Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 41: Nakita na namin online ang maraming pananalita ng pamahalaang Chinese Communist at iba’t ibang relihiyon na pinipinsala, sinisiraang-puri, inaatake at sinisira ang pangalan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (tulad ng nangyaring “5.28” sa probinsya ng Zhaoyuan, Shandong). Alam din namin na napakahusay ng CCP sa pagsisinungaling at pagbubulaan at pagbabaluktot ng mga katotohanan para linlangin ang mga tao, at napakahausay sa pamiminsala, pag-atake at paghusga sa mga bansang kaaway nito, kaya kailangan ay hindi talaga paniwalaan ang anumang sinasabi ng CCP. Pero marami sa mga bagay na sinabi ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang kapareho ng mga bagay na sinasabi ng CCP, kaya paano ba talaga namin mahihiwatigan ang mga salitang mapanirang-puri, at nakakasira ng pangalan na nagmumula sa CCP at sa iba’t ibang relihiyon?

Sagot:

Bakit sinasalakay ng mga masasamang pwersa ni Satanas ang gawain ng Diyos sa gayong paraan, hinuhusgahan ang gawain ng Diyos? Bakit galit na galit na sinasalakay at hinahatulan, at pinapahirapan ng masasamang puwersa ng malaking pulang dragon ang Iglesia ng Diyos? Bakit ang lahat ng mga masasamang puwersang nabibilang kay Satanas, kasama na ang mga anticristong komunidad sa loob ng relihiyosong lupon, ay hinahatulan ang Makapangyarihang Diyos? Iyon ay dahil alam ni Satanas na malapit na ang katapusan, na siniguro na ng Diyos ang Kanyang kaharian at dumating na, at agad na masasawi si Satanas kung hindi ito makikibahagi sa pangwakas na labanan sa Diyos. Naisip mo ba ang katotohanang ito? Sa sandaling narinig nila ang galit na galit na paghatol mula sa gobyerno ng Partido Komunista ng Tsina, maraming mga nalilitong tao ang nagdesisyon na hindi ito ang tunay na daan; sa oras na nakita nila ang laganap na paghatol mula sa mga pastor at elder ng relihiyosong lupon, nagdesisyon silang hindi ito ang tunay na daan. Sa anong mga paraan nalilito ang mga taong ito? Nakakakita ba sila sa madilim at masamang diwa ng mundo? Sinabi ng Biblia, “At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman; at ito'y hindi napagunawa ng kadiliman” (Juan 1: 5). Talaga bang nauunawaan nila ang mga salitang ito? “Ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama” (1 Juan 5:19). Nauunawaan ba nila ang tunay na kahulugan ng mga salitang ito? Hindi nila kayang maunawaan ang anumang bagay. Iniisip nila na kung ito ang tunay na daan, kung dumating na ang Diyos, dapat itong salubungin ng pamahalaang Tsino, dapat itong salubungin ng relihiyosong lupon, at iyon ang magiging tunay na daan. Anong uri ng lohika ito? Hindi ba ito ang lohika ni Satanas? Ang ilang mga tao ay nag-aaral ng gawain ng Diyos, una nilang tinitingnan kung sinasalubong at sumasang-ayon ang mundo sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, sa Kidlat ng Silanganan, kung tanggap at sang-ayon dito ang relihiyosong lupon. "Kung tinatanggap ito ng mundo, at lalo na kung idineklara ng Gobyerno ng Komunistang Tsino na ito ang tunay na daan, doon lamang namin iyon maaaring paniwalaan. Kung ang lahat ng mga pastor at elder mula sa relihiyosong lupon ay naghayag na ito ang tunay na daan, na ito ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, sa gayon lamang namin maaaring tanggapin ito." Maraming mga nalilitong taong tulad nito. Ang ilang mga tao, sa sandaling sila ay gugugol para sa Diyos, ang malaking pulang dragon at Satanas ay naparito upang subukan sila: "Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagnanakaw ng mga tao. Kung naniniwala ka sa Makapangyarihang Diyos, hindi mo magagawang mang-iwan, kung hindi man ay dudukutin nila ang iyong mga mata, puputulin ang iyong mga tainga, at babaliin ang iyong mga binti." Sabihin mo sa akin, kung ito talaga ang kalagayan, gaano karaming mga tao sa mundong ito ang madudukutan ng kanilang mga mata at mapuputulan ng kanilang mga tainga? May nakita ka na bang gayong kaso? Sabihin mo sa akin, sa lahat ng mga taong gumugol para sa Diyos, nakita mo ba ang isa sa kanila na dinukot, na napipilitang gumugol para sa Diyos dahil hindi nila magagawang bumalik na sa dati? Kung tunay silang dinukot, magiging epektibo ba ang kanilang gawain at ang kanilang pangangaral? Kapag ang isang taong may malinaw na pag-iisip ay pinag-isipan ang bagay na ito, darating siya sa konklusyon na: “Ito ang kaso, ito ay isang sabi-sabing gawa-gawa ng CCP, ito ay isang kasinungalingang sinabi ng CCP. Ang diyablong Satanas ay tunay na magaling sa pagpapalaganap ng mga sabi-sabi, paanong hindi ko nakita ang katotohanan?” Ang ilang mga tao ay hindi naniniwala sa mga salitang ito, habang ang iba ay naniniwala. Ang ilang mga tao, kahit pa nais lamang nilang gumugol para sa Diyos, naririnig nila na “Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nagnanakaw ng mga tao. Kung inagaw ka nila, wala kang anumang pag-asa na makakabalik ka pa. Kahit na dapat ka man lang bumalik, dudukutin ang iyong mga mata, puputulin ang iyong mga tainga.” Sa sandaling marinig nila ito, hindi na sila naglalakas-loob na gumugol para sa Diyos. “Hindi ko kayang ihandog ang sarili ko. Mapanganib ito, maaari akong mamatay!” at umalis sila. May kakayahan ba ang mga taong ito na umunawa? Sinasabi rin ng ilang tao: “Nakita ko na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang mga salita ng Diyos, ito ang mga tinig ng Diyos. Natukoy ko talaga na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay totoo, ngunit ano ang organisasyong ito, ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi ko pa rin ito lubusang napag-aralan. Wala akong pang-unawa sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Talaga bang kaya nilang mang-agaw ng mga tao? Kung aagawin nila ako, kaya ba nilang dukutin ang aking mga mata at putulin ang aking mga tainga?” Dito sila nalilito. Sinasabi nila: “Hindi ako makakaalis. Kung dudukutin nila ang aking mga mata at puputulin ang aking mga tainga, magiging may kapansanan ako kung gayon sa natitirang bahagi ng aking buhay. Mayroon pa rin akong tanong na nakabitin sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, hindi ko naiintindihan ito; hinggil sa mga pagbigkas ng Diyos, talagang natukoy kong totoo ang mga ito, na ito ang mga tinig ng Diyos, na nasa sa mga ito ang katotohanan." Maingat sila sa kanilang pagsusuri, ginagawa iyon sa dalawang hakbang: Una ay sinusuri ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, at tinitingnan kung ito ang mga salita ng Diyos. Kung tinanggap nila na ang mga ito ang tunay na salita ng Diyos, sinusuri pa nila pagkatapos kung ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay isang tunay na iglesia. Kung ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay isang organisasyong kriminal, habang ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay totoo, hindi ba iyon nagpapahiwatig ng problema para sa kanila? Posible ba ito? Kung ito ang mangyayari, kung gayon ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hindi isang tunay na iglesia, kundi isang kriminal na organisasyon. Kung gayon, sino ang nangangaral at sumasaksi sa mga salita ng Diyos? Sino ang sumasaksi sa Makapangyarihang Diyos? Kung ang mga bagay ay tulad ng naisip nila, na ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos na nangangaral ng mga salita ng Diyos at nagsasaksi sa Makapangyarihang Diyos ay isang organisasyon ng mga tao, na hindi mula sa Diyos, kung gayon hindi ba isang kakutyaan lamang ang gawain ng Makapangyarihang Diyos? Paanong pahihintulutan ng Diyos ang mga tao mula sa isang kriminal na organisasyon, isang organisasyon ng tao, upang dakilain Siya at sumaksi para sa Kanya? Hindi ba ito isang kahihiyan ng Diyos? Kaya bang pahiyain ng Diyos ang Kanyang sarili? Hindi magawang makita ng ilang mga tao ang bagay na ito. Kinilala nila ang mga salita ng Diyos, gayon pa man hindi nila makita nang malinaw kung anong uri ng iglesia ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, at hindi sila nangangahas na maniwala rito. Sinasabi ng mga tao mula sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos: “Maaari ba kaming makipagtagpo at makipag-usap sa inyo? Halina't magbahagi tayo.” “Hindi, abala ako sa sandaling ito, wala akong panahon,” habang iniisip nila: “Ayaw kong makipag-ugnayan sa inyo. Anong gagawin ko kung ang mga tao mula sa iyong Iglesia ay dudukutin ako pagkatapos kong makipag-ugnayan sa iyo?” Wala sa kalingkingan ang mga taong ito kumpara sa mga banal na iyon na ginawang martir ang kanilang sarili para sa Panginoon sa buong panahon. Nang ipinadala sila ng Panginoong Jesus upang mangaral, tila baga inihagis ang mga tupa sa gitna ng mga lobo, at nangahas ang mga taong iyon na gawing martir ang kanilang sarili para sa Panginoon. Ngayon, tinitingnan ng mga taong ito ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos bilang isang kriminal na organisasyon. Naging mahiyain at matatakutin sila. Nabigo ang Diyos dahil dito? Maliit ang paniniwala ng mga tao at nakikinig sila sa diyablong si Satanas, ito ang trahedya ng tao.

Sadyang nalulugod sina Adan at Eva sa hardin ng Eden, sinusunod ang Diyos at pinakikinggan ang tinig ng Diyos, ngunit ano ang naging dahilan upang sila ay magkasala sa katapusan? Matapos magsalita ang Diyos sa kanila, dumating si Satanas, nagsabi ng ilang mga salita upang tuksuhin sila, at nalinlang sila, at nagkamali sila. Pagkatapos ng kanilang pagkakamali, nahiwalay sila mula sa Diyos, hindi na nagsalita ang Diyos sa kanila, itinago ng Diyos ang Kanyang mukha mula sa kanila. Hindi ba ito isang trahedya ng tao? Matapos pakinggan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, marami ang nagsabi, "O, ito ang tunay na tinig ng Diyos, ito talaga ang katotohanan. Napakapraktikal ng mga salitang ito, wala maraming salitang binigkas sa yugto ng Panginoong Jesus." Sa isang iglap, para bang muli silang nagbalik sa pagyakap ng Diyos, at napakaligaya ng kanilang nadama at nilalaman. Sino ang makaka-isip na ang tukso ni Satanas ay dapat dumating sa sandaling ito mismo: "Narinig mo na ba ang tungkol sa Kidlat ng Silanganan? Ito ay isang kriminal na organisasyon, isa itong kulto. Kung hindi ka naniniwala sa ebanghelyong kanilang ipinangangaral, dudukutin nila ang iyong mga mata at puputulin ang iyong mga tainga. Kahila-hilakbot sila! Samakatuwid, kung dapat kang makipag-ugnay sa Kidlat ng Silanganan, dapat kang mag-ingat, at hindi ka dapat mahulog sa kanilang panlilinlang." At sa tuksong ito mula kay Satanas, ang mga lalaking ito ay naipit. Natigilan sila, hindi na sila naglalakas-loob na gumugol para sa Diyos. Tinatawag itong "pagiging matalino sa iyong buong buhay, ngunit nasira sa isang sandali ng kamangmangan." Mayroon bang isang tao sa buong Taiwan na dinukot ang kanyang mga mata at pinutol ang kanyang mga tainga? Walang isang kaso sa buong Taiwan. Wala ring isang kaso ng sinuman na dinukot ang mga mata nito at pinutol ang mga tainga sa buong Mainland China. Kung magkakaroon ng kahit na isang kasong ganito, mahahabag ba ang CCP? Gagamitin nito ang lahat ng media upang gumawa ng mga anunsyo sa buong mundo, masigasig ding ipapahayag ang mga naturang insidente nang ilang araw. Kahit na ang isang naturang kaso ay hindi makita. Mapagpalaganap ang CCP, ngunit ang mga tinukso ni Satanas ay hindi alam ang totoong pagkakakilanlan ng CCP, hindi nila makikita ang lahat ng mga kasalanang ginawa ng CCP, ang lahat ng masasamang gawaing ginawa nito. Walang isang butil ng katotohanan sa lahat ng mga bagay na sinabi ng media ng CCP, ngunit hindi ito kayang makita ng mga tao. Sinasabi mong hindi madaling makilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, sapagkat ang Diyos ay mahiwaga; ngunit ang pagkilala sa CCP, upang makilala si Satanas, ito ay isang bagay na kayang gawin ng tao, hindi ba?

mula sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Ateistang partido ang CCP. Kinakalaban no’n ang Diyos at galit sila sa katotohanan. pinasya na no’ng lahat ng iglesia’ng nananalig sa Diyos ay mga kulto, at saka idineklara no’ng aklat ng kulto ang Biblia. Alam na ‘yan ng lahat. Hindi mo ba alam ang tungkol do’n? Bukod do’n, kulang pa ba ang pang-uusig sa ‘tin sa mga taong nagdaan? Di pa ba sapat ang mga mangangaral at Kristiyanong ikinulong at pinahirapan nila hanggang sa mamatay? Ba’t nakikinig ka pa rin sa mga tsismis ng CCP? Kung ikukumpara natin ang mga kulto sa mabubuting relihiyon, hindi natin magagawa ‘yon ayon sa gusto lang ng ilang partidong pulitikal. At ‘di rin ‘yon maipapasya ng anumang bansa o konstitusyon no’n. Ang mabuting relihiyon ay itinuturing na positibo at kapaki-pakinabang sa tao. Tinuturing na negatibo ang mga kulto, pinasasama no’n ang sangkatauhan. Pag gustong matukoy kung mabuting relihiyon ang isang iglesia o kulto, dapat itong ibase sa kung ito ba ay positibo o kung ito’y negatibo. Ang mga iglesiang nagmumula sa Diyos at binuo mula sa Kanyang gawain ay mabubuting relihiyon. Lahat ng mula kay Satanas at sa masasamang espiritu ay itinuturing na kulto. Ang CCP ay napakasamang rehimen na lumalaban sa Diyos at namumuhi sa katotohanan. Ang CCP ang tunay na kulto. Wala silang karapatang punahin ang pananalig sa Diyos at tuligsain ang anumang grupo o iglesiang naniniwala sa relihiyon.

Ang pagsugpo ng napakasamang rehimen ng CCP sa Kidlat ng Silanganan ay napakarahas. Sapat na ‘yan para ipakitang galit sa Diyos ang rehimeng CCP. Maraming taong patuloy na tinuligsa, pinahirapan, at tinugis ng CCP ang mga bahay-igleisa at lihim na iglesia sa China. Itatanggi ba natin na ang Panginoong Jesus ang tunay na Diyos at tunay na daan dahil diyan? Matagal ka nang nananalig sa Diyos, hindi mo ba naiintindihan ‘yon? Noon pa binabaligtad ng CCP ang katotohanan, tama at mali. Yan ang diwa ng diyablong si Satanas. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin matukoy ang mabuting relihiyon sa masamang kulto? Lahat ng iglesiang nananalig sa tunay na Diyos ay mabubuting relihiyon. Yung mga nananalig sa diyos-diyosan, masasamang espiritu o kay Satanas, ‘yon ang mga kulto. Lahat ng nagtatanggol sa mga ereheng tumatanggi at kumakalaban sa Diyos tulad ng ateismo at ebolusyon mga kulto ang mga ‘yon. Ngayon, ang Kidlat ng Silanganan ang lubhang sinusugpo ng CCP. Malinaw itong makikita ng buong mundo. Kung matutukoy ‘yon ng mga tao, dapat nilang makita ang kinokontra at kinamumuhian ng masamang rehimeng ito, at matitiyak nila kung ano ang tunay na daan. Galit ang CCP sa katotohanan at natatakot silang tanggapin ‘yon ng mga tao. Kaya nga galit no’ng kinakalaban ang Diyos. Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos lang ang nagsasabi ng katotohanan. Ang Makapangyarihang Diyos lang ang nagliligtas at naglilinis sa sangkatauhan. Katotohanan ang bagay na ‘yon, diba? Sa gayo’y makikita natin kung ba’t galit na galit ang CCP sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos at kinakalaban ang Diyos. Lahat ng naghihintay sa pagpapakita ng Panginoon, dapat nilang tingnan kung sino’ng humahatol sa mga huling araw!

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Sinasabi ng Partido Komunista ng Tsina: "Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay hihilingin sa mga tao na iwanan ang lahat upang sundin ang Diyos." Tinatanong ko, sa Kristiyanismo, hindi ba hiniling ng Panginoong Jesus ang mga naturang bagay mula sa mga tao? Hindi ba ito ginagawa ng mga santo sa katagalan ng panahon? Matagal na panahon nang ginawa ang pagsasaksing ito, bakit hindi ninyo hinahatulan ang mga taong iyon? Bakit ninyo hinahatulan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi ba sinabi ng Panginoong Jesus ang gayong mga salita? Hindi ba tinalikuran ng mga santo sa katagalan ng panahon ang kasal, ang kanilang pamilya, ang mundo, sa ngalan ng Diyos, upang sundin ang Diyos, upang ipangaral ang Panginoong Jesus, at sumaksi sa Panginoong Jesus? Hindi ba? Naging napakarami nila. Aling batas mula sa aling bansa ang naghatol dito bilang isang krimen? Hinatulan ba ito bilang isang krimen? Sinabi ng Partido Komunista ng Tsina, "Binubuwag ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ang mga pamilya." Patas ba ito? Ito ba ang katotohanan? Ang sundin ang Diyos, ang hanapin ang katotohanan, ang ibigay ang inyong sarili para sa katuwiran, kusang-loob na nagpapasiyang gawin ng mga tao ang mga naturang bagay. Pinilit ba ng pamilya ng Diyos ang sinuman? Hindi ba ito ang gawain ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya? Ano ang sinabi ng Panginoong Jesus? "Kaya nga sinoman sa inyo na hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik, ay di maaaring maging alagad ko" (Lucas 14:33). At sinabi sa kanila ni Jesus, magsisunod kayo sa aking hulihan, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao, ""(Marcos 1:17). At sinabi niya rin, "Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang evangelio sa lahat ng kinapal"(Marcos 16:15). Sinasabi ba ninyo na mali ang Panginoong Jesus sa pagsasabi nito? Naitala ito sa Biblia. Ang lahat ng mga relihiyosong komunidad, at ang lahat ng mga santo sa sa katagalan ng panahon ay kumilos sa ganoong paraan, bakit hindi kayo naglalakas-loob upang hatulan sila? Bakit kayo nagpupunta rito at sinisiraan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa pagsabing binubuwag nito ang mga pamilya? Hindi ba ito lupon ng mga kasinungalingang sinabi ni Satanas? Sinusunod ninyo ang Diyos, ngunit hindi ninyo ito makita. Hindi ninyo alam tukuyin ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay at huwad, ang pagkakaiba ng itim sa puti.

mula sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay

Madali ba para sa tao na makamit ang katotohanan? Kung nakikita ninyo ang isang tao na hindi maunawaan sa isang bagay na nangyayari sa kanila, ito ay dahil sa hindi nila taglay ang katotohanan. Kung nagagawa ng isang tao na maunawaan sa kung anuman ang nangyayari sa kanila, kung walang nakakaapekto sa kanilang pagsunod at pagsamba sa Diyos, sa gayon ay taglay nila ang katotohanan. Kung kayo ay hindi aktibo, may mga paniwala, nagdududa sa Diyos, o ipinagkakanulo ang Diyos kapag may maliit na bagay na nangyari sa inyo, sa gayon ay hindi ninyo taglay ang katotohanan. Hindi ninyo mauunawaan ang anumang bagay na nangyayari sa inyo, sapagka’t kayo ay bulag at walang nalalaman tungkol sa Diyos! Yaong mga hindi kilala ang Diyos ay napakaraming suliranin, tama? Yaong mga hindi kilala ang Diyos ay mahirap pakitunguhan, tama? Ang mga tao bang walang kaalaman sa Diyos ay nakakasunod sa Diyos hanggang wakas? Hindi iyon magiging madali! Ang mga taong walang kaalaman sa Diyos ay maaaaring lumaban, tumanggi sa Diyos o maaaring ipagkanulo ang Diyos sa anumang oras. Isandaang porsiyento na nanganganib na ipagkanulo nila ang Diyos! Kayo ba ay nasa anumang panganib na ipagkanulo ang Diyos? Lahat kayo ay nasa panganib na ito. Dapat ninyong tratuhin ang lahat ng bagay sa isang paraang may prinsipyo, hindi simpleng bagay ang maunawaan at magkaroon ng kaalaman sa Diyos. Kung hindi ninyo nauunawaan ang Diyos, kung wala kayong kaalaman sa Diyos, sa gayon ay magiging madali para sa inyo na maniwala sa mga kasinungalingan ni Satanas. Ano ang itinatawag natin sa yaong mga naniniwala sa kung anuman ang sinasabi ng malaking pulang dragon, o sa kung anuman ang sinasabi ng niyaong nasa relihiyosong komunidad? Mga hangal! Saan nagmumula ang mga salitang ito? Nagmumula ang mga salitang ito sa bibig ng demonyo, at naniniwala pa rin kayo dito. Hindi ba't kayo ay mga hangal? Nahulog kayo sa bitag ni Satanas; matagumpay kayong nalinlang ni Satanas. Hindi kayo naniniwala sa salita ng Diyos, hindi naniniwala sa kabanalan at pagkamatuwid ng Diyos, hindi naniniwala na ang Diyos ay katotohanan, ngunit naniniwala sa mga salita ni Satanas; ito ang tinatawag nating pagiging bulag! Hindi ba ang Diyos ang pinaniniwalaan mo? Kung naniniwala kayo na totoo, posible, at kapani-paniwala ang mga salita ni Satanas, sino ba talaga ang pinaniniwalaan ninyo, ang Diyos o si Satanas? Tiyak na hindi ninyo masasabi, kaya niyo ba? Ayos lang bang sabihin na talagang naniniwala sa Diyos, ngunit ang totoo ang pinakapinaniniwalaan ninyo sa inyong puso ay si Satanas pa rin? (Oo, ayos lang.) Naniniwala ba kayong lahat na ang salita ng katotohanan ay maaaring bigkasin mula sa bibig ni Satanas? (Hindi, hindi kami naniniwala.) Kaya, anong mga salita ang maaari naming gamitin upang ipaliwanag ang katotohanang ito? ("Ang malaswang bibig ay hindi makakapagbigkas ng disenteng pananalita.") Oo! Ang kasabihang ito ay sapat na. Kapag talagang nauunawaan ninyo ang ibig sabihin ng kasabihang ito, malalaman mo na ang mga salita ng katotohanan ay hindi kailanman maaaring bigkasin mula sa bibig ni Satanas. May ilang tao na doktrina lang ang naiintindihan, ngunit ang doktrina ay walang kabuluhan dito, dahil sa sandaling may sinasabi si Satanas na isang bagay ay paniniwalaan pa rin nila ito: "Hoy! Maaaring totoo iyon!" Kung gayon ay katapusan na nila! "Ang malaswang bibig ay hindi makapagbibigkas ng disenteng pananalita." Dapat ninyong paniwalaan ang mga salitang ito. Ang mga salita ng katotohanan ay hindi kailanman maaaring bigkasin mula sa bibig ni Satanas. Lahat ng bagay na binibigkas ni Satanas ay palaging mga kasinungalingan, tsismis, kabaligtaran; palagi itong mag-aakusa, mag-iimbento, magpaparatang, at maninirang-puri ng mga positibong bagay! Naniniwala ba kayo na totoo ito? (Oo.) Kung maraming tao ang naninirang-puri, magkakalat ng tsismis tungkol sa, at maling aakusahan ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, ano ang gagawin ninyo tungkol dito? Nakikita ba ninyo na ang lahat ng ito ay lubos na mga kasinungalingan, magagawa niyo bang balewalain ang lahat ng bagay na sinasabi nila at itatakwil ito sa inyong mga puso? Dapat ninyong itakwil ang mga bagay na ito. Hindi alintana ang kung ano ang nasabi, kailangan ninyong maging malinaw kung sino ang nagsabi nito. Kung ang mga ito ay mga salitang sinambit mula sa bibig ng Diyos, ang mga ito ay ang katotohanan. Kung ang mga ito ay mga salitang sinambit ng taong ginamit ng Banal na Espiritu, ang mga ito ay kapani-paniwala. Kung ang mga ito ay mga salitang sinambit ng isang hindi mananampalataya, ng mga relihiyosong tao, o ng malaking pulang dragon, sa gayon ay hindi kapani-paniwala ang mga ito. Dapat ninyong ganap na tanggihan ang mga ito, huwag ninyong tanggapin ang mga ito. Kahit na mukhang totoo ang mga ito, ang mga ito ay mga salita pa rin na binabaligtad ang mga katotohanan, at mga salita ng paninirang-puri at maling akusasyon. Ano ang nararamdaman ninyo tungkol sa "insidente sa Zhaoyuan"? (Isa itong sabwatan.) Ito ay ang malaking pulang dragon na sinusubukang siluin, siraan ng puri at hulihin ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Yaong mga tao ay talagang hindi naniniwala sa Makapangyarihang Diyos. Ang ilan sa kanila ay nakipagtulungan sa huwad na Cristo, naniwala sila sa huwad na Cristo at sinadya nilang tinutulan ang bahay ng Diyos. Yaong mga tao ay tumayo sa pagtutol sa bahay ng Diyos. Nakipaglaban sila sa Diyos para sa mga mananampalataya at sumapi sa masasamang espiritu. Ngayon paano sila maituturing na mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos? Hindi sila totoong mga miyembro ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos, wala sa bahay ng Diyos ang tatanggap sa kanila. Nauunawaan ba ninyo kung bakit ako nakikibahagi tungkol dito ngayon? Kung ang isang tao man ay talagang may totoong kaalaman at pagkaunawa sa Diyos, ipinapasya nito ang lahat ng bagay. Kung nauunawaan lamang ninyo ang ilang pangunahing doktrina, magiging walang silbi iyon, hindi ito kumakatawan na mayroon kayong totoong kaalaman sa Diyos. Hindi kayo mahuhulog sa mga pakana ni Satanas kung kayo lamang ay mayroong tunay na kaalaman at pagkaunawa sa Diyos. Pagkatapos lang noon ninyo matatalikuran ang lahat ng kasinungalingan na sinasabi ni Satanas. Pagkatapos lang noon ninyo mapagtatagumpayan ang mga panunukso ni Satanas. Iyo ang pangunahing ibig kong sabihin. Nauunawaan ba ninyo? (Naiintindihan namin.) Ang mga salitang ito na aking ibinahagi ngayon, makikinabang ba kayo sa mga ito? (Oo.) Ito ang realidad, huwag kayong magpailalim sa impresyon na ang mga salitang ito ay walang kabuluhan sa inyong pagpasok sa buhay, ang mga ito ay kapaki-pakinabang, ang mga ito ay ang kulang sa inyo.

mula sa “Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Salita ng Diyos na ‘Gawain ng Diyos, Disposisyon ng Diyos, at ang Diyos Mismo III’ (I)” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (XI)

Sinundan:Tanong 40: Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan, subalit nakakaranas Siya ng mabangis na pagsuway at malupit na pagtugis kapwa ng iba’t ibang relihiyon at ng pamahalaang Chinese Communist, kung saan pinakikilos pa nila ang lahat ng kanilang media at hukbong sandatahan para tuligsain si Cristo, lapastanganin Siya, hulihin at patayin Siya. Nang isilang ang Panginoong Jesus, narinig ni Haring Herodes na isinilang na “ang Hari ng Israel” at pinapatay niya ang lahat ng sanggol na lalaki sa Betlehem at mga batang wala pang dalawang taon; mas gusto pa niyang pumatay ng sampung libong sanggol kaysa hayaang mabuhay si Cristo. Ang Diyos ay nagkatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan, kaya bakit mabangis na tinutuligsa at nilalapastangan ng iba’t ibang relihiyon ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Bakit nila binabaluktot ang kapangyarihan ng buong bansa at ginagawa ang lahat para ipako si Cristo sa krus? Bakit napakasama ng sangkatauhan, at bakit nila kinamumuhian at kinakalaban ang Diyos?

Sumunod:Ano ang paghatol?