Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Ikalawang Bahagi

Anong mga Relihiyosong Pagkaintindi ang Kailangang Malutas sa Pananalig ng Isang Tao sa Diyos para Makasabay sa Gawain ng Diyos?

Tanong 1: Naniniwala tayo na ang pagbalik ng Panginoon ay nangangahulugan na ang mga nananalig ay direktang itataas sa kaharian ng langit, dahil nakasulat sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man” (1 Tesalonica 4:17). Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoong Jesus, kaya bakit narito tayo ngayon sa lupa at hindi pa tayo nadadala?
Tanong 2: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay naging tao na bilang Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinaninindigan ng karamihan sa mga relihiyosong pastor at elder na babalik ang Panginoon na sakay ng mga ulap. Ibinabatay nila ito lalo na sa mga talata sa Biblia na: “Itong si Jesus … ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata” (Pahayag 1:7). At bukod pa riyan, itinuturo din sa atin ng mga pastor at elder ng relihiyon na sinumang Panginoong Jesus na hindi pumaparito na sakay ng mga ulap ay huwad at kailangang tanggihan. Kaya, hindi tayo nakatitiyak kung naaayon ba ang pananaw na ito sa Biblia o hindi; tama ba ang ganitong klaseng pagkaunawa o hindi?
Tanong 3: Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, kung gayo’y bakit hindi pa namin Siya nakikita? Kailangan muna namin Siyang makita bago kami maniwala at wala kaming tiwala sa sabi-sabi lang. Kung hindi pa namin Siya nakikita, ibig sabihin ay hindi pa Siya nakakabalik; maniniwala ako kapag nakita ko Siya. Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, kung gayo’y nasaan Siya ngayon? Anong gawain ang ginagawa Niya? Anong mga salita ang nasabi na ng Panginoon? Maniniwala ako kapag nalinaw mo na ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapatotoo.
Tanong 4: Madalas ipangaral ng mga relihiyosong pastor at elder sa mga nananalig na anumang patotoo tungkol sa pagbabalik ng Panginoon sa katawang-tao ay mali. Ibinabatay nila ito sa mga talata sa Biblia na: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o, Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mateo 24:23–24). Wala tayong ideya ngayon kung paano natin dapat mahiwatigan ang tunay na Cristo mula sa mga bulaan. Maaari mo bang bigyang-linaw ang tanong na ito?
Tanong 5: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao; ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ngayo’y nagpapatotoo ka na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng mga relihiyosong pastor at elder na ang pinaniniwalaan mo ay tao lamang, na ikaw ay nalinlang. Hindi namin ito maunawaan. Noong maging tao ang Panginoong Jesus at dumating para gawin ang gawain ng pagtubos, sinabi rin ng mga Judiong Fariseo na Siya ay tao lamang, sinasabi na sinumang naniwala sa Kanya ay nalilinlang. Samakatwid, gusto naming hanapin ang aspetong ito ng katotohanan tungkol sa pagkakatawang-tao ng Diyos. Ano ba talaga ang pagkakatawang-tao, at ano ang diwa ng pagkakatawang-tao? Pakibahagi mo naman ito sa amin.
Tanong 6: Alam nating lahat na ang Panginoong Jesus ang pagkakatawang-tao ng Diyos. Nang makumpleto ang Kanyang gawain, Siya ay ipinako sa krus at pagkatapos ay nabuhay na mag-uli, na nagpapakita sa lahat ng Kanyang disipulo at Siya ay umakyat sa langit sa Kanyang maluwalhating espirituwal na katawan. Gaya ng nakasaad sa Biblia: “Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo’y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). Kaya nga, pinagtitibay ng Biblia na kapag muling pumarito ang Panginoon, ang Kanyang nabuhay na mag-uling espirituwal na katawan ang magpapakita sa tao. Sa mga huling araw, bakit nagkakatawang-tao ang Diyos sa anyong laman ng Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol? Ano ang pagkakaiba ng nabuhay na mag-uling espirituwal na katawan ng Panginoong Jesus sa Kanyang pagkakatawang-tao bilang Anak ng tao?
Tanong 7: Nabasa ko ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan ng Pagliligtas ng Diyos na Naging Tao.” Sa palagay ko ito ay isang napakagandang talata ng salita ng Diyos, napaka-praktikal, at napakahalaga. Hinggil sa kung bakit kailangang matanggap ng sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao, ito’y isang aspeto ng katotohanan na kailangang maunawaan kaagad ng tao. Pakikuwento naman sa amin ang iba pa tungkol dito.
Tanong 8: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw? Kailangan ba Niya talagang maging tao para gawin ito Mismo? At ano ang mahalagang pagkakaiba ng Diyos na nagkatawang-tao sa mga taong ginagamit ng Diyos?
Tanong 9: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing handog para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan at gawin ang Kanyang gawain ng paghatol upang lubos na dalisayin at iligtas ang tao. Kaya bakit kailangang dalawang beses na magkatawang-tao ang Diyos para gawin ang pagliligtas sa sangkatauhan? At ano ang tunay na kabuluhan ng dalawang beses na pagkakatawang-tao ng Diyos?
Tanong 10: Malinaw na nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Jesus ay si Cristo, ang Anak ng Diyos, at lahat ng naniniwala sa Panginoon ay naniniwala rin na ang Panginoong Jesus ay si Cristo, ang Anak ng Diyos. Subali’t nagpapatotoo ka na ang nagkatawang-taong Cristo ay ang pagpapamalas ng Diyos, na Siya ang Diyos Mismo. Kaya ang nagkatawang-taong Cristo ba talaga ang Anak ng Diyos, o Siya ang Diyos Mismo?
Tanong 11: Nagpapatotoo ka na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subali’t naniniwala ako na ang ating pananalig sa Panginoong Jesus at pagtanggap sa gawain ng Banal na Espiritu ay nangangahulugan na pumasailalim na tayo sa gawain ng paghatol ng Diyos. Narito ang mga salita ng Panginoong Jesus bilang patunay: “Sapagka’t kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni’t kung ako’y yumaon, siya’y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol” (Juan 16:7–8). Naniniwala kami, bagama’t ginawa ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, sa araw ng Pentecostes matapos Siyang umakyat sa langit at bumaba ang Banal na Espiritu at gumawa sa mga tao: “… kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol.” Ito ang dapat na gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, kaya ang gusto kong hanapin ay, ano ba talaga ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng paghatol sa mga huling araw na ginawa ng Makapangyarihang Diyos at ng gawain ng Panginoong Jesus?
Tanong 12: Nagpapatotoo ka na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking tronong puti sa Aklat ng Pahayag. Iniisip ng karamihan ng tao sa mga grupong pangrelihiyon na pinupuntirya ng paghatol ng malaking tronong puti ang mga walang pananalig na kabilang sa diyablong si Satanas. Pagdating ng Panginoon, tatangayin sa langit ang mga nananalig, at saka Siya magpapadala ng mga kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Iyan ang paghatol sa harap ng malaking tronong puti. Pinatototohanan mo ang simula ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, pero hindi pa namin nakikita ang Diyos na naghatid ng anumang kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Kung gayon ay paano ito naging paghatol ng malaking tronong puti?
Tanong 13: Karamihan sa mga tao sa relihiyosong mundo ay naniniwala na ang sinabi ng Panginoong Jesus sa krus na “Naganap na” (Juan 19:30) ay patunay na lubos nang natapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos, subali’t pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos para lubusang iligtas ang mga tao. Kaya paano ba talaga dapat maunawaan ng isang tao ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan? Hindi pa malinaw sa amin ang aspetong ito ng katotohanan, kaya pakibahagi naman ito sa amin.
Tanong 14: Sabi sa Biblia: “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Naniniwala kami na napawalang-sala na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod pa riyan, naniniwala kami na kung minsang nailigtas ang isang tao, ligtas na sila magpakailanman, at kapag nagbalik ang Panginoon agad tayong dadalhin at papasok sa kaharian ng langit. Kaya bakit mo pinatototohanan na kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw bago tayo maliligtas at madadala sa kaharian ng langit?
Tanong 15: Sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo at nagsusumikap para sa Panginoon sa pangangaral ng ebanghelyo, pagsaksi sa Panginoon, at pagpapastol sa mga iglesia ng Panginoon, gaya ng ginawa ni Pablo: “Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya” (2 Timoteo 4:7). Hindi ba pagsunod ito sa kalooban ng Diyos? Ang ganitong uri ng pagsasagawa ay dapat nangangahulugan na karapat-dapat tayong madala at makapasok sa kaharian ng langit, kaya bakit natin kailangang tanggapin ang gawain ng paghatol at pagdadalisay ng Diyos sa mga huling araw bago tayo madala sa kaharian ng langit?
Tanong 16: Sinasabi mo na kailangang tanggapin ng yaong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at saka lamang madadalisay ang kanilang tiwaling disposisyon at maliligtas sila mismo ng Diyos. Pero, ayon sa mga hinihingi ng Panginoon, tayo ay nagpapakumbaba at nagpapasensya, nagmamahal tayo sa ating mga kaaway, nagpapasan ng ating krus, tumatalikod sa mga makamundong bagay, gumagawa at nagpapalaganap ng ebanghelyo para sa Panginoon, at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba ang lahat ng ito ay mga pagbabago natin? Palagi tayong naghahangad sa ganitong paraan, kaya hindi rin ba natin maaaring matamo ang pagdadalisay at pagdadala sa kaharian ng langit?
Tanong 17: Nagbibigay ka ng patotoo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol at pagdadalisay ng tao sa mga huling araw, pero naniniwala ang mga relihiyosong pastor at elder na babalik Siya na nakasakay sa mga ulap, at na lahat ng nananalig ay magbabago ng anyo sa isang iglap at madadala sa mga ulap para salubungin ang Panginoon. Tulad ng sinabi ni Pablo: “Sapagka’t ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng Kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko Niya sa lahat ng mga bagay sa Kaniya” (Filipos 3:20–21). Ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat at walang anumang hindi Niya magagawa. Mababago at magagawa tayong dalisayin ng Diyos sa isang salita, kaya bakit kakailanganin pa rin Niyang maging tao para ipahayag ang katotohanan at isagawa ang isang yugto ng gawain ng paghatol at pagdadalisay sa tao?
Tanong 18: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw, ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol at pagdadalisay sa tao, kaya paano ba talaga hinahatulan, dinadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao?
Tanong 19: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol para lubos na madalisay at mailigtas ang tao, pero matapos basahin ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, nalaman ko na ilan sa mga ito ay kinokondena at isinusumpa ang tao. Kung kinokondena at isinusumpa ng Diyos ang tao, hindi ba parurusahan ang tao? Paano mo pa masasabi na ang ganitong klase ng paghatol ay dumadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan?
Tanong 20: Ang isang aspeto ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay ang patawarin at pawalang-sala tayo mula sa ating mga kasalanan, samantalang ang isa pang aspeto ay ang pagkalooban tayo ng kapayapaan, kagalakan, at saganang biyaya. Naipakita sa atin nito na ang Diyos ay isang maawain at mapagmahal na Diyos. Pero, nagpapatotoo ka na ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, na ipinapahayag Niya ang katotohanan at hinahatulan at kinakastigo ang tao, tinatabasan at pinakikitunguhan ang tao, inilalantad ang tao at inaalis ang lahat ng uri ng masasamang tao, masasamang espiritu at mga anticristo, na pinapayagang makita ng mga tao na hindi pinagbibigyan ng matuwid na disposisyon ng Diyos ang anumang kasalanan. Bakit lubos na naiiba ang disposisyong ibinunyag sa gawain ng Panginoong Jesus sa disposisyong ibinunyag sa gawain ng Makapangyarihang Diyos? Paano ba talaga natin dapat unawain ang disposisyon ng Diyos?
Tanong 21: Nakasulat mismo sa Biblia: “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Mga Hebreo 13:8). Kaya ang pangalan ng Panginoon ay hinding-hindi nagbabago! Pero sinasabi mo na muling pumarito ang Panginoon sa mga huling araw na may taglay na bagong pangalan at Siya ay tinatawag na Makapangyarihang Diyos. Paano nagkagayon?
Tanong 22: Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus bilang handog para sa kasalanan ng tao, sa gayo’y tinutubos tayo mula sa kasalanan. Kung lalayo tayo sa Panginoong Jesus at maniniwala sa Makapangyarihang Diyos, hindi ba ito pagkakanulo sa Panginoong Jesus? Hindi ba ito apostasiya?
Tanong 23: Sabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y Aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y Aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Iniisip ng karamihan sa mga tao na naipagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, pero nabasa ko ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos: “Tanging ang Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan.” Tungkol saan ang lahat ng ito? Bakit sinasabi nito na tanging ang Cristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan?
Tanong 24: Nagpapatotoo ka na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao na kasalukuyang gumagawa ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, pero sinasabi ng mga relihiyosong pastor at elder na ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay sa katunayan gawain ng isang tao, at bukod pa roon, sinasabi rin ng maraming taong hindi nananalig sa Panginoong Jesus na ang Kristiyanismo mismo ay pananalig lang sa isang tao. Hindi pa rin namin mahiwatigan kung ano talaga ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao, kaya pakibahagi naman ito sa amin.
Tanong 25: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na ipinapahayag Niya ang buong katotohanan na magtutulot sa mga tao na maabot ang pagdadalisay at maligtas, at na sa kasalukuyan ay Kanyang ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, pero hindi kami nangangahas na tanggapin ito. Ito ay dahil sa madalas ituro sa amin ng mga relihiyosong pastor at elder na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia at hindi maaaring magkaroon ng iba pang mga salita o gawain ng Diyos sa labas ng Biblia, at na anumang tumataliwas o lumalabis sa Biblia ay erehiya. Wala kaming pagkahiwatig sa usaping ito—maaari mo bang ipaliwanag ito para sa amin?
Tanong 26: Pinanghahawakan ng mga relihiyosong pastor at elder ang mga salita ni Pablo sa Biblia: “Lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Dios” (2 Timoteo 3:16), naniniwalang lahat na nasa Biblia ay mga salita ng Diyos. Pero sinasabi mo na ang Biblia ay hindi lahat mga salita ng Diyos, kaya tungkol saan ang lahat ng ito?
Tanong 27: Ang Biblia ang pamantayan ng Kristiyanismo at ang pananampalataya ng mga nananalig sa Panginoon ay dalawang milenyo nang nakabatay sa Biblia. Bukod pa riyan, naniniwala ang karamihan ng mga tao sa relihiyosong daigdig na ang Biblia ay kumakatawan sa Panginoon, na ang pananalig sa Panginoon ay kapareho ng pananalig sa Biblia at ang pananalig sa Biblia ay kapareho ng pananalig sa Panginoon, at na kung mapalayo ang isang tao sa Biblia, hindi sila matatawag na nananalig. Nais kong malaman kung ang pananalig sa Panginoon sa ganitong paraan ay naaayon sa Kanyang kalooban.
Tanong 28: Ang Biblia ay patotoo sa gawain ng Diyos; sa pagbabasa lamang ng Biblia nalalaman ng mga nananalig sa Panginoon na nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa at lahat ng bagay, at nakikita ang magagandang gawa ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan at pagka-makapangyarihan. Marami sa mga salita ng Diyos ang nasa Biblia pati na ang mga patotoo tungkol sa mga karanasan ng tao; makapagbibigay ang mga ito ng panustos sa buhay ng tao at ng dakilang aral, kaya ang gusto kong hanapin ay, talaga bang magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia? Maaari bang walang landas tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia?
Tanong 29: Sa loob ng huling dalawang libong taon, ang pananalig ng tao sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia, at ang pagparito ng Panginoong Jesus ay hindi pinasisinungalingan ang Lumang Tipan. Matapos magawa ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, lahat ng tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos ay magtutuon sa pagbabasa ng Kanyang mga salita at bihira nang magbabasa ng Biblia. Ang gusto kong hanapin ay, matapos tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ano ba talaga ang tamang paraang nararapat gawin ng isang tao sa Biblia, at paano ito dapat gamitin ng isang tao? Saan kailangang nakabatay ang pananalig ng isang tao sa Diyos para makatahak sa landas ng pananalig at matamo ang pagliligtas ng Diyos?
Tanong 30: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus bilang ang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, na ipinapahayag Niya ang lahat ng katotohanan na dumadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, kaya paano natin dapat mahiwatigan ang tinig ng Diyos at paano natin dapat patibayan na ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Jesus?
Tanong 31: Nagpapatotoo ka na ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ay ang mga pagbigkas mula sa mismong bibig ng Diyos, ngunit naniniwala kami na mga salita ito ng isang taong naliwanagan ng Banal na Espiritu. Samakatwid, ang gusto kong alamin ay, ano ba talaga ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga salitang sinabi ng isang taong may pagliliwanag ng Banal na Espiritu?
Tanong 32: Madalas ipaliwanag ng mga Fariseo ang Biblia sa mga tao sa sinagoga. Sa tingin, mukha silang relihiyoso at mahabagin, at mukhang hindi gumagawa ng anumang malinaw na labag sa batas. Kaya bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Paano naipamalas ang kanilang pagpapaimbabaw? Bakit sinasabi na tumatahak ang mga relihiyosong pastor at elder ngayon sa landas na tinahak ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo?
Tanong 33: Nang pumarito ang Panginoong Jesus para gawin ang Kanyang gawain, mabangis Siyang sinuway at tinuligsa ng mga Fariseong Judio, at ipinako nila Siya sa krus. Ngayong dumating na ang Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw para gawin ang Kanyang gawain, mabangis din Siyang sinusuway at tinutuligsa ng mga relihiyosong pastor at elder, at muling ipinapako ang Diyos sa krus. Bakit galit ang mga Fariseong Judio at mga relihiyosong pastor at elder sa katotohanan, at kinakalaban si Cristo nang ganito? Ano ba talaga ang kanilang likas na pagkatao at diwa?
Tanong 34: Ang mga relihiyosong pastor at elder ay may matatag na kaalaman sa Biblia; madalas nilang ipinaliliwanag ang banal na kasulatan sa mga tao at hinihikayat silang panghawakan ang Biblia. Kaya talaga bang pagpapatotoo at pagpuri sa Diyos ang pagpapaliwanag at pagtataas sa Biblia? Bakit sinasabi na ang mga relihiyosong pastor at elder ay mapagpaimbabaw na mga Fariseo? Hindi pa rin malinaw sa amin ang usaping ito—puwede bang pakisagot ito para sa amin?
Tanong 35: Naniniwala ang karamihan sa mga tao sa mga relihiyosong grupo na napili at naitalaga ng Panginoon ang mga pastor at elder, at na lahat sila ay mga tao na naglilingkod sa Panginoon sa mga iglesia; kung susundan at susundin natin ang mga pastor at elder na ito, talagang sinusunod at sinusundan natin ang Panginoon. Tungkol sa kung ano talaga ang kahulugan ng sundin ang tao at sundan ang tao, at ano talaga ang kahulugan ng sundin ang Diyos at sundan ang Diyos, hindi maunawaan ng karamihan sa mga tao ang aspetong ito ng katotohanan. Pakibahagi ito sa amin.
Tanong 36: Hawak ng mga relihiyosong pastor at elder ang kapangyarihan sa relihiyosong mundo at karamihan sa mga tao ay sinusunod at sinusundan sila—ito ay totoo. Sinasabi mo na hindi kinikilala ng mga relihiyosong pastor at elder ang katotohanan ng pagkakatawang-tao ng Diyos, na hindi sila naniniwala sa katotohanang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao at na sinusundan nila ang yapak ng mga Fariseo; sang-ayon kami sa puntong ito. Pero bakit mo sinasabi na ang mga relihiyosong pastor at elder ay lahat mapagpaimbabaw na mga Fariseo, lahat anticristo na inilantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, at na ang kanilang panghuling kalalabasan ay ang lumubog sa pagkawasak at kapahamakan? Hindi namin matatanggap ang puntong ito sa ngayon. Pakibahagi ang batayan ng sinabi mong ito, na ang mga taong ito ay hindi maliligtas at lahat sila ay lulubog sa pagkawasak at kapahamakan.
Tanong 37: Bagama’t hawak ng mga pastor at elder ang kapangyarihan sa mga relihiyosong grupo at sinusundan nila ang ginawa ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo, nananalig kami sa Panginoong Jesus, at hindi sa kanila, kaya paano mo masasabi na sinusundan din namin ang yapak ng mga Fariseo? Hindi ba kami talaga maliligtas sa pamamagitan ng pananalig sa Diyos na nakapaloob sa relihiyon?
Tanong 38: Nitong nakalipas na mga taon, namanglaw nang namanglaw ang iba’t ibang denominasyon sa relihiyosong mundo; nawala ng mga tao ang uri ng pananampalataya at pagmamahal na dati ay meron sila, lalo’t lalo silang naging negatibo at mahina. Naramdaman din naming lahat ang panlalata ng espiritu, na wala na kaming maipangaral, at na nawala na sa aming lahat ang gawain ng Banal na Espiritu. Nais naming itanong, bakit napakapanglaw ng buong relihiyosong mundo? Talaga bang kinamumuhian ito ng Diyos; talaga bang isinantabi na ito ng Diyos? Paano namin dapat unawain ang pagsumpa ng mga salita ng Diyos sa relihiyosong mundo sa Aklat ng Pahayag?
Tanong 39: Sa loob ng huling dalawang milenyo, naniwala ang buong relihiyosong daigdig na ang Diyos ay isang Trinidad—ang Trinidad ay isa nang klasikong teorya ng buong doktrinang Kristiyano. Kaya talaga bang mapanghahawakan ang interpretasyon tungkol sa Trinidad? Talaga bang may Trinidad? Bakit mo sinasabi na ang Trinidad ang pinakamalaking pagkakamali ng relihiyosong mundo?
Tanong 40: Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol para dalisayin at iligtas ang sangkatauhan, subali’t nakakaranas Siya ng galit na pagtutol at malupit na pagtugis kapwa ng relihiyosong mundo at ng pamahalaang Komunistang Tsina. Ang pamahalaang CCP ay pinakikilos ang lahat ng kanilang media at hukbong sandatahan para kondenahin si Cristo, lapastanganin Siya, hulihin at patayin Siya. Nang isilang ang Panginoong Jesus, narinig ni Haring Herodes na isinilang na “ang Hari ng Israel” at pinapatay niya ang lahat ng batang lalaki na wala pang dalawang taong gulang sa Betlehem; mas pinili pa niyang pumatay ng sampung libong sanggol kaysa hayaang mabuhay si Cristo. Ang Diyos ay nagkatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan, kaya bakit galit na kinokondena at nilalapastangan ng relihiyosong mundo at ng ateistang pamahalaan ng Tsina ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Bakit nila binabaluktot ang kapangyarihan ng buong bansa at ginagawa ang lahat para ipako si Cristo sa krus? Bakit napakasama ng sangkatauhan? Bakit nila kinamumuhian nang ganoon at kinakalaban ang Diyos?
Tanong 41: Nakita na namin online ang ilang talumpati mula sa pamahalaang Komunistang Tsina at relihiyosong mundo na pinipinsala, sinisiraang-puri, inaatake at sinisira ang pangalan ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (tulad ng nangyaring “Mayo 28” sa Zhaoyuan sa probinsiya ng Shandong). Alam din namin na napakahusay ng CCP sa pagsisinungaling, pag-iimbento ng mga bagay-bagay, at pagbabaluktot ng mga katotohanan para linlangin ang mga tao. Napakahusay din nito sa paninira, pag-atake at paghusga sa mga bansang kaaway nito, kaya anumang sinasabi ng CCP ay hindi mapagkakatiwalaan. Subali’t, marami sa mga bagay na sinasabi ng mga pastor at elder sa mga relihiyosong grupo ang kapareho ng mga sinasabi ng CCP, kaya paano ba talaga namin mahihiwatigan ang mga tsismis at paninirang-puri na ikinakalat ng CCP at ng relihiyosong mundo?
  • 1
  • 2
  • 3
Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw