Ano ang katotohanan? Ano ang kaalaman at doktrina sa Biblia?

Ang katotohanan ay ang tunay na talinghaga ng buhay, at ang pinakamataas na talinghaga ng buhay ng sangkatauhan. Dahil ito ang tuntunin na atas ng Diyos sa tao, at ito ay ginawa mismo ng Diyos, ito ay tinatawag na “talin…

2019-04-23 14:07:00

Ano ang kahihinatnan kung naniniwala ang isang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa teolohikal na kaalaman sa Biblia?

Ang mga umiintindi lamang sa mga salita ng Biblia, ang mga walang pakialam sa katotohanan o paghahangad sa Aking mga yapak—sila ay laban sa Akin, dahil nililimitahan nila Ako nang naaayon sa Biblia, at Ako’y kanilang pin…

2019-04-07 14:38:28

Bakit napapadalisay ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang tao, nagagawang perpekto ang tao at nagiging buhay ng tao?

Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tan…

2019-04-07 14:40:07

Ano ang katotohanan? Ano ang kaalaman at doktrina sa Biblia?

Ang katotohanan ay ang tunay na talinghaga ng buhay, at ang pinakamataas na talinghaga ng buhay ng sangkatauhan. Dahil ito ang tuntunin na atas ng Diyos sa tao, at ito ay ginawa mismo ng Diyos, ito ay tinatawag na “talin…

2019-04-23 14:07:00

Ano ang kahihinatnan kung naniniwala ang isang tao sa Diyos sa pamamagitan ng pag-asa sa teolohikal na kaalaman sa Biblia?

Ang mga umiintindi lamang sa mga salita ng Biblia, ang mga walang pakialam sa katotohanan o paghahangad sa Aking mga yapak—sila ay laban sa Akin, dahil nililimitahan nila Ako nang naaayon sa Biblia, at Ako’y kanilang pin…

2019-04-07 14:38:28

Bakit napapadalisay ng katotohanang ipinahayag ng Diyos sa mga huling araw ang tao, nagagawang perpekto ang tao at nagiging buhay ng tao?

Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tan…

2019-04-07 14:40:07