Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Tanong 28: Sa loob ng dalawang libong taon, ang pananalig ng tao sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia, at ang pagparito ng Panginoong Jesus ay hindi pinasisinungalingan ang Lumang Tipan. Matapos magawa ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, lahat ng tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos ay magtutuon sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at bihira nang magbabasa ng Biblia. Ang gusto kong malaman ay, matapos tanggapin ng isang tao ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ano ba talaga ang tamang paraang nararapat gawin ng isang tao sa Biblia, at paano ito dapat gamitin ng isang tao? Saan kailangang ibatay ang pananalig ng isang tao sa Diyos para makatahak sa landas ng pananalig sa Panginoon at matamo ang pagliligtas ng Diyos?

Sagot:

Ang Biblia ay isang pagtitipon lamang ng mga patotoo tungkol sa Kanya. Nauunawaan nating lahat na ang Biblia ay tunay na tala ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Sa madaling salita, ito ang patotoo ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos, na nagtatapos sa patnubay at pagtubos ng sangkatauhan pagkatapos ng paglikha ng mga langit at lupa at lahat ng bagay, pati na rin ng sangkatauhan. Mula sa pagbabasa ng Biblia, makikita ng lahat kung paano pinangunahan ng Diyos ang mga tao sa Kapanahunan ng Kautusan at tinuruan sila na mamuhay sa harapan Niya at sambahin Siya. Makikita din natin kung paano tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya at pinatawad sila sa lahat ng kanilang nakaraang mga kasalanan habang nagbibigay sa kanila ng kapayapaan, kagalakan, at lahat ng uri ng biyaya. Hindi lamang nakikita ng mga tao na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, kundi pati na rin na patuloy Niya silang ginabayan at pagkatapos ay tinubos sila. Samantala, sinustentuhan din ng Diyos at iningatan ang sangkatauhan. Bukod pa rito, mababasa natin mula sa mga hula ng Biblia na sa mga huling araw, ang mga salita ng Diyos ay magliliyab na tulad ng apoy upang hatulan at linisin ang Kanyang mga tao. Ililigtas ng mga ito ang sangkatauhan mula sa lahat ng mga kasalanan at tutulungan tayo na makatakas mula sa madilim na impluwensya ni Satanas upang tayo ay ganap na makabalik sa Diyos at sa huli ay magmamana ng Kanyang mga pagpapala at pangako. Ito ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin Niya, “ang mga ito’y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin.” Samakatuwid, ang sinumang matapat na binasa ang Biblia ay makakakita ng ilan sa mga aksyon ng Diyos at makikilala ang Kanyang pag-iral at ang makapangyarihang karunungan na nilikha Niya, na nangingibabaw, at kumokontrol ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Kaya, ang Biblia ay lubos na makahulugan sa mga tao na naniniwala sa Diyos, na nakikilala ang Diyos at lumalakad sa landas ng pananampalataya–ang tamang landas ng buhay. Ang sinumang matapat na naniniwala sa Diyos at nagmamahal sa katotohanan ay makakahanap ng isang layunin at direksyon sa buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at matututong maniwala sa Kanya, umasa sa Kanya, sundin siya, at sambahin Siya. Itong lahat ay mga epekto ng patotoo ng Biblia sa Diyos; Ito ay isang hindi maikakailang katotohanan.

…………

Ang halaga ng Biblia ay umaasang ganap sa talaan nito ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Kung mababasa ng mga tao ang mga pagbigkas at gawa ng Diyos dito, at magkakaroon ng pananampalataya at kaalaman sa makapangyarihang karunungan na nilikha Niya at namamahala sa lahat ng bagay, ito ay may malaking kahalagahan para sa mga tao sa pagkilala sa Diyos, pagsunod at pagsamba sa Kanya. Dahil dito, ang Biblia ay karaniwang isang patotoo sa gawain ng Diyos, at makatutulong sa mga mananampalataya na makabuo ng saligan. Siyempre, ito rin ay isang dapat na basahing aklat para sa lahat ng naniniwala sa Diyos. Ang Biblia ay makatutulong sa mga tao upang maunawaan at makilala ang unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan, at lubhang kapaki-pakinabang sa kanilang pagkaunawa sa katotohanan at sa kanilang pagpasok sa buhay. Gayunpaman, hindi nito mapapalitan ang bahagi ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, kahit man lang ang Kanyang mga kasalukuyang pananalita; Makatutulong lamang ito sa atin na maunawaan ang unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos at malaman ang Kanyang disposisyon at makapangyarihang karunungan. Ito ang tanging paraan ng pagtingin sa Biblia na kasunod ng puso ng Diyos, at naniniwala ako na ito ang pangkaraniwang layunin ng bawat isa sa mga may-akda at tagatipon ng Biblia.

mula sa “Mga Sagot sa mga Tanong mula sa Iba’t Ibang Lugar tungkol sa Pangangaral ng Ebanghelyo” sa Maliligtas Lamang ang Isang Tao Kapag Nanalig Siya sa Makapangyarihang Diyos

Sinundan:Tanong 27: Ang Biblia ay patotoo sa gawain ng Diyos; sa pagbabasa lamang ng Biblia malalaman ng mga nananalig sa Panginoon na nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa at lahat ng bagay at makikita ang magagandang gawa ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan at pagiging makapangyarihan. Sa Biblia maraming salita ng Diyos at maraming patotoo tungkol sa mga karanasan ng tao; it makapaglalaan ito sa buhay ng tao at magiging malaking pakinabang sa tao, kaya ang gusto kong malaman ay, talaga bang magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia? Wala ba talagang landas tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia?

Sumunod:Tanong 29: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus bilang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, na ipinapahayag ang buong katotohanan na nagpapadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa pamilya ng Diyos, kaya paano natin dapat mahiwatigan ang tinig ng Diyos at paano natin dapat patibayan na ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Jesus?

Baka Gusto Mo Rin