Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Bahagi 3

Mga Tanong at mga Sagot sa Katotohanan para sa mga Bagong Mananampalataya

1Ano ang paghatol?
2Bakit kailangang hatulan at kastiguhin ng Diyos ang mga tao?
3Paano dapat maranasan ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos para maligtas?
4Ano ang ibig sabihin ng tunay na manalangin?
5Paano makakapagbuo ng normal na kaugnayan sa Diyos ang isang tao?
6Ano ang isang matapat na tao? Bakit gusto ng Diyos ang matatapat na tao?
7Ano ang isang taong mapanlinlang? Bakit hindi maliligtas ang mga taong mapanlinlang?
8Ano ang kaibhan sa pagitan ng matapat na tao at ng taong mapanlinlang?
9Paano dapat masusubukan ng isang tao na maging matapat?
10Ano ang paggawa ng tungkulin ng isang tao?
11Ano ang kaibhan sa pagitan ng paggawa ng tungkulin ng isang tao at ng paglilingkod?
12Ano ang ibig sabihin ng “talikuran ang lahat at sundan ang Diyos”?
13Ano ang kaibhan sa pagitan ng pag-unawa sa katotohanan at ng pag-unawa sa doktrina?
14Ano ang pakikibahagi sa seremonyang pangrelihiyon?
15Bakit nagiging relihiyon ang mga iglesia?
16Ano ang isang anticristo?
17Ano ang isang bulaang Cristo?
18Ano ang bulaang pinuno o bulaang pastol?
19Ano ang pagpapaimbabaw?
20Ano ang isang walang pananalig?
21Ano ang pagsunod sa Diyos?
22Ano ang pagsunod sa tao?
23Ano ang kaibhan sa pagitan ng trigo at ng panirang damo?
24Ano ang kaibhan sa pagitan ng mabuting alipin at ng masamang alipin?
25Ano ang gawain ng buhay na walang hanggan? Paano nakikilala ang gawain ng Banal na Espiritu?
26Paano matatamo ng isang tao ang gawain ng Banal na Espiritu?
27Ano ang gawain ng masasamang espiritu? Paano nakikita ang gawain ng masasamang espiritu?
28Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng Banal na Espiritu at ng gawain ng masasamang espiritu?
29Ano ang mapasok ng mga demonyo? Paano nakikita ang pagpasok ng mga demonyo?
30Ano ang matatalinong dalaga? Ano ang mangmang na mga dalaga?
31Anong gantimpala ang ipinakakaloob sa matatalinong dalaga? Daranas ba ng kalamidad ang mga mangmang na dalaga?
32Ano ang madala sa langit bago sumapit ang kalamidad? Ano ang isang mananagumpay na ginawang ganap bago sumapit ang kalamidad?
33Talaga bang mapapahamak ang lahat ng hindi tatanggap sa Makapangyarihang Diyos?
34Bakit hahayaan ng Diyos na mapahamak ang mga tumatangging tanggapin ang Makapangyarihang Diyos?
35Ilang tao sa loob ng relihiyon ang babalik sa Diyos sa mga kalamidad?
36Ano ang pagbabago ng disposisyon?
37Paano naipapamalas ang pagbabago ng disposisyon?
38Ano ang mga kaibhan sa pagitan ng pagbabago ng disposisyon at ng mabuting asal?
39Ano ang mabubuting gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng mabubuting gawa?
40Ano ang masasamang gawa? Ano ang mga pagpapamalas ng masasamang gawa?
41Anong mga tao ang inililigtas ng Diyos? Anong mga tao ang Kanyang inaalis?
42Saan ibinabatay ng Diyos ang Kanyang pagpapasya tungkol sa huling kalalabasan ng isang tao?
43Ano ang bayan ng Diyos? Ano ang mga taga-silbi?
44Ano ang mga pangako ng Diyos sa mga nakatamo na ng pagliligtas at nagawa nang perpekto?
  • 1
  • 2
  • 3