Marami pang Magagandang Nilalaman

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang matagumpay na Hari ay nakaupo sa Kanyang maluwalhating trono. Natapos na Niya ang pagtubos at napangunahan na ang lahat ng Kanyang bayan upang magpakita sa kaluwalhatian. Tangan niya ang sansinukob sa Kanyang mga kamay at sa pamamagitan ng Kanyang dibinong karunungan at kapangyarihan ay itinayo Niya at pinatatag ang Sion. Sa Kanyang kamahalan hinahatulan Niya ang masamang sanlibutan; hinahatulan Niya ang lahat ng mga bansa at lahat ng mga tao, ang lupa at mga dagat at ang lahat ng nabubuhay na mga bagay na nasa kanila, gayon din sila na lasing sa alak ng kalaswaan. Tiyak na hahatulan sila ng Diyos, at tiyak na magagalit Siya sa kanila at sa ganito ay mahahayag ang kamahalan ng Diyos.

Ang ganitong paghatol ay magiging mabilis at ipatutupad nang walang pag-antala. Susunugin silang lahat ng nagliliyab na galit ng Diyos dahil sa kanilang karumal-dumal na mga krimen at sasapitin nila ang malaking kalamidad anumang oras; wala silang malalalamang daan na matatakasan at walang dakong mapagtataguan, sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin dahil sa kapahamakan na kanilang dinala sa kanilang mga sarili. wala silang malalalamang daan na matatakasan at walang dakong mapagtataguan, sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin dahil sa kapahamakan na kanilang dinala sa kanilang mga sarili. Ang mananagumpay na minamahal na mga anak ng Diyos ay tiyak na lalagi sa Sion, at hindi na lilisanin ito kailanman, at hindi na lilisanin ito kailanman. Nagpakita na ang nag-iisang tunay na Diyos! Ang pagwawakas ng sanlibutan ay nagaganap sa ating harapan Ang paghatol sa mga huling araw ay nagsimula na. Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos, maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos, at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya ay hindi na kailanman mapaparam. Ang sangkaramihan ay masusing makikinig sa tinig ng Diyos, maingat nilang bibigyang-pansin ang mga pagkilos ng Diyos, at ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya ay hindi na kailanman mapaparam. Ang kanilang mga tinig ng pagpupuri sa Kanya ay hindi na kailanman mapaparam.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Marami pang Magagandang Nilalaman

Kaugnay na mga Video

Gusto mo bang malaman kung paano tayo dapat manampalataya sa Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan?