Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Sa panahong iyon ang gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng yaong mga naniniwala sa Kanya ay napatawad; hangga't ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin; kung ikaw ay n…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-04-07 11:54:28

Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, tanging kinumpleto lamang Niya ang pagtutubos sa lahat ng sangkatauhan at naging pinakahandog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwal…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-04-07 15:48:11

Ano ang ibig sabihin ng maligtas? Ano ang pagliligtas?

Sa panahong iyon ang gawain ni Jesus ay ang pagtubos sa buong sangkatauhan. Ang mga kasalanan ng yaong mga naniniwala sa Kanya ay napatawad; hangga't ikaw ay naniniwala sa Kanya, ikaw ay Kanyang tutubusin; kung ikaw ay n…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-04-07 11:54:28

Ano ang mahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagliligtas?

Bagaman maraming ginawa si Jesus kapiling ang tao, tanging kinumpleto lamang Niya ang pagtutubos sa lahat ng sangkatauhan at naging pinakahandog para sa kasalanan ng tao, at hindi inalis sa tao ang lahat ng kanyang tiwal…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-04-07 15:48:11