Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 37: Bagama’t hawak ng mga pastor at elder ang kapangyarihan sa iba’t ibang relihiyon at sinusundan nila ang ginawa ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo, nananalig kami sa Panginoong Jesus, hindi sa mga pastor at elder, kaya paano mo masasabi na sinusundan din namin ang yapak ng mga Fariseo? Hindi ba kami talaga maliligtas sa pananalig sa Diyos sa isang relihiyon?

Sagot:

Maraming tao sa relihiyon na pikit-matang naniniwala, sumasamba at sumusunod sa mga Fariseo. Kaya landas man ng mga Fariseo ang tinatahak nila, malinaw ‘yan kung iisipin mo. Ang sabi mo, pinoprotektahan mo’ng mga Fariseo sa puso mo pero wala kang kinalaman sa kasalanan nila? Ang sabi mo, sinusunod mo ang mga ipokritong Fariseo, pero hindi ka katulad nila na kumakalaban sa Diyos? Hindi pa rin ba natin nauunawaan ang simpleng tanong na ‘yan? Ang taong sinusunod mo, ay ang landas na tinatahak mo. Kung sinusunod mo ang mga Fariseo, nasa landas ka nila. Kung tinatahak mo ang landas nila, natural lang na katulad ka rin nila. Sinuman ang sinusunod ng isang tao at alinmang landas ang pinipili nila, may kaugnayan ‘yan sa pagkatao nila. Sinumang sumusunod sa mga Fariseo ay may ugali at diwang katulad ng mga Fariseo. Hindi maikakaila ang katotohanang ‘yan. Pagkaipokrito ang tunay na diwa ng mga Fariseo. Nananalig sila sa Diyos pero hindi nila mahal ang katotohanan. Nananalig lang sila sa isang malabong Diyos, at sa sarili nilang mga pag-aakala, pero hindi nila tinatanggap ang Cristo na nagkatawang-tao. Sa madaling salita, lahat sila’y hindi mananampalataya. Ang pananalig nila’y pagsasaliksik ng teolohiya at pag-iisip na’ng pananampalataya’y kaalaman sa pagsaliksik. Nakadepende ang kabuhayan nila sa pagsasaliksik ng Biblia. Sa mga puso nila, ang Biblia ang kanilang kabuhayan. Iniisip nilang pag magaling sila sa pagpapaliwanag ng Biblia’t teolohiya, mas maraming tao ang sasamba sa kanila at mas mataas at mas matatag silang makakatayo sa pulpito, at mas matatag ang katayuan nila. Kasi, nabubuhay lang ang mga Fariseo para sa kanilang katayuan at kabuhayan, at sawa na sila at nasusuklam sa katotohanan, kaya nang magkatawang-tao ang Panginoong Jesus at pumarito para gumawa, pinanghawakan pa rin nila ang mga pag-aakala nila, imahinasyon at kaalaman sa Biblia para protektahan ang sarili nilang katayuan at kabuhayan, at ‘di napigil sa pagkalaban at pagtuligsa sa Panginoong Jesus at pagkontra sa Diyos. Mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos lubos nating makikita ang pagkamuhi ng mga Fariseo sa katotohanan at kung bakit nila kinalaban ang Diyos. Sabi ng Makapangyarihang Diyos: “Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lang sila na darating ang Mesiyas, subalit hindi nila hinanap ang katotohanan ng buhay. … nagkamali silang magbigay ng walang saysay na parangal sa pangalan ng Mesiyas habang kinakalaban ang pagkatao ng Mesiyas sa anumang paraan. Ang mga Fariseong ito sa pagkatao ay mga sutil, mayayabang, at ayaw sumunod sa katotohanan. Ang panuntunan ng paniniwala nila sa Diyos ay: Gaano man kalalim ang pangangaral Mo, gaano man kataas ang Iyong awtoridad, hindi Ikaw si Cristo maliban kung Ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawa-tawa at kakatwa ang mga pananaw na ito?” (“Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “… marami sa mga hindi pinagsisikapan ang katotohanan ay naging mga kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao, naging antikristo. Hindi ba ito isang maliwanag na katotohanan? Noong hindi pa nagiging tao ang Diyos, maaaring ikaw ay naging isang relihiyosong personalidad o isang debotong mananampalataya. Pagkatapos na ang Diyos ay maging tao, marami sa gayong mga debotong mananampalataya ay hindi kusang naging mga antikristo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari dito? Sa iyong paniniwala sa Diyos, hindi ka nagtuon ng pansin sa katotohanan o humanap ng katotohanan, sa halip ay patuloy mong isinaisip ang mga kabulaanan—hindi ba ito ang pinakamalinaw na dahilan ng iyong alitan sa Diyos na nagkatawang-tao? Ang Diyos na nagkatawang-tao ay tinatawag na Kristo, kaya hindi ba ang lahat ng hindi naniniwala sa Diyos na nagkatawang-tao ay mga antikristo?” (“Tanging Yaong mga Kilala ang Diyos at Kanyang Gawa ang Makapagbibigay-kasiyahan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ipinapakita niyan na talagang sawa na at kinamumuhian ng mga relihiyosong Fariseo ang katotohanan. Naniniwala lang sila sa sarili nilang mga pag-aakala, sa teoryang teolohikal na sinaliksik at binuo nila, pero hindi kay Cristo na nagkatawang-tao, o sa mga katotohanang ipinahayag Niya. Lahat sila’y kaaway ng Diyos na nagkatawang-tao. Lahat sila ay mga anticristong nalantad ng gawain ng nagkatawang-tao ang Diyos sa mga huling araw. Ang mga sumusunod sa kanila ay katulad nila, na pinanghahawakan pa rin ang mga pag-aakala nila at kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal. Tinatanggihan, kinakalaban, at tinutuligsa rin nila si Cristo, ayaw nilang tanggapin ang katotohanan at itinuturing na kaaway si Cristo! Sapat na ‘yan para patunayan na ang totoo ay sinumang sumusunod sa mga Fariseo ay sawa na rin at namumuhi sa katotohanan. Tinatahak nila ang mismong landas ng mga Fariseo. Katulad lang sila ng mga Fariseo at kinokontra nila si Cristo! Nakikita ng lahat na totoo ito. Lubos na ‘tong nailantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw!

Sa relihiyon, lahat ng nananalig sa Diyos na kontrolado ng mga Fariseo, ay ganap na sumusunod sa kanila ang mga tao. Gaya nila, Biblia at teolohiya lang ang pinag-aaralan nila, nakatuon lang sila sa kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal, at ‘di sila nakatuon sa pagsasabuhay ng mga salita ng Panginoon. Gaya ng mga Fariseo, nananalig lang sila sa malabong Diyos sa langit, hindi sa Cristong nagkatawang-tao sa mga huling araw---ang Makapangyaring Diyos. Gaano man kamakapangyarihan ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, pilit pa rin nilang pinanghahawakan ang mga imahinasyon nila, at sumusunod sa mga pastor sa pagkalaban at pagtuligsa sa Makapangyarihang Diyos. Di na kailangang sabihin na ang gayong mga tao ay katulad ng mga Fariseo, at tumatahak sa landas ng mga Fariseo na kumakalaban sa Diyos! Kahit hindi sila sumusunod sa mga Fariseo, kapareho pa rin sila ng mga Fariseo at mga inapo din sila ng mga ‘yon dahil pareho ang likas na pagkatao at diwa nila. Sarili lang nila’ng pinaniniwalaan nila pero ‘di nila mahal ang katotohanan. Mga anticristo sila’ng nasusuklam sa katotohanan at kontra kay Cristo! Tulad ng inihayag ng Makapangyarihang Diyos: “May mga taong walang pang-unawa sa iglesia, at pag nangyayari ang isang mapanlinlang na bagay naninindigan lamang sila sa panig ni Satanas. Pag tinatawag silang mga utusan ni Satanas, pakiramdam nila’y masyado silang minamasama. Sinasabing wala silang pagkaunawa, ngunit lagi silang naninindigan sa panig ng walang katotohanan. Wala ni isang mahalagang sandali na sila’y nanindigan sa panig ng katotohanan, wala ni isang pagkakataon na sila’y nakipagtalo para sa katotohanan, kaya wala ba talaga silang pagkaunawa? Bakit palagi silang naninindigan sa panig ni Satanas? Bakit hindi sila kailanman nagsasabi ng isang salita na makatarungan o makatuwiran para sa katotohanan? Nilikha ba’ng kalagayang ito ng kanilang panandaliang pagkalito? Kung mas kaunti ang pagkakaunawa ng isang tao, lalo silang ‘di makakapanindigan sa panig ng katotohanan. Ano ang ipinakikita nito? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay umiibig sa kasamaan? Hindi ba nito ipinakikita na yaong mga walang pagkaunawa ay mga tapat na anak ni Satanas? Bakit ba palagi silang nakapaninindigan sa panig ni Satanas at sinasalita ang kaparehong wika nito? Ang kanilang bawat salita at gawa, at ang kanilang mga pagpapahayag ay pinatutunayang sila ay hindi anumang uri ng mangingibig ng katotohanan, sa halip sila’y namumuhi sa katotohanan” (“Isang Babala sa Mga Hindi Nagsasagawa ng Katotohanan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Hindi ba ‘yan ang katotohanan? Pag sinusunod ng mga tao sa relihiyon ang mga pastor, di lang sila nakikinig sa mga ‘to kundi pinoprotektahan pa nila; pag may naririnig silang naglalantad sa mga pastor, hindi sila napapanatag at ipinagtatanggol nila ang mga pastor at elder. Ano’ng problema rito? Di pa ba ‘to sapat para patunayang mga pastor at elder lang ang nasa puso nila at hindi ang Diyos? Sa puso ng mga taong ito, tinuturing nilang mas mataas ang mga pastor at elder kaysa sa Diyos. Ano’ng problema diyan? Pag kinakalaban ng tao ang Diyos, kaunti lang ang nagtatanggol sa Diyos. Kaunti lang ang taong nagpapatotoo sa Diyos. Pero pag nalantad na ang diwa ng mga Fariseo sa mga pastor at elder, ba’t napakaraming taong humihingi ng katarungan para sa kanila, at nagtatanggol sa kanila? Sapat na ‘yan para patunayan na mga masunuring inapo sila ng mga Fariseo. Mga kasabwat at utusan sila ng mga anticristo! Hindi ‘yan maitatatwa ng sinuman.

Anong klaseng lugar ang relihiyon? Lugar ‘yan ng mga Fariseo, dating pugad ng mga anticristo. Nangangarap lang kayo kung iniisip niyong maliligtas kayo sa pananalig do’n. Ba’t ‘di maliligtas ang taong nananalig sa Diyos sa relihiyon? Ang pangunahing dahilan ay nang isagawa ng Diyos ang bagong gawain sa mga huling araw, nailipat na’ng gawain ng Banal na Espiritu sa bagong gawain ng Diyos. kaya naman nawala sa mga relihiyon ang gawain ng Banal na Espiritu. Gayundin, lubos nang kontrolado ng mga ipokritong Fariseo at anticristo ang mga relihiyon, at naging lugar na kumakalaban sa Diyos. Bukod sa wala sa relihiyon ang Banal na Espiritu, wala rin do’n para gumawa’ng Diyos na nagkatawang-tao. Hindi mararanasan ng tao’ng gawain ng Diyos sa mga huling araw sa pananalig sa Kanya sa relihiyon. Di nila makakain, maiinom at matatamasa’ng mga salita ng Diyos sa mga huling araw, kaya natural na bumagsak sila sa kadiliman. Kung ‘di hinahanap ng mga tao’ng tunay na daan, madali silang babagsak sa kasukalan at ‘di sila tatanggap ng pagliligtas ng Diyos. Ang mga bumagsak sa kasukalan ng mga relihiyon ay humahawak lang sa Biblia sa mga pagtitipon, at ‘di nagtatamasa ng mga salita ng Diyos sa ngayon. Kung wala’ng patnubay ng Espiritu Santo, malabo’ng Diyos na pinaniniwalaan ng tao. Lahat ng sinasabi nila sa meeting ay tungkol sa gawain ng Diyos at mga sinambit sa Biblia noon. Pa’no matatanggap ng gayong mga tao ang pagliligtas at pangako ng Diyos sa mga huling araw? Tulad no’ng magsimulang gumawa ang Panginoong Jesus sa labas ng templo. Naging magulong kasukalan ang templo, isang lungga ng mga tulisan. Dahil di nila sinunod ang gawain ng Panginoong Jesus, ang mga nanatili sa templo ay humawak pa rin sa mga lumang kautusan at panuntunan, at hindi nailigtas ng Panginoon. Gayundin, isinagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol Niya ngayong mga huling araw, na nagpapahayag ng katotohanan para linisin ang sangkatauhan, para makawala ang tao sa masamang disposisyon at mga impluwensya ni Satanas at mailigtas ng Diyos, at magawang perpekto ng Diyos at madala sa Kanyang kaharian. Isa ‘tong magandang pagkakataon. Kung ‘di susunod ang tao sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, di sila maliligtas at papasok sa kaharian ng langit. Sabi ng Makapangyarihang Diyosi: “Ang karamihan sa kanilang mga salita at mga pagkilos ay nakaayon sa mga nakalipas na mga kinakailangan ng gawain ng Banal na Espiritu; ang mga ito ay doktrina at hindi katotohanan. Ang gayong doktrina at alituntunin ay sapat na upang patunayan na ang nag-iisang bagay na nagtitipon sa kanila ay relihiyon; hindi sila ang mga napili, o ang mga pinag-uukulan ng gawain ng Diyos. Ang pagtitipon nilang lahat na magkakasama ay matatawag lamang na maringal na kongreso ng relihiyon, at hindi matatawag na iglesia. Ito ay isang katunayan na hindi mababago. Wala sa kanila ang bagong gawain ng Banal na Espiritu; ang kanilang ginagawa ay tila samyo-ng-relihiyon, ang kanilang isinasabuhay ay tila sagana sa relihiyon; hindi sila nagtataglay ng presensiya at gawain ng Banal na Espiritu, lalo nang hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng disiplina at pagliliwanag ng Banal na Espiritu. … Wala silang kaalaman sa pagkasuwail at paglaban ng tao, walang kaalaman sa lahat ng masasamang gawa ng tao, lalong wala silang kaalaman sa gawain at kasalukuyang kalooban ng Diyos. Lahat sila ay walang alam, mabababang mga tao, sila ay mga hamak na hindi nararapat tawaging mananampalataya!” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). “Silang mga nagnanais na makamtan ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Cristo ay ang mga pinaka-hibang na tao sa mundo, at silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Cristo ay mga ligaw sa guniguni. At sa gayon sinasabi ko na ang mga tao na hindi tatanggap kay Cristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Cristo ay ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, na walang sinuman ang makakalampas. Walang sinuman ang gagawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Cristo lang. Ikaw ay naniniwala sa Diyos, at sa gayon dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang paraan. Hindi mo dapat isipin lang ang pagtanggap ng mga pagpapala nang hindi tumatanggap ng katotohanan, o tinatanggap ang tustos ng buhay. Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos” (“Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Lahat ng ayaw tumanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos at ayaw sumunod sa gawai’t salita ngayon ng Diyos ay Kanyang kasusuklaman. Kaya ang mga nananatili sa mga sambahan, natural, walang patnubay ng Diyos at ‘di natatamo ang aktuwal na mga salita ng Diyos. Mahuhulog sila sa kadiliman at mapupuksa t ‘di maliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Tulad noong Kapanahunan ng Biyaya, pinanghawakan pa rin ng mga tao ang gawain at regulasyon mula sa Kapanahunan ng Kautusan, at natural na ‘di nailigtas ng Panginoong Jesus. Sa Kapanahunan ng Kaharian, kung pinanghahawakan pa rin ng mga tao ang gawain at mga regulasyon mula sa Kapanahunan ng Biyaya, natural na pababayaan sila ng Diyos at hindi maliligtas sa kaharian sa langit! Isa ‘yang katotohanang hindi mababago ng sinuman.

Pananalig sa Diyos sa relihiyon at pagnanais pa ring maligtas—di ba pananaginip ‘yan? Pagnanais na pasayahin si Satanas sa isang banda, at pagnanais pa ring iligtas ng Diyos--- posible ba ‘yan? Ang mga relihiyon ay kontrolado ng mga ipokritong Fariseo at ng mga pastor at elder. Ang totoo ay kontrolado ito ng mga anticristong ito na kontra sa Diyos. Napatunayan na’ng katotohanang ‘yan. Pag nangangaral ang mga pastor, ‘di nila pinapaliwanag o pinatototohanan ang salita ng Panginoon, o ang gawain ng Diyos at ang Kanyang disposisyon sa Biblia. Salita ng tao lang ang pinaliliwanag nila at pinapalitan at binabalewala nito ang mga salita ng Diyos, kaya sinusunod ng tao’ng salita ng tao at ‘di ang sa Diyos. Bukod diyan, nagtutuon din sila sa kaalaman sa Biblia at teoryang teolohikal, mga tauhan sa Biblia, kasaysayan, at iba pa. Ginagawa nila’ng mga bagay na ‘to para magpasikat at sambahin sila ng iba, hikayatin ang mga tao na sundin at sambahin ang tao at kalabanin ang Diyos. Lalo na pag pumaparito ang Makapangyarihang Diyos para gumawa sa mga huling araw, kinakalaban at tinutuligsa nila’ng Makapangyarihang Diyos, at ginagawa ang lahat para pigilan ang mga tao sa paghahanap sa tunay na daan, sa pagtanggap sa mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, at sa pagtanggap sa Kanyang mga salita. Hinahayaan lang nilang tanggapin ng mga tao ang kanilang mga maling paniniwala at teoryang ideolohikal. Kaya nga, pag naniniwala ang mga tao sa Diyos sa mga sambahang kontrolado ng mga Fariseo’t anticristo, at tinatanggap ang mga turo ng mga relihiyosong Fariseo, lahat ng kanilang ideya at opinyon, pasya, at kakayahang tumanggap ay inimpluwensyahan at apektado nito. Mas lalong sumasama ang kanilang kalooban at napapalayo sa Diyos! Pag pumaparito’ng Makapangyarihang Diyos para gumawa, kontrolado sila ng mga relihiyosong Fariseo at anticristo, kaya ‘di nila marinig ang aktuwal na sinasabi ng Diyos o matamasa ang kaloob na tubig na buhay na dumadaloy mula sa luklukan ng Diyos. Sa gayon, hindi sila maliligtas ng Diyos sa mga huling araw. Ang mas nakakatakot pa, kahit nananalig ang mga tao sa Diyos sa relihiyon, ang sinusunod nila’y mga tao, mga anticristo, at tinatahak nila ang mismong landas ng mga Fariseo. Pagkaraan, likas silang nagiging mga Fariseo. Pa’no sila makakasunod sa kalooban ng Diyos at makakapasok sa kaharian ng langit? iyak na imposible ‘yan. Ngayon, ang tunay na diwa ng mga relihiyon ay lubos nang nahayag sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ang relihiyon ay ‘di ang kaharian ng langit; iyo’y dating pugad ng mga anticristo. Yon ay balwarteng kumakalaban sa Diyos, isang napakasamang kahariang kontra sa Diyos! Kaya hindi naliligtas ang mga tao sa pananalig sa Diyos sa relihiyon. Kahit minamahal nila’ng katotohanan, dahil ‘di nila tinatanggap ang gawain ng Makapangyarihang Diyos, di nila matatamo ang mga salitang ipinahayag ng Cristo ng mga huling araw at ‘di rin maliligtas ng Diyos!

Sinundan:Tanong 36: Hawak ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang kapangyarihan sa iba’t ibang relihiyon at karamihan sa mga tao ay sinusunod at sinusundan sila—ito ay totoo. Sinasabi mo na hindi kinikilala ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang katotohanan na nagkatawang-tao na ang Diyos, na hindi sila naniniwala sa katotohanang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao at na sinusundan nila ang yapak ng mga Fariseo, at sang-ayon kami sa puntong ito. Pero bakit mo sinasabi na lahat ng pastor at elder ng mga relihiyon ay mapagpaimbabaw na mga Fariseo, lahat ng anticristo na inilantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, at na mapupuksa sila sa huli? Hindi namin matatanggap ang puntong ito sa ngayon. Pakipaliwanag kung saan mo ibinatay ang sinabi mong ito, na ang mga taong ito ay hindi maliligtas at na kailangang mapuksa silang lahat.

Sumunod:Tanong 38: Nitong nakalipas na mga taon, namanglaw nang namanglaw ang iba’t ibang sekta at denominasyon sa iba’t ibang relihiyon, nawala ang orihinal na pananampalataya at pagmamahal ng mga tao people at lalo’t lalo silang naging negatibo at mahina. Nakikita rin namin ang panlalata ng espiritu at nadarama namin na wala kaming maipangaral at na nawala sa aming lahat ang gawain ng Banal na Espiritu. Pakisabi sa amin, bakit napakapanglaw ng lahat ng relihiyon? Talaga bang kinamumuhian ito ng Diyos at iwinaksi na ito ng Diyos? Paano namin dapat unawain ang pagsumpa ng Diyos sa iba’t ibang relihiyon sa Aklat ng Pahayag?