Mga Klasikong Salita ng Makapangyarihang Diyos Tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian (Mga Seleksyon)

Mga Pagpipiliang mga Salita ng Makapangyarihang Diyos

Ang mga seleksyon mula sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos tungkol sa Kanyang gawain ay kasama sa aklat na ito at sumasaksi para sa lahat ng umaasa at nananalangin para sa pagpapakita ng Diyos sa matagal nang pagbabalik ng Tagapagligtas na nasa mga puting alapaap, at sumasaksi sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos sa Kapanahunan ng Kaharian. Pinangungunahan nito ang sangkatauhan na makilala na ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus ay parehong Diyos—Siya ang Cordero na iprinopesiya sa Aklat ng Pahayag na nagbukas sa aklat at sa pitong tatak.

Mga Pagbigkas ni Cristo

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messenger