Ang Liwanag ng Paghatol

Ni Enhui, Malaysia “Sinusuri ng Diyos ang buong kalupaan, at inuutusan ang lahat ng bagay, at minamasdan ang lahat ng salita at gawa ng tao. Idinarao…

Narinig Ko ang Tinig ng Diyos

Ni Mathieu, France Tinanggap ko ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw mahigit dalawang taon na ang nakakalipas. Sa totoo lang, mas …

Pagsisiwalat sa Palaisipan ng Trinidad

Ni Qiuzhi, Singapore Nagawa akong sumampalataya sa Kristiyanismo ng isang elder dalawam pung taon na ang nakalilipas. Sinabi niya sa akin na sa lahat…

Nasaksihan ko ang Pagpapakita ng Diyos

Ni Jianzheng, South Korea Dati akong kabahagi ng simbahang Korean Presbyterian. Nang magkasakit ang anak kong babae, naging mananampalataya ang buong…

Kontakin Kami Gamit ang Messenger