Ano ang maligtas? Ano ang pagtatamo ng lubos na kaligtasan?

1. Ano ang maligtas? Ano ang pagtatamo ng lubos na kaligtasan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-09-30 21:13:38

Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagtatamo ng lubos na kaligtasan?

2. Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagtatamo ng lubos na kaligtasan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin …

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-06 13:22:26

Ano ang maligtas? Ano ang pagtatamo ng lubos na kaligtasan?

1. Ano ang maligtas? Ano ang pagtatamo ng lubos na kaligtasan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas; datapuwa’t ang hindi sumasampalataya ay parurusahan” (Marcos…

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-09-30 21:13:38

Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagtatamo ng lubos na kaligtasan?

2. Ano ang mahahalagang kaibhan sa pagitan ng maligtas at ng pagtatamo ng lubos na kaligtasan? Mga Talata ng Biblia para Sanggunian: “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang bawa’t nagkakasala ay alipin …

Ang Kaligtasan ng Diyos 2019-10-06 13:22:26