Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 24: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na ipinapahayag niya ang buong katotohanan na magtutulot sa mga tao na mapadalisay at maligtas, at na kasalukuyan Niyang ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, pero hindi tayo nangangahas na tanggapin ito. Ito ay dahil sa madalas ituro sa atin ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia at hindi maaaring magkaroon ng iba pang mga salita o gawain ng Diyos sa labas ng Biblia, at na lahat ng tumataliwas o lumalabis sa Biblia ay erehe. Hindi namin mahiwatigan ang problemang ito, kaya pakipaliwanag mo naman ito sa amin.

Sagot:

Ang ganitong uri ng pananaw mula sa relihiyosong komunidad ay hindi batay sa salita ng Diyos; ito ay dumating ng halos ganap bilang isang resulta ng maling pagpapakahulugan sa Biblia. Ang Biblia ay sumasaksi sa unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos; ito ay totoo. Gayunman, ang naitala sa Biblia ay limitado sapagka’t hindi nito isinama ang lahat ng mga salitang sinabi ng Diyos sa dalawang yugto ng Kanyang gawain at lahat ng patotoo patungkol sa gawaing iyon. Dahil sa mga pagtatanggal at mga pagtatalo ng mga tagatipon ng Biblia, ang ilan sa mga hula ng mga propeta, mga karanasan ng mga apostol, at ang kanilang mga patotoo ay hindi naisama; ito ay isang kinikilalang katotohanan. Paano, kung gayon, maaaring masabi na maliban sa Biblia, ay wala nang iba pang mga tala at mga patotoo patungkol sa gawain ng Diyos? Ang mga nawawalang hula at sulat ba ay naihalong lahat sa kalooban ng tao? Hindi lamang ang mga salita na nakatala sa Bagong Tipan ang mga sinabi ng Panginoong Jesus; ang iba sa Kaniyang mga pagbigkas at gawa ay hindi nakasulat doon. Ito ba ay nangangahulugan kung gayon na ang mga ito ay hindi dapat naitala sa Biblia? Ang Biblia ay hindi natipon sa ilalim ng panuto ng Diyos Mismo, kundi ng pinagsama-samang maraming mga tao na nasa Kaniyang paglilingkod. Hindi maiiwasan, ang mga hindi pagkakasundo at mga pagtatanggal ay maaaring naganap, o ilang mga problema ay maaaring nangyari. Dumagdag pa, ang mga tao sa makabagong panahon ay may iba’t ibang pagpapakahulugan at pananaw sa Biblia. Gayunman, ang mga tao ay dapat na respetuhin ang katotohanan, upang hindi masabi na ang mga pagbigkas at gawain ng Diyos ay hindi umiiral sa labas ng Biblia; ito ay hindi na pamamalagi sa katotohanan. Sa panimula, ang Biblia ay binubuo lamang ng Lumang Tipan. Walang sinabi ng Panginoong Jesus habang ginagawa ang Kaniyang gawain ng pagtubos ang matatagpuan sa Lumang Tipan; bilang tulad, ang mga pagpapahayag at gawaing pagtubos ng Panginoong Jesus ba ay nasa Biblia na noon, o nasa labas nito? Ang mga tao ay hindi naiintindihan ang mga kasalukuyang katotohanan, at lubos na walang ideya na sa bawat pagkakataong ang Diyos ay nakatapos ng isang yugto ng Kaniyang gawain, sa gayon pa lamang na ang mga katotohanang iyon ay nagkakaroon ng kaganapan at naisusulat sa Biblia. Ang ipagmatuwid na walang tala sa labas ng Biblia na mga pagbigkas at gawain ng Diyos ay medyo paksain at walang katotohanan! Kapuwa ang Lumang Tipan at ang Bagong Tipan ay nabuo pagkatapos na makumpleto ng Diyos ang isang yugto ng Kanyang gawain, subalit pagkatapos ng paglitaw ng Biblia, walang nakakaalam ng kung ano pa ang gagawin o sasabihin ng Diyos; ito ay katotohanan. Ang mga tao ay karaniwang hindi karapat-dapat upang limitahan ang Biblia tulad nito, o limitahan ang Diyos batay sa kung ano ang nakasulat dito. Sa puntong ito, nakita natin lahat ng maliwanag kung paanong tunay na palalo, at samakatuwid ay hindi makatuwiran, tiwali naging ang sangkatauhan; kapag sinita ng katotohanan, nangangahas pa silang walang ingat na gumuhit ng mga konklusyon. Hindi ba ito ay isang pag-uulit ng pagkakamali na ginawa ng mga Hudyong punong saserdote, mga eskriba, at mga Fariseo nang kanilang ginamit ang Biblia upang labanan ang Diyos? Kaya, tayo ay hindi maaaring maniwala sa Diyos, makasunod sa Kaniya, o malasin at pag-aralan ang tunay na daan ng ganap na batay lamang sa Biblia, sapagkat ito ay maaari lamang gamitin bilang reperensiya. Ang pinakamahalaga, tayo ay dapat na magbatay ng ating pagpapasiya sa kung naroon o wala ang gawain ng Banal na Espiritu at kung naroon o wala ang katotohanan; sa gayon lamang na ang saligang ito ay magiging wagas; sa gayon lamang na magagawa natin ang tamang pagpapasiya. Sa gayon, ang mga paninindigan tulad ng “Anumang sumasalungat o humihigit sa Biblia ay isang maling pananampalataya at isang kamalian,” ay talagang hindi naaangkop. Sa Kapanahunan ng Biyaya, ang mga Hudyong punong saserdote, mga eskriba, at mga Fariseo ay hinatulan ang Panginoong Jesus ayon sa Biblia at ipinako Siya sa krus–isang gawa na nakasakit sa disposisyon ng Diyos at naging sanhi kaya sila pinarusahan at sinumpa. Lahat ng ito ay resulta ng walang taros na paniniwala at pagsamba sa Biblia, at pagtanggi kay Cristo. Maaari ko bang itanong, ang gawain ng pagtubos ba ng Panginoong Jesus ay alinsunod sa Biblia o hindi? Dalawang libong taon pagkatapos na matapos ng Panginoong Jesus ang Kaniyang gawaing pagtubos, ang Makapangyarihang Diyos ay dumating upang gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw; ito ba ay naaayon sa mga nilalaman ng Bagong Tipan? Ang mga grupong pangrelihiyon ay laging ginagamit ang Biblia upang limitahan ang gawain ng Diyos; ito ay talagang nakakatawa at walang katotohanan! Sa mababaw na pagtingin, sila ay tila may paggalang sa Biblia, subalit ang lahat talaga ng kanilang ginagawa ay sinusubukang protektahan ang kanilang katayuan at dominyon. Sila ay hindi tunay na naghahanap sa katotohanan; ang talagang landas na kanilang nilalakaran ay ang gayon sa anticristo. Mula dito ay maliwanag na ang paggamit sa Biblia bilang batayan sa paghahatol sa tunay na daan at pagsasaliksik sa gawain ng Diyos ay mali; ang tanging paraan upang maging wagas ay ang ibatay ang ating pagpapasiya sa kung ano ang tama at hindi tamang landas, o ang gawain ng Diyos, sa kung umiiral ba o hindi ang gawain ng Banal na Espiritu at ang katotohanan. Kaya, maling sabihin na bukod sa Biblia ay wala nang iba pang mga pagbigkas o gawain ng Diyos; ang gayong mga pahayag ay totoong kamalian.

mula sa “Yaong mga Hindi Makakilala kay Cristo bilang ang Katotohanan, ang Daan at ang Buhay ay Hindi Makakapasok sa Kaharian ng Langit Kailanman” sa Koleksyon ng mga Sermon—Suplay para sa Buhay

Sa relihiyon, ang lahat ng naniniwala sa Panginoon ay iniisip na: Lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nasa Biblia; Kumpleto sa Biblia ang pagliligtas ng Diyos, at walang salita at gawain ng Diyos sa labas ng Biblia; ang paniniwala sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia at pananampalataya sa Biblia; hangga't hindi natin iniiwan ang Biblia, kapag dumating ang Panginoon, tayo ay dadalhin sa kaharian ng langit. Ang naturang pananaw ay maaaring sumunod sa mga paniniwala at imahinasyon ng tao, ngunit batay ba iyon sa mga salita ng Panginoong Jesus? Natitiyak mo bang sumusunod iyon sa katotohanan? Ang Panginoong Jesus ay hindi kailanman sinabi na ang salita at gawain ng Diyos ay nakatala lahat sa Biblia, na walang salita at gawain ng Diyos sa labas ng Biblia. Totoo iyan. Alam lahat ng mga taong nauunawaan ang Biblia na ang Biblia ay pinagsama-sama ng sangkatauhan nang maraming taon pagkatapos ng gawain ng Diyos. Unang dumating ang gawain ng Diyos, at pagkatapos ay ang Biblia. Sa madaling salita, sa tuwing nakukumpleto ng Diyos ang yugto ng Kanyang gawain, ang mga nakaranas ng gawain ng Diyos ay itatala ang salita at gawain ng Diyos mula sa panahong iyon, at ang mga talang ito ay tinipon ng mga tao sa Biblia. Kung iisipin natin iyon; Paano matitipon nang maaga sa Biblia ang gawain ng Diyos na hindi pa nagawa? Ang gawainng paghatolng Diyos lalo na sa mga huling araw, ay hindi maaaring naitala sa Biblia. Naging bahagi na ng Biblia ang Bago at Lumang Tipan nang halos 2000 taon. Kakasimula pa lang ng Makapangyarihang Diyos sa Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Samakatuwid, ang salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw ay hindi maaaring naitala sa Biblia libong taon na ang nakakalipas. Hindi ba iyon isang katotohanan? Sa mga huling araw, ang Makapangyarihang Diyos ay isinagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, inihahayag ang ilang milyong mga salita. Mga katotohanan lahat ang mga salitang ito na dumadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan, at ang daan sa buhay na walang hanggan na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw. Pinagsama-sama na ang mga ito sa Biblia ng Kapanahunan ng Kaharian. Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao. Kahit na ang mga katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos ay hindi itinala sa Biblia nang maaga, ganap na nakumpleto ng mga ito ang mga propesiya ng Panginoong Jesus. “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating” (Juan 16: 12-13). “Ang may pakinig, ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia” (Pahayag 2:17). Ang katotohanang inihayag ng Makapangyarihang Diyos ay ganap na pinatunayan na ang Makapangyarihang Diyos ang sagisag ng Espiritu ng katotohanan. Siya ang nagkatawang-taong Diyos. Ang lahat ng mga salitang inihayag ng Makapangyarihang Diyos, iyon ay, ang mga paghahayag ng Espiritu ng katotohanan sa mga huling araw, ay mga salitang mula sa Banal na Espiritusa mga iglesia. Maglalakas-loob ba tayong sabihin na hindi ito ang mga salita ng Diyos? Maglalakas-loob pa rin ba tayong tanggihan ito? Kung makikita natin ang katunayan ng pagsasalita at paggawa ng Diyos sa mga huling araw, masasabi pa rin ba nating naitala sa Biblia ang lahat ng mga salita ng Diyos at walang salita o gawain ng Diyos ang nasa labas ng Biblia? Hindi natin nauunawaan ang panloob na kuwento kung paano nabuo ang Biblia. Hindi natin alam ang katotohanan na ang Biblia ay nabuo lamang matapos makumpleto ng Diyos ang bawat yugto ng Kanyang gawain, gayunman, basta na lang tayong naghihinuha at nagpapasya na walang salita at gawain ng Diyos sa labas ng Biblia. Hindi ba't masyado tayong hindi makatwiran at hindi makatotohanan tayo?

Kung hindi natin nauunawaan kung paano nabuo ang Biblia at ang panloob na kuwento nito, magiging napakadali ang mapalihis ng landas sa paniniwala sa Diyos.Sa katunayan, sa loob ng dalawang yugto ng gawain ng Diyos sa Kapanahunan ng Kautusanat ang Kapanahunan ng Biyaya, ang lahat ng mga salitang inihayag ng Diyos ay hindi ganap na naitala sa Biblia. Halimbawa, saKapanahunan ng Kautusan, may mga propetang ang kanilang propesiya ay hindi naitala sa Biblia. Isa itong katotohanan marahil kakaunti lamang sa mga kapatid ang nakakaalam. Pagkatapos, noong Kapanahunan ng Biyaya, may higit pang mga salitang winika ng Panginoong Jesus.Ngunit ang mga salitang naitala sa Biblia ay masyadong limitado. Isipin lamang. Ang Panginoong Jesus ay nangaral sa lupa sa loob ng tatlo at kalahating taon. Ilang mga salita ang winika Niya araw-araw? Ilang mga salita ang winika Niya sa bawat sermon? Napakaraming mga sermon at salita ang winika ng Panginoong Jesus sa tatlo at kalahating taong iyon. Walang paraan ang kahit sino na kalkulahin iyon.Tulad ng sinabi ni Apostol Juan: “At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin” (Juan 21:25).Tingnan natin ngayon ang Apat na Bagong Tipan ng mga Ebanghelyo. Ang mga salita ng Panginoong Jesus na naitala rito ay masyadong limitado! Ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo!Kung iyong ilang salitang iyon ang sinabi lamang ng Panginoong Jesus sa Apat na Ebanghelyo sa tatlo at kalahating taong iyon, paano Niya nagawang lupigin ang mga taong sumunod sa Kanya sa panahong iyon? Paanong ang gawain ng Panginoong Jesus ay nagawang pukawin ang lahat ng Judea?Samakatuwid, tiyak na ang mga salita ng Diyos na naitala sa Biblia ay naglalaman lamang ng napakalimitadong bahagi, tiyak na hindi lahat ng mga salitang winika ng Diyos sa panahon ng Kanyang gawain. Isa itong katotohanang walang sinuman ang maaaring magkaila!Alam nating lahat na ang Diyos ang Panginoon ng paglikha,ang pinagmumulan ng buhay ng sangkatauhan,ang bukal ng buhay na tubig na hindi natutuyo. Hindi nauubos ang kayamanan ng Diyos at laging maaaring gamitin, samantalang ang Biblia ay isang talaan lamang ng unang dalawang yugto ng gawain ng Diyos. Ang bilang ng mga salita ng Diyos na naitala ay masyadong limitado. Tulad ito ng isang patak sa dagat ng buhay ng Diyos.Paano natin nagawang limitahan lamang sa Bibilia ang salita at gawain ng Diyos? Para bang kaya lang sabihin ng Diyos ang mga limitadong salitang iyon sa Biblia. Hindi ba ito naglilimita, nagmamaliit at naglalapastangan sa Diyos?Samakatuwid, ang paglimita sa lahat ng salita at gawain ng Diyos sa Biblia at ang pag-iisip na walang salita at gawain ng Diyos ang nasa labas ng Biblia ay isang malaking pagkakamali!

Basahin natin sa susunod ang ilan sa mga sipi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at mas maliliwanagan tayo sa aspetong ito ng katotohanan. Sinasabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang lahat ng naitala sa loob ng Biblia ay limitado at hindi kayang kumatawan sa lahat ng gawain ng Diyos. Ang Apat na Ebanghelyo ay sa kabuuan may mas kaunti sa isang daang mga kapitulo na kung saan ay nakasulat ang takdang bilang ng mga pangyayari, tulad ng pagsumpa ni Jesus ng puno ng igos, tatlong pagtanggi ni Pedro sa Panginoon, paglitaw ni Jesus sa mga alagad kasunod ng Kanyang pagpako sa krus at muling pagkabuhay, pagturo tungkol sa pag-aayuno, pagturo tungkol sa panalangin, pagturo tungkol sa diborsiyo, ang kapanganakan at talaangkanan ni Jesus, paghirang ng mga alagad ni Jesus, at iba pa. Ngunit ilang sulatin lamang ito, gayunman pinahahalagahan ang mga ito ng tao bilang mga kayamanan, at pinatotohanan pa ang gawain sa ngayon laban sa kanila. Naniniwala pa nga sila na gumawa lamang nang gayon karami si Jesus ng panahon pagkatapos ng Kanyang kapanganakan. Parang naniniwala sila na ang Diyos lamang ang maaaring lubusang gumawa nito, na wala nang maaaring karagdagang gawain. Hindi ba ito katawa-tawa?” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kung nais mong makita ang gawa ng Kapanahunan ng Kautusan, at makita kung paano ang mga Israelita sumunod sa landas ni Jehova, sa gayon dapat mong basahin ang Lumang Tipan; kung nais mong maunawaan ang gawa ng Kapanahunan ng Biyaya, sa gayon dapat mong basahin ang Bagong Tipan. Ngunit paano mo makikita ang mga gawain sa huling mga araw? Kailangan ninyong tanggapin ang pamumuno ng Diyos ng ngayon, at magsimulang gumawa ng trabaho sa araw na ito, dahil ito'y bagong gawa, at wala pang nakapagtatala nito sa Biblia. … Ang gawain ng araw na ito ay isang landas na hindi pa kailanman nalakaran ng tao, at landas na walang sinuman ang nakakita. Ito ay gawa na hindi kailan pa man nagawa—ito ay pinakabagong gawa ng Diyos sa mundo. … Sino ang maaaring magtala ng bawat piraso ng gawa ngayon, nang walang makakaligtaan, na mauuna muna? Sino ang maaaring magtala nitong mas makapangyarihan, mas matalinong gawa na sumasalungat sa kinaugalian na nasa lumang inaamag na libro? Ang gawa ng araw na ito ay hindi kasaysayan, at dahil dito, kung nais ming lumakad sa bagong landas ngayon, sa gayon kailangan mong lisanin ang Biblia, dapat kanghumayo lampas sa mga libro ng propesiya o kasaysayan na nasa Biblia. Matapos lamang ng iyon maaari kang makalakad sa bagong landas nang maayos, at sa gayon lamang kayo makakapasok sa bagong kaharian at sa bagong gawain” (“Tungkol sa Biblia (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Matapos ang lahat, alin ang mas dakila: Ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangan ang gawain ng Diyos ay kaayon sa Biblia? Maaari kayana ang Diyos ay walang karapatan na higitan ang Biblia? “Hindi ba maaaaring lisanin ng Diyos ang Biblia at gumawa ng iba pang gawain?” “Bakit si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay hindi sumusunod sa Araw ng Pamamahinga?” “Kung pananatilihin Niya ang Araw ng Pamamahinga at mangangaral ayon sa mga utos ng Lumang Tipan,” “bakit hindi tumutupad si Jesus sa Araw ng Pamamahinga matapos Niya dumating, ngunit sa halip naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, hinati-hati ang tinapay, at uminom ng alak?” Hindi ba itong lahat ay wala sa mga utos ng Lumang Tipan? “Kung pinarangalan ni Jesus ang Lumang Tipan, bakit Niya hinamon ang mga doktrinang ito?” Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia! “Dahil Panginoong ng Araw ng Pamamahinga, Siya ba'y maaaring ding maging Diyos ng Biblia?” (“Tungkol sa Biblia (1)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang katunayan na Aking ipinaliliwanag dito ay ito: Ang kung ano ang Diyos at kung ano ang mayroon Siya ay magpakailanmang di-nauubos at walang-hangganan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at lahat ng mga bagay. Ang Diyos ay hindi maaaring maarok ng anumang nilalang. Panghuli, dapat Ko pa ring ipaalala sa lahat: Huwag muling lilimitahan ang Diyos sa mga aklat, mga salita, o Kanyang nakaraang mga pagbigkas. Mayroon lamang iisang salita para sa katangian ng gawain ng Diyos—bago. Ayaw Niyang tahakin ang lumang mga landas o ulitin ang Kanyang gawain, at higit pa ayaw Niyang sambahin Siya ng mga tao sa pamamagitan ng paglilimita sa Kanya sa loob ng isang tiyak na sakop. Ito ang disposisyon ng Diyos” (Huling Pananalita hanggang sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Sinundan:Tanong 23: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao na kasalukuyang gumagawa ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Pero sinasabi ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na totoong ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay gawain ng tao, at sinasabi rin ng marami ring taong hindi nananalig sa Panginoong Jesus na ang Kristiyanismo ay pananalig sa isang tao. Hindi pa rin namin mahiwatigan kung ano talaga ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao, kaya pakipaliwanag naman ito sa amin.

Sumunod:Tanong 25: Nanghahawakan ang mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga salita ni Pablo sa Biblia: “Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos,” na naniniwala na lahat na nasa Biblia ay mga salita ng Diyos. Pero sinasabi mo na hindi lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos, kaya tungkol saan ang lahat ng ito?

Baka Gusto Mo Rin