Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?

Alam mong ganap na kontrolado ng pamahalaan ng Komunistang Tsino ang Iglesia ng Tatlong-Sarili, kung saan ang mga pastor ay itinalaga ng pamahalaan, hindi pinapayagan ang iglesia na ituro ang purong katotohanan ng Biblia…

2018-05-22 06:35:11

Bakit Inimbento ng Chinese Communist Party ang Pangyayari sa Zhaoyuan noong 5/28?

Ginamit din ng Chinese Communist Government ang media upang iulat nang hayagan at laganap ang kaso. Makikita ng mga marunong kumilatis na ang kaso ay pakana lang ng CCP. Ano ang layunin ng CCP sa paggawa nito? Makikita n…

2018-05-22 06:47:44

Bakit Inilalagay ng mga Kristiyano sa Panganib ang Kanilang Buhay para Ipangaral ang Ebanghelyo at Sumaksi sa Diyos?

maraming Kristiyano ang nakikipagsapalaran na mabilanggo at mamatay para maipalaganap ang ebanghelyo at sumaksi sa Diyos. Anong uri ng espirutu ito? Naiintindihan niyo ba ito? Ngunit natatrato ninyo ang mabubuting tao na…

2018-05-22 06:55:52

Paglalantad sa Katotohanan ng Patakarang Pangrelihiyon ng CCP na Lihim na Nakasaad sa Konstitusyon Nito

Ito ay dahil ang Partido Komunista ang pinakalabag sa Biblia,ang pinakalabag sa salita ng Diyos! Kapag umakyat sa kapangyarihan ang Partido Komunista, ipagbabawal at aalisin nito ang lahat ng relihiyon, sa huli ay magtat…

2018-05-22 07:02:51

Ang Totoong Motibo sa Paninirang-puri at Paghatol ng CCP sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang totoo, ang lubos na kinatatakutan ng CCP ay ang katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, dahil alam ng CCP sa kanilang kalooban na lahat ng nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay tinanggap na ang Makapangya…

2018-05-22 07:18:00

Ang Totoong Mga Motibo sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo

Nananalig man ang mga tao o hindi, ang katotohanan na naging tao ang Diyos at nagpahayag ng katotohanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maikakaila. Yaon lamang mga napopoot at nasusuklam sa katotohanan ang ta…

2018-05-22 07:45:35

Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo?

Lahat ng nananalig kay Cristo ay kabilang sa Kristiyanismo. Ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao sa dalawang pagkakataon. Sila ay iisang Diyos. Kaya ang pananampalataya sa Pangi…

2018-05-22 07:51:55

Isang Debate sa Pagitan ng Isang Kristiyano at Isang Opisyal ng CCP: Ano Ba Talaga ang Isang Kulto?

Ang Diyos ang Lumikha. Ang Lumikha lamang ng buong sanlibutan ang may pinakamataas na awtoridad. Ang Diyos lamang ang katotohanan, at ang Kanyang pagpapakita at gawain ang tunay na daan. Ang Makapangyarihang Diyos ang pa…

2018-05-22 08:04:17

Saloobin ng mga Kristiyano: Talaga bang Walang Pakialam sa Kanilang Pamilya ang mga Nanalig sa Diyos?

Kung gayon, mali kayo. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay naaayon sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao. Ito ay isang mabuti at banal na gawa! Gayunman, nagtaksil ang gobyernong CCP sa mga kalooban ng Langit at ng mga ta…

2018-05-22 09:37:39

Anong Masamang Balak ng ng Chinese Communist Party sa Paglilitis sa Kaso sa Zhaoyuan noong Mayo 28?

Ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong ay maraming epekto sa loob at labas ng bansa noon. Nilinlang din nito ang maraming taong walang malay. Pero permanente bang matatakpan ng maiitim na ulap ang araw? Matatakpan ba ng mga pa…

2018-05-22 09:54:49

Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

Sa bawat pagkakataon na mababanggit ang Kidlat ng Silanganan, maraming mga kapatid sa Panginoon ang nakadarama ng pagkalito: Bakit kaya habang ang relihiyosong komunidad sa kabuuan ay lalong nagiging mapanglaw at malala,…

2017-12-17 11:10:52

Bakit ang Relihiyosong Daigdig ay Palaging Galit na Galit na Kinakalaban at Kinokondena ang Bagong Gawain ng Diyos?

Sa dalawang beses na nagkatawang-tao ang Diyos upang lumakad sa lupa at isagawa ang gawain ng pagliligtas sa tao Siya ay sinalubong ng matinding pagkalaban, pagkondena at nagngangalit na pang-uusig mula sa mga pinuno ng …

2017-12-17 11:13:29

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga …

2017-12-17 11:16:11

Saan Nagmumula ang Kidlat ng Silanganan?

Karamihan sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay naririnig ang tungkol sa Kidlat ng Silanganan at mula sa kanilang mga pastor, mga elder, o mga mangangaral, ngunit sa katunayan walang nakakaalam kung saan nagmumula…

2018-07-19 01:35:48

Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat…

2018-07-19 01:44:31

Bakit Pinipilit ng Chinese Communist Party ang mga Kristiyano na Sumapi sa Three-Self Church?

Alam mong ganap na kontrolado ng pamahalaan ng Komunistang Tsino ang Iglesia ng Tatlong-Sarili, kung saan ang mga pastor ay itinalaga ng pamahalaan, hindi pinapayagan ang iglesia na ituro ang purong katotohanan ng Biblia…

2018-05-22 06:35:11

Bakit Inimbento ng Chinese Communist Party ang Pangyayari sa Zhaoyuan noong 5/28?

Ginamit din ng Chinese Communist Government ang media upang iulat nang hayagan at laganap ang kaso. Makikita ng mga marunong kumilatis na ang kaso ay pakana lang ng CCP. Ano ang layunin ng CCP sa paggawa nito? Makikita n…

2018-05-22 06:47:44

Bakit Inilalagay ng mga Kristiyano sa Panganib ang Kanilang Buhay para Ipangaral ang Ebanghelyo at Sumaksi sa Diyos?

maraming Kristiyano ang nakikipagsapalaran na mabilanggo at mamatay para maipalaganap ang ebanghelyo at sumaksi sa Diyos. Anong uri ng espirutu ito? Naiintindihan niyo ba ito? Ngunit natatrato ninyo ang mabubuting tao na…

2018-05-22 06:55:52

Paglalantad sa Katotohanan ng Patakarang Pangrelihiyon ng CCP na Lihim na Nakasaad sa Konstitusyon Nito

Ito ay dahil ang Partido Komunista ang pinakalabag sa Biblia,ang pinakalabag sa salita ng Diyos! Kapag umakyat sa kapangyarihan ang Partido Komunista, ipagbabawal at aalisin nito ang lahat ng relihiyon, sa huli ay magtat…

2018-05-22 07:02:51

Ang Totoong Motibo sa Paninirang-puri at Paghatol ng CCP sa Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Ang totoo, ang lubos na kinatatakutan ng CCP ay ang katotohanang ipinahayag ng Makapangyarihang Diyos, dahil alam ng CCP sa kanilang kalooban na lahat ng nananalig sa Makapangyarihang Diyos ay tinanggap na ang Makapangya…

2018-05-22 07:18:00

Ang Totoong Mga Motibo sa Likod ng Pagtanggi at Paghatol ng CCP kay Kristo

Nananalig man ang mga tao o hindi, ang katotohanan na naging tao ang Diyos at nagpahayag ng katotohanan para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay hindi maikakaila. Yaon lamang mga napopoot at nasusuklam sa katotohanan ang ta…

2018-05-22 07:45:35

Paano ba Dapat Unawain ang Kristiyanismo?

Lahat ng nananalig kay Cristo ay kabilang sa Kristiyanismo. Ang Panginoong Jesus at ang Makapangyarihang Diyos ang Diyos na nagkatawang-tao sa dalawang pagkakataon. Sila ay iisang Diyos. Kaya ang pananampalataya sa Pangi…

2018-05-22 07:51:55

Isang Debate sa Pagitan ng Isang Kristiyano at Isang Opisyal ng CCP: Ano Ba Talaga ang Isang Kulto?

Ang Diyos ang Lumikha. Ang Lumikha lamang ng buong sanlibutan ang may pinakamataas na awtoridad. Ang Diyos lamang ang katotohanan, at ang Kanyang pagpapakita at gawain ang tunay na daan. Ang Makapangyarihang Diyos ang pa…

2018-05-22 08:04:17

Saloobin ng mga Kristiyano: Talaga bang Walang Pakialam sa Kanilang Pamilya ang mga Nanalig sa Diyos?

Kung gayon, mali kayo. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay naaayon sa mga kalooban ng Langit at ng mga tao. Ito ay isang mabuti at banal na gawa! Gayunman, nagtaksil ang gobyernong CCP sa mga kalooban ng Langit at ng mga ta…

2018-05-22 09:37:39

Anong Masamang Balak ng ng Chinese Communist Party sa Paglilitis sa Kaso sa Zhaoyuan noong Mayo 28?

Ang kaso sa Zhaoyuan sa Shandong ay maraming epekto sa loob at labas ng bansa noon. Nilinlang din nito ang maraming taong walang malay. Pero permanente bang matatakpan ng maiitim na ulap ang araw? Matatakpan ba ng mga pa…

2018-05-22 09:54:49

Ang Pinagmumulan ng Kasaganaan ng Kidlat ng Silanganan

Sa bawat pagkakataon na mababanggit ang Kidlat ng Silanganan, maraming mga kapatid sa Panginoon ang nakadarama ng pagkalito: Bakit kaya habang ang relihiyosong komunidad sa kabuuan ay lalong nagiging mapanglaw at malala,…

2017-12-17 11:10:52

Bakit ang Relihiyosong Daigdig ay Palaging Galit na Galit na Kinakalaban at Kinokondena ang Bagong Gawain ng Diyos?

Sa dalawang beses na nagkatawang-tao ang Diyos upang lumakad sa lupa at isagawa ang gawain ng pagliligtas sa tao Siya ay sinalubong ng matinding pagkalaban, pagkondena at nagngangalit na pang-uusig mula sa mga pinuno ng …

2017-12-17 11:13:29

Bakit Mabilis na Sumusulong ang Kidlat ng Silanganan nang may Di-mapigilang Pag-unlad?

Mahigit nang 20 taong ginagawa ni Cristo ng mga huling araw ang Kanyang gawain sa mainland China, gawaing lubusang nagpayanig sa iba’t ibang sekta ng relihiyon. Ang pinaka-nakapagtatakang tanong para sa komunidad ng mga …

2017-12-17 11:16:11

Saan Nagmumula ang Kidlat ng Silanganan?

Karamihan sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay naririnig ang tungkol sa Kidlat ng Silanganan at mula sa kanilang mga pastor, mga elder, o mga mangangaral, ngunit sa katunayan walang nakakaalam kung saan nagmumula…

2018-07-19 01:35:48

Ang Paniniwala sa Tsismis ay Pagkawala sa Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw

Tuwing may naririnig silang nagsasalita tungkol sa ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, maraming kapatid sa loob ng iglesia ang hindi nakakarinig at ayaw mangahas na tanggapin ang sinabi dahil nagulat…

2018-07-19 01:44:31