Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 23: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao na kasalukuyang gumagawa ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Pero sinasabi ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na totoong ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay gawain ng tao, at sinasabi rin ng marami ring taong hindi nananalig sa Panginoong Jesus na ang Kristiyanismo ay pananalig sa isang tao. Hindi pa rin namin mahiwatigan kung ano talaga ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao, kaya pakipaliwanag naman ito sa amin.

Sagot:

Talagang magkaiba ang gawain ng Diyos at ang gawain ng tao. Kung sisiyasatin nating mabuti makikita natin ito. Halimbawa, kung titingnan natin ang binibigkas at gawain ng Panginoong Jesus at titingnan ang binibigkas at gawain ng mga alagad, kitang-kita ang pagkakaiba. Bawat salitang binigkas ng Panginoong Jesus ay katotohanan at may kapangyarihan, at kayang ibunyag ang maraming misteryo. Hindi kailanman magagawa ng tao ito. Kaya napakaraming tao ang sumusunod sa Panginoong Jesus, samantalang ang gawain ng mga alagad ay kaya lang ipalaganap ang ebanghelyo, sumaksi sa Diyos, at tustusan ang iglesia. Napakalimitado ang lahat ng resulta. Kitang-kita ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao. Kaya bakit hindi ito maintindihan ng mga tao? Ano ang dahilan? Dahil hindi kilala ng masamang sangkatauhan ang Diyos at wala silang taglay na kahit anong katotohanan. Samakatuwid, hindi nakikita ng tao ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao, at madaling ituring ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao bilang gawain ng tao at madaling ituring ang gawain ng tao na hinahangaan natin at ang gawain ng masasamang espiritu, ang gawain ng mga huwad na Cristo at propeta bilang gawain ng Diyos na tatanggapin at susundin. Lumilihis ito sa totoong daan at tumututol sa Diyos, at itinuturing na pagsamba sa tao, pagsunod at pagsamba kay Satanas. Seryosong kasalanan ito sa disposisyon ng Diyos at isusumpa ng Diyos. Mawawala ng mga ganitong tao ang pagkakataong mailigtas. Kaya napakahalaga ng tanong mo sa pagsisiyasat ng mga tao sa totoong daan at pagkilala sa gawain ng Diyos ng mga huling araw. Sa panlabas, ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ang gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos ay parehong parang tao ang gumagawa at nagsasalita. Pero malaki ang pagkakaiba ng diwa nila at uri ng gawain nila. Ngayon, dumating na ang Makapangyarihang Diyos at ibinunyag ang lahat ng katotohanan at misteryo at ang mga pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao. Ngayon lamang tayo may kaalaman at pagkakaintindi sa gawain ng Diyos at gawain ng tao. Tingnan natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos.

Ang gawain ng Diyos Mismo ay kinapapalooban ng gawain ng buong sangkatauhan, at ito ay kumakatawan sa gawain ng buong kapanahunan. Ibig sabihin niyan, ang sariling gawain ng Diyos ay kumakatawan sa galaw at kalakaran ng lahat ng gawain ng Banal na Espiritu, samantalang ang gawain ng mga apostol ay sumusunod sa sariling gawain ng Diyos at hindi nangunguna sa kapanahunan, o kumakatawan man ito sa kalakarang gawain ng Banal na Espiritu sa isang buong kapanahunan. Ginagawa lamang nila ang gawain na dapat gawin ng tao, na hindi kinapapalooban kahit kailan ng gawaing pamamahala. Ang sariling gawain ng Diyos ay ang proyekto sa loob ng gawaing pamamahala. Ang gawain ng tao ay tanging ang tungkulin ng mga tao na ginagamit at walang kinalaman sa gawaing pamamahala” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay nagsisimula ng isang bagong panahon, at ang mga nagpapatuloy sa Kanyang gawain ay ang mga tao na ginamit Niya. Ang gawain na ginawa ng tao ay napapaloob sa ministeryo ng Diyos na nagkatawang-tao, at hindi kaya na lumampas sa ganitong saklaw. Kung ang Diyos na nagkatawang-tao ay hindi dumating upang gawin ang Kanyang gawain, ang tao ay mawawalan ng kakayahan upang dalhin ang lumang panahon sa katapusan, at hindi kayang maghatid ng isang bagong panahon. Ang gawain na ginawa ng tao ay tanging sa loob lamang na saklaw ng kanyang tungkulin na posible sa tao, at hindi kumakatawan sa gawain ng Diyos. Tanging ang nagkatawang-taong Diyos ang maaaring dumating at gagawang ganap sa gawain na dapat Niyang gawin, at bukod sa Kanya, walang sinuman ang maaaring gawin itong gawain na Kanyang kahalili. Siyempre, ang tinutukoy Ko ay ang tungkol sa gawain ng pagkakatawang-tao” (“Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng substansya ng Diyos, at Siya na pagkakatawang-tao ng Diyos ang magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Yamang ang Diyos ay nagiging laman, dapat Niyang ilahad ang gawaing dapat Niyang gawin, at yamang ang Diyos ay naging laman, dapat Niyang ipahayag kung ano Siya, at makayang dalhin ang katotohanan sa tao, pagkalooban ng buhay ang tao, at ipakita sa tao ang daan. Ang laman na hindi nagtataglay ng substansya ng Diyos ay tiyak na hindi ang nagkatawang-taong Diyos; dito ay walang pag-aalinlangan. …

… Ang mga salita ng Diyos na nagkatawang-tao ay nagsisimula ng isang bagong kapanahunan, gumagabay sa buong sangkatauhan, nagbubunyag ng mga hiwaga, at nagpapakita sa tao ng direksyong pasulong sa isang bagong kapanahunan. Ang pagliliwanag na natamo ng tao ay isa lamang simpleng pagsasagawa at kaalaman. Hindi nito magagabayan ang buong sangkatauhan sa isang bagong kapanahunan o maibubunyag ang hiwaga ng Diyos Mismo. Ang Diyos, matapos ang lahat, ay Diyos, at ang tao ay tao. Ang Diyos ay may substansya ng Diyos, at ang tao ay may substansya ng tao” (Punong Salita sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang Diyos na nagkatawang-tao ay lubos na iba sa mga taong ginamit ng Diyos. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay maaaring isagawa ang gawain ng pagka- Diyos, ngunit ang mga taong ginamit ng Diyos ay hindi. Sa simula ng bawat panahon, ang Espiritu ng Diyos ay nangungusap mismo sa Kanyang katauhan upang ilunsad ang bagong panahon at bigyan ang tao ng panibagong simula. Kapag natapos Niya ang Kanyang pangungusap, ito ay tanda na ang gawaing pagka-Diyos ng Diyos ay natupad na. Pagkatapos noon, susunod ang mga tao sa pangunguna ng mga taong ginamit ng Diyos upang pumasok sa karanasan ng buhay” (“Ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng Diyos na Nagkatawang-tao at ang mga Taong Ginamit ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kung ano ang ipinahahayag ng Diyos ay ang Diyos Mismo, at ito ay hindi maaarok ng tao, o lampas sa pag-iisip ng tao. Ipinahahayag Niya ang Kanyang gawain sa pangunguna sa lahat ng sangkatauhan, at ito ay walang kaugnayan sa salaysay ng karanasan ng tao, sa halip ay may kinalaman sa Kanyang sariling pamamahala. Ipinahahayag ng tao ang kanyang karanasan habang ipinahahayag naman ng Diyos ang Kanyang anyo—ang ganitong anyo ay ang Kanyang likas na disposisyon at hindi ito maaarok ng tao. Ang karanasan ng tao ay ang kanyang paningin at kaalaman na natutuhan batay sa pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang pagiging-Diyos. Ang ganitong paningin at kaalaman ay tinatawag na pagiging-tao. Ito ay ipinahahayag sa saligan ng likas na disposisyon ng tao at ang kanyang aktuwal na kakayahan; kaya ito ay tinatawag na pagiging-tao. … Ang mga salita na sinalita ng katawang-tao ng Diyos ay tuwirang pagpapahayag ng Espiritu at nagpapahayag ng gawain na ginawa ng Espiritu. Hindi ito naranasan o nakita ng katawang-tao, ngunit nagpapahayag pa rin ng Kanyang anyo sapagkat ang sangkap ng katawang-tao ay ang Espiritu, at nagpapahayag Siya ng gawain ng Espiritu” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang gawain na ginagawa ng Diyos ay hindi kumakatawan sa karanasan ng Kanyang laman; ang gawain na ginagawa ng tao ay kumakatawan sa karanasan ng tao. Nagsasalita ang bawa’t isa tungkol sa kanyang pansariling karanasan. Maaaring tuwirang ipahayag ng Diyos ang katotohanan, habang maaari lamang ipahayag ng tao ang katumbas na karanasan pagkatapos maranasan ang katotohanan. Ang gawain ng Diyos ay walang tuntunin, at hindi ito sakop ng panahon o heograpiyang hangganan. Maaari Niyang ipahayag kung ano Siya anumang oras, saanman. Gumagawa Siya ayon sa Kanyang ikinasisiya. Ang gawain ng tao ay mayroong mga kalagayan at nilalaman; kung hindi, hindi siya makakagawa at makakapagpahayag ng kanyang pagkakilala sa Diyos o ng kanyang karanasan sa katotohanan. Kailangan mo lamang na ihambing ang pagkakaiba sa pagi-tan ng mga ito upang masabi kung ito ay sariling gawain ng Diyos o gawain ng tao” (“Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Kung gagawin ng tao ang ganitong gawain, kung gayon ito ay magiging masyadong limitado: Maaaring dalhin nito ang tao sa isang tukoy na punto, ngunit hindi nito maaaring madala ang tao sa walang hanggang hantungan. Hindi kayang pagpasyahan ng tao ang kanyang tadhana, ni, higit pa rito, hindi niya kayang matiyak ang mga inaasam ng tao at hinaharap na hantungan. Ang gawain na ginawa ng Diyos, gayunman, ay naiiba. Yayamang nilikha Niya ang tao, pinangungunahan Niya ito; yayamang inililigtas Niya ang tao, ililigtas Niya siya nang lubos, at ganap na tatamuhin siya; yayamang pinangungunahan Niya ang tao, dadalhin Niya siya sa angkop na hantungan; at yayamang nilikha Niya at pinamamahalaan ang tao, kailangang akuin Niya ang kapalaran at mga inaasam ng tao. Ito nga ay ang gawaing isinagawa ng Lumikha” (“Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Pinalinaw nang mabut ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang kaibahan ng gawain ng Diyos at gawain ng tao. Dahil magkaiba ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao at ang mga taong ginagamit ng Diyos, malaki rin ang pagkakaiba ng gawain nila. Parang ordinaryon at normal na tao sa panlabas ang Diyos na nagkatawang-tao, pero Siya ang Espiritu ng Diyos na nagkatawang-tao. Samakatuwid meron Siyang banal na substansya at taglay ang awtoridad, kapangyarihan, at karunungan ng Diyos. Kayang ipahayag ng Diyos na nagkatawang-tao ang mga katotohanan sa Kanyang gawain at ipahayag ang matuwid na disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano Siya, at simulan ang bagong panahon at tapusin ang luma, at ibunyag ang lahat ng misteryo ng plano sa pamamahala ng Diyos, ipinahahayag ang mga intensyon ng Diyos at mga kinakailangan ng Diyos sa tao. Katotohanan ang lahat ng salita ng Diyos na nagkatawang-tao at pwedeng maging buhay ng tao at baguhin ang disposisyon ng tao. Kayang lupigin at linisin ang tao ng salita ng Diyos na nagkatawang-tao at iligtas ang tao sa impluwensiya ni Satanas, at dalhin ang sangkatauhan sa magandang hantungan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoong epekto. Ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay gawain ng Diyos Mismo, at hindi mapapalitan ng sinuman. Sa kabilang dako, ang diwa ng tao na ginagamit ng Diyos ay tao. Mayroon lang silang pagkatao, hindi taglay ang banal na diwa ni Cristo, kaya hindi nila maipahayag ang mga katotohanan o disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano Siya. Masasabi lang nila ang personal na kaalaman nila sa mga salita ng Diyos batay sa mga binigkas at gawain ng Diyos, o sabihin ang kanilang mga sariling karanasan at pagpapatotoo. Kinakatawan ng lahat ng kanilang kaalaman at pagpapatotoo ang kanilang personal na pag-intindi at mga pananaw sa mga salita ng Diyos. Kahit gaano pa kataas ang kanilang kaalaman o gaano katumpak ang kanilang mga salita, hindi masasabing katotohanan ang sinasabi nila, at lalong hindi masasabing mga salita ng Diyos, kaya hindi maaaring maging buhay ng tao ito at makapagbibigay lang sa tao ng tulong, panustos, suporta, at pagtuturo, hindi makakamit ang mga resulta ng paglilinis sa tao, pagliligtas sa tao, at pagpeperpekto sa tao. Samakatuwid, hindi kayang gawin ng taong ginagamit ng Diyos ang gawain ng Diyos Mismo at kaya lamang makipagkasundo sa Diyos upang tuparin ang tungkulin ng tao.

Pagdating sa pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao, magbigay tayo ng aktwal na halimbawa para mas malinaw ito sa lahat. Sa Kapanahunan ng Biyaya, ipinangaral ng Panginoong Jesus ang daan ng pagsisisi, “Magsisi: dahil narito na ang kaharian ng langit,” ibinubunyag ang mga misteryo ng kaharian ng langit. At personal Siyang ipinako bilang alay sa kasalanan para sa tao, isinasagawa ang gawaing pagtubos sa sangkatauhan, pinagkukumpisal at pinagsisisi ang tao, at pinapatawad ang mga kasalanan ng tao, pinapatawad sila mula sa paghatol at sumpa ng kautusan para maging karapat-dapat silang humarap sa Diyos na magdasal at makipag-usap sa Diyos, at tamasahin ang saganang biyaya at mga katotohanan ng Diyos, at hayaan silang makita ang mahabagin at maawaing disposisyon ng Diyos. Sinimulan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos ang Kapanahunan ng Biyaya at tinapos ang Kapanahunan ng Kautusan. Ito ang bahagi ng gawain ng Diyos para sa Kapanahunan ng Biyaya. Matapos makumpleto ng Panginoong Jesus ang Kanyang gawain. inakay ng Kanyang mga alagad ang mga piniling tao ng Diyos para maranasan at isagawa ang mga salita ng Panginoong Jesus batay sa Kanyang mga binigkas at gawain, ipinapalaganap ang mga pagpapatotoo sa Kanyang pagliligtas at ipinapangaral ang Kanyang ebanghelyo ng pagtubos sa sangkatauhan sa buong mundo. Ito ang gawain ng mga alagad sa Kapanahunan ng Biyaya, at ang gawain din ng mga taong ginagamit ng Diyos. Ipinapakita nito sa atin na may pagkakaiba sa diwa ng gawain ng Panginoong Jesus at ng gawain ng mga alagad. Ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ng mga huling araw ang lahat ng katotohanan para linisin at iligtas ang sangkatauhan, ibinubunyag ang lahat ng misteryo ng 6,000-taon ng plano sa pamamahala ng Diyos, isinasagawa ang gawain ng paghatol magmula sa bahay ng Diyos, inililigtas ang sangkatauhan mula sa impluwensiya ni Satanas, ipinapakita sa tao ang matuwid, makahari, puno ng poot, hindi nasasaktang disposisyon ng Diyos, para makalaya ang napasamang sangkatauhan mula sa kasalanan, matamo ang kabanalan, at makamit ng Diyos. Sinimulan ng gawain ng Makapangyarihang Diyos ang Kapanahunan ng Kaharian at tinapos ang Kapanahunan ng Biyaya. Ito ang gawain ng Diyos para sa Kapanahunan ng Kaharian. Ang gawain ng taong ginagamit ng Diyos, batay sa gawain at salita ng Makapangyarihang Diyos, ay dinidiligan at ipinapastol ang mga napiling tao ng Diyos, inaakay silang pumasok sa katotohanan ng mga salita ng Diyos at sa tamang daan ng paniniwala sa Diyos. at ipinapalaganap at nagpapatotoo sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos ng pagbaba ng kaharian. Ito ang gawain ng tao na ginagamit ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Ipinapakita nito sa atin na ang gawain ng Diyos sa dalawang pagkakataong nagkatawang-tao Siya ay ang gawain ng pagsisimula ng isang panahon at pagtatapos ng isa pa. Nakatuon ito sa lahat ng sangkatauhan at ang lahat ay yugto ng gawain para sa pagkumpleto sa plano sa pamamahala ng Diyos. Ito mismo ang gawain ng pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan. Pinatutunayan ng gawain ng Diyos sa dalawang pagkakataong nagkatawang-tao Siya na ang Diyos lang ang makapagpapahayag ng katotohanan sa Kanyang gawain para iligtas ang sangkatauhan. Walang makagagawa ng gawain ng Diyos. Tanging ang Diyos na nagkatawang-tao lang ang makagagawa ng gawain ng Diyos. Sa mga pagkakataong nagkatawang-tao ang Diyos, pinapatotohanan Niya na si Cristo lang ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Bukod sa Diyos na nagkatawang-tao, walang sinumang makagagawa ng gawain ng Diyos. Hindi nila kayang magsimula ng mga bagong panahon, tumapos ng mga lumang panahon, at iligtas ang sangkatauhan. Kaya lamang umayon ang gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos sa gawain ng Diyos, para akayin, ipastol ang mga napiling tao ng Diyos at tuparin ang tungkulin ng tao. Kahit ilang taon pang nagtrabaho ang tao o gaano karami ang sinabing salita, o gaano kahusay ang kanilang trabaho sa panlabas, ang lahat ng diwa nito ay gawain ng tao. Katotohanan 'yan. Yan ang pangunahing pagkakaiba ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao at ang gawain ng mga tao na ginagamit ng Diyos.

Ipinabatid sa atin ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao. Ngayon lamang natin nalalaman na habang nagtatrabaho ang Diyos na nagkatawang-tao kaya Niyang magpahayag ng mga katotohanan, ipahayag ang disposisyon ng Diyos at lahat ng mayroon at kung ano ang Diyos. Kung tatanggapin at mararanasan natin ang gawain ng Diyos maiintindihan natin ang katotohanan, at maiintindihan ang banal at matuwid na disposisyon ng Diyos, ang diwa ng Diyos, ang mga intensyon ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan, ang mga paraan ng Diyos sa pagliligtas at pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kasabay nito, maiintindihan din natin ang diwa, kalikasan at katotohanan ng pagpapasama sa atin ni Satanas. Sa gayon, makakamit ng ating masamang disposisyon ang pagdadalisay at pagbabago, at magkakaroon tayo ng totoong pagsunod at takot sa Diyos, at makakamit ang pagliligtas ng Diyos. Gayunpaman, magkaiba ang gawain ng tao at ang gawain ng Diyos. Dahil hindi maipahayag ng tao ang katotohanan at masasabi lamang ang kanilang mga personal na karanasan at kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos, kahit na umaayon ito sa katotohanan, magagabayan, maipapastol, masusuportahan, at matutulungan lamang nito ang mga napiling tao ng Diyos. Ipinapakita nito na kung aprubado ng Diyos ang isang tao, ang gawaing ginagawa nila ay ang ikoordina lamang ang gawain ng Diyos at tuparin ang tungkulin ng tao. Kung hindi ito tao na ginagamit ng Diyos, tao na hindi taglay ang gawain ng Banal na Espiritu, kung gayon sila ay tao na nagbubunyi sa mga handog, talento, at katanyagan ng tao. Kahit kapag ipinaliliwanag nila ang Biblia, ipinagbubunyi nila ang mga salita ng tao sa Biblia, at pinawawalang-kabuluhan ang mga salita ng Diyos at pinapalitan ang mga salita ng Diyos. Ang gawain ng ganoong mga tao ay gawain ng mga Fariseo at gawaing pagtutol sa Diyos. Napapabilang ang gawain ng tao sa dalawang magkaibang sitwasyong ito. Ano man ang mangyari, ang pinakamalaking pagkakaiba ng gawain ng tao at gawain ng Diyos ay ito: Kung gawain lang ito ng tao, hindi nito makakamit ang mga resulta ng paglilinis at pagliligtas sa tao. Habang kayang ipahayag ng gawain ng Diyos ang katotohanan at dalisayin at iligtas ang tao. Katotohanan 'yan. Ang pangunahing pinag-uusapan natin dito ay ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at ang gawain ng mga taong ginagamit ng Diyos. Ibang usapan ang gawain ng mga pinuno ng relihiyon na hindi ginagamit ng Diyos.

Kitang-kita ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao, kaya bakit sinasamba at sinusunod pa rin natin ang tao sabay naniniwala sa Diyos? Bakit napakarami pa ring mga tao ang tumuturing sa gawain ng mga sinasamba nila, tulad ng mga kilalang espiritwal na pinuno at pinuno ng relihiyon bilang gawain ng Diyos? Bakit may mga tao pang tumuturing sa panlilinlang ng mga huwad na Cristo at masasamang espiritu bilang gawain ng Diyos? Dahil hindi natin taglay ang katotohanan at hindi makita ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao. Hindi natin alam ang diwa ng Diyos na nagkatawang-tao at ang diwa ng tao, hindi alam kung paano uunawain ang katotohanan, ano ang umaayon sa katotohanan. Hindi natin mapagkaiba ang tinig ng Diyos at mga binibigkas ng tao, at pinasama tayo ni Satanas at sinasamba nating lahat ang kaalaman at mga handog, kaya napakadaling ituring ang kaalaman sa biblia, mga relihiyosong doktrina, at teolohikal na teorya na mula sa tao bilang katotohanan. Ang pagtanggap natin sa mga bagay na ito na hindi kabilang sa katotohanan at mula sa tao ay pwedeng makadagdag sa kaalaman natin, pero hindi ito nakakatulong sa ating buhay, at hindi nakakamit ang mga epekto ng pagkilala at takot sa Diyos. Hindi maikakaila ito. Kaya kahit gaano pa karaming trabaho ang ginagawa ng isang tao, gaano karami ang sinasabi ng tao, gaano man katagal magtrabaho ang tao, o gaano kagaling ang trabaho, hindi nito makakamit ang resulta na paglilinis at pagliligtas sa tao. Hindi magbabago ang buhay ng tao. Ibinubunyag nito na hindi kailanman mapapalitan ng gawain ng tao ang gawain ng Diyos. Ang Diyos lamang ang magkapagliligtas sa tao. Kahit maikli ang panahon ng gawain ng Diyos at limitado ang mga salitang binibigkas Niya, makapagsisimula pa rin ito ng panahon at makatatapos ng panahon, at kayang makamit ang mga resulta ng pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ang lantad na pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao. Kapag naintindihan lamang natin ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao na hindi na natin pikit-matang sasambahin at susundan ang tao, at mauunawaan at matatanggihan ang panlilinlang at pagkontrol ng mga huwad na Cristo at anticristo. Sa ganitong paraan, matatanggap at masusunod natin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw, at matatamo ang paghatol at pagdadalisay ng Diyos para makamit ang pagliligtas ng Diyos. Kung hindi makikita ng tao ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos at gawain ng tao, hindi tayo makakalaya sa panlilinlang at pagkontrol ng mga huwad na Cristo at anticristo. Naniniwala tayo sa Diyos sa pangalan lamang, pero sa totoo'y naniniwala sa tao, sinusunod, at sinasamba ang tao; mga idolo ang sinasamba natin. Ito ay pagtutol sa Diyos, pagtataksil sa Diyos. Kung tatanggi pa rin tayong aminin ang mali sa ating mga ginagawa, sa bandang huli'y isusumpa tayo ng Diyos at aalisin tayo ng Diyos dahil sa pagkakasala sa disposisyon ng Diyos.

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Nalaman na natin ang kaibahan ng gawain ng Diyos at tao, Gayunpaman, aalamin pa rin natin ang kaibahan ng gawain ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga relihiyosong lider at personalidad. Napakahalaga rin nito. Kung hindi natin makikilatis ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito, o ang kaibahan ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga mapagpaimbabaw na Fariseo, masasadlak tayo sa pagsamba at pagsunod at malilihis sa tunay na landas! Gaya ng pagdating ng Panginoong Jesus upang gumawa, at ang mga pinili ng Diyos ay sumunod sa mapagkunwaring mga Fariseo, tinalikuran Siya ng mga ito. Ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang paghatol. Sa relihiyosong mundo, ang mga pastor at elder at mga modernong Fariseo ay nanlilinlang, namimigil, at nagkukulong, tinuturuan silang talikuran si Cristo. Ito ay dapat nating matutunan. Sa pagsunod sa Diyos, dapat nating malaman ang kakanyahan ng mga relihiyosong pinuno. Iyon ang mga Fariseo. Sila ay gumagamit ng kanilang regalo at talento, binibigyang kahulugan ang Biblia batay sa paniwala, at imahinasyon. Nangangaral sila ng mga teorya ng teolohiya at pag-aaral ng Biblia. Binibigyang-pansin lang nila ang pangangaral sa mga salita, sa halip na magbunyi at magpatototo sa mga salita ng Diyos. Ginagamit nila 'to para palitan ang mga salita Niya, ginawa ang Diyos na pigura. Talagang salungat ang gawaing ito sa kalooban ng ating Diyos. Ang pagsalungat ng Fariseo sa Diyos ay tunay na narito. Talagang nahuhulog at sumusunod ang tao sa pamumuno ng mga Fariseo. Naniniwala sila pero 'di sila nakatanggap ng katotohanan. Umaasa lang silang makakakuha ng kaalaman sa Biblia. Sila'y naging mas mapagmataas, makasarili at mapanlait sa disposisyon, at wala na ring paggalang sa Diyos. Nawawala ng Diyos ang pwesto Niya sa puso ng tao, at tinatahak na pala nila ang landas ng mga Fariseo salungat sa Diyos. Maraming relihiyosong lider ang nagbibigay ng maling konteksto at pakahulugan sa Biblia, ikinakalat ang maling ideya ayon sa imahinasyon paniwala at bumubusog sa kanilang ambisyon para sila'y linlangin, ikulong at manipulahin. Tinuring ng marami ang maling ideyang ito na parang salita ng Diyos at ang katotohanan. Sila ay dinadala sa maling landas. Silang mga lider at sikat na tao ay walang dudang anticristo na inilantad ng Diyos sa tulong ng gawain Niya ng paghatol. Sapat na ito bilang patunay na ang gawain ng mga relihiyosong lider ay hindi nga galing sa gawain ng Banal na Espiritu. Nalilinlang lang tayo at sinasaktan ng mga Fariseo at anticristo. Lahat sila'y salungat sa Diyos at ipinagkakanulo Siya. Sila ang muling nagpako sa Kanya, at isinumpa silang lahat ng Diyos!

Kahit ngayon, marami ang kulang sa pag-unawa. Tinuring nila ang mga relihiyosong lider na parang sila ang mga taong ginagamit ng ating Diyos, at tinatanggap ang huwad nilang salita para maging pagliliwanag ng Banal na Espiritu, hanggang sa napagkakamalan itong salita ng Diyos. Naniniwala lang sila sa Diyos sa pangalan pero sumasamba sila at sumusunod sa mga tao. Walang lugar ang Diyos sa puso nilang lahat. Lumayo sila at ipinagkakanulo nga Siya. Talagang nakakaawa silang lahat! Ito ang dahilan kung bakit aalisin ng gawain ng Diyos at tatalikuran ang relihiyosong mundo. Kung 'di natin makikilatis ang gawain ng Diyos sa gawain ng tao, o ang kaibahan ng gawain ng mga ginagamit ng Diyos at ng mga mapagkunwaring Fariseo, di natin matatakasan ang panlilinlang at manipulasyon ng mga anticristo. Kung patuloy tayong maniniwala nang ganito, magsikap man tayo sa gawain, ay balewala lang, at hindi natin makukuha ang papuri ng ating Diyos. Tulad ng sinabi ng Makapangyarihang Diyos, “Makabubuti sa mga sumusunod sa Diyos Na buksan ang mga mata nila upang makita ang dapat nilang paniwalaan: Ang Diyos ba ang dapat niyong paniwalaan, o si Satanas? Kung alam niyong lahat na hindi sa Diyos kundi sa mga idolo niyo kayo naniniwala, mas mabuting huwag niyong sabihing mananampalataya kayo. At kung hindi niyo alam kung kanino kayo maniniwala, mas mabuti nang huwag niyong sabihing kayo'y mananampalataya. Ang pagsasabi no'n ay kalapastanganan! Walang pumipilit sa inyong maniwala sa Diyos. Huwag niyong sabihing naniniwala kayo sa'Kin, matagal na panahon ko na itong narinig at ayoko nang marinig pa, dahil ang mga idolo niyo ang pinaniniwalaan niyo ngang lahat, at maging ang makamandag na ahas na nasa loob ng pagkatao niyo. Yaong umiiling kapag naririnig ang katotohanan, at yaon namang ngumingiti kapag naririnig ang kamatayan ay tunay ngang lahi ni Satanas, at lahat sila ay nakatakda nang gunawin” (“Ang Tunay na Pag-ibig sa Diyos ay Kusa” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawa ng tao ay ang Diyos ay maaaring magsimula at magtapos ng mga panahon. Tanging ang Diyos ang maaaring gumawa ng gawainng pagsisimula at pagtatapos ng mga panahon; ang mga tao ay hindi kaya. Bakit hindi maaaring gawin ng mga tao ang gawaing ito? Sapagkat ang mga tao ay walang katotohanan, sila ay hindi katotohanan; tanging ang Diyos ang katotohanan. Hindi mahalaga kung gaano man kalapit ang pagsasalita ng mga tao sa katotohanan, gaano katayog ang paksa, o gaano nila naiintindihan, iyon ay maliit lamang na karanasan at kaalaman sa mga salita ng Diyos o sa katotohanan, at ito ay isa lamang limitadong bagay na natamo sa pamamagitan ng pagdadanas ng gawain ng Diyos. Hindi ito tumpak na katotohanan. Samakatuwid, gaano man karami ang katotohanang naiintindihan ng isang tao, hindi niya maaaring magawa ang gawain ng pagsisimula at pagtatapos ng mga panahon. Ito ay pinasyahan ng aktwal na substansya ng mga tao. …

At ano ang ibang isyu? Ang tao ay walang katotohanan, ang tao ay hindi katotohanan; lahat ng kung ano ang mayroon ang tao at kung ano siya, gaano man kataas o kabuti ang kaniyang pagkatao, ay limitadong bagay pa rin na dapat na taglay ng normal na sangkatauhan at ito ay hindi maaaring ihambing sa kung ano ang Diyos at kung ano ang mayroon Siya, at hindi maaaring ihambing sa katotohanan na inihahayag ng Diyos. Ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa; ang tao kung gayon ay di maaaring gawin ang gawain na ginagawa ng Diyos. … Anuman ang kadakilaan ng gawaing ginagawa mo, maging ilang taon ka gumawa, ilang taon ka gumawa nang higit sa ginawa ng nagkatawang-taong Diyos, o gaano man mas marami ang mga salita na iyong sinabi kaysa sa sinabi Niya, ngunit ang aktwal na mga bagay ng lahat na sinasabi ng iyong mga salita ay kung ano ang mayroon lamang ang mga tao at kung ano sila; ang mga ito ay maliliit lamang na karanasan ng mga tao at kaalaman sa katotohanan at wala ng iba pa. Ang mga ito ay hindi maaaring maging buhay ng isang tao. Kaya kahit ang isang tao ay magbigay ng maraming sermon na itinuturing ng mga tao na matayog, at gaano man ang bilang ng gawa, anoman ang inilalabas ay hindi katotohanan, at hindi ito ang pinakatumpak na paghahayag ng katotohanan; lalong hindi maaari itong magdala pasulong sa lahat ng sangkatauhan. Kahit ang pagsasalita ng tao ay may taglay na pagliliwanag at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu, ito ay magpapatibay lamang ng kaunti sa mga tao, at nagbibigay ng kaunti para sa kanila. Ito ay maaaring magdala ng ilang tulong lamang sa mga tao sa isang partikular na panahon at wala nang higit pa. Ito ang resulta na maaaring matamo sa pamamagitan ng gawa ng mga tao. Bakit ganito, kaya, na ang gawa ng mga tao ay di maaaring magkamit ng katulad na resulta ng sa gawain ng Diyos? Ito ay dahil sa ang diwa ng mga tao ay hindi katotohanan; mayroon itong ilang mga bagay na mayroon ang karaniwang sangkatauhan at kung ano ang sangkatauhan, ngunit ito sa ngayon ay inalis mula sa kung ano ang mayroon ang Diyos at kung ano siya, labis na malayo mula sa katotohanang inihahayag ng Diyos. Sa ibang salita, kung ang tao ay lalayo mula sa gawain ng Diyos at ang Banal na Espiritu ay huminto sa paggawa, ang gawa ng tao ay mababawasan at mababawasan ang pakinabang sa tao at ang tao ay unti-unting nawawalan ng daan. Mayroong ilang mga kitang-kita na resulta na tanging ang gawain ng Diyos ang maaaring tumapos at hindi kailanman kaya ng gawa ng tao: Anoman ang gawin ng tao, ang disposisyon ng buhay ng tao ay di maaaring magbago. Anoman ang gawin ng tao, ang tao ay di maaaring magawa na totoong malaman ang Diyos. Anoman ang gawin ng tao, ang tao ay di maaaring maging dalisay. Lahat ng ito ay tiyak. Ang ilan ay nagsasabi: “Iyon ay dahil sa maikling panahon ng gawain.” Iyon ay mali! Kahit sa mahabang panahon, ang mga daang taon ay di maaari. Ang gawa ba ng tao ay nagpapahintulot sa tao na magkamit ng kaalaman sa Diyos? (Hindi.) Hindi mahalaga kung gaano karaming mga taon ka nanguna sa ibang tao, hindi mo maidudulot na malaman nila ang Diyos. Ating ikonsidera ang isang halimbawa. Maaari bang ang gawain ni Pablo ay magdulot sa tao na malaman ang Diyos? (Hindi.) Maaari bang ang napakaraming mga liham ng mga apostol ng Bagong Tipan ay magdulot sa tao na malaman ang Diyos? (Hindi.) Maaari bang ang napakaraming mga propeta at mga lingkod ng Diyos ng Lumang Tipan ay magdulot sa mga tao na malaman ang Diyos? (Hindi.) Wala sa kanila ang makakagawa. Ang mga resulta na maaaring makamit ng gawa ng tao ay labis na limitado. Sila ay maaari lamang gumawa ng hindi hihigit sa pagpapanatili ng isang panahon ng gawain ng Diyos. … Ano ang inilalarawan nito? Ang gawa ng tao ay hindi maaaring tumulong sa tao na malaman ang Diyos, ang gawa ng tao ay hindi maaaring bumago sa disposisyon ng tao, at ang gawa ng tao ay di maaaring gawin ang tao na makamit ang kabanalan. Ito ay ebidensiya. Para naman sa gawain ng Diyos sa panahon ng mga huling araw ay parami ng parami ang mga patotoo: Napakaraming tao ang nalupig, napakaraming tao ang may dalang matunog na saksi, napakaraming tao ang nagsulat ng kanilang sariling mga karanasan sa buhay, napakaraming tao ang nalupig kaya nga iniwan nila ang lahat ng bagay upang sumunod sa Diyos; Mayroong patotoo sa lahat ng mga aspeto. Ilang mga tao na may walo o sampung taong karanasan ay nagtataglay ng gayung mabuting saksi, at ang mga iba na may tatlo hanggang limang taon ng karanasan at nagtataglay ng gayung mabuting saksi. Kaya, kung ang mga taong ito na nagdala ng ilang saksi ay may sampu o dalawampung higit pang taon ng karanasan, anong uri iyon ng saksi? Ito ba ay mas matunog at mas maluwalhati na saksi? (Oo.) Ito ba ay resulta na nakamit ng gawain ng Diyos? (Oo.) Hindi ba totoo na ang resulta na nakamit sa sampung taon ng gawain ng Diyos ay higit sa resulta ng daang taon, o libong taon ng gawa ng tao? … Ano ang inilalarawan nito? Tanging ang gawain ng Diyos ang maaaring magkamit ng layunin at resulta na sagipin ang tao, baguhin ang tao, at perpektuhin ang tao, habang gaano man kadaming mga taon ang gawa ng tao, ang ganitong uri ng resulta ay hindi makakamtan. Ano ang maaaring pinakahuling makamtan ng gawa ng tao? Tanging ang mga tao ay hahanga, ieendorso, at tutularan ang tao na ito. Sa karamihan ang mga tao ay may kaunting mabuting pag-uugali at wala nang higit pa; ang pagbabago ng disposisyon ng buhay ay di makakamit, pagpapasakop sa Diyos at kaalaman ng Diyos ay di maaaring makamtan, paggalang para sa Diyos at pananatiling malayo sa kasamaan ay di maaaring makamtan, totoong kabanalan at pagkakita sa Diyos ay di makakamtan. Lahat ng mga resulta nitong maraming makabuluhang mga aspeto ay hindi makakamtan. Naiintindihan niyo ba? (Oo, naiintindihan namin.)

Sa isang banda, sa gawain ng Diyos ay maaari nating madiskubre kung ano ang Diyos at kung ano ang mayroon Siya, maaaring makita ang disposisyon ng Diyos, at maaaring malaman ang karunungan at pagka-makapangyarihan ng Diyos. Ito ang resulta na maaaring makamtan nang direkta mula sa mga salita ng Diyos. At saka, ang salita ng Diyos ay maaaring maging buhay ng tao. Kapag mayroon tayong totoong karanasan at pagkaunawa sa salita ng Diyos, ang isang pusong may paggalang para sa Diyos ay lalago sa loob natin, kaya tayo ay maaaring kumuha ng walang tigil nating tustos ng buhay na tubig sa salita ng Diyos, at, habang ang salita ng Diyos ay nag-uugat sa atin, nagagawa nating palaging isabuhay ang saksi na hinihingi ng Diyos sa atin, na iyon ay nagiging buhay natin ang Kaniyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay ang ating hindi nauubos at walang hanggang bukal ng buhay. At ano ang sa gawa ng tao? Gaano man katama o gaano man naaayon sa katotohanan ang mga salita ng tao, hindi nakakapagsilbi ang mga ito bilang buhay ng tao; ang mga ito ay maaari lamang magbigay sa tao ng pansamantalang tulong at pagbibigay-sigla. Nakukuha niyo ba ito, oo? (Oo, nakukuha namin) … At para sa salita ng Diyos, kung isang araw ay maranasan mo ito at pumasok ka dito, at ang pagkaunawa ay natamo, matatagpuan mo na ang buong habang-buhay ay hindi sapat na panahon upang maranasan ang mga salita. Ito ay hindi nauubos, walang katapusan, at nagiging ulo ng bukal ng buhay. Ito ba ang kaibahan sa pagitan ng gawa ng tao at gawain ng Diyos? (Oo.) Ibig sabihin, ang tao ay naghahayag ng kung ano siya, at ang Diyos ay naghahayag ng kung ano Siya. Kung ano ang tao ay nagdadala ng benepisyo at pagpapatibay sa tao; ang dinadala ng Diyos sa tao ay walang hanggang tustos ng buhay; ang pagkakaiba ay ganoon kalaki. Kung iwan natin ang tao, makakalakad pa tayo; kung wala ang salita ng Diyos, mawawala sa iyo ang ulo ng bukal ng buhay. Kaya sinabi ng Diyos, “si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay.” Ang mga salitang ito ay ang ating kayamanan, ang ating dugong-buhay, na hindi sapilitan kaninuman. Sa pag-aari ng mga salitang ito, tayo ay may direksyon sa ating mga buhay, tayo ay may layunin sa ating mga buhay, at ang ating mga buhay ay may mahalagang pagkukunan; ang mga ito ay mga prinsipyo sa ating pamumuhay.

mula sa Ang Pagsasama Galing sa Itaas

Sinundan:Tanong 22: Sabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Jn 4:14). Iniisip ng karamihan sa mga tao na naipagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, pero nabasa ko na ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos: “Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan.” Tungkol saan ang lahat ng ito? Bakit sinasabi nito na tanging si Cristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan?

Sumunod:Tanong 24: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na ipinapahayag niya ang buong katotohanan na magtutulot sa mga tao na mapadalisay at maligtas, at na kasalukuyan Niyang ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, pero hindi tayo nangangahas na tanggapin ito. Ito ay dahil sa madalas ituro sa atin ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia at hindi maaaring magkaroon ng iba pang mga salita o gawain ng Diyos sa labas ng Biblia, at na lahat ng tumataliwas o lumalabis sa Biblia ay erehe. Hindi namin mahiwatigan ang problemang ito, kaya pakipaliwanag mo naman ito sa amin.

Baka Gusto Mo Rin