Ito ang Tinig ng Diyos

Ipinanganak ako sa isang pamilyang Kristiyano at, noong bata pa ako, sumasama ako sa aking mga magulang sa mga pagsamba. Pinanatili ko pa rin ang akin…

Ako ay Dinala sa Harap ng Diyos

Binautismuhan ako at lumapit sa Panginoong Jesus nung 20 ako. Pinagsigla ang puso ko ng mga sermon ng pastor tungkol sa pagmamahal, at matulungin sa i…

Pagtakas sa mga Usap-usapan

Noong Oktubre ng 2016, dumating ako sa New York sa Estados Unidos at binautismuhan kinalaunan sa ngalan ng Panginoong Jesus sa isang Intsik na Iglesia…

Nakita Ko Na ang Balumbong Nakabukas

Nung tinanggap ko ang Panginoon, nalaman ko sa pamamagitan ng Biblia kung saan nanggaling ang lahat at ang pinagmulan ng katiwalian ng tao. Nalaman ko…

Paghatol ang Susi sa Kaharian ng Langit

Isinilang ako sa isang pamilyang Kristiyano. Palaging sinasabi ng tatay ko noon, “Sa paniniwala sa Panginoon, pinapatawad ang mga kasalanan natin at h…

Pagsunod sa mga Yapak ng Cordero

“Yamang naniniwala ang tao sa Diyos, dapat niyang sundang mabuti ang mga yapak ng Diyos, isa-isang hakbang; dapat siyang ‘sumunod sa Kordero saan man …

Ang Hiwaga ng Mga Pangalan ng Diyos

“Bagaman ang Jehova, Jesus, at ang Mesiyas ay kumakatawang lahat sa Espiritu ng Diyos, ang mga pangalang ito ay tumutukoy lamang sa iba’t ibang mga ka…