Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 16: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol at pagdalisay ng tao sa mga huling araw, pero naniniwala ang mga pastor at elder ng relihiyon na babalik ang Panginoon na nakasakay sa mga ulap, at na lahat ng nananalig sa Panginoon ay magbabago ng anyo sa isang iglap at madadala sa mga ulap para salubungin ang Panginoon, tulad ng sabi ni Pablo: “Sapagka’t ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya” (Filipos 3:20-21). Ang Panginoon ay makapangyarihan at walang anumang hindi Niya magagawa. Babaguhin tayo ng Diyos at gagawin tayong banal, at magagawa Niya ito sa isang salita lamang. Kaya bakit kailangan pa rin Niyang maging tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang isang yugto ng gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao?

Sagot:

Ang gawain ng Diyos ay palaging hindi maarok. Walang makapagpapaliwanag nang malinaw sa mga propesiya ng Diyos. Mauunawaan lamang ng tao ang isang propesiya kapag natupad na ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay walang makakaarok sa karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Nang magpakita ang Panginoong Jesus para gumawa sa Kapanahunan ng Biyaya, walang makaarok dito. Kapag ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw sa Kapanahunan ng Kaharian, wala ring makakaalam nang maaga rito. Samakatwid, hindi mahinagap ng sangkatauhan ang pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga huling araw para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol. Pero kapag natapos na ang gawain ng Diyos, darating ang sakuna. Sa oras na iyon, malalaman ng maraming tao na natupad nang lahat ang salita ng Diyos. Pero magiging huli na ang lahat para magsisi. Maaari lang silang managhoy at magngalit ng mga ngipin sa gitna ng sakuna. Tungkol sa kung paano ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw para linisin at iligtas ang tao, kung paano gumawa ng isang grupo ng mga mananagumpay—ang mga unang bunga, mas magiging malinaw pa matapos nating basahin ang ilang sipi ng salita ng Makapangyarihang Diyos:

Kailangan ninyong makita na ang kalooban at ang gawa ng Diyos ay hindi payak katulad ng paglikha sa langit at lupa at sa lahat ng bagay. Dahil ang gawain sa kasalukuyan ay ang baguhin ang mga nasira at nadungisan, ang naging labis na manhid, at linisin ang mga nilikha ng Diyos na ginamit ni Satanas, hindi para likhain si Adan o si Eba, hindi rin upang gawin ang liwanag o likhain ang lahat ng halaman at hayop. Ang Kanyang gawain ngayon ay gawing dalisay ang lahat ng ginawang tiwali ni Satanas upang sila ay Kanyang mabawi bilang Kanyang pag-aari at maging Kanyang kaluwalhatian. Ang ganoong gawain ay hindi payak tulad ng inaakala ng tao sa paglikha ng mga langit at lupa at lahat ng mga bagay, at hindi rin ito tulad ng pagsumpa kay Satanas sa hukay na walang hanggan tulad ng inaakala ng iba. Sa halip, ito ay upang mabago ang tao, upang ang negatibo ay maging positibo at upang makamit ang Kanyang pag-aari na hindi naman sa Kanya. Ito ang kuwentong napapaloob sa yugtong ito ng gawain ng Diyos. Nararapat ninyong maintindihan, hindi ninyo dapat gawing payak ang mga ito. Ang gawain ng Diyos ay hindi katulad ng ibang karaniwang gawain. Ang himala nito ay hindi maiisip ng utak ng tao, at ang karunungan nito ay hindi basta lamang makakamit. Hindi nililikha ng Diyos ang lahat ng bagay, at hindi rin Niya winawasak ang mga ito. Sa halip, binabago Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha at linisin ang lahat ng mga bagay na nadungisan ni Satanas. Kaya, nararapat na simulan ng Diyos ang mga malalaking gawain, at ito ang buong kahalagahan ng gawain ng Diyos. Mula sa mga salitang ito, naniniwala ka ba na ang gawain ng Diyos ay payak?” (“Ang Gawain ba ng Diyos ay Payak tulad nang Inaakala ng Tao?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang katawang-tao ng tao ay ginawang tiwali ni Satanas, at lubusang binulag, at matinding napinsala. Ang pinaka-pangunahing dahilan kung bakit gumagawa ang Diyos ng personal sa katawang-tao ay dahil ang layon ng Kanyang pagliligtas ay ang tao, na galing sa katawang-tao, at dahil si Satanas ay gumagamit din ng katawang-tao ng tao upang abalahin ang gawain ng Diyos. Ang paglaban kay Satanas ang talagang gawaing panlulupig sa tao, at kasabay nito, ang tao din ang layon ng kaligtasan ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang gawain ng Diyos na nagkatawang-tao ay napakahalaga. Ginawang tiwali ni Satanas ang katawang-tao ng tao, at ang tao ay naging sagisag ni Satanas, at naging layon upang talunin ng Diyos. Sa ganitong paraan, ang gawain ng pakikipaglaban kay Satanas at iligtas ang buong sangkatauhan ay nangyayari sa lupa, at ang Diyos ay dapat maging tao upang gawin ang paglaban kay Satanas. Ito ang gawain na pinakapraktikal” (“Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ang pinakaunang sangkatauhan ay nasa mga kamay ng Diyos, ngunit dahil sa tukso at katiwalian ni Satanas, ang tao ay nagapos ni Satanas at nahulog sa mga kamay ng masama. Kaya, si Satanas ay naging bagay na tatalunin sa gawain ng pamamahala ng Diyos. Sapagkat ang tao ay inari ni Satanas, at dahil ang tao ang produkto sa lahat ng pamamahala ng Diyos, kung ililigtas ang tao, kung gayon ay kailangang siyang agawin sa mga kamay ni Satanas, ito ay upang sabihin na ang tao ay kailangang mabawi pagkatapos nitong mabihag ni Satanas. Si Satanas ay natalo sa pamamagitan ng mga pagbabago sa lumang disposisyon ng tao na nagpanumbalik sa kanyang orihinal na pakiramdam, at sa ganitong paraan, ang tao, na nabihag, ay maaaring maagaw muli sa mga kamay ni Satanas. Kung mapalalaya ang tao sa impluwensya at pagkaalipin ni Satanas, mapapahiya si Satanas, ang tao sa huli ay mababawi, at si Satanas ay magagapi. At dahil ang tao ay napalaya mula sa madilim na impluwensya ni Satanas, at ang tao ang magiging samsam sa lahat ng mga labanang ito, at si Satanas ay magiging bagay na parurusahan sa oras na matapos ang labanang ito, pagkatapos na ang kabuuang gawain sa kaligtasan ng sangkatauhan ay makumpleto na” (“Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Sa gawain sa mga huling araw, ang salita ay mas makapangyarihan kaysa sa pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, at ang awtoridad ng salita ay nahihigitan ang mga sinyales at himala. Inilalantad ng salita ang lahat ng masasamang disposisyon sa puso ng tao. Hindi mo magagawang kilalanin ang mga ito sa iyong sarili lamang. Kapag ang mga ito ay naihayag sa iyo sa pamamagitan ng salita, natural na mapapagtanto mo ito; hindi mo maitanggi ang mga ito, at lubos kang makukumbinsi. Hindi ba ito ang awtoridad ng salita? Ito ang resultang nakamit sa pamamagitan ng kasalukuyang gawain ng salita. Samakatuwid, ang tao ay hindi maaaring ganap na mailigtas mula sa kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapagaling ng sakit at pagpapalayas ng mga demonyo at hindi maaaring gawing ganap sakdal sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga tanda at kababalaghan. Ang awtoridad upang magpagaling at magpalayas ng mga demonyo ay nagbibigay lamang ng biyaya sa tao, ngunit ang laman ng tao ay nabibilang pa rin kay Satanas at ang napakasamang makademonyong disposisyon ng tao ay nananatili pa rin sa kalooban ng tao. Sa madaling salita, ang mga hindi nagawang malinis ay kabilang pa rin sa kasalanan at karumihan. Tanging pagkatapos lamang nalinis ng tao sa pamamagitan ng mga salita maaari siyang makamit ng Diyos at maging banal. … Sa pamamagitan ng gawain ng paghatol at pagkastigo, lubusang malalaman ng tao ang karumihan at ang tiwaling bahaging nasa kanya, at magagawa niyang ganap na magbago at maging malinis. Tanging sa ganitong paraan maaaring maging karapat-dapat na bumalik ang tao sa harap ng trono ng Diyos. Ang lahat ng mga gawain na ginawa sa araw na ito ay upang ang tao ay malinis at mabago; sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo gamit ang salita, pati na rin ang pagdalisay, magagawa ng tao na maitaboy ang kanyang katiwalian at maging malinis” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Ano ang pakiramdam ng lahat matapos makinig sa salita ng Makapangyarihang Diyos? Sa mga huling araw, nagkakatawang-tao ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol para linisin at gawing perpekto ang tao sa halip na baguhin ang kanyang anyo sa isang salita. May katotohanan at hiwaga bang nakapaloob dito? May nauunawaan ba kayo sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos ngayon lang? Ang paraan ng paglilinis at paggawang perpekto ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw ay hindi talaga kasingsimple ng inaakala natin. Sa isang salita, binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Pero para linisin at baguhin ng Diyos ang sangkatauhan na lubos na ginawang tiwali ni Satanas para kumalaban at kumilos laban sa Diyos para maging sangkatauhan na nakakaunawa, sumusunod at sumasamba sa Diyos, para baguhin ang sangkatauhan na ginawang tiwali at ginawang buhay na mga diyablo sa loob ng isang milenyo para maging sangkatauhan na taglay ang katotohanan at pagkamakatao sa loob ng dalawampu o tatlumpung taon, isang proseso ito ng pakikibaka kay Satanas. Simpleng bagay ba ito? Kung bubuhayin ng Diyos ang mga patay at babaguhin ang anyo ng ating katawan sa isang salita, mapapahiya ba si Satanas? Sa mga huling araw, ginawang tiwali ni Satanas ang sangkatauhan sa loob ng isang milenyo. Ang katangian at disposisyon ni Satanas ay nakatanim na sa tao. Ang sangkatauhan ay mayabang, makasarili, madaya, masama at sakim. Kinasusuklaman at kinamumuhian ng sangkatauhan ang katotohanan. Sa simula pa lang ay naging kaaway na sila ng Diyos. Sila ang tipo ni Satanas na kumakalaban at nagtataksil sa Diyos. Ang pagliligtas ng Diyos sa tao ay talagang isang pakikipaglaban kay Satanas. Tulad ng sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang katawan ng tao ay naging lubhang tiwali, at naging isang bagay na kumakalaban sa Diyos, na siyang lantarang sumasalungat at tinatanggihan ang pag-iral ng Diyos. Ang masamang katawang-tao na ito ay simpleng masyadong mailap, at walang mas mahirap na pakitunguhan o baguhin kaysa sa tiwaling disposisyon ng katawang-tao. Lumapit si Satanas sa katawang-tao ng tao upang lumikha ng gulo, at ginagamit ang katawang-tao ng tao upang abalahin ang gawain ng Diyos, at pahinain ang plano ng Diyos, at sa gayon ang tao ay naging si Satanas, at ang kaaway ng Diyos. Upang mailigtas ang tao, dapat muna siyang lupigin. Ito ang dahilan kung bakit tumatayo ang Diyos sa hamon at dumarating sa katawang-tao upang gawin ang gawain na nais Niyang gawin, at labanan si Satanas. Ang Kanyang layunin ay ang kaligtasan ng sangkatauhan, na naging tiwali, at ang pagkatalo at pagkalipol ni Satanas, na naghihimagsik laban sa Kanya. Natatalo Niya si Satanas sa pamamagitan ng Kanyang gawaing panlulupig sa tao, at sabay na ililigtas ang tiwaling sangkatauhan. Kung kaya, malulutas ng Diyos ang dalawang problema nang sabay” (“Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Kaligtasan ng Diyos na Naging Katawang-tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Gustong baguhin ng Diyos ang anyo ng sangkatauhan na ginawang tiwali ni Satanas para kalabanin ang Diyos at gawing isang sangkatauhan na tunay na sumusunod sa Diyos at kasundo ng Diyos. Medyo mahirap ang gawaing ito. Mas mahirap pa ito kaysa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa lupa at sa lahat ng bagay. Ang paglikha ng kalangitan at lupa at lahat ng bagay mula sa wala ay natupad sa isang salita ng Diyos. Pero para linisin at baguhin ang napakatiwaling sangkatauhan, kailangang magkatawang-tao ang Diyos at magpahayag ng maraming katotohanan para hatulan at linisin ang tao Para maranasan natin ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, para maiwaksi ang katiwalian at tumanggap ng paglilinis, kailangan ang napakahabang proseso. Ito rin ang proseso ng pakikipaglaban ng Diyos kay Satanas. Ayon sa orihinal na intensyon ni Satanas, naging tiwali ang mga tao at naging mga buhay na diyablo. Kung magagawang tao ng Diyos ang mga buhay na diyablong ito, makukumbinsi si Satanas. Kaya sinusunod ng Diyos ang Kanyang orihinal na plano sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao upang makipaglaban sa mga kampon ni Satanas. Una sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan para lupigin ang tao at pagkatapos ay linisin at gawing perpekto ang tao sa katotohanan. Kapag naunawaan natin ang katotohanan at nakilala ang Diyos, malinaw nating makikita na totoong ginawa tayong tiwali ni Satanas at magsisimula tayong kamuhian si Satanas, talikuran si Satanas, at isumpa si Satanas. Sa huli, lubos tayong magrerebelde laban kay Satanas at lubos tayong babaling sa Diyos. Kaya inaagaw ng Diyos ang sangkatauhan mula sa mga kamay ni Satanas. Ang mga taong ito na naligtas ang mga naagaw ng Diyos nang matalo Niya si Satanas. Sa pagtatrabaho lang na katulad nito talagang matatalo at mahahamak ng Diyos si Satanas. Ito rin ang kuwentong nakapaloob sa gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Malinaw bang nakikita ng lahat na totoo ang gawain ng Diyos sa mga huling araw? Kahit nagtatagal lang nang dalawampu hanggang tatlumpung taon ang gawain ng Diyos sa mga huling araw, gumawa Siya ng isang grupo ng mga mananagumpay, Ang mga mananagumpay na ito ang mga unang bungang natamo at natamasa ng Diyos. Kumpara sa kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ba isang kisap-mata lang ang dalawampu o tatlumpung taon? Sabi sa Biblia, “ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon, at ang isang libong taon” (2 Pedro 3:8). Kung sinasabi roon na kapag nagbalik ang Panginoon sa mga huling araw, babaguhin Niya ang ating katawan sa isang sandali, sa isang kisap-mata, lubos din itong angkop na gamitin sa mga epektong nakamtan ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. “Sapagka't ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya” (Phl 3:20-21), Matatanggap din ito sa ganitong paraan. Pero madali nating mai-interpret ang mga salita ni Pablo bilang ang mga taong nananalig sa Panginoon ay agad babaguhin at iaangat sa alapaap para salubungin ang Panginoon pagbalik Niya. Kaya, nakatunganga lang tayong naghintay na bumaba ang Panginoon sa mga ulap para baguhin at dalhin tayo sa langit. Hindi ba nakakaligaw ang salita ni Pablo? hindi tayo maaaring mapuno ng mga paniwala at imahinasyon tungkol sa gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos ay praktikal, nahahawakan at nakikita sa bawat hakbang. Ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao ang praktikal na Diyos na pumarito sa mundo upang iligtas ang tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan. Kung hindi natin ito tatanggapin, hindi ba tayo naghihimagsik sa Diyos at lumalaban sa Diyos? Paano natin matatanggap ang mga papuri at pagpapala ng Diyos? Sang-ayon ba kayo?

mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Sinundan:Tanong 15: Sinasabi mo na kailangang tanggapin ng mga taong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at noon lamang mapapadalisay ang kanilang tiwaling disposisyon at maliligtas sila mismo ng Diyos. Pero tayo, ayon sa mga hinihingi ng Panginoon, ay nagpapakumbaba at nagpapasensya, nagmamahal sa ating mga kaaway, nagpapasan ng ating krus, tumatalikod sa mga makamundong bagay, at gumagawa at nangangaral para sa Panginoon at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba mga pagbabago ito sa atin? Palagi tayong naghahangad sa ganitong paraan, kaya hindi rin ba tayo maaaring magtamo ng pagdadalisay, madadala at makakapasok sa kaharian ng langit?

Sumunod:Tanong 17: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ay ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao, kaya paano ba talaga hinahatulan, pinadadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao?