Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Tanong 1: Naniniwala tayo na ang pagbalik ng Panginoon ay mangangahulugan na ang mga nananalig ay direktang itataas sa kaharian ng langit, dahil nakasulat sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man” (1 Tes 4:17). Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus, kaya bakit narito tayo ngayon sa lupa at hindi pa tayo nadadala sa langit?

Sagot:

Paano ba natin dapat intindihin ang “pagdala”? Ginagamit natin ang pagdala para ipaliwanag kung paano inililigtas ng Diyos ang tao mula sa ganitong kondisyong at sa ilalim ng ganitong dominyo at inilalagay sila sa ganoong kondisyon at sa ilalim ng ganoong dominyo. Gayun pa man, sa tuwing iniisip ng mga tao ang “pagdala,” nakikita nila ito bilang pagbuhat lang sa ere. Hindi ba ito kamalian? Kung, halimbawa, isinilang ka sa isang hindi asensadong, malayong nayon at pagkatapos ikaw ay naitalaga para magtrabaho sa isang malaking lungsod, ilalarawan natin ito sa lingguwahe ng sangkatauhan na naitaas mula sa isang malayong nayon para magtrabaho at mamuhay sa isang malaking lungsod. Hindi ba ito ang ibig sabihin ng “itinataas”? Iba ba ang pagtaas na iyon sa pag-angat sa ere tulad ng inisip ng tao? Alin sa mga ito ang reyalidad? Kaya nga natin sinasabi na ang “pagdala” ay tumutukoy sa pag-angat mula sa isang uri ng kondisyon papunta sa isang uri ng kondisyon—ito ay pagtaas! Ang pagtaas na ito ay hindi pag-angat nang mataas sa lupa, o pagtaas mula sa lupa papunta sa kalawakan, hindi iyon ang ibig sabihin nito. Sa halip, tumutukoy ito sa pag-angat sa mas mataas pang antas, sa mas mataas pang posisyon, isang mas mataas pang klase ng lugar. Ito ang pagtaas. Halimbawa, dati tayong mga magbubukid at trabahador mula sa pinakamababang lebel ng natiwaling sangkatauhan, nang walang katayuan sa lipunan, minamaliit ng iba, nagdurusa ng panlulupig at pananamantala, nang walang karapatang magsalita, at ngayon sa isang kumpas tayo’y inangat bilang mga tao ng Kapanahunan ng Kaharian, hindi ba’t ang posisyong ito ay pagtaas? Dati, tayo’y mga tiwaling sangkatauhan, ang pinakamababang lebel ng sangkatauhan sa madilim na, masamang mundo, at ngayon bigla tayong inangat sa pagdala para maging mga tao ng kaharian ng Diyos, mga tao na mamamayan ng Kapanahunan ng Kaharian. Kung tayo’y itinaas para maging mga tao ng Kapanahunan ng Kaharian, hindi ba ito pagdala? Ito ay tunay na pagdala. Buweno, sinasabi ng ilan: “Hindi pa ba ako naninirahan doon? Hindi ko pa ba ginagawa ang gawain na iyon? Hindi man lang ba nagbago gayon din ang aking kinakain at isinusuot? Paanong hindi ko maramdaman na ako ay nasa itaas?” Kung ikaw man ay itinaas o hindi sa pagdala ay hindi maaaring matukoy sa kung gaano kataas o kababa ang iyong nararamdaman. Kapag dumating ang araw kapag ang katotohanang ito ay mailalahad, kung sino man ang pinaniniwalaan mong mataas ay maaalis, at kahit sa iyong palagay ay wala kang nakamit, ikaw ay magpapatuloy na mabuhay; paano mo ito maipapaliwanag? Itong ibig sabihin ng mga tao ng kaharian ay totoo, tama? Darating ang isang araw na ang katotohanang ito ay mapapatunayan. At sa oras na iyon ay masasabi mo: “O, ako ay talagang itinaas sa pagdala, ngunit hindi ko ito alam, ang gawain ng Diyos ay kamangha-mangha.” Kung wala silang katotohanan, ang pagdalang ito ay hindi malalaman ng mga tao, sila ay mamumuhay sa biyaya ng hindi nalalaman ang biyaya. Ito ang praktikal na ibig sabihin ng pagdala; dapat mo iyong maintindihan. Pangangalagaan ka ng Diyos at walang darating na sakuna sa iyo; hindi ba nito ipinapaliwanag na ngayon ikaw ay itinaas na sa pagdala, na kayo ay ang mga taong pinili ng Diyos, mga tao ng Kapanahunan ng Kaharian? Kaya mo bang ipaliwanag ang tanong na ito? Isang araw kikilalanin mo na “Ito ay isang katotohanan, ang aking katayuan ay siguradong kakaiba. Kahit na ang mga tao sa mundo ay tinuturing pa rin akong manggagawa o magbubukid, sa mga mata ng Diyos ako ay isang tao sa Kapanahunan ng Kaharian; Samakatuwid ako talaga ay itinaas na sa pagdala at tinatamasa ko na ang biyaya ng pagdala.” Ito ay praktikal na ibig sabihin ng pagdala. Kung hindi mo naiintindihan kung ano ang tinatawag na pagdala at umaasa sa sarili mong imahinasyon na naniniwala na ang pagdala ay para itaas sa ere, buweno, kung gayon ikaw ay maghintay na lamang na maitaas sa ere.

mula sa “Mga Sagot sa mga Tanong mula sa Iba’t Ibang Lugar tungkol sa Pangangaral ng Ebanghelyo” sa Maliligtas Lamang ang Isang Tao Kapag Nanalig Siya sa Makapangyarihang Diyos

Sumunod:Tanong 2: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay nagkatawang-tao at naging Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinagtitibay ng karamihan sa mga pastor at elder ng mga relihiyon na babalik ang Panginoon na may mga ulap, at ibinabatay nila ito sa mga bersikulo sa Biblia na: “Itong si Jesus … ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata” (Pahayag 1:7). At bukod pa riyan, tinuturuan din tayo ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na sinumang Panginoong Jesus na hindi pumaparito sa mga ulap ay bulaan at kailangang talikuran. Kaya hindi tayo nakatitiyak kung naaayon ang pananaw na ito sa Biblia o hindi; tama bang tanggapin itong katotohanan o hindi?

Baka Gusto Mo Rin