Matapos Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw, Natamo Namin ang Isang Bagong Buhay

Ni Zhui Qiu, Malaysia Ako’y isang beautician at ang asawa ko ay isang magsasaka; nagkakilala kami sa Malaysia sa isang okasyon ng pagbabatuhan ng orange o kahel, isang tradisyunal na gawain para sa kababaihan na naghaha…

2020-04-30 18:46:34

Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

Ni Yongyuan, Estados Unidos Noong Nobyembre ng 1982, lumipat ang buong pamilya namin sa USA. Lahat kami ay may pananampalataya sa Panginoon simula sa henerasyon ng lolo ko, kaya nakahanap kami kaagad ng isang iglesia ng…

2020-02-24 22:02:32

Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan

Ni Huang Lin, Tsina Dati akong isang ordinaryong mananampalataya sa Karismatikong Kristiyanismo, at mula noong nagsimula akong manampalataya sa Panginoon ay hindi ako kailanman lumiban sa gawaing pagsamba. Ito lalo na a…

2020-02-19 23:56:08

Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa

Ni Xiangwang, Malaysia Mula pagkabata palagi akong kasama ng aking ina, isang diyakono sa iglesia at guro sa Sunday School, sa pananampalataya sa Panginoon. Madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at magbasa ng Biblia ka…

2020-02-13 21:45:13

Muling Pagkabuhay Mula sa Bingit ng Kamatayan

Ni Yang Mei, Tsina Noong 2007 bigla akong nagkasakit ng di-gumagaling na sakit sa bato. Nang marinig nila ang balita, ang Kristiyano kong ina at hipag, at ilang Katolikong kaibigan ay lahat pumunta upang ipangaral sa ak…

2020-01-22 07:17:49

Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhao Guangming, China Sa simula ng mga taong 1980, nasa edad na mga 30 ako at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Maituturing ko ang sarili ko na bata at malusog, may respeto at tapat sa mga tao, at respo…

2020-01-08 12:03:04

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea “Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kin…

2020-01-02 20:08:32

Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”

Ni Su Jie, Tsina Isang araw noong 1999 matapos ang isang pagpupulong, nilapitan ako ng pastor at sinabing, “Su Jie, narito ang isang sulat para sa iyo.” Pagkakitang pagkakita ko noon, alam kong nanggaling iyon sa isang …

2019-12-28 19:52:03

Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak

Ni Ruth, Estados Unidos Isinilang ako sa isang munting bayan sa katimugang China, sa isang pamilya ng mga mananampalataya noon pang henerasyon ng aking impo sa ama. Ang mga kuwento sa Biblia, mga himno ng papuri at sagr…

2019-12-21 20:06:28

Pag-uwi

Ni Muyi, South Korea “Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. … Ng taong may konsensya at may pagkatao, may kasiyahang dala ng Kanyang biy…

2019-12-20 18:48:48

Nakauwi na Ako

Ni Chu Keen Pong, Malaysia Mahigit isang dekada akong nanalig sa Panginoon at naglingkod sa iglesia nang dalawang taon, at pagkatapos ay nilisan ko ang aking iglesia para magtrabaho sa ibang bansa. Mangilan-ngilan na ri…

2019-12-20 10:11:51

Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag

Ni Jingmo, Malaysia Napakapalad ko noong 1997 na matanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at, noong ako ay binyagan, nagdasal at bininyagan ako ng pastor sa pangalan ng Trinidad (o tatlong persona sa iisang Diyos)—a…

2019-12-16 13:57:24

Ibang Klase ng Pagmamahal

Ni Chengxin, Brazil Isang di-sinasadyang pagkakataon noong 2011 ang nagtulot sa akin na makapunta sa Brazil mula sa China. Noong kadarating ko pa lang, nalula ako sa mga sariwa at bagong karanasan at nag-usyoso ako nang…

2019-12-15 15:09:44

Kasama Nang Muli ng Diyos

Ni Jianding, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Katolikong pamilya, at mula sa murang edad ay tinuruan ako ng ina ko na magbasa ng Biblia. Iyon ay noong panahong binubuo ng Partido Komunista ng Tsina ang bansa pagk…

2019-12-14 09:04:23

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

“At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtataku…

2019-12-11 15:21:21

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

“Sinasabi ng iba na ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago, kaya’t bakit ang pangalan ni Jehova ay naging Jesus? Nahulaan na ang pagdating ng Mesiyas, kaya bakit dumating ang isang tao na may pangalang Jesus? Bakit nag…

2019-12-11 10:12:22

Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

"Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao." ...ang pagdating ng Diyos sa Tsina upang magpakita at isagawa ang Kanyang gawain sa…

2019-12-11 10:03:49

Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na

Sa Ama Namin, tinuturuan tayo ng Panginoon na magdasal sa Diyos na ang Kanyang kaharian ay ibaba sa lupa. Ayon sa hula sa Aklat ng Paghahayag, “Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cri…

2019-12-11 09:58:47

Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?

Palaging bago ang gawain ng Diyos, hindi kailanman luma at palaging pasulong. Ngayon ang Diyos ay gumawa na ng bagong gawain sa labas ng Biblia—ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian. Ang yugtong ito ng gawain ang pinakah…

2019-12-11 09:47:10

Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay tungkol sa paglilinis at kaligtasan. Hindi ito tungkol sa pagkondena sa atin, tulad ng iniisip ng mga tao.

2019-12-11 09:43:53

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Ang ‘pagiging ligtas’ ay wala nang iba kundi ang mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Dahil dito, hindi na itinuturing ng Diyos ang mga tao na marumi dahil sa kasalanan, ngunit hindi iyan nangangahulugan na hindi na sila …

2019-12-11 09:36:53

Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Chen Ai, China Sinundan ko ang mga magulang ko sa kanilang pananalig sa Panginoon mula pa noong maliit ako, at ngayon ay nakamulagat sa mukha ko ang katandaan. Bagama’t buong buhay na akong nananalig sa Panginoon, an…

2019-12-11 09:29:25

Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

Aishen, Amerika Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-03-19 10:45:06

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA Mga Nilalaman Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa Nakikita ang…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-17 12:07:28

Bumalik Na Nga Talaga ang Panginoon

Ni Reshi, USA Naniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kany…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-17 11:53:23

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikatlong Bahagi)

Ni Tian Ying, China Nang makauwi ako, patuloy kong inisip ang pagbabahaging ibinigay ng sister, at naisip ko sa sarili ko: “Lahat ng sinabi ng sister na iyon ay umaayon sa Biblia. Talagang wala akong katwirang maniwal…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:20:45

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikalawang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Pinag-isipan ko ang mga salita ng sister at nadama ko na may malaking katuturan ang sinabi niya, kaya naupo ako roon at tahimik na nakinig. Patuloy na nagsalita ang sister: “Nahayag na ng salit…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:17:16

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Unang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Dati akong mananampalataya sa Three-Self Church sa China. Nang una akong magsimulang sumali sa mga pagtitipon, madalas sabihin sa amin ng mga pastor na, “Mga kapatid, nakatala sa Biblia na, ‘Sapagka’…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:09:02

Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at n…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 22:50:04

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, Myanmar Parehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ako ng isang engranden…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-04-28 11:18:58

Ang Mainit na Liwanag Pagkaraan ng Madilim na Lagusan

Ni Wang Yuping, China Tulad ng lahat ng iba pang mga kapatid na uhaw sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, palaging nananabik din ako noon pa man na bumalik ang ating Panginoon sa lalong madaling panahon, upang tanggapin t…

2020-03-20 23:02:24

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu

Ni Yuan Zhi, Brazil Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia…

2020-03-20 22:58:53

Nawala at Natagpuang Muli

Ni Xieli, Estados Unidos Nagpunta ako sa U.S.A. upang magtrabaho nang husto hanggang sa abot ng makakaya ko sa paghahangad ng isang maligayang buhay na may mataas na pamantayan ng pamumuhay. Bagama’t hindi kakaunti ang …

2020-03-15 20:05:18

Isang Labanan

Ni Zhang Hui, Tsina Ang pangalan ko ay Zhang Hui, at noong 1993 nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko. Isa akong masigasig na naghahanap, kaya mabilis akong naging mangangaral. Madalas akong nagla…

2020-02-09 01:09:08

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Mas…

2020-01-30 00:37:01

Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Kaso ng Zhaoyuan na Naganap Noong Mayo 28

Ni Enhui, Tsina Isa akong ordinaryong babae sa aming bansa, at ang mabibigat na pasanin sa mga responsibilidad ko sa aming tahanan ay palaging nagdudulot sa akin ng labis na pagod na halos hindi na ako makahinga. Dahil …

2019-12-31 11:08:39

Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

Ni Yixin, Singapore Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinama nila ang ilan sa mga propesiya mula sa …

2019-12-20 10:03:15

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga samba. Ibinahagi ko ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa biyenan kong b…

2019-12-12 19:04:41

Isang Pambihirang Tagumpay

Ni Fangfang, China Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia, ang aking ama noon ay isa sa mga kapwa-manggagawa sa iglesia. Noong …

2019-12-11 10:26:02

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalaw…

2019-12-11 10:20:53

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, China Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang b…

2019-12-11 09:52:27

Mga Kaguluhan Mula sa Usap-usapang “Mayo 28”

Xingwu, Pransya Sa Unang Pagkakataon na Narinig ko ang Usap-usapang ito Ako ay Nalungkot Ang aking ina ay isang debotong Kristiyano. Mula nang ako ay nasa hustong gulang upang maunawaan ang mga bagay, madalas niya ak…

2019-11-16 19:13:35

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Si Hu Yang, isang Kristiyano, ay tinanggap ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Gayunpaman, sapagkat naloko ang kanyang asawa ng mga salit-saling kwento ng CCP, ay sinubukang pigilan ang kanyang paniniwala sa Diyos. P…

2019-08-29 09:40:50

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Kung nakakatagpo sila ng sinumang nangangaral ng tunay na daan, ang ilan sa kanila’y nagsasabing, “Kailangang konsultahin namin ang aming pinuno tungkol sa aming pananampalataya.” Ang kanilang pananampalataya ay dapat du…

2019-05-29 17:17:24

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagt…

2019-05-29 16:43:22

Espirituwal na Pakikidigma: Dalawang Buwang “Pagkakabilanggo” Sa Akin ng Aking Asawa

Gawa ni Baituo, South Korea “Mahal, buti pa itago mo yung mga bank card. Kasalanan ko na bulag kong pinaniwalaan ang mga tsismis ng CCP at sinubukan kong hadlangan ang paniniwala mo sa Diyos, at kinuha ko pa sa ‘yo ang …

2019-02-17 11:19:00

Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

Ni Faith, China Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay na…

2018-09-20 00:30:39

Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Zhao Gang Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang nasabi ng Kapatid na Guan nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako ni Kapatid na Zhang kung ano ang aking naramdaman tungkol sa bagay na ito. Ka…

2018-05-08 23:03:27

Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

Ni Zhao Gang, Tsina Sobrang lamig nitong nakaraang Nobyembre sa Hilagang-silangang Tsina, wala sa mga niyebeng bumagsak sa lupa ang natunaw, at maraming mga tao na naglalakad sa labas ang sobrang nilalamig kaya isinusuk…

2018-05-08 23:00:02

Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi

Ni Guozi, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong pamilya, at noong ako ay isang taong gulang, tinanggap ng aking ina ang bagong gawain ng nagbalik na Panginoong Jesus—ang Makapangyarihang Diyos—bagama’t ma…

2020-03-13 19:17:59

Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan

Ni Yangyang, Estados Unidos Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang…

2020-01-23 02:43:09

Suwerte at Kasawian

Ni Dujuan, Japan Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa isang nayon sa probinsiya. Magmula noong bata ako, mahirap na ang naging buhay ko at minaliit ako ng ibang mga tao. Kung minsan ni hindi ko pa alam kung ma…

2020-01-04 08:59:05

Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis

Ni Gangqiang, USA Noong 2007, dahil sa maraming kagipitan sa buhay ko, pumunta ako sa Singapore nang mag-isa para maghanap-buhay. Buong taon, napakainit ng klima sa Singapore, kaya araw-araw tumatagaktak ang pawis ko ka…

2020-01-04 08:49:35

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, Japan Ako ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako a…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-06-30 12:50:51

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, Cambodia Isinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na ma…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-05-08 22:55:11

Mula sa Salita ng Makapangyarihang Diyos, Natagpuan Ko ang Direksyon ng Aking Buhay

Novo Pilipinas Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Pangi…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-04-28 10:30:55

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pa…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-04-28 09:58:53

Matapos Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw, Natamo Namin ang Isang Bagong Buhay

Ni Zhui Qiu, Malaysia Ako’y isang beautician at ang asawa ko ay isang magsasaka; nagkakilala kami sa Malaysia sa isang okasyon ng pagbabatuhan ng orange o kahel, isang tradisyunal na gawain para sa kababaihan na naghaha…

2020-04-30 18:46:34

Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

Ni Yongyuan, Estados Unidos Noong Nobyembre ng 1982, lumipat ang buong pamilya namin sa USA. Lahat kami ay may pananampalataya sa Panginoon simula sa henerasyon ng lolo ko, kaya nakahanap kami kaagad ng isang iglesia ng…

2020-02-24 22:02:32

Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan

Ni Huang Lin, Tsina Dati akong isang ordinaryong mananampalataya sa Karismatikong Kristiyanismo, at mula noong nagsimula akong manampalataya sa Panginoon ay hindi ako kailanman lumiban sa gawaing pagsamba. Ito lalo na a…

2020-02-19 23:56:08

Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa

Ni Xiangwang, Malaysia Mula pagkabata palagi akong kasama ng aking ina, isang diyakono sa iglesia at guro sa Sunday School, sa pananampalataya sa Panginoon. Madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at magbasa ng Biblia ka…

2020-02-13 21:45:13

Muling Pagkabuhay Mula sa Bingit ng Kamatayan

Ni Yang Mei, Tsina Noong 2007 bigla akong nagkasakit ng di-gumagaling na sakit sa bato. Nang marinig nila ang balita, ang Kristiyano kong ina at hipag, at ilang Katolikong kaibigan ay lahat pumunta upang ipangaral sa ak…

2020-01-22 07:17:49

Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhao Guangming, China Sa simula ng mga taong 1980, nasa edad na mga 30 ako at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Maituturing ko ang sarili ko na bata at malusog, may respeto at tapat sa mga tao, at respo…

2020-01-08 12:03:04

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea “Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kin…

2020-01-02 20:08:32

Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”

Ni Su Jie, Tsina Isang araw noong 1999 matapos ang isang pagpupulong, nilapitan ako ng pastor at sinabing, “Su Jie, narito ang isang sulat para sa iyo.” Pagkakitang pagkakita ko noon, alam kong nanggaling iyon sa isang …

2019-12-28 19:52:03

Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak

Ni Ruth, Estados Unidos Isinilang ako sa isang munting bayan sa katimugang China, sa isang pamilya ng mga mananampalataya noon pang henerasyon ng aking impo sa ama. Ang mga kuwento sa Biblia, mga himno ng papuri at sagr…

2019-12-21 20:06:28

Pag-uwi

Ni Muyi, South Korea “Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. … Ng taong may konsensya at may pagkatao, may kasiyahang dala ng Kanyang biy…

2019-12-20 18:48:48

Nakauwi na Ako

Ni Chu Keen Pong, Malaysia Mahigit isang dekada akong nanalig sa Panginoon at naglingkod sa iglesia nang dalawang taon, at pagkatapos ay nilisan ko ang aking iglesia para magtrabaho sa ibang bansa. Mangilan-ngilan na ri…

2019-12-20 10:11:51

Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag

Ni Jingmo, Malaysia Napakapalad ko noong 1997 na matanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at, noong ako ay binyagan, nagdasal at bininyagan ako ng pastor sa pangalan ng Trinidad (o tatlong persona sa iisang Diyos)—a…

2019-12-16 13:57:24

Ibang Klase ng Pagmamahal

Ni Chengxin, Brazil Isang di-sinasadyang pagkakataon noong 2011 ang nagtulot sa akin na makapunta sa Brazil mula sa China. Noong kadarating ko pa lang, nalula ako sa mga sariwa at bagong karanasan at nag-usyoso ako nang…

2019-12-15 15:09:44

Kasama Nang Muli ng Diyos

Ni Jianding, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Katolikong pamilya, at mula sa murang edad ay tinuruan ako ng ina ko na magbasa ng Biblia. Iyon ay noong panahong binubuo ng Partido Komunista ng Tsina ang bansa pagk…

2019-12-14 09:04:23

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

“At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan: sapagka’t hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ang nagtataku…

2019-12-11 15:21:21

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

“Sinasabi ng iba na ang pangalan ng Diyos ay hindi nagbabago, kaya’t bakit ang pangalan ni Jehova ay naging Jesus? Nahulaan na ang pagdating ng Mesiyas, kaya bakit dumating ang isang tao na may pangalang Jesus? Bakit nag…

2019-12-11 10:12:22

Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

"Sapagka’t gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran; gayon din naman ang pagparito ng Anak ng tao." ...ang pagdating ng Diyos sa Tsina upang magpakita at isagawa ang Kanyang gawain sa…

2019-12-11 10:03:49

Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na

Sa Ama Namin, tinuturuan tayo ng Panginoon na magdasal sa Diyos na ang Kanyang kaharian ay ibaba sa lupa. Ayon sa hula sa Aklat ng Paghahayag, “Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon, at sa kaniyang Cri…

2019-12-11 09:58:47

Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?

Palaging bago ang gawain ng Diyos, hindi kailanman luma at palaging pasulong. Ngayon ang Diyos ay gumawa na ng bagong gawain sa labas ng Biblia—ang gawain ng Kapanahunan ng Kaharian. Ang yugtong ito ng gawain ang pinakah…

2019-12-11 09:47:10

Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol

Ang gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw ay tungkol sa paglilinis at kaligtasan. Hindi ito tungkol sa pagkondena sa atin, tulad ng iniisip ng mga tao.

2019-12-11 09:43:53

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Ang ‘pagiging ligtas’ ay wala nang iba kundi ang mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Dahil dito, hindi na itinuturing ng Diyos ang mga tao na marumi dahil sa kasalanan, ngunit hindi iyan nangangahulugan na hindi na sila …

2019-12-11 09:36:53

Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Chen Ai, China Sinundan ko ang mga magulang ko sa kanilang pananalig sa Panginoon mula pa noong maliit ako, at ngayon ay nakamulagat sa mukha ko ang katandaan. Bagama’t buong buhay na akong nananalig sa Panginoon, an…

2019-12-11 09:29:25

Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

Aishen, Amerika Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-03-19 10:45:06

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA Mga Nilalaman Pagkawasak ng Iglesia, Kahinaan at Kalituhan Nilulutas ang Kanyang Kalituhan at Sinasalubong ang Pagbabalik ng Panginoon Paggambala ni Satanas, Paglubog sa mga Pagdududa Nakikita ang…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-17 12:07:28

Bumalik Na Nga Talaga ang Panginoon

Ni Reshi, USA Naniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kany…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog, Ikalawang Pagparito ni Jesucristo 2019-02-17 11:53:23

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikatlong Bahagi)

Ni Tian Ying, China Nang makauwi ako, patuloy kong inisip ang pagbabahaging ibinigay ng sister, at naisip ko sa sarili ko: “Lahat ng sinabi ng sister na iyon ay umaayon sa Biblia. Talagang wala akong katwirang maniwal…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:20:45

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikalawang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Pinag-isipan ko ang mga salita ng sister at nadama ko na may malaking katuturan ang sinabi niya, kaya naupo ako roon at tahimik na nakinig. Patuloy na nagsalita ang sister: “Nahayag na ng salit…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:17:16

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Unang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Dati akong mananampalataya sa Three-Self Church sa China. Nang una akong magsimulang sumali sa mga pagtitipon, madalas sabihin sa amin ng mga pastor na, “Mga kapatid, nakatala sa Biblia na, ‘Sapagka’…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 23:09:02

Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at n…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-05-08 22:50:04

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, Myanmar Parehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ako ng isang engranden…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-04-28 11:18:58

Ang Mainit na Liwanag Pagkaraan ng Madilim na Lagusan

Ni Wang Yuping, China Tulad ng lahat ng iba pang mga kapatid na uhaw sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, palaging nananabik din ako noon pa man na bumalik ang ating Panginoon sa lalong madaling panahon, upang tanggapin t…

2020-03-20 23:02:24

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu

Ni Yuan Zhi, Brazil Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia…

2020-03-20 22:58:53

Nawala at Natagpuang Muli

Ni Xieli, Estados Unidos Nagpunta ako sa U.S.A. upang magtrabaho nang husto hanggang sa abot ng makakaya ko sa paghahangad ng isang maligayang buhay na may mataas na pamantayan ng pamumuhay. Bagama’t hindi kakaunti ang …

2020-03-15 20:05:18

Isang Labanan

Ni Zhang Hui, Tsina Ang pangalan ko ay Zhang Hui, at noong 1993 nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko. Isa akong masigasig na naghahanap, kaya mabilis akong naging mangangaral. Madalas akong nagla…

2020-02-09 01:09:08

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Mas…

2020-01-30 00:37:01

Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Kaso ng Zhaoyuan na Naganap Noong Mayo 28

Ni Enhui, Tsina Isa akong ordinaryong babae sa aming bansa, at ang mabibigat na pasanin sa mga responsibilidad ko sa aming tahanan ay palaging nagdudulot sa akin ng labis na pagod na halos hindi na ako makahinga. Dahil …

2019-12-31 11:08:39

Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

Ni Yixin, Singapore Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinama nila ang ilan sa mga propesiya mula sa …

2019-12-20 10:03:15

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga samba. Ibinahagi ko ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa biyenan kong b…

2019-12-12 19:04:41

Isang Pambihirang Tagumpay

Ni Fangfang, China Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia, ang aking ama noon ay isa sa mga kapwa-manggagawa sa iglesia. Noong …

2019-12-11 10:26:02

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalaw…

2019-12-11 10:20:53

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, China Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang b…

2019-12-11 09:52:27

Mga Kaguluhan Mula sa Usap-usapang “Mayo 28”

Xingwu, Pransya Sa Unang Pagkakataon na Narinig ko ang Usap-usapang ito Ako ay Nalungkot Ang aking ina ay isang debotong Kristiyano. Mula nang ako ay nasa hustong gulang upang maunawaan ang mga bagay, madalas niya ak…

2019-11-16 19:13:35

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Si Hu Yang, isang Kristiyano, ay tinanggap ang gawain ng Diyos ng mga huling araw. Gayunpaman, sapagkat naloko ang kanyang asawa ng mga salit-saling kwento ng CCP, ay sinubukang pigilan ang kanyang paniniwala sa Diyos. P…

2019-08-29 09:40:50

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Kung nakakatagpo sila ng sinumang nangangaral ng tunay na daan, ang ilan sa kanila’y nagsasabing, “Kailangang konsultahin namin ang aming pinuno tungkol sa aming pananampalataya.” Ang kanilang pananampalataya ay dapat du…

2019-05-29 17:17:24

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagt…

2019-05-29 16:43:22

Espirituwal na Pakikidigma: Dalawang Buwang “Pagkakabilanggo” Sa Akin ng Aking Asawa

Gawa ni Baituo, South Korea “Mahal, buti pa itago mo yung mga bank card. Kasalanan ko na bulag kong pinaniwalaan ang mga tsismis ng CCP at sinubukan kong hadlangan ang paniniwala mo sa Diyos, at kinuha ko pa sa ‘yo ang …

2019-02-17 11:19:00

Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

Ni Faith, China Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay na…

2018-09-20 00:30:39

Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Zhao Gang Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang nasabi ng Kapatid na Guan nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako ni Kapatid na Zhang kung ano ang aking naramdaman tungkol sa bagay na ito. Ka…

2018-05-08 23:03:27

Paglusot sa Mahigpit na Pagkakubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

Ni Zhao Gang, Tsina Sobrang lamig nitong nakaraang Nobyembre sa Hilagang-silangang Tsina, wala sa mga niyebeng bumagsak sa lupa ang natunaw, at maraming mga tao na naglalakad sa labas ang sobrang nilalamig kaya isinusuk…

2018-05-08 23:00:02

Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi

Ni Guozi, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong pamilya, at noong ako ay isang taong gulang, tinanggap ng aking ina ang bagong gawain ng nagbalik na Panginoong Jesus—ang Makapangyarihang Diyos—bagama’t ma…

2020-03-13 19:17:59

Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan

Ni Yangyang, Estados Unidos Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang…

2020-01-23 02:43:09

Suwerte at Kasawian

Ni Dujuan, Japan Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa isang nayon sa probinsiya. Magmula noong bata ako, mahirap na ang naging buhay ko at minaliit ako ng ibang mga tao. Kung minsan ni hindi ko pa alam kung ma…

2020-01-04 08:59:05

Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis

Ni Gangqiang, USA Noong 2007, dahil sa maraming kagipitan sa buhay ko, pumunta ako sa Singapore nang mag-isa para maghanap-buhay. Buong taon, napakainit ng klima sa Singapore, kaya araw-araw tumatagaktak ang pawis ko ka…

2020-01-04 08:49:35

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, Japan Ako ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako a…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-06-30 12:50:51

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, Cambodia Isinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na ma…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-05-08 22:55:11

Mula sa Salita ng Makapangyarihang Diyos, Natagpuan Ko ang Direksyon ng Aking Buhay

Novo Pilipinas Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Pangi…

Ang Kaligtasan ng Diyos, Christian Testimonies in Tagalog 2018-04-28 10:30:55

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pa…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2018-04-28 09:58:53