Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sandaang mga Tanong at mga Sagot sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

  • 1
  • 2
  • 3

Ikalawang Bahagi

Sandaang mga Tanong sa Pag-iimbestiga sa Tunay na Daan

1Ang Panginoong Jesus ay isang maawain at mapagmahal na Diyos. Hangga’t pinaninindigan natin ang Kanyang pangalan at nananatili tayo sa Kanyang landas, naniniwala kami na pagbalik Niya, hindi Niya tayo pababayaan, at tuwiran tayong madadala sa kaharian ng langit.
2Nang ipako sa krus ang Panginoong Jesus sinabi Niya, “Naganap na,” na nagpapakita na tapos na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya paano mo nasabi na may nagawa pang ibang yugto ng gawain ang Diyos para hatulan, linisin, at iligtas ang sangkatauhan?
3Nasabi mo na dumating na ang Panginoong Jesus, pero hindi kami naniniwala. Maraming taon na kaming sumasampalataya sa Panginoon at lagi kaming walang-pagod sa paggawa para sa Kanya. Kapag dumating ang Panginoon dapat muna Niya itong ihayag sa atin. Dahil hindi pa ito naihayag ng Panginoon sa atin, ipinapakita lang niyan sa atin na hindi pa Siya nakabalik. Ano ang mali sa paniniwalang ito?
4Paano talaga napagtitibay ng isang tao na ang Makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Jesus?
5Talagang maraming lugar sa Biblia na nagpopropesiya sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Gusto naming makaalam tungkol sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos: Paano nito natutupad at nagagawa ang mga propesiyang iyon?
6Sinabi ng Panginoong Jesus na Siya ay babalik, at ano ang paraan ng Kanyang pagbabalik?
7Bakit kasama sa pagbalik ng Panginoon ang pagkakatawang-tao—pagbaba nang lihim—gayundin ang pagbaba sa harap ng publiko mula sa mga ulap?
8Bakit hindi ginagawa ang gawain ng Diyos sa mga huling araw sa pamamagitan ng Espiritu? Bakit naparito ang Diyos sa katawang-tao para gawin ang Kanyang gawain?
9Ano ang eksaktong gagawin ni Jesus pagbalik Niya?
10Naniniwala kami na nang ipako sa krus ang Panginoon, pinasan at pinatawad Niya ang ating mga kasalanan. Samakatwid, kinilala na tayong banal at wala nang kasalanan, at hindi na natin kailangang tanggapin ang gawain ng paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw. Bakit maling sabihin ito?
  • 1
  • 2
  • 3