II. Para Manalig sa Diyos, Kailangang Kilalanin ng Isang Tao na "Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan tungo sa Buhay na Walang Hanggan"

Q&A tungkol sa Ebanghelyo

Sabi ng Panginoong Jesus: "Datapuwa’t ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni’t ang tubig na sa kaniya’y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan" (Jn 4:14). Iniisip ng karamihan sa mga tao na naipagkaloob na sa atin ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, pero nabasa ko na ang mga salitang ito ng Makapangyarihang Diyos: "Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan." Tungkol saan ang lahat ng ito? Bakit sinasabi nito na tanging si Cristo ng mga huling araw ang makapagbibigay sa tao ng daan tungo sa buhay na walang hanggan?

Sagot

Ang Panginoong Jesus ay Diyos na naging tao, ang pagpapakita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesus, "At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man." "… nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sabi sa Biblia, "Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan." Ang mga salitang ito ay pawang katotohanan, lahat ng ito ay totoo! Dahil ang Panginoong Jesus ay ang Diyos na naging tao, Siya ay may diwa at pagkakakilanlan ng Diyos. Siya Mismo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Lahat ng sinasabi at ginagawa Niya ay likas na pagpapakita ng buhay ng Diyos. Lahat ng Kanyang ipinapahayag ay katotohanan at kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos. Kaya ang Panginoong Jesus ang Mismong buhay na walang hanggan, at maaaring magpakita ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Maaari Niyang buhayin ang patay. Sa pananalig sa Panginoong Jesus, naniniwala kami sa iisang tunay na Diyos, at sa gayon ay maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Walang duda ito. Ang pagbuhay ng Panginoong Jesus kay Lazaro ay magandang katibayan na maaaring ipakita sa atin ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, May awtoridad Siyang gawin iyon. Kung gayon, bakit hindi ipinakita ng Panginoong Jesus ang daan tungo sa buhay na walang hanggan noong Kapanahunan ng Biyaya? Kasi, naparito ang Panginoong Jesus upang ipako sa krus para tubusin ang sangkatauhan, hindi para magpadalisay at magligtas na tulad sa mga huling araw. Ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus ay para lamang sa pagpapatawad sa mga kasalanan ng tao, pero hindi nito napalis ang likas na kasamaan at masamang disposisyon ng tao. Kaya, sa pananalig sa Panginoon, napatawad tayo sa ating mga kasalanan, pero hindi nito naalis ang ating masamang disposisyon. Nagkakasala pa rin tayo kahit hindi natin sinasadya, kinakalaban at ipinagkakanulo natin ang Diyos. Hindi ba ito ang totoo? Matapos patunayan ang lahat ng ito, kailangan nating linawin ang isang bagay. Ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya ay nagbigay-daan sa gawain ng paghatol sa mga huling araw, kaya, nang makumpleto ng Panginoong Jesus ang gawain ng pagtubos, nangako rin Siya na paparito Siyang muli. Minsa’y sinabi ng Panginoong Jesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, nguni't ngayon ay hindi ninyo mangatitiis. Gayon ma'y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka't hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating" (Juan 16:12-13). Mula sa mga salita ng Panginoong Jesus makikita natin na kapag pumarito lamang muli ang Panginoon sa mga huling araw Niya ipapahayag ang lahat ng katotohanan na nagpapadalisay at nagliligtas sa tao. Dito, "ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Ang mga katotohanang ito ang mismong mga katotohanang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw sa pagpapadalisay at pagliligtas sa sangkatauhan. Ito ang mga salitang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia, at ang mga ito ang daan tungo sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob nang Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Ito ang dahilan kaya hindi nakita ng mga alagad ng Panginoon ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa Kapanahunan ng Biyaya. Sinabi ng Panginoong Jesus, "At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man." At sinabi rin sa Biblia "Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan" Ang totoo, sinabi ito ng Panginoon upang magpatotoo sa katotohanan na Siya Mismo ang pagpapakita ng Diyos. at Siya lamang ang maaaring magkaloob sa tao ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng Panginoong Jesus na yaong mga nananalig sa Kanya ay hindi mamamatay kailanman ay isang patotoo sa awtoridad ng Diyos. Ang Diyos Mismo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, ang Diyos ay may kakayahang magkaloob sa tao ng buhay na walang hanggan. Hindi nito ibig sabihin na natanggap na ng tao ang buhay na walang hanggan nang tanggapin niya ang gawain ng Panginoong Jesus. Tiwala ako na nauunawaan ito ng lahat. Ngunit sa grupo ng mga relihiyoso, maraming taong naniniwala na basta't pinatawad na ang kanilang mga kasalanan, makakapasok ang mga tao sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan. May batayan ba ang pananaw na ito sa salita ng Diyos? Walang sinabing ganyan ang Panginoong Jesus kahit kailan. Pag-isipan natin ito: Ayon sa ating imahinasyon at pagkaintindi, basta’t pinatawad na ang ating mga kasalanan, makakapasok tayo sa kaharian ng langit at magkakamit ng buhay na walang hanggan, pero bakit nagpropesiya ang Panginoong Jesus nang maraming beses na paparito Siyang muli? At bakit Siya nagkuwento sa Kanyang mga disipulo ng napakaraming propesiya at talinghaga? Ang mga propesiya at talinghagang iyon ay mga bagay na Kanyang isasakatuparan kapag muli Siyang pumarito. Posible bang manalig ang mga tao sa Panginoon nang maraming taon pero hindi pa rin nila nalilinawan ang mga bagay na ito? Kung tatanggapin lang ng mga tao ang Panginoon pero hindi nila tatanggapin ang Kanyang pagbabalik, anong klaseng problema ito? Hindi ba ito pagkakanulo sa Panginoon? Hindi nakapagtataka na sinabi ng Panginoong Jesus: "Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan" (Mateo 7:21-23). Ang mga salita ng Panginoon ay ganap na ngayong nagkatotoo. Kung tatanggapin lang ng isang tao ang Panginoong Jesus pero hindi ang Kanyang pagbabalik, tunay bang nananalig ang taong ito sa Anak? Ito ay isang taong nagkakanulo sa Panginoon! Ang tunay na mga nananampalataya sa Anak ay tumutukoy sa mga taong hindi lamang nananalig sa Panginoon kundi tinatanggap din ang Kanyang pagbabalik, na sumusunod kay Cristo hanggang wakas. Ganitong uri lang ng tao ang maaaring magkamit ng buhay na walang hanggan. Ngunit yaong mga nananalig lamang sa Panginoong Jesus pero hindi tinatanggap ang Makapangyarihang Diyos ay puro mga taong nagkakanulo sa Panginoong Jesus. Nananalig sila sa Panginoon pero dahil hindi nila sinusunod ang Diyos hanggang wakas, ang kanilang pananalig ay puro walang kabuluhan—nalalaglag sila sa tabing daan. Tinutukoy sila ng Panginoong Jesus na masasamang tao dahil kinikilala lamang nila ang Kanyang pangalan pero hindi tinatanggap ang Kanyang pagbabalik. At sinabi niya: "Kailan ma’y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Kaya, ang mga taong hinusgahan nang gayon at pinalayas ng Panginoon, yaong mga naniniwala lamang sa Kanyang pangalan, magkakamit ba sila ng buhay na walang hanggan? Tiyak na wala silang mapapala. Bukod pa roon, babagsak sila sa impiyerno at parurusahan! Lubos na inihahayag nito ang katuwiran at banal na disposisyon ng Diyos.Hindi ba?

Tulad ng alam ng lahat, sa kabila ng katotohanan na nang tanggapin ng tao ang pagtubos ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya, Pinatawad ang kanilang mga kasalanan at binigyan sila ng karapatang manalangin sa Diyos at tamasahin ang Kanyang biyaya at mga pagpapala, hindi ito maikakaila sa panahong ito, napipigilan pa rin ang mga tao ng kanilang pagiging likas makasalanan, namumuhay pa rin sila sa kasalanan, lubos silang walang kakayahang sundin ang salita ng Panginoon at hindi nila talaga iginagalang at sinusunod ang Diyos. Sa panahong ito, ang tao ay madalas pa ring magsinungaling at manlinlang sa Diyos, naghahanap sila ng katanyagan at mabuting kapalaran, matakaw sila sa pera at sumusunod sila sa kalakaran ng mundo. Lalo na kapag ang gawain ng Diyos ay hindi nakaayon sa mga paniwala ng tao. Sinisisi, hinuhusgahan at kinakabalan pa ng tao ang Diyos. Ang ganitong mga tao ay hindi man lang tunay na makapagsisi, kaya, kaya bang tamuhin ng gayong mga tao ang pagsang-ayon ng Panginoon? Kahit maraming taong nakakasunod, nakakapagpatotoo, nagsasakripisyo pa ng kanilang buhay para sa Panginoon, at tunay na nakapagsisi, ang totoo, nalinis ba ang kanilang mga tiwaling disposisyon upang magtamo sila ng kabanalan? Talaga bang kilala nila ang Panginoon? Naiiwas ba nila talaga nila ang kanilang sarili sa impluwensya ni Satanas at nakamtan na sila ng Diyos? Talagang hindi, ito ay isang katotohanan na tanggap ng lahat. Sapat na ito upang patunayan na ang gawain ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya ay isang gawain lamang ng pagtubos. Talagang hindi ito ang gawain ng pagliligtas at pagpapasakdal sa mga huling araw. Ang mga salitang ipinahayag ng Panginoong Jesus noong Kapanahunan ng Biyaya ay nagbigay lamang sa mga tao ng daan tungo sa pagsisisi, hindi ng daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tuluyan silang makaalpas sa impluwensya ni Satanas at mamuhay sa katotohanan upang maging mga tao na kilala ang Diyos, sumusunod sa Diyos, iginagalang ang Diyos at maging kaayon ng Diyos, upang makapasok sila sa kaharian ng langit at makamtan nila ang buhay na walang hanggan. Sa pundasyon ng gawain ng pagtubos ng Panginoong Jesus, ang Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay sinimulan ang gawain ng paghatol simula sa bahay ng Diyos at ipinahayag na ang lahat ng katotohanan upang padalisayin at iligtas ang sangkatauhan. Inihayag na Niya sa sangkatauhan ang matuwid, dakila, at di-magkakamaling disposisyon ng Diyos, hinusgahan at inilantad ang diwa at katotohanan ng katiwaliang ginawa ni Satanas sa tao. Nahalukay Niya ang ugat ng paghihimagsik at pagkalaban ng tao sa Diyos, at sinabi sa tao ang lahat ng layon at hinihingi ng Diyos. Kasabay nito, malinaw Niyang ipinaliwanag sa sangkatauhan ang lahat ng katotohanang kailangan ng tao para maligtas, tulad ng tunay na pangyayari at diwa ng lahat ng tatlong yugto ng gawain ng pagliligtas ng Diyos pati na rin ang relasyon sa pagitan ng tatlong yugto, ang pagkakaiba ng gawain ng Diyos sa gawain ng tao, ang tunay na pangyayari at ang katotohanang nakapaloob sa Biblia, ang misteryo ng paghatol sa mga huling araw, ang misteryo ng matatalinong birhen na dinala at ang pagpapasakdal sa mga tao hanggang maging mananagumapay sila sa harap ng mga sakuna, ang misteryo ng Diyos na naging tao, at ang ibig sabihin ng tunay na manalig, sumunod at magmahal sa Diyos, paano magpitagan sa Diyos at iwaksi ang kasamaan upang maging kaayon ni Cristo, paano mabuhay nang makabuluhan, at iba pa. Ang mga katotohanang ito ang daan tungo sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob ng Diyos sa sangkatauhan sa mga huling araw. Kaya, kung nais nating makamtan ang katotohanan at ang buhay, matamo ang kaligtasan, pagdadalisay at maging perpekto, kailangan nating tanggapin at sundin ang mga salita at gawain ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo sa mga huling araw. Ito lang ang paraan upang makamtan nating ang katotohanan at buhay. Tingnan natin ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos: "Ang Diyos Mismo, at ang buhay, at ang katotohanan, at ang Kanyang buhay at katotohanan ay sabay na umiiral. Silang mga walang kakayahang makamtan ang katotohanan ay di-kailanman makakamtan ang buhay. Kung wala ang patnubay, tulong, at pagtustos ng katotohanan, ang makakamtan mo lang ay mga salita, mga doktrina, at, bukod diyan, kamatayan. Ang buhay ng Diyos ay laging naririyan, at ang Kanyang katotohanan at buhay ay umiiral nang sabay. Kung hindi mo mahanap ang pinagmulan ng katotohanan, sa gayon hindi mo makakamtan ang sustansiya ng buhay; kung hindi mo makakamtan ang sustento ng buhay, sa gayon tiyak na hindi ka talagang magkakaroon ng katotohanan, at sa gayon bukod sa mga imahinasyon at mga pagkaintindi, ang kabuuan ng iyong katawan ay magiging walang iba kundi laman lang, ang iyong umaalingasaw na laman. Alamin mo na ang mga salita ng mga aklat ay hindi itinuturing na buhay, ang mga talaan ng kasaysayan ay hindi maaaring ipagdiwang na katotohanan, at ang mga doktrina ng mga nakalipas na panahon ay hindi maaaring magsilbing paglalarawan ng sinambit ng Diyos sa kasalukuyan. Ang tanging mga inihayag ng Diyos nang Siya ay nagtungo sa lupa at namuhay kasama ng mga tao ay ang katotohanan, buhay, kalooban ng Diyos, at Kanyang kasalukuyang paraan ng paggawa. Kapag iyong ginamit ang mga itinalang mga salita na binigkas ng Diyos noong mga sinaunang panahon sa ngayon, sa gayon ikaw ay isang arkeologo, at ang pinakamainam na itawag sa iyo ay isang dalubhasa sa mga minanang kasaysayan. Ito ay dahil sa ikaw ay laging naniniwala sa mga bakas ng mga gawain ng Diyos noong unang panahon, pinaniniwalaan lang ang aninong iniwan ng Diyos noong dati Siyang gumawa kasama ng mga tao, at pinaniniwalaan lang ang mga paraan na ibinigay ng Diyos sa Kanyang mga tagasunod noong lumipas na panahon. Hindi ka naniniwala sa direksiyon ng gawain ng Diyos ngayon, hindi naniniwala sa maluwalhating anyo ng Diyos ngayon, at hindi naniniwala sa daan ng katotohanan na inihayag ng Diyos ngayon. Sa gayon ikaw ay hindi maipagkakaila na isang nangangarap nang gising na lubos na malayo sa pagkatotoo. Kapag ngayon ikaw ay nananatiling nakakapit sa mga salitang walang kakayahang magbigay buhay sa tao, gayon ikaw ay tulad ng isang walang buhay at walang pag-asa,[a] dahil ikaw ay masyadong makaluma, masyadong suwail, masyadong hindi naaapektuhan ng pangangatuwiran!" ("Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Si Cristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay, at naghahatid ng nananatili at magpakailanmang daan ng katotohanan. Ang katotohanang ito ay ang landas na sa pamamagitan nito ay makakamit ng tao ang buhay, at ang tanging landas sa pamamagitan niyao’y makikilala ng tao ang Diyos at upang masangayunan ng Diyos. Kung hindi mo hahanapin ang daan ng buhay na ibinigay ni Cristo ng mga huling araw, sa gayon, ikaw ay hindi kailanman makakakuha ng pagsang-ayon ni Jesus, at hindi kailanman magiging karapat-dapat pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit, sapagkat ikaw ay kapwa sunud-sunuran at bilanggo ng kasaysayan. Silang mga kontrolado ng mga tuntunin, ng mga nasusulat, at nakagapos sa kasaysayan ay hindi kailanman makakamtan ang buhay, at hindi kailanman makakamtan ang walang hanggang daan ng buhay. Iyan ay dahil ang mayroon lang sila ay malabong tubig na nanatiling walang pag-unlad nang libu-libong mga taon, sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. Silang mga hindi nabigyan ng tubig ng buhay ay mananatiling bangkay magpakailanman, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impiyerno. Paano, gayon, nila makikita ang Diyos? Kung ikaw ay sumusubok lang na panghawakan ang nakaraan, sinusubukan lang na panatilihin ang mga bagay na walang pagbabago, at hindi sinusubukang baguhin ang nakasanayan at itapon ang kasaysayan, sa gayon hindi ka ba magiging laging salungat sa Diyos? Ang mga hakbang sa gawain ng Diyos ay malawak at makapangyarihan, tulad ng rumaragasang mga alon ng dagat at dumadagundong na mga kulog—ngunit ikaw ay nakaupo at walang imik na naghihintay ng kapahamakan, nananatili sa iyong kahangalan at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na nilalang na sumusunod sa mga yapak ng Kordero? Paano mo mapatutunayan na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na laging bago at hindi naluluma? At paano ka maihahatid ng mga salita ng mga nanilaw sa luma mong libro patawid sa panibagong panahon? Paano ka nila papatnubayan sa iyong paghahanap ng mga hakbang sa gawain ng Diyos? At paano ka nila madadala paakyat sa langit? Ang hawak mo sa iyong mga kamay ay ang mga nasusulat na magbibigay ng panandaliang ginhawa lang, hindi ang mga katotohanan na kayang magbigay ng buhay. Ang mga kasulatan na iyong nababasa ay ang mga nakakapagpayaman lang ng iyong dila, hindi mga salita ng karunungan na makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang mga magiging daan na maghahatid sa iyo sa pagka-perpekto. Ang pagkakaiba bang ito ay hindi nagdudulot sa iyo ng pagbubulay bulay? Hindi ba nito maipaunawa sa iyo ang mga hiwaga na sumasaloob dito? Ikaw ba ay may kakayahan na dalhin ang iyong sarili sa langit upang makipagkita sa Diyos nang ikaw lang? Kung hindi dumating ang Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang magalak sa kapamilyang kasiyahang kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Imumungkahi ko, sa gayon, na ihinto mo ang pananaginip, at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon, kung sino ang umaakay sa gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi, hindi mo makakamtan ang katotohanan kailanman, at hindi kailanman makakamtan ang buhay" ("Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

"Silang mga nagnanais na makamtan ang buhay nang hindi umaasa sa katotohanan na sinambit ni Cristo ay ang mga pinaka-hibang na tao sa mundo, at silang mga hindi tumatanggap ng daan ng buhay na inihatid ni Cristo ay mga ligaw sa guniguni. At sa gayon sinasabi ko na ang mga tao na hindi tatanggap kay Cristo ng mga huling araw ay magpakailanmang kamumuhian ng Diyos. Si Cristo ay ang daanan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw, na walang sinuman ang makakalampas. Walang sinuman ang gagawing perpekto ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Cristo lang. Ikaw ay naniniwala sa Diyos, at sa gayon dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at sundin ang Kanyang paraan. Hindi mo dapat isipin lang ang pagtanggap ng mga pagpapala nang hindi tumatanggap ng katotohanan, o tinatanggap ang tustos ng buhay. Si Cristo ay darating sa mga huling araw upang lahat silang mga tunay na naniniwala sa Kanya ay mabigyan ng buhay. Ang Kanyang gawain ay para sa pagtatapos ng sinaunang panahon at ang pagpasok sa bago, at ito ang landas na dapat tahakin ng lahat ng mga papasok sa bagong panahon. Kapag ikaw ay walang kakayanang magpasalamat sa Kanya, at bagkus hinatulan, sinumpa, at inusig pa Siya, kung gayon ikaw ay nakatakdang masunog magpakailanman, at hindi kailanman papasok sa kaharian ng Diyos" ("Tanging si Cristo ng mga Huling Araw ang Makapagbibigay sa Tao ng Daan ng Buhay na Walang Hanggan" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao).

Naipahayag ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo sa mga huling araw, ang lahat ng katotohanang magpapadalisay at magliligtas sa sangkatauhan. Ang mga salitang ito ay sagana, malawak ang saklaw at mayroon ng lahat ng kabuhayang ibinibigay ng Diyos. Iminumulat nito ang ating mga mata at pinagyayaman ang ating kaalaman, na nagpapahintulot sa atin na makita na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay. Si Cristo ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. . Ang mga salitang ipinahayag ng Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian ay higit pa sa lahat ng sinabi noong Kapanahunan ng Batas at Kapanahunan ng Biyaya. Lalo na, tulad sa "Mga Binigkas ng Diyos sa Buong Sansinukob" sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao, ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa unang pagkakataon sa buong sangkatauhan. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig ng sangkatauhan ang mga binigkas ng Lumikha sa lahat ng tao. Naging sanhi ito ng matitinding kaguluhan sa buong sansinukob, at nagmulat sa mga mata ng tao. Ito ang gawain ng paghatol sa harap ng malaking luklukang puti sa mga huling araw. Ang Kapanahunan ng Kaharian ang panahon na kung kailan gumagawa ang Diyos nang gawain ng paghatol, at ito ang kapanahunan kung kailan ipinakita ang matuwid na disposisyon ng Diyos sa buong sangkatauhan. Kaya, sa Kapanahunan ng Kaharian, ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang salita, hinahatulan, pinadadalisay at ginagawang sakdal ang tao. Ipinapadala Niya ang lahat ng uri ng kalamidad sa tao, ginagantimpalaan ang mabubuti at pinarurusahan ang masasama. Inihahayag Niya ang katuwiran, kamahalan at galit ng Diyos sa sangkatauhan. Lahat ng katotohanang ipinapahayag ng Makapangyarihang Diyos upang mapadalisay, mailigtas at mapasakdal ang tao ay ang daan tungo sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Diyos sa tao sa mga huling araw. Ang mga katotohanang ito ang tubig ng ilog ng buhay na dumadaloy mula sa luklukan. Kaya, sa pananalig natin sa Diyos kung nais nating makita ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, at matangay at makapasok sa kaharian ng langit, kailangan nating tanggapin ang gawain ng paghatol ng Makapangyarihang Diyos, si Cristo sa mga huling araw, gayundin ang paghatol at pagpaparusa ng Kanyang mga salita. Sa paraang ito lamang natin makakamtan ang gawain ng Banal na Espiritu, mauunawaan at matatamo ang katotohanan, makakamtan ang pagpapadalisay, at maliligtas. Yaon lamang mga sumailalim sa paghatol at pagpaparusa ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ang may karapatang pumasok sa kaharian ng Diyos. Totoo talaga ito! Kung patuloy tayong kakapit sa ating sariling mga paniwala sa relihiyon, sa huli’y tayo ang mawawalan. Nakatuon lamang ang matatalinong dalaga sa paghahanap sa katotohanan at pakikinig sa mga salita ng Diyos, samantalang ang mga mangmang na dalaga ay sumusunod lamang sa mga nakasulat sa Biblia at sa kanilang mga konsepto at imahinasyon, at hindi naghahanap sa katotohanan o nakikinig sa tinig ng Diyos. Pagkatapos isang araw, bigla na lang silang mapapahamak at mananangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin, at magsisi man sila ay wala na ring saysay. Kaya, lahat ng hindi tumatanggap sa Makapangyarihang Diyos ay mapapahamak at parurusahan. Ito ang itinalaga ng Diyos at walang makapagpabago rito. Yaong mga marahas humusga sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay partikular nang naihayag ng Diyos na mga anticristo sa mga huling araw— ang mga taong yaon ay daranas ng walang-hanggang kaparusahan at hindi magkakaroon ng pagkakataong makilala ang Diyos. Malinaw na ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay upang pagbukud-bukurin ang tao ayon sa uri, tukuyin ang kalalabasan ng mga tao, at tapusin ang kapanahunan. Ngayon nagagawa nating tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, dito’y tunay nating nakamtan ang Kanyang biyaya at Kanyang awa. Ito ang tunay na pagpapasigla ng Diyos! Dapat tayong magpasalamat na lahat sa Makapangyarihang Diyos! mula sa Mga Sagot sa mga Tanong sa Screenplay

Mga Talababa:

a. Isang piraso ng patay na kahoy: isang sawikaing Tsino, nangangahulugang "hindi maaabot ng tulong."

Basahin ang iba pa

III. Tunay na Pananalig ba sa Anak ang pananalig sa Panginoong Jesus nang Hindi Nananalig sa Cristo ng mga Huling Araw, at Maaari ba Itong Humantong sa Buhay na Walang Hanggan?

Sabi sa Biblia: "Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay" (Juan 3:36). Ang pananalig sa Anak ay pananalig kay Cristo na nagkatawang-tao. Maaaring itanong ng marami: Ang Panginoong Jesus ang Anak ng tao, Siya ang Cristo, kaya sa pananalig sa Panginoong Jesus, dapat nating matamo ang buhay na walang hanggan. Kung gayo’y bakit kailangan pa nating maniwala sa mga salita at gawain ni Cristo ng mga huling araw bago natin matamo ang buhay na walang hanggan?

Marami pang Magagandang Nilalaman

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Kristiyanong Pelikula "Pananalig sa Diyos"

Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos? “Pananalig sa Diyos” Kristiyanong Pelikula

Serye ng mga Video ng Koro

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat (Musical Documentary)

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Serye ng mga Video ng Koro

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Christian Musical Drama 2018 "Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos" (Tagalog Dubbed)

Mga Pelikula Tungkol sa Ebanghelyo

Tagalog Christian Movie "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono"

Tagalog Christian Movie | "Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" | God Is the Life Supply for Me

Serye ng mga Video ng Koro

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas"

Filipino Choir Song "Ang Diyos ay ang simula at ang wakas" | God Is the Everlasting God

Serye ng mga Video ng Koro

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono

Kaugnay na mga Video

Gusto mo bang malaman kung paano tayo dapat manampalataya sa Diyos upang magtamo ng buhay na walang hanggan?