Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Ikalawang Bahagi

Paano Mahiwatigan ang Mahahalagang Kaibhan sa pagitan ng mga Paniwala sa Relihiyon at ng Katotohanan

Tanong 1: Naniniwala tayo na ang pagbalik ng Panginoon ay mangangahulugan na ang mga nananalig ay direktang itataas sa kaharian ng langit, dahil nakasulat sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangatitira, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin: at sa ganito’y sasa Panginoon tayo magpakailan man” (1 Tes 4:17). Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus, kaya bakit narito tayo ngayon sa lupa at hindi pa tayo nadadala sa langit?
Tanong 2: Pinatototohanan mo na ang Diyos ay nagkatawang-tao at naging Anak ng tao para gawin ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, subalit pinagtitibay ng karamihan sa mga pastor at elder ng mga relihiyon na babalik ang Panginoon na may mga ulap, at ibinabatay nila ito sa mga bersikulo sa Biblia na: “Itong si Jesus … ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit” (Mga Gawa 1:11). “Narito, siya’y pumaparitong nasasa mga alapaap; at makikita siya ng bawa’t mata” (Pahayag 1:7). At bukod pa riyan, tinuturuan din tayo ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na sinumang Panginoong Jesus na hindi pumaparito sa mga ulap ay bulaan at kailangang talikuran. Kaya hindi tayo nakatitiyak kung naaayon ang pananaw na ito sa Biblia o hindi; tama bang tanggapin itong katotohanan o hindi?
Tanong 4: Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, pero bakit hindi pa natin Siya nakikita? Maniwala tayo kapag nakita natin Siya. Kung hindi pa natin Siya nakikita, ibig sabihin niyan, hindi pa Siya nakakabalik; maniniwala ako kapag nakita ko Siya. Sabi mo nagbalik na ang Panginoong Jesus, pero nasaan Siya ngayon? Anong gawain ang ginagawa Niya? Anong mga salita na ang nasabi ng Panginoon? Maniniwala ako kapag pinatotohanan mo nang malinaw ang mga bagay na ito.
Tanong 5: Madalas ipangaral ng mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga nananalig na anumang pangaral na nagsasabing dumating na ang Panginoon sa katawang-tao ay mali. Ibinabatay nila ito sa mga bersikulo sa Biblia na: “Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinomang tao, Narito ang Cristo, o Nariyan; huwag ninyong paniwalaan. Sapagka’t may magsisilitaw na mga bulaang Cristo, at mga bulaang propeta, at mangagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan; ano pa’t ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang” (Mat 24:23-24). Wala tayong ideya ngayon kung paano natin dapat mahiwatigan ang tunay na Cristo mula sa mga bulaan, kaya pakisagot ang tanong na ito.
Tanong 6: Ang Panginoong Jesus ang Diyos na nagkatawang-tao at walang sinumang makapagkakaila rito. Ngayo’y pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Panginoong Jesus na nagbalik sa katawang-tao, pero sinasabi ng mga pastor at elder na ang pinaniniwalaan mo ay tao lamang, sinasabi nila na ikaw ay nalinlang, at hindi namin ito maunawaan. Noong maging tao ang Panginoong Jesus at pumarito para gawin ang gawain ng pagtubos, sinabi rin ng mga Judiong Fariseo na ang Panginoong Jesus ay tao lamang, at sinasabi na sinumang naniwala sa Kanya ay nalilinlang. Samakatwid, gusto naming liwanagin ang aspetong ito ng katotohanan tungkol sa pagkakatawang-tao. Ano ba talaga ang pagkakatawang-tao? At ano ang tunay na diwa ng pagkakatawang-tao? Pakipaliwanag naman ito sa amin.
Tanong 7: Ginamit ng Diyos si Moises para gawin ang gawain ng Kapanahunan ng Kautusan, kaya bakit hindi ginagamit ng Diyos ang mga tao para gawin ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, kundi sa halip ay kailangan Niyang maging tao para gawin Niya Mismo ito?
Tanong 8: Sa Kapanahunan ng Biyaya, naging tao ang Diyos para magsilbing alay para sa kasalanan ng sangkatauhan, na tumutubos sa kanila mula sa kasalanan. Sa mga huling araw muling naging tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan at gawin ang Kanyang gawain ng paghatol upang lubos na mapadalisay at mailigtas ang tao. Kaya bakit kailangang dalawang beses na magkatawang-tao ang Diyos para gawin ang pagliligtas sa sangkatauhan? At ano ang tunay na kahalagahan ng dalawang beses na pagkakatawang-tao ng Diyos?
Tanong 9: Malinaw na nakasulat sa Biblia na ang Panginoong Jesus si Cristo, ang Anak ng Diyos, at lahat ng naniniwala sa Panginoon ay naniniwala rin na ang Panginoong Jesus si Cristo at na Siya ang Anak ng Diyos. Subalit pinatototohanan mo na ang nagkatawang-taong Cristo ay ang pagpapakita ng Diyos, na Siya ang Diyos Mismo. Pakisabi nga sa amin kung ang nagkatawang-taong Cristo talaga ang Anak ng Diyos, o ang Diyos Mismo?
Tanong 10: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ay nagpapahayag ng katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Palagay ko ang ating pananalig sa Panginoong Jesus at pagtanggap sa gawain ng Banal na Espiritu ay nangangahulugan na naranasan na natin ang gawain ng paghatol ng Diyos. Narito ang mga salita ng Panginoong Jesus bilang patunay: “Sapagka’t kung hindi ako yayaon, ang Mangaaliw ay hindi paririto sa inyo; nguni’t kung ano’y yumaon, siya’y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol” (Jn 16:7-8). Naniniwala kami, bagama’t ang gawain ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, matapos Siyang umakyat sa langit at sa araw ng Pentecostes, bumaba ang Banal na Espiritu at nag-impluwensya sa mga tao: “… kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol.” Dapat ay ito ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, kaya ang gusto kong liwanagin ay, ano ba talaga ang mga kaibhan sa pagitan ng gawain ng paghatol sa mga huling araw na ginawa ng Makapangyarihang Diyos at ng gawain ng Panginoong Jesus?
Tanong 11: Pinatotohanan mo na nagbalik na ang Panginoon at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos sa mga huling araw. Tila iba ito sa paghatol ng malaking puting luklukan sa Aklat ng Pahayag. Iniisip ng karamihan sa mga tao sa relihiyon na pinupuntirya ng paghatol ng malaking puting luklukan ang mga walang pananalig na kakampi ng diyablong si Satanas. Pagdating ng Panginoon, tatangayin sa langit ang mga nananalig, at saka Siya magpapadala ng kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Iyan ang paghatol sa harap ng malaking puting luklukan. Pinatototohanan mo ang simula ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, pero hindi pa namin nakikita ang Diyos na maghatid ng kalamidad para puksain ang mga walang pananalig. Kung gayo’y paano ito naging paghatol ng malaking puting luklukan?
Tanong 12: Karamihan sa mga tao sa iba’t ibang relihiyon ay naniniwala na ang sinabi ng Panginoong Jesus sa krus na “Naganap na” ay patunay na lubos nang natapos ang gawain ng pagliligtas ng Diyos. Subalit pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos para lubusang iligtas ang mga tao. Kaya paano ba talaga dapat maunawaan ng isang tao ang gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan? Hindi pa malinaw sa amin ang aspetong ito ng katotohanan, kaya pakipaliwanag naman ito sa amin.
Tanong 13: Sabi sa Biblia: “Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas” (Roma 10:10). Naniniwala kami na napawalang-sala na tayo ng Panginoong Jesus mula sa ating mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Bukod pa riyan, naniniwala kami na kung minsang nailigtas ang isang tao, ligtas na sila magpakailanman, at kapag nagbalik ang Panginoon agad tayong madadala sa langit at papasok sa kaharian ng langit. Kaya bakit mo pinatototohanan na kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw bago tayo maligtas at madala sa kaharian ng langit?
Tanong 14: Sinusunod natin ang halimbawa ni Pablo at nagsusumikap tayo para sa Panginoon, sa pangangaral ng ebanghelyo at pagpapatotoo sa Panginoon, at pagpapastol sa mga iglesia ng Panginoon, gaya ni Pablo: “Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya.” Hindi ba pagsunod ito sa kalooban ng Diyos? Ang ibig sabihin ng ganitong pamumuhay ay karapat-dapat tayong madala at makapasok sa kaharian ng langit, kaya bakit natin kailangang tanggapin ang gawain ng paghatol at pagdalisay ng Diyos sa mga huling araw bago tayo madala sa kaharian ng langit?
Tanong 15: Sinasabi mo na kailangang tanggapin ng mga taong nananalig sa Diyos ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw, at noon lamang mapapadalisay ang kanilang tiwaling disposisyon at maliligtas sila mismo ng Diyos. Pero tayo, ayon sa mga hinihingi ng Panginoon, ay nagpapakumbaba at nagpapasensya, nagmamahal sa ating mga kaaway, nagpapasan ng ating krus, tumatalikod sa mga makamundong bagay, at gumagawa at nangangaral para sa Panginoon at kung anu-ano pa. Kaya hindi ba mga pagbabago ito sa atin? Palagi tayong naghahangad sa ganitong paraan, kaya hindi rin ba tayo maaaring magtamo ng pagdadalisay, madadala at makakapasok sa kaharian ng langit?
Tanong 16: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon sa katawang-tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang gawain ng paghatol at pagdalisay ng tao sa mga huling araw, pero naniniwala ang mga pastor at elder ng relihiyon na babalik ang Panginoon na nakasakay sa mga ulap, at na lahat ng nananalig sa Panginoon ay magbabago ng anyo sa isang iglap at madadala sa mga ulap para salubungin ang Panginoon, tulad ng sabi ni Pablo: “Sapagka’t ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula doon ay hinihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya” (Filipos 3:20-21). Ang Panginoon ay makapangyarihan at walang anumang hindi Niya magagawa. Babaguhin tayo ng Diyos at gagawin tayong banal, at magagawa Niya ito sa isang salita lamang. Kaya bakit kailangan pa rin Niyang maging tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang isang yugto ng gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao?
Tanong 17: Pinatototohanan mo na sa mga huling araw ay ipinapahayag ng Diyos ang katotohanan at ginagawa ang gawain ng paghatol at pagdalisay sa tao, kaya paano ba talaga hinahatulan, pinadadalisay at inililigtas ng Diyos ang tao?
Tanong 18: Pinatototohanan mo na sa mga huling ginagawa ng Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol para lubos na mapadalisay at mailigtas ang tao, pero matapos basahin ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, nalaman ko na ilan sa kanila ay tinutuligsa at isinusumpa ang tao. Kung tinutuligsa at isinusumpa ng Diyos ang tao, hindi ba dapat parusahan ang tao? At paano mo pa masasabi na ang ganitong klase ng paghatol ay nagpapadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan?
Tanong 19: Ang isang aspeto ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay ang patawarin ang ating mga kasalanan at pawalang-sala tayo, samantalang ang isa pang aspeto ay ang pagkalooban tayo ng kapayapaan at kagalakan at saganang biyaya. Dahil dito ay makikita natin na ang Diyos ay isang maawain at mapagmahal na Diyos. Pero pinatototohanan mo na ginagawa ng Makapangyarihang Diyos ang gawain ng paghatol sa mga huling araw, na ipinapahayag Niya ang katotohanan at hinahatulan at kinakastigo ang tao, pinupungos at pinakikitunguhan ang tao, inilalantad ang tao at inaalis ang lahat ng klase ng masasamang tao, masasamang espiritu at mga anticristo, para makita ng mga tao na hindi pinagbibigyan ng matuwid na disposisyon ng Diyos ang anumang kasalanan. Bakit lubos na naiiba ang disposisyong ibinunyag sa gawain ng Panginoong Jesus sa disposisyong ibinunyag sa gawain ng Makapangyarihang Diyos? Paano ba talaga natin dapat unawain ang disposisyon ng Diyos?
Tanong 20: Nakasulat iyon diyan mismo sa Biblia: “Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man” (Heb 13:8). Kaya ang pangalan ng Panginoon ay hinding-hindi nagbabago! Pero sinasabi mo kapag muling pumarito ang Panginoon sa mga huling araw magtataglay Siya ng bagong pangalan at tatawaging Makapangyarihang Diyos. Paano mo ito ipaliliwanag?
Tanong 21: Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus bilang alay para sa kasalanan ng tao, sa gayo’y tinutubos tayo mula sa kasalanan. Kung lalayo tayo sa Panginoong Jesus at maniniwala sa Makapangyarihang Diyos, hindi ba ito pagkakanulo sa Panginoong Jesus? Hindi ba ito apostasiya?
Tanong 22: Sabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Jn 4:14). Iniisip ng karamihan sa mga tao na naipagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, pero nabasa ko na ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos: “Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan.” Tungkol saan ang lahat ng ito? Bakit sinasabi nito na tanging si Cristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan?
Tanong 23: Pinatototohanan mo na ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao na kasalukuyang gumagawa ng Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Pero sinasabi ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na totoong ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ay gawain ng tao, at sinasabi rin ng marami ring taong hindi nananalig sa Panginoong Jesus na ang Kristiyanismo ay pananalig sa isang tao. Hindi pa rin namin mahiwatigan kung ano talaga ang kaibhan sa pagitan ng gawain ng Diyos at ng gawain ng tao, kaya pakipaliwanag naman ito sa amin.
Tanong 24: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoong Jesus bilang Makapangyarihang Diyos, na ipinapahayag niya ang buong katotohanan na magtutulot sa mga tao na mapadalisay at maligtas, at na kasalukuyan Niyang ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa tahanan ng Diyos, pero hindi tayo nangangahas na tanggapin ito. Ito ay dahil sa madalas ituro sa atin ng mga pastor at elder ng mga relihiyon na lahat ng salita at gawain ng Diyos ay nakatala sa Biblia at hindi maaaring magkaroon ng iba pang mga salita o gawain ng Diyos sa labas ng Biblia, at na lahat ng tumataliwas o lumalabis sa Biblia ay erehe. Hindi namin mahiwatigan ang problemang ito, kaya pakipaliwanag mo naman ito sa amin.
Tanong 25: Nanghahawakan ang mga pastor at elder ng mga relihiyon sa mga salita ni Pablo sa Biblia: “Lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos,” na naniniwala na lahat na nasa Biblia ay mga salita ng Diyos. Pero sinasabi mo na hindi lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos, kaya tungkol saan ang lahat ng ito?
Tanong 26: Ang Biblia ang pamantayan ng Kristiyanismo at sumunod ang mga nananalig sa Panginoon sa Biblia sa loob ng dalawang libong taon. Bukod pa riyan, naniniwala ang karamihan sa mga tao sa iba’t ibang relihiyon na ang Biblia ay kumakatawan sa Panginoon, na ang pananalig sa Panginoon ay pananalig sa Biblia, at ang pananalig sa Biblia ay pananalig sa Panginoon, at na kung lalayo ang isang tao sa Biblia, hindi sila matatawag na isang nananalig. Puwede ko bang malaman kung ang pananalig sa Panginoon sa ganitong paraan ay naaayon sa kalooban ng Panginoon?
Tanong 27: Ang Biblia ay patotoo sa gawain ng Diyos; sa pagbabasa lamang ng Biblia malalaman ng mga nananalig sa Panginoon na nilikha ng Diyos ang kalangitan at ang lupa at lahat ng bagay at makikita ang magagandang gawa ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan at pagiging makapangyarihan. Sa Biblia maraming salita ng Diyos at maraming patotoo tungkol sa mga karanasan ng tao; it makapaglalaan ito sa buhay ng tao at magiging malaking pakinabang sa tao, kaya ang gusto kong malaman ay, talaga bang magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia? Wala ba talagang landas tungo sa buhay na walang hanggan sa loob ng Biblia?
Tanong 28: Sa loob ng dalawang libong taon, ang pananalig ng tao sa Panginoon ay nakabatay sa Biblia, at ang pagparito ng Panginoong Jesus ay hindi pinasisinungalingan ang Lumang Tipan. Matapos magawa ng Makapangyarihang Diyos ang Kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw, lahat ng tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos ay magtutuon sa pagkain at pag-inom ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at bihira nang magbabasa ng Biblia. Ang gusto kong malaman ay, matapos tanggapin ng isang tao ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, ano ba talaga ang tamang paraang nararapat gawin ng isang tao sa Biblia, at paano ito dapat gamitin ng isang tao? Saan kailangang ibatay ang pananalig ng isang tao sa Diyos para makatahak sa landas ng pananalig sa Panginoon at matamo ang pagliligtas ng Diyos?
Tanong 29: Pinatototohanan mo na nagbalik na ang Panginoon Jesus bilang Makapangyarihang Diyos na nagkatawang-tao, na ipinapahayag ang buong katotohanan na nagpapadalisay at nagliligtas sa sangkatauhan at ginagawa ang gawain ng paghatol simula sa pamilya ng Diyos, kaya paano natin dapat mahiwatigan ang tinig ng Diyos at paano natin dapat patibayan na ang Makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Jesus?
Tanong 30: Pinatototohanan mo na ang mga salitang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao ay sinambit ng Diyos Mismo, pero naniniwala kami na mga salita ito ng isang taong naliwanagan ng Banal na Espiritu. Samakatwid, ang gusto kong malaman ay, ano ba talaga ang kaibhan sa pagitan ng mga salitang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao at ng mga salitang sinabi ng isang taong naliwanagan ng Banal na Espiritu?
Tanong 32: Madalas ipaliwanag ng mga Fariseo ang Biblia sa mga tao sa sinagoga, ipakita na sila ay madasalin at mahabagin, at mukhang hindi sila gumagawa ng anumang malinaw na labag sa batas. Kaya bakit isinumpa ng Panginoong Jesus ang mga Fariseo? Paano nakita ang kanilang pagpapaimbabaw? Bakit sinasabi na tumatahak ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon sa landas na tinahak ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo?
Tanong 33: Noon, nang pumarito ang Panginoong Jesus para gawin ang Kanyang gawain, mabangis Siyang sinuway at tinuligsa ng mga Fariseong Judio at ipinako Siya sa krus. Nang dumating ang Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw para gawin ang Kanyang gawain, mabangis din Siyang sinusuway at tinutuligsa ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon, at muling ipinapako ang Diyos sa krus. Bakit galit na galit ang mga Fariseong Judio at mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon sa katotohanan at kinakalaban si Cristo nang ganito? Ano ba talaga ang kanilang likas na tunay na diwa?
Tanong 34: Ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ay may matatag na kaalaman sa Biblia, madalas ay ipinaliliwanag nila ang Biblia sa mga tao at hinihikayat silang manghawakan sa Biblia, kaya talaga bang pinatototohanan at dinadakila ng pagpapaliwanag at pagtataas sa Biblia ang Panginoon? Bakit sinasabi na ang mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ay mapagpaimbabaw na mga Fariseo? Hindi pa rin namin ito maunawaan, kaya puwede bang pakisagot ito para sa amin?
Tanong 35: Naniniwala ang karamihan sa mga tao sa iba’t ibang relihiyon na napili at naitalaga na ng Panginoon ang mga pastor at elder, at na lahat sila ay naglilingkod sa Panginoon sa mga iglesia ng iba’t ibang relihiyon; kung susundin natin ang mga pastor at elder, talagang sinusunod at sinusundan natin ang Panginoon. Tungkol sa kung ano talaga ang kahulugan ng sundin ang tao at sundan ang tao, at ano talaga ang kahulugan ng sundin ang Diyos at sundan ang Diyos, hindi maunawaan ng karamihan sa mga tao ang aspetong ito ng katotohanan, kaya pakipaliwanag ito para sa amin.
Tanong 36: Hawak ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang kapangyarihan sa iba’t ibang relihiyon at karamihan sa mga tao ay sinusunod at sinusundan sila—ito ay totoo. Sinasabi mo na hindi kinikilala ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang katotohanan na nagkatawang-tao na ang Diyos, na hindi sila naniniwala sa katotohanang ipinahayag ng Diyos na nagkatawang-tao at na sinusundan nila ang yapak ng mga Fariseo, at sang-ayon kami sa puntong ito. Pero bakit mo sinasabi na lahat ng pastor at elder ng mga relihiyon ay mapagpaimbabaw na mga Fariseo, lahat ng anticristo na inilantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw, at na mapupuksa sila sa huli? Hindi namin matatanggap ang puntong ito sa ngayon. Pakipaliwanag kung saan mo ibinatay ang sinabi mong ito, na ang mga taong ito ay hindi maliligtas at na kailangang mapuksa silang lahat.
Tanong 37: Bagama’t hawak ng mga pastor at elder ang kapangyarihan sa iba’t ibang relihiyon at sinusundan nila ang ginawa ng mapagpaimbabaw na mga Fariseo, nananalig kami sa Panginoong Jesus, hindi sa mga pastor at elder, kaya paano mo masasabi na sinusundan din namin ang yapak ng mga Fariseo? Hindi ba kami talaga maliligtas sa pananalig sa Diyos sa isang relihiyon?
Tanong 38: Nitong nakalipas na mga taon, namanglaw nang namanglaw ang iba’t ibang sekta at denominasyon sa iba’t ibang relihiyon, nawala ang orihinal na pananampalataya at pagmamahal ng mga tao people at lalo’t lalo silang naging negatibo at mahina. Nakikita rin namin ang panlalata ng espiritu at nadarama namin na wala kaming maipangaral at na nawala sa aming lahat ang gawain ng Banal na Espiritu. Pakisabi sa amin, bakit napakapanglaw ng lahat ng relihiyon? Talaga bang kinamumuhian ito ng Diyos at iwinaksi na ito ng Diyos? Paano namin dapat unawain ang pagsumpa ng Diyos sa iba’t ibang relihiyon sa Aklat ng Pahayag?
Tanong 39: Sa loob ng dalawang libong taon, nanalig ang lahat ng relihiyon na ang Diyos ay May Tatlong Katauhan, at ang Tatlong Katauhan ay isang klasikong teorya ng buong doktrinang Kristiyano. Kaya talaga bang mapanghahawakan ang interpretasyon tungkol sa “Tatlong Katauhan”? Talaga bang may Tatlong Katauhan? Bakit mo sinasabi na ang Tatlong Katauhan ang pinakamalaking pagkakamali ng iba’t ibang relihiyon?
Tanong 40: Ang Makapangyarihang Diyos, ang Cristo ng mga huling araw, ay ipinapahayag ang katotohanan at ginagawa ang Kanyang gawain ng paghatol para padalisayin at iligtas ang sangkatauhan, subalit nakakaranas Siya ng mabangis na pagsuway at malupit na pagtugis kapwa ng iba’t ibang relihiyon at ng pamahalaang Chinese Communist, kung saan pinakikilos pa nila ang lahat ng kanilang media at hukbong sandatahan para tuligsain si Cristo, lapastanganin Siya, hulihin at patayin Siya. Nang isilang ang Panginoong Jesus, narinig ni Haring Herodes na isinilang na “ang Hari ng Israel” at pinapatay niya ang lahat ng sanggol na lalaki sa Betlehem at mga batang wala pang dalawang taon; mas gusto pa niyang pumatay ng sampung libong sanggol kaysa hayaang mabuhay si Cristo. Ang Diyos ay nagkatawang-tao para iligtas ang sangkatauhan, kaya bakit mabangis na tinutuligsa at nilalapastangan ng iba’t ibang relihiyon ang pagpapakita at gawain ng Diyos? Bakit nila binabaluktot ang kapangyarihan ng buong bansa at ginagawa ang lahat para ipako si Cristo sa krus? Bakit napakasama ng sangkatauhan, at bakit nila kinamumuhian at kinakalaban ang Diyos?
Tanong 41: Nakita na namin online ang maraming pananalita ng pamahalaang Chinese Communist at iba’t ibang relihiyon na pinipinsala, sinisiraang-puri, inaatake at sinisira ang pangalan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (tulad ng nangyaring “5.28” sa probinsya ng Zhaoyuan, Shandong). Alam din namin na napakahusay ng CCP sa pagsisinungaling at pagbubulaan at pagbabaluktot ng mga katotohanan para linlangin ang mga tao, at napakahausay sa pamiminsala, pag-atake at paghusga sa mga bansang kaaway nito, kaya kailangan ay hindi talaga paniwalaan ang anumang sinasabi ng CCP. Pero marami sa mga bagay na sinabi ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang kapareho ng mga bagay na sinasabi ng CCP, kaya paano ba talaga namin mahihiwatigan ang mga salitang mapanirang-puri, at nakakasira ng pangalan na nagmumula sa CCP at sa iba’t ibang relihiyon?
  • 1
  • 2
  • 3