Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 39: Sa loob ng dalawang libong taon, nanalig ang lahat ng relihiyon na ang Diyos ay May Tatlong Katauhan, at ang Tatlong Katauhan ay isang klasikong teorya ng buong doktrinang Kristiyano. Kaya talaga bang mapanghahawakan ang interpretasyon tungkol sa “Tatlong Katauhan”? Talaga bang may Tatlong Katauhan? Bakit mo sinasabi na ang Tatlong Katauhan ang pinakamalaking pagkakamali ng iba’t ibang relihiyon?

Sagot:

Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Makapangyarihang Diyos. “Kung sinuman sa gitna ninyo ang nagsasabi na talagang umiiral ang Trinidad, kung gayon ay ipaliwanag kung ano ba talaga itong isang Diyos sa tatlong persona. Ano ang Banal na Ama? Ano ang Anak? Ano ang Banal na Espiritu? Si Jehovah ba ang Banal na Ama? Si Jesus ba ang Anak? Kung gayon ano ang sa Banal na Espiritu? Hindi ba ang Ama ay isang Espiritu? Hindi ba ang sangkap ng Anak ay isa ring Espiritu? Hindi ba ang gawain ni Jesus ay gawain ng Banal na Espiritu? Hindi ba ang gawain ni Jehovah sa panahong iyon ay ipinatupad ng Espiritu kagaya ng kay Jesus? Ilang Espiritu ba ang maaaring taglayin ng Diyos? Ayon sa iyong paliwanag, ang tatlong persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay iisa; kung gayon, mayroong tatlong mga Espiritu, ngunit ang pagkakaroon ng tatlong mga Espiritu ay nangangahulugan na mayroong tatlong Diyos. Ito ay nangangahulugan na walang isang tunay na Diyos; papaanong ang ganitong uri ng Diyos ay nagtataglay pa rin ng likas na sangkap ng Diyos? Kung tinatanggap mo na may isang Diyos lamang, kung gayon ay paano Siya magkaroon ng isang anak at maging isang ama? Hindi ba’t mga paniwala mo lamang ang lahat ng mga ito? May isang Diyos lamang, isang persona lamang sa Diyos na ito, at isang Espiritu ng Diyos lamang, yamang ito ay nakasulat sa Biblia na ‘Mayroon lamang isang Banal na Espiritu at isa lamang ang Diyos.’ Hindi alintana kung ang Ama at ang Anak man na iyong sinasabi ay umiiral, matapos ang lahat ay may isang Diyos lamang, at ang sangkap ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu na inyong pinaniniwalaan ay ang sangkap ng Banal na Espiritu. Sa ibang salita, Ang Diyos ay Espiritu, ngunit may kakayahan Siyang maging tao at mamuhay na kabilang sa mga tao, gayundin ay mangibabaw sa lahat ng mga bagay. Ang kanyang Espiritu ay sumasalahat at nasa lahat ng dako. Kaya Niyang mapunta sa laman nang sabay-sabay sa lahat ng dako ng mundo. Yamang ang lahat ng tao ay nagsasabing ang Diyos ay ang isa lamang tunay na Diyos, kung gayon ay mayroon nag-iisang Diyos lamang, na hindi kayang basta-basta na lamang baha-bahagiin ninuman! Ang Diyos ay isang Espiritu lamang, at isang persona lamang; at iyon ay ang Espiritu ng Diyos. Kung ito ay kagaya ng iyong sinasabi, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, kung gayon hindi ba Sila tatlong mga Diyos? Ang Banal na Espiritu ay isang paksa, ang Anak ay iba pa, at ang Ama ay isa pa rin. Sila’y magkakaibang mga persona na may magkakaibang mga sangkap, kung gayon paanong ang bawat isa sa Kanila ay magiging bahagi ng nag-iisang Diyos? Ang Banal na Espiritu ay isang Espiritu; ito ay madali lamang maintindihan ng tao. Samakatwid, kung gayon ang Ama ay lalong higit pa na isang Espiritu. Hindi Siya kailanman bumaba sa lupa at hindi kailanman naging tao; Siya ang Diyos na si Jehovah sa puso ng tao, at tiyak na Siya ay isa ring Espiritu. Kung gayon ano ang relasyon sa pagitan Niya at ng Banal na Espiritu? Ito ba ang relasyon sa pagitan ng Ama at ng Anak? O ito ba ang relasyon sa pagitan ng Banal na Espiritu at ng Espiritu ng Ama? Ang sangkap ba ng bawat Espiritu ay magkapareho? O ang Banal na Espiritu ay isang kasangkapan ng Ama? Paano ito maipapaliwanag? At kung gayon ano ang relasyon sa pagitan ng Anak at ng Banal na Espiritu? Ito ba ay relasyon sa pagitan ng dalawang Espiritu o relasyon sa pagitan ng isang Espiritu at ng isang tao? Ito ang mga bagay na hindi magkakaroon ng paliwanag! Kung Silang lahat ay isang Espiritu, kung gayon ay hindi magkakaroon ng pag-uusap sa tatlong persona, sapagkat taglay Nila ang iisang Espiritu. Kung magkakaiba Silang mga persona, kung gayon ang Kanilang mga Espiritu ay magkakaiba ng lakas, at tunay na hindi Sila maaaring maging isang Espiritu” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Maaari pa ring masabi ng iba: Ang Ama ay ang Ama; ang Anak ay ang Anak; ang Banal na Espiritu ay ang Banal na Espiritu, at sa bandang huli, Sila ay gagawing isa. Kung gayon paano mo Sila gagawing isa? Paano magiging isa ang Ama at Banal na Espiritu? Kung Sila ay likas nang dalawa, kung gayon kahit paano man sila pagsamahin, hindi ba Sila mananatiling dalawang bahagi? Kapag sinabi mong gagawin Silang isa, hindi ba ganoon lang kasimpleng pagsamahin ang dalawang magkahiwalay na bahagi upang makagawa nang isang buo? Ngunit hindi ba sila ay dalawang bahagi bago ginawang buo? Ang bawat Espiritu ay may naiibang sangkap, at ang dalawang Espiritu ay hindi magagawang isa. Ang Espiritu ay hindi isang bagay na materyal at hindi katulad ng anuman sa materyal na mundo. Kagaya ng nakikita ng mga tao, ang Ama ay isang Espiritu, ang Anak ay isa pa, at ang Banal na Espiritu ay ganundin, pagkatapos ang tatlong Espiritu ay pagsasamahin na parang tatlong baso ng tubig sa isang buo. Hindi ba sa gayon ginawang isa ang tatlo? Ito ay isang maling pagpapaliwanag! Hindi ba ito pagbabaha-bahagi sa Diyos? Papaanong ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay gagawing isang lahat? Hindi ba sila tatlong mga bahagi at bawat isa’y may magkakaibang mga kalikasan?” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang konseptong ito ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay masyadong katawa-tawa! Pinagpira-piraso nito ang Diyos at pinagbaha-bahagi sa tatlong persona, bawat isa ay may kalagayan at Espiritu; paano kung gayon na Siya ay isang Diyos at isang Espiritu pa rin? Sabihin ninyo sa Akin, ang langit at lupa, at ang lahat ng mga bagay na nakapaloob dito ay nilikha ba ng Ama, ng Anak, o ng Banal na Espiritu? Sinasabi ng ilan na nilikha Nila ito nang magkakasama. Kung gayon sino ang tumubos sa sangkatauhan? Ito ba ang Banal na Espiritu, ang Anak, o ang Ama? Sinasabi ng ilan na ang Anak ang tumubos sa sangkatauhan. Kung gayon ay sino ang Anak sa kaanyuan? Hindi ba Siya ang pagkakatawang-tao ng Espiritu ng Diyos? Tinatawag ng nagkatawang-tao ang Diyos sa langit sa pangalang Ama mula sa pananaw ng isang taong nilikha. Hindi mo ba alam na si Jesus ay ipinanganak mula sa paglilihi ng Banal na Espiritu? Sa loob Niya ay ang Banal na Espiritu; anuman ang iyong sabihin, Siya ay kaisa ng Diyos sa langit, sapagkat Siya ang pagkakatawang-tao ng Espiritu ng Diyos. Ang ideyang ito tungkol sa Anak ay tunay na hindi totoo. Ito ay ang isang Espiritu na ipinatutupad ang lahat ng gawain; tanging ang Diyos Mismo, iyon ay, ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatupad ng Kanyang gawain. Sino ang Espiritu ng Diyos? Hindi ba ito ang Banal na Espiritu? Hindi ba ang Banal na Espiritu ang gumagawa kay Jesus? Kung ang gawain ay hindi tinupad ng Banal na Espiritu (iyon ay, ang Espiritu ng Diyos), kung gayon maaari bang ang Kanyang gawain ay kumatawan sa Diyos Mismo?” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Para sabihin Ko sa inyo, sa katotohanan, ang Trinidad ay hindi umiiral saanmang dako sa mundong ito. Ang Diyos ay walang Ama at walang Anak, lalong wala itong konsepto ng kasangkapan na magkalakip na ginagamit ng Ama at ng Anak: ang Banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay napakalaking kamalian at hindi man lang umiiral sa mundong ito! Ngunit maging ang ganitong kamalian ay may pinagmulan at hindi ganap na walang basehan, sapagkat ang inyong mga kaisipan ay hindi ganoon kapayak, at ang inyong mga saloobin ay hindi walang katuwiran. Sa halip, ang mga ito ay masyadong angkop at malikhain, lalong hindi ang mga ito maigugupo maging ng sinumang Satanas. Ang nakakaawa ay na ang mga saloobing ito ay pawang mga kamalian at hindi man lang umiiral! Hindi pa ninyo nakita ang tunay na katotohanan; kayo ay gumagawa lamang ng mga haka-haka at mga pagkaintindi, pagkatapos ay hinahabi ninyo ang lahat sa isang kuwento upang makuha nang may pandaraya ang tiwala ng iba at upang pangibabawan ang mga pinakahangal sa mga tao na walang talino o katuwiran, nang sa gayon ay maniwala sila sa inyong kahanga-hanga at kilalang ‘dalubhasang mga pagtuturo.’ Katotohanan ba ito? Ito ba ang paraan ng pamumuhay na dapat tanggapin ng tao? Ang lahat ng ito ay walang katuturan! Wala ni isang salita ang angkop!” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Espiritu sa loob ni Jesus, ang Espiritu sa langit, at ang Espiritu ni Jehovah ay iisang lahat. Maaari itong tawaging Banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos, ang makapitong pinatinding Espiritu, at ang sumasa-lahat na Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos ay kayang mag-isang isagawa ang maraming gawain. Kaya Niyang likhain ang mundo at wasakin ito sa pamamagitan ng pagpapabaha sa lupa; kaya Niyang tubusin ang buong sangkatauhan, at higit pa rito, makakayang lupigin at wasakin ang buong sangkatauhan. Ang gawaing ito ay ipinatupad lahat ng Diyos Mismo at hindi makakayang gawin ng sinuman sa iba pang mga persona ng Diyos sa Kanyang lugar. Ang Kanyang Espiritu ay maaaring tawagin sa pangalang Jehovah at Jesus, maging sa pangalang Makapangyarihan. Siya ang Panginoon, at Kristo. Maaari din Siyang maging ang Anak ng tao. Siya ay nasa kalangitan at nasa lupa din; Siya ay nasa kaitaasan ng mga daigdig at nasa gitna ng karamihan. Siya ang tanging Panginoon ng langit at ng lupa! Mula sa panahon ng paglikha hanggang sa ngayon, ang gawaing ito ay ipinatutupad ng Diyos Mismo. Maging ito man ay gawain sa langit o sa laman, lahat ay ipinatutupad ng Kanyang sariling Espiritu. Lahat ng mga nilalang, maging sa langit o sa lupa, ay nasa pamamahala ng Kanyang makapangyarihang kamay; lahat ng ito ay gawain ng Diyos Mismo at hindi maaaring gawin ninuman sa Kanyang lugar. Sa mga kalangitan, Siya ang Espiritu subalit ang Diyos Mismo din; sa gitna ng mga tao, Siya ay katawang-tao ngunit nananatiling Diyos Mismo. Bagamat maaari Siyang tawagin sa daan-daang libong mga pangalan, Siya pa rin ay Siya Mismo, at ang lahat ng gawain[a] ay ang tuwirang pagpapahayag ng Kanyang Espiritu. Ang pagtubos sa lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagkakapako Niya sa krus ay ang tuwirang gawain ng Kanyang Espiritu, at maging ang pagpapahayag sa lahat ng mga bansa at lahat ng mga bayan sa panahon ng mga huling araw. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay maaari lamang tawaging makapangyarihan at isang tunay na Diyos, ang sumasa-lahat na Diyos Mismo. Ang nagkakaibang mga persona ay hindi umiiral, lalong hindi ang ideya ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu! Mayroon lamang isang Diyos sa langit at sa lupa!” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Diyos ay Espiritu, ngunit may kakayahan Siyang maging tao at mamuhay na kabilang sa mga tao, gayundin ay mangibabaw sa lahat ng mga bagay. Ang kanyang Espiritu ay sumasalahat at nasa lahat ng dako. Kaya Niyang mapunta sa laman nang sabay-sabay sa lahat ng dako ng mundo. Yamang ang lahat ng tao ay nagsasabing ang Diyos ay ang isa lamang tunay na Diyos, kung gayon ay mayroon nag-iisang Diyos lamang, na hindi kayang basta-basta na lamang baha-bahagiin ninuman!” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Para sabihin Ko sa inyo, sa katotohanan, ang Trinidad ay hindi umiiral saanmang dako sa mundong ito. Ang Diyos ay walang Ama at walang Anak, lalong wala itong konsepto ng kasangkapan na magkalakip na ginagamit ng Ama at ng Anak: ang Banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay napakalaking kamalian at hindi man lang umiiral sa mundong ito!” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Kaninong bibig ba nanggaling ang terminong Katatluhan? Ito ba ay pagsaksi sa Banal na Espiritu o ito’y sinabi Mismo ng Panginoong Jesus? O ito ba’y kabuuan mula sa natiwaling sangkatauhan? Ang terminong ito ay galing sa mga bibig ng mga tao, ito ay ibinubuod ng natiwaling sangkatauhan. Una, hindi ito sinabi ng Diyos; pangalawa, ang Banal na Espiritu ay hindiganoon magpaliwanag; pangatlo, walang apostol ang nagsabi nito, ito ay binuo ng natiwaling sangkatauhan. Samakatuwid, ang ganitong pagpapahayag ay hindi salita ng Diyos, hindi ito sinabi ng Diyos. Alam nating lahat na may iisang Diyos lang. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay may banal na diwa. Pagkatapos Niyang makumpleto ang Kanyang gawain sa laman at magbalik sa espirituwal na mundo, magkakaroon Siya ng orihinal na pagkatao ng Diyos. Ang orihinal na pagkatao ng Diyos ay ang Espiritu, ang nagkatawang-taong Diyos ay reyalisasyon ng Espiritu sa mortal na laman, habang ang diwa ay Espiritu pa rin. Sa makatuwid, may iisang Diyos lang. Kadalasan ginagampanan Niya ang Kanyang gawain sa mga tao bilang ang Espiritu. Kapag ito’y kinakailangang gumawa bilang nagkatawang-taong Diyos, Siya ay nagkatawang-tao ngunit iyon ay sa sandaling panahon lamang. Samakatuwid, kahit paano pa ito sinabi, may iisang Diyos lang. Ang Diyos ang Espiritu. Pagkatapos Niyang makumpleto ang Kanyang gawain sa pamamagitan ng dalawang pagkakatawang-tao, hindi na Siya muling magkakatawang-tao; ang Diyos ay kasunod na magpakailanma’y magiging Espiritu. Ang tatlong persona sa iisa—ang Banal na Ama, Banal na Anak, Banal na Espiritu ay hindi talaga umiiral at ang ganitong paraan ng pananalita ay hindi gagana. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na Siya ay iisa sa tatlong persona, hindi ito sinabi ni Jehovah na Diyos sa Lupang Tipan, hindi ito sinabi ng Panginoong Jesus bilang Diyos na nagkatawang-tao sa Bagong Tipan, sa Kanyang magkasunod na gawain, hindi ito sinabi ng Banal na Espiritu. Samakatuwid, ang pahayag na ito ay hindi talaga gagana. Paano ito ipinahayag ng Panginoong Jesus? “Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Mat 28:19). Kapag binabautismuhan nila ang mga tao, maaari nilang tawagin ang pangalan ng Ama, pangalan ng Banal na Espiritu, at maaari rin nilang tawagin ang pangalan ng Anak, ngunit tiyak na hindi nito inuugnay nang magkasama ang mga pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, hindi ito ang ibig nilang sabihin. Mali para sa mga tao ng relihiyon na gawin ang pahayag na ito sa isang pormula. Dahil sa panahong iyon maraming mga tao ang hindi sigurado sa pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus, pinayagan sila ng Panginoong Jesus na tawagin ang pangalan ng Ama. Ngunit sa katunayan noong ang mga tao ay sigurado na si Jesus ang Panginoon, na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao, maaari na nilang direktang tawagin ang pangalan ni Jesus. Hindi na nila kailangang tawagin ang pangalan ng Ama, at mas lalong hindi na nila kailangang tawagin ang pangalan ng Banal na Espiritu. Samakatuwid, may dahilan kung bakit sinabi ng Diyos ang mga salitang iyon noong panahong iyon, dahil maraming mga tao ang hindi tinanggap ang Panginoong Jesus, ni hindi nila kinilala ang Panginoong Jesus. Samakatuwid, nagsabi Siya ng mga naturang salita na mas madaling intindihin at tanggapin ng mga tao, ngunit nang makita ng mga tao ng relihiyon ang pagtawag sa tatlong mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu bilang pormula, kung gayon kaninong pangalan ang kanilang tinatawag? Nagkamali ang mga tao, sapat na ang isang pangalan at iyon ang pagtawag sa pangalan ni Jesus. Si Jesus ang Ama, dati nang iisa ang Ama at ang Anak, hindi ba’t ganoon nga? Ang sinumang tumatawag sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay hindi naiintindihan ang espiritu, mali ang pagkakaintindi niya sa mga salita ng Panginoong Jesus; tama ba ang naturang paliwanag o hindi? Ito’y tumpak na tumpak. Bakit hindi naiintindihan ng natiwaling sangkatauhan ang salita ng Diyos, at sa isang kumpas hatiin ang Diyos dito sa tatlong bahaging ito? Ito’y dahil walang mga kakayahan ang tao para maintindihan ang katotohanan. Samakatuwid, noong magsalita ang Diyos na nagkatawang-tao sa sangkatauhan, nagkaroon ng ilang mga problema, at kinailangan Niyang sabihin na maaaring tawagin ng mga tao ang pangalan ng Ama, na maaari rin nilang tawagin ang Anak kung ito ay kanilang matatanggap, at ayos din naman para sa mga yaong talagang hindi kayang tanggapin ito para tawagin ang pangalan ng Banal na Espiritu. Makikita natin ang kaluwagan ng Diyos tungo sa tao at mababatid din natin ang konsiderasyon ng Panginoong Jesus para sa kahinaan at kamangmangan ng mga tao. Tungkol sa bagay na ito, ang Diyos ay hindi partikular at dapat nating maintindihan ang ibig sabihin ng Diyos.

mula sa “Mga Sagot sa mga Tanong mula sa Iba’t Ibang Lugar tungkol sa Pangangaral ng Ebanghelyo” sa Maliligtas Lamang ang Isang Tao Kapag Nanalig Siya sa Makapangyarihang Diyos

Mga Talababa:

a. Nilaktawan ng orihinal na teksto ang “nasa gawain.”

Sinundan:Tanong 38: Nitong nakalipas na mga taon, namanglaw nang namanglaw ang iba’t ibang sekta at denominasyon sa iba’t ibang relihiyon, nawala ang orihinal na pananampalataya at pagmamahal ng mga tao people at lalo’t lalo silang naging negatibo at mahina. Nakikita rin namin ang panlalata ng espiritu at nadarama namin na wala kaming maipangaral at na nawala sa aming lahat ang gawain ng Banal na Espiritu. Pakisabi sa amin, bakit napakapanglaw ng lahat ng relihiyon? Talaga bang kinamumuhian ito ng Diyos at iwinaksi na ito ng Diyos? Paano namin dapat unawain ang pagsumpa ng Diyos sa iba’t ibang relihiyon sa Aklat ng Pahayag?

Sumunod:Tanong 40: Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan, subalit nakakaranas Siya ng mabangis na pagsuway at malupit na pagtugis kapwa ng iba’t ibang relihiyon at ng pamahalaang Chinese Communist, kung saan pinakikilos pa nila ang lahat ng kanilang media at hukbong sandatahan para tuligsain si Cristo, lapastanganin Siya, hulihin at patayin Siya. Nang isilang ang Panginoong Jesus, narinig ni Haring Herodes na isinilang na “ang Hari ng Israel” at pinapatay niya ang lahat ng sanggol na lalaki sa Betlehem at mga batang wala pang dalawang taon; mas gusto pa niyang pumatay ng sampung libong sanggol kaysa hayaang mabuhay si Cristo. Ang Diyos ay nagkatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan, kaya bakit mabangis na tinutuligsa at nilalapastangan ng iba’t ibang relihiyon ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Bakit nila binabaluktot ang kapangyarihan ng buong bansa at ginagawa ang lahat para ipako si Cristo sa krus? Bakit napakasama ng sangkatauhan, at bakit nila kinamumuhian at kinakalaban ang Diyos?

Baka Gusto Mo Rin

Baka Gusto Mo Rin