tanging si Cristo ang may kakayahang magligtas sa mga tao, sapagkat si Cristo ang katotohanan. Magagaya lamang ng mga huwad na Cristo ang ilang salita, o masasabi ang mga bagay na ginagawang puti ang itim. Wala sa kanila ang katotohanan, at maghahatid lamang sa mga tao ng kadiliman, pagkawasak, at gawain ng masasamang espiritu. Hindi kayo ganap na maililigtas kung sumusunod kayo sa huwad na Mga Cristo, lalo lamang kayong gagawing tiwali ni Satanas. Lalo kayong magiging manhid at mas pupurol ang inyong isip hanggang sa punto ng inyong pagkasira. Yaong mga sumusunod sa huwad na Mga Cristo ay tulad ng isang taong bulag na nakasakay sa isang bangka ng mga magnanakaw—pinipili nila ang sarili nilang kapahamakan!

mula sa Paunang Salita sa Pagsusuri ng mga Usapin sa Panlilinlang ng mga Bulaang Cristo at Anticristo

Mga Talababa:

a. Ang orihinal na teksto ay binabasang “bilang para.”

Sinundan:Tanong 4: Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, pero bakit hindi pa natin Siya nakikita? Maniwala tayo kapag nakita natin Siya. Kung hindi pa natin Siya nakikita, ibig sabihin niyan, hindi pa Siya nakakabalik; maniniwala ako kapag nakita ko Siya. Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, pero nasaan Siya ngayon? Anong gawain ang ginagawa Niya? Anong mga salita na ang nasabi ng Panginoon? Maniniwala ako kapag pinatotohanan mo nang malinaw ang mga bagay na ito.

Sumunod:Tanong 6: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao at walang sinumang makapagkakaila rito. Ngayo’y pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng mga pastor at elder na ang pinaniniwalaan mo ay tao lamang, sinasabi nila na ikaw ay nalinlang, at hindi namin ito maunawaan. Noong maging tao ang Panginoong Jesus at pumarito para gawin ang gawain ng pagtubos, sinabi rin ng mga Judiong Fariseo na ang Panginoong Jesus ay tao lamang, at sinasabi na sinumang naniwala sa Kanya ay nalilinlang. Samakatwid, gusto naming liwanagin ang aspetong ito ng katotohanan tungkol sa pagkakatawang-tao. Ano ba talaga ang pagkakatawang-tao? At ano ang tunay na diwa ng pagkakatawang-tao? Pakipaliwanag naman ito sa amin.