Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 33: Noon, nang pumarito ang Panginoong Jesus para gawin ang Kanyang gawain, mabangis Siyang sinuway at tinuligsa ng mga Fariseong Judio at ipinako Siya sa krus. Nang dumating ang Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw para gawin ang Kanyang gawain, mabangis din Siyang sinusuway at tinutuligsa ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon, at muling ipinapako ang Diyos sa krus. Bakit galit na galit ang mga Fariseong Judio at mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon sa katotohanan at kinakalaban si Cristo nang ganito? Ano ba talaga ang kanilang likas na tunay na diwa?

Sagot:

Alam ng lahat ng mga naniniwala sa Panginoon na tinututulan ng mga Fariseo ang Panginoong Jesus, ngunit ano ang naging ugat, ang tunay na diwa ng kanilang pagtutol? Maaari mong sabihin na sa 2,000 taon ng kasaysayan ng relihiyon, walang sinuman ang nakaalam ng sagot sa katanungang ito. Kahit na ang pagsumpa ng Panginoong Jesus sa mga Fariseo ay nakasulat sa Bagong Tipan, walang sinuman ang nakawari sa diwa ng mga Fariseo. Totoo ‘yan! Kapag dumating ang Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ibubunyag Niya ang kasagutan sa katanungang ito. Basahin natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Gusto ba ninyong malaman kung ano ang pinag-ugatan ng pagkalaban ng mga Fariseo kay Jesus? Gusto ba ninyong malaman ang substansya ng mga Fariseo? Puno sila ng mga pantasiya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa riyan, naniwala lang sila na darating ang Mesiyas, subalit hindi nila hinanap ang katotohanan ng buhay. Kaya nga, kahit ngayon ay hinihintay pa rin nila ang Mesiyas, sapagkat wala silang kaalaman sa daan ng buhay, at hindi nila alam kung ano ang daan ng katotohanan. Sasabihin ninyo, paano matatamo ng gayon kahangal, katigas ang ulo at kamangmang na mga tao ang pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ang Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng Banal na Espiritu, dahil hindi nila alam ang daan ng katotohanang binanggit ni Jesus, at, bukod pa riyan, dahil hindi nila naunawaan ang Mesiyas. At dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas kailanman at hindi nakasama ang Mesiyas kailanman, nagkamali silang magbigay ng walang saysay na parangal sa pangalan ng Mesiyas habang kinakalaban ang pagkatao ng Mesiyas sa anumang paraan. Ang mga Fariseong ito sa pagkatao ay mga sutil, mayayabang, at ayaw sumunod sa katotohanan. Ang panuntunan ng paniniwala nila sa Diyos ay: Gaano man kalalim ang pangangaral Mo, gaano man kataas ang Iyong awtoridad, hindi Ikaw si Cristo maliban kung Ikaw ang tinatawag na Mesiyas. Hindi ba katawa-tawa at kakatwa ang mga pananaw na ito?” (“Mamamasdan Mo ang Espirituwal na Katawan ni Jesus Kapag Napanibago Na ng Diyos ang Langit at Lupa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sinasabi ito nang malinaw ng Makapangyarihang Diyos. Ang ugat ng pagtutol at pambabatikos ng mga Fariseo sa Panginoong Jesus ay dahil hindi nila iginagalang ang Diyos o hindi man lang naghahanap para sa katotohanan. Sa kaibuturan, matigas ang ulo nila at arogante; hindi nila sinunod ang katotohanan. Tinukoy ng mga Fariseo ang Diyos sa loob ng kanilang mga sariling pagkakaintindi at imahinasyon, sa loob ng mga literal na salita ng Biblia. Sa pangalan lang nila pinanatili ang Mesias. Kahit pa gaano kalalim at kawasto ang mga pangangaral ng Panginoong Jesus, kung paano ang Kanyang mga salita ang siyang katotohanan, o gaano katindi ang awtoridad o kapangyarihan mayroon ang Kanyang mga salita, dahil hindi Mesias ang Kanyang pangalan, sinalungat at binatikos Siya ng mga Fariseo. Hindi lang sa hindi tinanggap ng mga Fariseo ang mga katotohanan na ipinahayag ng Panginoong Jesus, tinukso pa nila Siya at sinubukang hanapan Siya ng mali. Halimbawa, tinukso nila ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtatanong kung anong awtoridad ang Kanyang ginamit para magsagawa ng mga himala at sinadyang tanungin ang Panginoong Jesus kung maaari ba silang magbayad ng buwis kay Cesar. Tinanong nila ang Panginoong Jesus kung Siya ba ang Anak ng Diyos, Cristo, Gumanti ang Panginoong Jesus sa kanilang masasamang plano nang may katotohanan at karunungan. Walang lakas ang mga Fariseo para pabulaanan Siya, subalit hindi pa rin nila hinanap ang katotohanan. Panatiko pa rin nilang tinutulan at binatikos ang Panginoong Jesus; ipinaaresto nila ang Panginoong Jesus at inutos na Siya’y ipako sa krus. Tulad ito nang sinabi ng Panginoong Jesus nang sila’y ilantad Niya, “Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Dios … Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan?” (Juan 8:40, 46). Samakatuwid, makikita natin na ang mga Fariseo, sa likas na katangian at diwa, ay mga mala-satanas na demonyo, mga kaaway ng Diyos na kinapopootan ang katotohanan! Mga kapatid, anong uri ng tao ang maaaring kapootan at batikusin si Cristo? Isang katotohanan ang malinaw na ipinapakita ng kwento ng mga Fariseo: Ang lahat ng naniniwala sa Diyos ngunit hindi mahal ang katotohanan, napapagod sa katotohanan at napopoot sa katotohanan ay hindi kilala ang Diyos. Dagdag pa rito, tiyak na tinututulan ng mga taong ito ang Diyos at itinuturing Siya bilang kaaway. Tot Dahil ang diwa ni Cristo ay ang katotohanan, ang daan at ang buhay, ang sinumang kinapopootan ang katotohanan ay kinapopootan din si Cristo. Maraming tao na kinapopootan ang katotohanan ang mukhang mabuti sa panlabas; sinusunod nila ang mga patakaran sa Biblia at hindi naman mukhang masasamang tao, ngunit kapag dumating si Cristo para gawin ang Kanyang gawain, lubusang mailalantad itong mga mala-satanas na kaaway na Diyos.

Ang masamang pagtutol ng mga Fariseo at pambabatikos sa Panginoong Jesus ay lubusang naglalantad sa kanilang mala-demonyong diwa: napopoot sila sa katotohanan at tumututol sa Diyos. Noong nangaral ang Panginoong Jesus at ginawa ang Kanyang gawain, nagpahayag Siya ng maraming katotohanan, nagpakita ng napakaraming himala at binigyan ng masaganang biyaya ang mga tao. Niyanig ng gawain ng Panginoong Jesus ang mga pundasyon ng Judaismo at nayanig ang Judiong estado. Maraming tao ang sumunod sa Panginoong Jesus. Alam ng mga Fariseo na kapag nagpatuloy ang Panginoong Jesus na gawin ang Kanyang gawain, susunod sa Kanya ang lahat ng matatapat sa Judaismo; babagsak ang Judaismo, at mawawala ang kanilang mga posisyon at ikinabubuhay. Samakatuwid, napagpasyahan nilang patayin ang Panginoong Jesus. Tulad ng sabi sa Biblia, “Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? sapagka’t ang taong ito’y gumagawa ng maraming tanda. Kung siya’y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. … Kaya’t mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya” (Juan 11:47, 48, 53). Para protektahan ang kanilang kalagayan at kabuhayan, nakipagsabwatan ang mga Fariseo sa gobyerno ng Roma para ipako sa krus ang Panginoong Jesus. Sinabi nila,“Mapasa amin ang kaniyang dugo, at sa aming mga anak.” Tulad ng nakikita n’yo, kinapootan ng mga Fariseo ang katotohanan at kinapootan si Cristo. Matagal na ang nakalipas nang dumating sila sa punto kung saan hindi na nila gustong makasama si Cristo! Mas gusto pa nilang pabayaan ang kanilang handog dahil sa kasalanan kaysa hindi ipako sa krus ang Panginoong Jesus; mas gusto pa nilang gumawa ng malalaking kasalanan, tutulan ang Diyos at saktan ang Diyos at maisumpa ang kanilang mga anak na lalake at mga lalakeng apo kaysa hindi ipako sa krus ang Panginoong Jesus, ang Siyang nagpapahayag sa katotohanan ng pagtubos para sa sangkatauhan. Iyan ang totoong, mala-satanas, likas na katangiang galit sa katotohanan at diwa ng mga Fariseo. Noong ipinako sa krus ang Panginoong Jesus, nagdilim ang araw, nayanig ang lupa at napunit ang kurtina ng templo. Matapos muling mabuhay ng Panginoong Jesus, nagpakita muli Siya sa mga tao. Matapos malaman ng mga tao ang mga katunayang ito, nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at bumalik sa Panginoong Jesus. Tungkol sa mga Fariseo? Hindi lang sa hindi sila nagsisi, ngunit mas lalo pa silang naging kontrapelong kaaway ng Panginoong Jesus. Nagbayad sila ng mga sundalo para bulaang sumaksi at sabihing hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Nang ipinalaganap ng mga apostol ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus, panatikong hinuli at inusig sila ng mga Fariseo. Gusto nilang ipagbawal ang gawain ng Panginoong Jesus para makuha ang kanilang ambisyon na tuluyang makontrol ang relihiyosong komunidad. Naniniwala ang mga Fariseo sa pangalan lang ng Diyos. Sa katunayan, kinapootan nila ang katotohanan at nilabanan ang Diyos. Ang diwa ng kanilang pagtutol at pambabatikos sa Panginoong Jesus ay ang mga sumusunod: Sinusubukan nilang makipagsabayan sa Diyos at sukatin Siya; nakikipaglaban sila sa Diyos. Ang pagkaarogante ng kanilang pagtutol at pagkapoot sa Panginoong Jesus ang lubusang nagpalantad sa kanilang mga ambisyon at naglantad sa kanilang masamang, mala-satanas na mukha. At saka, inilantad nito ang kanilang mala-demonyong anticristong likas na katangian: ang pagtanggi na magsisi, isang pinatinding pagkapoot sa katotohanan at pagkapoot sa Diyos. Hindi ba’t ganoon kung paano ituring ng mga pastor at elder sa relihiyosong komunidad ang Makapangyarihang Diyos? Kung malinaw lang nating makikita kung paano tumutol at bumatikos ang mga pastor at elder sa Makapangyarihang Diyos, tiyak na malalaman natin na sa parehong paraan tumutol at binatikos ng mga Fariseo ang Panginoong Jesus.

2,000 taon ang nakalipas, ipinako sa krus ng mga Judiong punong saserdote, tagasulat, at Fariseo ang Panginoong Jesus. lumipas ang 2,000 taon, ginawa ng mga relihiyosong lider na maulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng muling pagpako sa Diyos sa krus! Nakita nating lahat na isinagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Nagpapahayag Siya ng mga katotohanan na naglilinis at nagliligtas sa sangkatauhan. Isinisiwalat Niya ang lahat ng mga misteryo sa plano sa pamamahala ng Diyos. Hinahatulan at inilalantad Niya ang mala-satanas na likas na katangian ng sangkatauhan na tumututol at nagtatakwil sa Diyos. Ipinakita Niya sa kanila ang Kanyang matuwid na disposisyon na hindi maaaring masaktan. Katotohanan ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos. Mayroon awtoridad at kapangyarihan ang mga ito at lubos tayong kinukumbinsi. Tot Naglilinis at nagliligtas sa sangkatauhan ang mga katotohanang ito. Kung gayon, paano naman ang mga pastor at elder sa panahon ngayon? Wala silang pakialam kung paano na ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan, kung gaano katinding awtoridad at kapangyarihan mayroon ang Kanyang mga salita, kung paano na ang mga ito ay malilinis at maililigtas ang tao Mahigpit pa rin nilang pinapanatili ang kanilang kamalian: “Ang sinumang hindi bumaba na nasa mga alapaap at dadalhin ako sa kaharian ng langit ay hindi ang pagbabalik ng Panginoong Jesus.” Gigil na gigil silang tutulan at batikusin ang Makapangyarihang Diyos. Sa pangalan lang nila sinusunod ang Panginoong Jesus, subalit panatikong tinututulan at binabatikos ang Makapangyarihang Diyos. May pinagkaiba ba ‘yan sa mga Fariseo noong pinanghawakan nila ang pangalan ng Mesias ngunit tinutulan at binatikos ang Panginoong Jesus? Hindi ba’t pareho ang kanilang diwa sa mga Fariseo: matigas ang ulo, arogante, sinusuway ang katotohanan, kinapopootan ang katotohanan? Naniniwala lang sila sa malabong Diyos sa taas sa langit, at kanilang itinatanggi, tinututulan at binabatikos ang nagkatawang-taong Cristo; sila ay mga kalabang hindi na maaaring ipagkasundo kay Cristo. Hindi ba sila mga anticristo na tinatanggihan, binabatikos at tinututulan si Cristo? Sabi ng Biblia, “at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras” (1 Juan 2:18). “Sapagka’t maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Jesucristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang anticristo” (2 Juan 1: 7). Samakatuwid, ang lahat nang hindi kinikilala ang nagkatawang-taong Diyos ay mga anticristo. Mga anticristo ang lahat nang tumututol at bumabatikos kay Cristo. Samakatuwid, nailantad ang mga Judiong Fariseo bilang mga anticristo sa pamamagitan ng gawain ng Panginoong Jesus. Ang mga pastor at elder sa mga huling araw ay mga anticristo lahat na inilantad ng gawain ng Makapangyarihang Diyos. Talagang naglalantad ng mga tao ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao! Katotohanan ang lahat ng bagay na ipinapahayag ni Cristo sa mga huling araw. Hindi lang Niya inilantad ang mga matalino at mga hangal na birhen, Inilalantad Niya ang lahat ng uri ng anticristo at mga hindi mananampalataya. Katotohanan ito na walang sinuman ang makakatanggi!

Ang mga relihiyosong lider sa mga huling araw at ang mga Judiong punong saserdote, tagasulat, at Fariseo, ay pareho ang diwa at mga ugat ng kanilang pagtutol sa Diyos. Ang mga paraan ng mga pastor at elder sa pagtutol sa Diyos ay mas masahol kaysa sa yaong mga punong saserdote, tagasulat, at Fariseo. Nang nagsimula ang Makapangyarihang Diyos sa paggawa ng Kanyang gawain ng paghatol mula sa tahanan ng Diyos, ang lahat ng mga tao sa iba’t-ibang sekta ay dinala sa harapan ng trono ng Diyos, basta’t mahal nila ang katotohanan at inaasam ang pagpapakita ng Diyos. Ang mga pastor at elder ay hindi tumitigil upang labanan at batikusin ang Makapangyarihang Diyos, Ang lahat ay pagtatangka para pigilan ang matapat at patatagin ang kanilang mga posisyon at kabuhayan. Nagkakalat sila ng mga tsismis, bulaang sumasaksi at nilalapastangan ang Makapangyarihang Diyos; sinasaraduhan nila ang iglesia at mahigpit na pagbabawalan ang mga mananampalataya mula sa pag-aaral ng gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Kanilang binabantaan, tinatakot, kunukutya at binubugbog ang mga kapatiran na nagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Nakipagsabwatan pa sila sa mga mala-demonyong CCP para sila’y bihagin at usigin, nag-iwan ng daan-libong mga kapatiran na walang tahanang babalikan. Hindi bababa sa isang daang libong mga tao ang brutal na pinahirapan ng CCP. Marami ang napatay… Ang pagtutol ng mga pastor at elder sa Makapangyarihang Diyos ay mas panatiko pa kaysa sa naging pagtutol ng mga Fariseo sa Panginoong Jesus. Napakarami ng kanilang masasamang gawain sa pagtutol sa Diyos. Matagal na panahon na silang hinatulan at isinumpa ng Makapangyarihang Diyos, “Gaano karami ang naghahanap ng katotohanan at sumusunod sa katuwiran? Silang lahat ay mga hayop tulad ng mga baboy at mga aso, pinapangunahan ang isang grupo ng mga mabahong langaw sa isang tumpok ng dumi upang kawagin ang kanilang mga ulo at mag-udyok ng kaguluhan.[1] Naniniwala sila na ang kanilang hari ng impiyerno ay ang pinaka-nakahihigit sa mga hari, na hindi napagtatantong sila ay walang kwenta na mas higit pa sa mga langaw sa bulok. … Na may berdeng pakpak sa kanilang mga likuran (ito ay tumutukoy sa kanilang pahayag na naniniwala sa Diyos), nagsisimula silang maging mayabang at ipinagmamalaki sa lahat ng dako ang kanilang sariling kagandahan at pagiging kaakit-akit, lihim na tinataboy palayo ang kanilang mga karumihan papunta sa tao. Sila rin ay mayabang, na parang ang isang pares ng bahagharing kulay na mga pakpak ay maaaring itago ang kanilang sariling mga karumihan, at sa gayon inuusig nila ang pag-iral ng tunay na Diyos (ito ay tumutukoy sa tunay na kuwento ng mundo ng relihiyon). Hindi masyadong alam ng tao na, kahit na ang mga pakpak ng mga langaw ay maganda at kaakit-akit, itong lahat ay hindi hihigit sa isang maliit na langaw na puno ng dumi at nababalot ng mga mikrobyo. Sa kalakasan ng mga baboy at mga aso ng kanilang mga magulang, tumatakbo silang huramentado sa buong lupa (ito ay tumutukoy sa mga relihiyosong opisyal na umuusig sa Diyos sa batayan nang malakas na suporta mula sa bansa na pinagtataksilan ang tunay na Diyos at ang katotohanan) na may napakalaking kabangisan. Ito ay parang ang mga multo ng mga Judiong Pariseo ay bumalik kasama ang Diyos sa bansa ng malaking pulang dragon, bumalik sa kanilang lumang pugad. Nagsimula silang muli sa kanilang gawa ng pag-uusig, ipinagpapatuloy ang kanilang gawa na sumasaklaw sa ilang libong taon. Ang grupong ito ng masasamang tao ay tiyak na malilipol sa lupa sa katapusan!” (“Ang Diyos Mismo, ang Natatangi II” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay publikong ibinahagi sa pamamagitan ng mga pahayagan, TV at Internet matagal na panahon na ang nakalipas. Ang lahat ng uri ng mga pelikula at video na pang-ebanghelyo ay nakalagay na sa Internet para hayagang magpatotoo sa pagpapakita at gawain ng Diyos sa buong mundo. Pangkalahatang nagdulot ito ng malaking alon sa relihiyosong komunidad at sa sangkatauhan. Ang mga pastor at elder sa relihiyosong komunidad ay nakita na ang lumalaking kalakaran: Pangkalahatang nilulupig ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos yaong mga nasa relihiyosong komunidad at sa sangkatauhan. Walang tao at walang puwersa ang makakapigil nito. Naging iritable sila at gigil na gigil na tinututulan at binabatikos ang Makapangyarihang Diyos. Sinusubukan nilang ipagbawal ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at makamit ang kanilang pinapangarap: walang hanggang kontrol sa relihiyosong komunidad at walang hanggang hegemonya sa mga piniling tao ng Diyos. Sapat na ang mga katunayang ito para patunayan na ang mga relihiyosong pastor at elder sa mga huling araw ay ang pagpapakitang muli ng mga Fariseo! Sila ang mga demonyong anticristo na nagsusumikap sa abot ng kanilang makakaya para gambalain at sirain ang gawain ng Diyos at nanunumpa hanggang kamatayan na maging mga kaaway ng Diyos! Pinukaw na ng napakaraming masasamang gawain nila ang disposisyon ng Diyos. Paano nila matatakasan ang matuwid na paghatol at kaparusahan ng Diyos?

Mga Talababa:

1. “Mag-udyok ng kaguluhan” ay tumutukoy sa kung paano lumalaganap ang mga taong mala-diyablo, hinaharangan at tinututulan ang gawain ng Diyos.

Sinundan:Tanong 32: Madalas ipaliwanag ng mga Fariseo ang Biblia sa mga tao sa sinagoga, ipakita na sila ay madasalin at mahabagin, at mukhang hindi sila gumagawa ng anumang malinaw na labag sa batas. Kaya bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Paano nakita ang kanilang pagpapaimbabaw? Bakit sinasabi na tumatahak ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon sa landas na tinahak ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo?

Sumunod:Tanong 34: Ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ay may matatag na kaalaman sa Biblia, madalas ay ipinaliliwanag nila ang Biblia sa mga tao at hinihikayat silang manghawakan sa Biblia, kaya talaga bang pinatototohanan at dinadakila ng pagpapaliwanag at pagtataas sa Biblia ang Panginoon? Bakit sinasabi na ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ay mapagpaimbabaw na mga Fariseo? Hindi pa rin namin ito maunawaan, kaya puwede bang pakisagot ito para sa amin?