3. Ano ang mga Ibubunga ng Pagkapit ng Isang Tao sa Pangalan ni Jehova at sa Pangalan ng Panginoong Jesus sa Kanyang Pananalig, at Hindi Pagtanggap sa Bagong Pangalan ng Nagbalik na Panginoon?

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

Malinaw itong nasusulat sa banal na kasulatan: "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Hebreo 13:8). Kaya nga, ang pangalan ng Panginoon ay di maaaring magbago! sinasabi nila na ang pangalan ni Jesus ay nagbabago sa mga huling araw. Paano mo ito ipaliliwanag?

Sagot

Mga kapatid, sinasabi sa Biblia, "Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man" (Hebreo 13:8). Tinutukoy nito ang katotohanan na ang disposisyon ng Diyos at ang kanyang diwa ay walang-hanggan at di nagbabago. Hindi ibig sabihin nito na hindi magbabago ang Kanyang pangalan. Tingnan natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos.

Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Mayroong mga nagsasabi na ang Diyos ay di-mababago. Tama iyon, ngunit ito ay tumutukoy sa di-nababagong sangkap at disposisyon ng Diyos. Ang mga pagbabago sa Kanyang pangalan at gawain ay hindi nagpapatunay na ang Kanyang sangkap ay nagbago; sa madaling sabi, ang Diyos ay mananatiling Diyos, at hindi ito kailanman magbabago. Kung sinasabi mo na hindi nagbabago ang gawain ng Diyos, matatapos ba Niya ang Kanyang anim na libong taong plano sa pamamahala? Ang alam mo lamang ay hindi magpakailanman nagbabago ang Diyos, ngunit alam mo ba na ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma? Kung hindi kailanman nagbago ang gawain ng Diyos, gayon madadala ba Niya ang sangkatauhan sa kasalukuyan? Kung hindi nagbabago ang Diyos, bakit Niya naisagawa ang gawain sa dalawang kapanahunan? … at ang mga salitang "Ang Diyos ay hindi magbabago" ay tungkol sa likas na kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos. Gayunpaman, hindi mo maaaring maipaliwanag ang anim na libong taong gawain sa isang punto, o mailarawan ito sa pamamagitan ng mga di-nagbabagong mga salita lamang. Gayon ay ang kahangalan ng tao. Ang Diyos ay hindi payak katulad ng ipinapalagay ng mga tao, at ang Kanyang gawain ay hindi magtatapos sa isang kapanahunan lamang. Si Jehovah, halimbawa, ay hindi laging kakatawan sa pangalan ng Diyos; isinasagawa rin ng Diyos ang Kanyang gawain sa ilalim ng pangalan na Jesus, na isang simbolo ng kung paanong patuloy ang pag-unlad nang pasulong ng gawain ng Diyos.

Ang Diyos ay mananatiling Diyos, at hindi kailanman magiging si Satanas; si Satanas ay mananatiling si Satanas, at hindi kailanman magiging Diyos. Ang karunungan ng Diyos, ang Kanyang pagiging kamangha-mangha, ang Kanyang katuwiran at Kanyang kadakilaan ay hindi kailanman magbabago. Ang Kanyang sangkap at kung ano ang mayroon at kung ano Siya ay hindi kailanman magbabago. Subalit, ang Kanyang gawain, ay palaging umuunlad pasulong, laging lumalalim, dahil ang Diyos ay palaging bago at hindi kailanman luma. Sa bawat kapanahunan nagkakaroon ng bagong pangalan ang Diyos, sa bawat kapanahunan Siya’y nagsasagawa ng mga bagong gawain, at sa bawat kapanahunan ay hinahayaan Niyang makita ng bawat nilalang ang bagong Niyang kalooban at bago Niyang disposisyon" ("Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Makikita natin sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos na ang Diyos Mismo ay di nagbabago. Nakapatungkol ito sa disposisyon at diwa ng Diyos, hindi sa Kanyang pangalan. Kahit na nagsagawa ang Diyos ng kaibang gawain at gumamit ng iba’t ibang mga pangalan sa iba’t ibang panahon sa Kanyang proseso ng pagliligtas sa sangkatauhan, ang Kanyang diwa ay di maaaring magbago kailanman. Ang Diyos ay mananatiling Diyos. Kaya’t ang pangalan man Niya ay Jehova o Jesus, ang Kanyang diwa ay di nagbabago kailanman. Iisang Diyos pa rin ang gumagawa. Gayunman, noong panahong iyon ay di alam ng mga Fariseong Judio na nagbabago ang pangalan ng Diyos kasabay ng pagbabago ng panahon, sa Kanyang gawain. Naniwala sila na si Jehoa lang ang kanilang Diyos, kanilang Tagapagligtas dahil sa paglipas ng mga panahon napanatili nila na si Jehova lang ang Diyos, at walang ibang Tagapagligtas kundi si Jehova. Bilang resulta, nang binago ng Diyos ang Kanyang pangalan at dumating para gawin ang pagtubos gamit ang pangalang "Jesus," buong kabaliwan nilang kinondena at kinalaban ang Panginoong Jesus. Sa huli, ipinako nila Siya sa krus, ginawa ang karumal-dumal na krimen, at dumanas ng kaparusahan ng Diyos. Gayundin naman, ngayong nasa mga huling araw na tayo, kung itatatwa natin ang diwa ng Diyos at na ito ang gawain ng isang Diyos dahil binago Niya ang Kanyang gawain at Kanyang pangalan, iyan ay kawalang-ingat at pagka-ignorante ng tao. Napakahalaga ng bawat pangalang tinaglay ng Diyos sa bawat panahon, at lahat ng ito’y malaking kaligtasan sa sangkatauhan.

Ang Diyos ay palaging bago, at hindi naluluma. Siya ang Diyos na nakasasaklaw sa lahat ng bagay. Ang bawat pangalan ng Diyos ay hindi maaaring kumatawan sa Kanyang kabuuan. Kaya nga, sa pagsulong ng mga panahon, ang Kanyang mga pangalan ay patuloy ding nagbabago. Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "Ang pangalan ni Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos, kaya matatawag pa rin ba Siya sa parehong pangalan kapag Siya ay bumalik sa mga huling araw? Isasagawa pa rin ba Niya ang gawain ng pagtubos? Bakit iisa lang si Jehovah at si Jesus, ngunit Sila ay tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan? Hindi ba dahil magkaiba ang mga kapanahunan ng Kanilang gawain? Maaaring bang kumatawan sa Diyos sa Kanyang kabuoan ang iisang pangalan lamang? Sa paraang ito, nararapat na tawagin ang Diyos sa ibang pangalang sa ibang kapanahunan, nararapat gamitin ang pangalan upang baguhin ang kapanahunan at kumatawan sa kapanahunan, dahil walang anumang pangalan ang ganap na kakatawan sa Diyos Mismo. At ang bawat pangalan ay maaari lang kumatawan sa disposisyon ng Diyos sa isang tiyak na kapanahunan at kailangan lang upang kumatawan sa Kanyang gawain. Samakatuwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa Kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan" ("Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). "Ang pangalang Jesus ba, ‘Sumama sa atin ang Diyos,’ ay maaaring kumatawan sa buong disposisyon ng Diyos? Maaari ba nitong malinaw na maipaliwanag ang Diyos? Kung ang tao ay nagsasabi na ang Diyos ay maaari lang tawaging Jesus, at hindi maaaring magkaroon ng iba pang pangalan dahil hindi maaaring baguhin ng Diyos ang Kanyang disposisyon, ang mga salitang iyon ay kalapastanganan sa Diyos! Naniniwala ka bang ang pangalang Jesus, sumama sa atin ang Diyos, ay maaaring kumatawan sa Diyos sa Kanyang kabuuan? Maaaring tawagin sa iba’t ibang pangalan ang Diyos, ngunit sa mga pangalang ito, walang kahit isa ang makakayang lumagom sa lahat ng mayroon ang Diyos, walang kahit isa na maaaring lubos na kumatawan sa Diyos. At kaya maraming pangalan ang Diyos, ngunit ang mga pangalang ito ay hindi maaaring ganap na maihayag ang disposisyon ng Diyos, dahil ang disposisyon ng Diyos ay napakamasagana at lumalampas sa karunungan ng tao. … Ang isang tukoy na salita o pangalan ay walang kapangyarihan upang kumatawan sa Diyos sa Kanyang kabuuan. Kaya maaari bang gumamit ng iisang permanenteng pangalan? Ang Diyos ay napakadakila at banal, kaya bakit hindi mo Siya hinahayaang magpalit ng Kanyang pangalan sa bawat bagong panahon? Sa bawat panahon na personal na isinasagawa ng Diyos ang Kanyang gawain, gumagamit Siya ng pangalan na naaangkop sa panahon upang lagumin ang gawain na Kanyang isinasagawa. Ginagamit Niya ang tukoy na pangalang ito, ang isang nagtataglay ng kahalagahan sa panahon, upang kumatawan sa Kanyang disposisyon sa panahong iyon. Ginagamit ng Diyos ang wika ng tao upang maipahayag ang Kanyang sariling disposisyon" ("Ang Pananaw ng Gawain ng Diyos (3)" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Ang Diyos ang matalinong, makapangyarihang Pinuno. Siya ay dakila, Siya ay sagana, at saklaw Niya ang lahat. Anumang partikular na pangalan ay di maaaring kumatawan sa lahat ng kung ano ang Diyos. Bukod pa riyan, sa bawat panahon bahagi lamang ng Kanyang gawain ang nagawa ng Diyos, at bahagi lang ng Kanyang disposisyon ang Kanyang ibinunyag. Hindi Niya ipinahayag ang lahat ng mayroon Siya at kung ano Siya. Kaya nga, sa bawat yugto ng Kanyang gawain ay gumagamit Siya ng partikular na pangalan na sumasagisag sa kahalagahan ng kapahunang iyon upang kumatawan sa Kanyang gawain sa panahong iyon, at sa ipinapahayag Niyang disposisyon. Ito’y isang alituntunin ng gawain ng Diyos, at ito ang pangunahing dahilan kaya binabago Niya ang Kanyang pangalan.mula sa iskrip ng pelikulang Nagbago ang Pangalan ng Diyos?!

Basahin ang iba pa

Yamang sinasabi mong ang pangalan ng Diyos sa bawat panahon ay hindi maaaring kumatawan sa Kanyang kabuuan, kung gayon, ano ang kahalagahan ng Kanyang pangalan sa bawat kapanahunan?

Napakahalaga ng tanong na ito, Sabi ng Makapangyarihang Diyos: "‘Jehova’ ang pangalan na kinuha Ko sa panahon ng Aking gawain sa Israel, at ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita (ang piniling bayan ng Diyos) na maaring naaawa sa tao, sinusumpa ang tao, at gumagabay sa buhay ng tao. Nangangahulugan ito na ang Diyos na nag-aangkin ng dakilang kapangyarihan at puspos ng karunungan. Si ‘Jesus’ ay si Emmanuel, at ito’y nangangahulugang ang alay dahil sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag, at tumutubos sa tao. ...

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video

Gusto mo bang malaman kung paano tayo dapat manampalataya sa Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan?