Ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang daan lamang tungo sa pagsisisi

1. Ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang daan lamang tungo sa pagsisisi Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit…

2019-09-30 21:02:21

Ang mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

2. Ang mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t …

2019-09-30 21:06:18

Ang mga kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan

3. Ang mga kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ing…

2019-09-30 21:05:18

Ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang daan lamang tungo sa pagsisisi

1. Ang mensaheng ipinalalaganap ng Panginoong Jesus sa Kapanahunan ng Biyaya ay ang daan lamang tungo sa pagsisisi Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mangagsisi kayo; sapagka’t malapit na ang kaharian ng langit…

2019-09-30 21:02:21

Ang mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan

2. Ang mga katotohanang ipinapahayag ng Diyos sa mga huling araw ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni’t …

2019-09-30 21:06:18

Ang mga kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan

3. Ang mga kaibhan sa pagitan ng daan tungo sa pagsisisi at ng daan tungo sa buhay na walang hanggan Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “At kung ang sinomang tao’y nakikinig sa aking mga pananalita, at hindi ing…

2019-09-30 21:05:18