Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Tanong 17: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ay ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao, kaya paano ba talaga hinahatulan, pinadadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao?

Sagot:

Paano hahatulan ang tao ng gawain ng Diyos sa mga huling araw? … Gaano karaming paghatol at pagkastigo ang naranasan mo sa mga salita ng Diyos? … Alin sa mga salita ng Diyos ang iyong naranasan at nalaman ngayon? Alin sa mga salita ng paghatol at pagkastigo ang naramdaman mo na nakadirekta mismo sa paghatol sa iyo, na tiyak na nagbunyag kung sino ka, na nagbunyag sa iyong tiwaling diwa, na nagbunyag sa katotohanan ng iyong katiwalian? Ang mga salita ba ng Diyos, tulad ng dalawang talim na espada, ay tumimo sa iyong puso, na nagdulot ng matinding sakit na ninais mong mamatay na, at sa dulo ikaw ay tunay na nagnilay-nilay sa iyong sarili sa pamamagitan nitong mga salita ng Diyos at nalaman ang iyong tiwaling diwa? Kung kaya mong pag-usapan ang tungkol sa mga ganitong uri ng mga aktuwal na karanasan, ibig sabihin na ikaw ay tunay na nakatanggap ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Sa mga panahong ito, maraming tao na naniwala sa Diyos nang maraming taon, na nabasa ang ilang mga salita ng Diyos at nakarinig sa ilang mga sermon. Gayun pa man, sa tingin nila na ang mga salita ng Diyos ay paghatol lamang sa ibang mga tao, na wala silang kinalaman sa mga ito, o ilan lang sa mga salita ng Diyos ang naaakma sa kanila. “Sa tingin ko mayroon din ako ng katiwaliang ito. Pakiramdam ko na mayroon din ako ng mga naturang problema.” Sa tingin mo ba na karapat-dapat ang naturang kaalaman ng mga salita ng Diyos? Kung gayon ito’y nagpapatunay na hindi ka talaga nakatanggap ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Kapag nagbabasa ka ng talata ng mga salita ng Diyos ng paghatol at pagkastigo, bakit hindi mo inuugnay ang iyong mga sariling kalagayan sa mga ito? Bakit hindi mo kayang tanggapin ang mga paghatol at pagkastigo ng Diyos sa iyong puso? Bakit hindi mo kayang tanggapin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos sa iyo? Bakit binabasa mo lang ang mga ito na parang ordinaryong mga salita lang ng Diyos at hindi na hihigit pa? May problema sa paraan ng iyong pagtrato sa salita ng Diyos. Kapag tunay mong tinanggap ang mga salita ng Diyos ng paghatol at pagkastigo, papahalagahan mo ang mga salita ng Diyos. Masasabi mong: “Wow, ang lahat ng mga salita ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay nakadirekta sa akin. Ang bawat salita na nagbubunyag ng tiwaling diwa ng sangkatauhan at ang bawat salita na nagpapahayag ng katotohanan ay paghatol at pagkastigo na nakadirekta sa akin. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya akong baguhin ng salita ng Diyos, kaya akong ibahin ng salita ng Diyos, at kaya akong iperpekto ng salita ng Diyos.” Kung kinakain at iniinom mo ang salita ng Diyos sa ganitong paraan, kung tinatanggap mo ito sa ganitong paraan, paano mo nagagawang mag-aalala ka pa rin sa hindi pagbabago? Paano mo nagagawang mag-alala pa rin sa hindi mo pagkilala sa iyong sarili? Paano mo nagagawang mag-alala na hindi makapagsimula ng panibago? May mga tao ngayon na kumakain at umiinom ng salita ng Diyos ngunit hindi ito maiugnay sa kanilang sariling tiwaling mga kalagayan. Hindi nila nararamdaman na ang salita ng Diyos ay humahatol at kumakastigo ng tiwaling sangkatauhan, at ni hindi nila nararamdaman na pinakamahalaga ito. Kinakain at iniinom nila ang salita ng Diyos para lang sa pormalidad. Akala nila na ang mga salita ng Diyos ng paghatol ay nakadirekta lahat sa ibang mga tao, at tanging ang Kanyang mga salita ng pagpapala ang nakadirekta sa kanilang mga sarili. Sa tingin n’yo ba lahat na makikilala nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng salita ng Diyos mula sa punto ng ganitong pananaw? Siyempre hindi. Sa panahon ngayon, maraming tao na ang pakiramdam ay sobrang galing nila. Sila’y mayabang at arogante, walang sinusunod, gusto laging nangingibabaw sa lahat at malamang laging gustong pamunuan ang iba. Ang ganito bang uri ng tao ay sumailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos? Paano nila nagagawang maging napakaarogante kung talagang sumailalim sila sa paghatol at pagkastigo ng Diyos? Paano nila nagagawang hindi pa rin magkusa na magpasakop sa kanino man? Paano na ang kanilang disposisyon sa buhay ay napakatiwali pa rin? Nagsimula na sana silang nagpakababa noon pa, o sa madaling salita ng mga hindi mananampalataya, sila’y “mamumuhay na ang kanilang mga buntot ay nasa pagitan ng kanilang mga binti.” Paano, kung gayon, maaari nating lutasin ang ating mga tiwaling disposisyon? Tanging sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng paghatol at pagkastigo ng Diyos maaaring malutas ang ating tiwaling disposisyon. Doon lamang maaaring mabago ang ating disposisyon sa buhay. Nararapat maging malinaw ang puntong ito. Kaya, kapag naglalaan ka ng oras at enerhiya sa paniniwala sa Diyos, saan mo dapat ituon ang iyong mga pagsusumikap? Kailangan mong buksan ang iyong sarili sa salita ng Diyos at tanggapin ang Kanyang paghatol at pagkastigo. Kailangan mong tanggapin nang matapat at tunay ang paghatol at pagkastigo ng Diyos. Kailangan mong tanggapin ang pagpungos at pagharap ng Diyos at ilagay ang iyong sarili sa loob ng salita ng Diyos at ibaba ang iyong sarili sa harapan Niya. Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa labas ng salita ng Diyos, kahit na ang mga salita ng Diyos ng paghatol at pagkastigo ay nakadirekta lahat sa ibang mga tao at walang kinalaman sa iyo. Tanging sa pagtanggap ng paghatol at pagkastigo ng Diyos maaari nating tunay na makilala ang gawain ng Diyos, para tunay na maintindihan ang lahat ng mga katotohanan na ipinahayag ng Diyos, at para makamit ang tunay na pagsunod sa Diyos.

mula sa “Limang Palatandaan ng Pagpasok sa Tamang Landas ng Pananalig sa Diyos” sa Mga Sermon at Paliwanag tungkol sa Pagpasok sa Buhay (V)

Sinundan:Tanong 16: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol at pagdalisay ng tao sa mga huling araw, pero naniniwala ang mga pastor at elder ng relihiyon na babalik ang Panginoon na nakasakay sa mga ulap, at na lahat ng nananalig sa Panginoon ay magbabago ng anyo sa isang iglap at madadala sa mga ulap para salubungin ang Panginoon, tulad ng sabi ni Pablo: “Sapagka’t ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya” (Filipos 3:20-21). Ang Panginoon ay makapangyarihan at walang anumang hindi Niya magagawa. Babaguhin tayo ng Diyos at gagawin tayong banal, at magagawa Niya ito sa isang salita lamang. Kaya bakit kailangan pa rin Niyang maging tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang isang yugto ng gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao?

Sumunod:Tanong 20: Nakasulat iyon diyan mismo sa Biblia: “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Heb 13:8). Kaya ang pangalan ng Panginoon ay hinding-hindi nagbabago! Pero sinasabi mo kapag muling pumarito ang Panginoon sa mga huling araw magtataglay Siya ng bagong pangalan at tatawaging Makapangyarihang Diyos. Paano mo ito ipaliliwanag?

Baka Gusto Mo Rin