Isang Debate sa Pagitan ng Isang Kristiyano at Isang Opisyal ng CCP: Ano Ba Talaga ang Isang Kulto?

Ang Diyos ang Lumikha. Ang Lumikha lamang ng buong sanlibutan ang may pinakamataas na awtoridad. Ang Diyos lamang ang katotohanan, at ang Kanyang pagpapakita at gawain ang tunay na daan. Ang Makapangyarihang Diyos ang pagkakatawang-tao ng Diyos, ang pagpapakita ni Cristong Tagapagligtas sa mga huling arawna pumarito para ipahayag ang katotohanan para sa paghatol at kaligtasan ng sangkatauhan

Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo?

Lahat ng nananalig kay Cristo ay kabilang sa Kristiyanismo. Ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao sa dalawang pagkakataon. Sila ay iisang Diyos. Kaya ang pananampalataya sa Panginoong Jesus at pananampalataya sa Makapangyarihang Diyos ay kapwa kabilang sa Kristiyanismo.

Ang Totoong Mga Motibo sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo

Nananalig man ang mga tao o hindi, ang katotohanan na naging tao ang Diyos at nagpahayag ng katotohanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maikakaila. Yaon lamang mga napopoot at nasusuklam sa katotohanan ang tatanggi kay Cristo at lalaban sa Kanya. Lahat ng nagmamahal sa katotohanan ay maaaring tanggapin at sundin ang gawain ng Diyos.

Paglalantad sa Katotohanan ng Patakarang Pangrelihiyon ng CCP na Lihim na Nakasaad sa Konstitusyon Nito

Ito ay dahil ang Partido Komunista ang pinakalabag sa Biblia,ang pinakalabag sa salita ng Diyos! Kapag umakyat sa kapangyarihan ang Partido Komunista, ipagbabawal at aalisin nito ang lahat ng relihiyon, sa huli ay magtatatag ng isang lupaing walang diyos sa China para siguraduhin ang permanente nitong pamamahala. Ito ang pinakamahalagang patakaran ng Partido Komunista sa pakikitungo sa mga paniniwalang panrelihiyon.

Bakit Inimbento ng Chinese Communist Party ang Pangyayari sa Zhaoyuan noong 5/28?

Ginamit din ng Chinese Communist Government ang media upang iulat nang hayagan at laganap ang kaso. Makikita ng mga marunong kumilatis na ang kaso ay pakana lang ng CCP. Ano ang layunin ng CCP sa paggawa nito? Makikita ng matatalinong tao na ito pinagsasama-samang opinyon lang ng publiko para sugpuin at usigin Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.