Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Ikatlong Bahagi

Mga Tanong at mga Sagot Tungkol sa Katotohanan

1Ano ang paghatol?
2Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?
3Paano dapat maranasan ng isang tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para makatamo ng pagliligtas?
4Ano ang tunay na panalangin?
5Paano maitatatag ng isang tao ang wastong kaugnayan sa Diyos?
6Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?
7Ano ang isang taong mapanlinlang? Bakit hindi makatatamo ng pagliligtas ang mga taong mapanlinlang?
8Ano ang kaibhan sa pagitan ng matapat na tao at ng taong mapanlinlang?
9Paano dapat magsagawa at pumasok sa pagiging matapat ang isang tao?
10Ano ang paggawa ng tungkulin ng isang tao?
11Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng paggawa ng tungkulin ng isang tao at ng paglilingkod?
12Ano ang ibig sabihin ng “talikuran ang lahat at sundan ang Diyos”?
13Ano ang kaibhan sa pagitan ng pag-unawa sa katotohanan at ng pag-unawa sa doktrina?
14Ano ang pakikisali sa seremonyang pangrelihiyon?
15Bakit napapababa sa relihiyon ang mga iglesia?
16Ano ang isang anticristo? Paano mahihiwatigan ang isang anticristo?
17Ano ang isang huwad na Cristo? Paano mahihiwatigan ang isang huwad na Cristo?
18Ano ang bulaang pinuno o bulaang pastol? Paano mahihiwatigan ang isang bulaang pinuno o bulaang pastol?
19Ano ang pagpapaimbabaw?
20Ano ang isang walang pananalig?
21Ano ang pagsunod sa Diyos?
22Ano ang pagsunod sa tao?
23Ano ang kaibhan sa pagitan ng trigo at ng mapanirang damo?
24Ano ang kaibhan sa pagitan ng mabuting alipin at ng masamang alipin?
25Ano ang gawain ng Banal na Espiritu? Paano naipapamalas ang gawain ng Banal na Espiritu?
26Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?
27Ano ang gawain ng masasamang espiritu? Paano naipapamalas ang gawain ng masasamang espiritu?
28Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng gawain ng masasamang espiritu?
29Ano ang masaniban ng mga demonyo? Paano naipamamalas ang pagsanib ng mga demonyo?
30Bakit hindi inililigtas ng Diyos yaong may gawain ng masasamang espiritu sa loob nila o yaong nasaniban ng mga demonyo?
31Ano ang matatalinong dalaga? Ano ang mangmang na mga dalaga?
32Anong gantimpala ang ipinagkakaloob sa matatalinong dalaga? Mapapahamak ba sa kalamidad ang mga mangmang na dalaga?
33Ano ang pagdadala bago sumapit ang kalamidad? Ano ang isang mananagumpay na ginawa bago sumapit ang kalamidad?
34Talaga bang mapapahamak sa kalamidad ang lahat ng hindi tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos?
35Bakit ilalagay ng Diyos ang mga tumatangging tanggapin ang Makapangyarihang Diyos sa kalagitnaan ng mga kalamidad?
36Ilang tao sa loob ng relihiyon ang babalik sa Diyos sa mga kalamidad?
37Ano ang pagbabago ng disposisyon?
38Paano naipapamalas ang pagbabago ng disposisyon?
39Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng pagbabago ng disposisyon at ng mabuting asal?
40Ano ang mabubuting gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng mabubuting gawa?
41Ano ang masasamang gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng masasamang gawa?
42Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?
43Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa huling kalalabasan ng isang tao?
44Ano ang bayan ng Diyos? Ano ang mga taga-silbi?
45Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga nakatamo na ng pagliligtas at nagawa nang perpekto?
  • 1
  • 2
  • 3
Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw