Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

18. Ano ang bulaang pinuno o bulaang pastol?

Nauugnay na mga Salita ng Diyos:

Yaong mga hindi sumusunod sa gawain ng Banal na Espiritu ay hindi nakapasok sa gawain ng mga salita ng Diyos, at gaano man sila gumawa, o gaano man katindi ang kanilang pagdurusa, o gaano man sila magparoo’t-parito, walang anuman dito ang may kabuluhan sa Diyos, at hindi Niya pupurihin ang mga ito. Sa kasalukuyan, lahat niyaong sumusunod sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa daloy ng Banal na Espiritu; yaong mga estranghero sa totoong mga salita ng Diyos ay nasa labas ng daloy ng Banal na Espiritu, at ang gayong mga tao ay hindi pupurihin ng Diyos. Ang paglilingkod na hiwalay mula sa totoong mga pagbigkas ng Banal na Espiritu ay paglilingkod na ukol sa laman, at ukol sa mga pagkaintindi, at wala itong kakayahan na maging alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kung ang mga tao ay nabubuhay sa gitna ng relihiyosong mga pagkaintindi, kung gayon wala silang magagawang anuman na akma para sa kalooban ng Diyos, at bagamat naglilingkod sila sa Diyos, naglilingkod sila sa kalagitnaan ng kanilang guni-guni at mga pagkaintindi, at ganap na walang kakayahan na maglingkod alinsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nauunawaan niyaong mga hindi nagagawang sundin ang gawain ng Banal na Espirituang kalooban ng Diyos, at yaong mga hindi nakauunawa sa kalooban ng Diyos ay hindi maaaring maglingkod sa Diyos. Nais ng Diyos ang paglilingkod na hinahangad ang Kanyang sariling puso; ayaw Niya sa paglilingkod na ukol sa mga pagkaintindi at sa laman. Kung walang kakayahan ang mga tao na sundin ang mga hakbang ng gawain ng Banal na Espiritu, kung gayon sila ay nabubuhay sa gitna ng mga pagkaintindi, at ang paglilingkod ng gayong mga tao ay nakakaantala at nakakagambala. Ang gayong paglilingkod ay sumasalungat sa Diyos, at kaya yaong mga hindi nagagawang sundin ang mga yapak ng Diyos ay walang kakayahan na maglingkod sa Diyos; yaong hindi magawang sundin ang mga yapak ng Diyos ay tiyak na tiyak na kinakalaban ang Diyos, at mga walang kakayahan ng pagiging katugma ng Diyos.

mula sa “Alamin ang Pinakabagong Gawain ng Diyos at Sumunod sa Mga Yapak ng Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang gawain sa isip ng tao ay napakadaling makamit ng tao. Ang mga pastor at mga pinuno sa relihiyosong mundo, halimbawa, ay umaasa sa kanilang mga kaloob at mga katungkulan upang gawin ang kanilang gawain. Ang mga tao na sumusunod sa kanila sa mahabang panahon ay mahahawa sa kanilang mga kaloob at maiimpluwensiyahan ng ilan sa kung ano sila. Nakatuon sila sa mga kaloob ng mga tao, mga kakayahan, at kaalaman, at nagbibigay sila ng pansin sa mga higit-sa-karaniwang mga bagay at sa maraming mga malalalim na di-makatotohanang turo (mangyari pa, ang ganitong mga malalalim na turo ay hindi matatamo). Hindi sila nagtutuon ng pansin sa mga pagbabago sa disposisyon ng mga tao, sa halip ay nakatuon sila sa pagsasanay sa pangangaral ng mga tao at mga kakayahan sa paggawa, pinabubuti ang kaalaman ng mga tao at saganang relihiyosong mga turo. Hindi sila nakatuon sa kung gaano kalaki sa disposisyon ng mga tao ang nabago o gaano karaming tao ang nakauunawa sa katotohanan. Hindi sila nagmamalasakit sa sangkap ng mga tao, o kahit subuking alamin ang normal at di-normal na mga katayuan ng mga tao. Hindi nila sinasalungat ang mga paniwala ng mga tao o ibinubunyag ang kanilang mga paniwala, lalong hindi inaayos ang kanilang mga kakulangan o mga katiwalian. Karamihan sa mga tao na sumusunod sa kanila ay naglilingkod sa pamamagitan ng likas nilang mga kaloob, at ang kanilang ipinahahayag ay kaalaman at malabong relihiyosong katotohanan, na hindi makatotohanan at lubusang hindi nakapagbibigay ng buhay sa mga tao. Sa totoo lang, ang sangkap ng kanilang gawain ay pag-aalaga sa kakayahan, pag-aalaga sa isang tao na walang kahit ano tungo sa isang matalinong nagtapos sa seminaryo na nang maglaon ay gumawa at nanguna.

mula sa “Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ikaw ay naglilingkod sa Diyos gamit ang iyong likas na karakter, at ayon sa iyong personal na mga kagustuhan; ano pa nga ba, patuloy mong iniisip na nalulugod ang Diyos sa anumang nais mong gawin, at napopoot sa anumang hindi mo nais gawin, at lubusan kang ginagabayan ng iyong sariling mga kagustuhan sa iyong gawain. Maaari bang matawag itong paglilingkod sa Diyos? Sa huli, ang iyong disposisyon sa buhay ay hindi magbabago ng katiting; sa halip, ikaw ay lalong magiging mas matigas ang ulo sapagkat napaglilingkuran mo ang Diyos, at gagawin nito ang iyong masamang disposisyon na nakatanim nang malalim. Sa paraang ito, bubuo ka sa iyong loob ng mga alituntunin tungkol sa paglilingkod sa Diyos na pangunahing batay sa iyong sariling karakter, at sa karanasang nakuha mula sa iyong paglilingkod ayon sa iyong sariling disposisyon. Ito ang aral mula sa karanasan ng tao. Ito ang pilosopiya ng tao sa buhay. Ang mga taong katulad nito ay nabibilang sa mga Fariseo at mga relihiyosong namumuno. Kung hindi sila kailanman magising at magsisi, sa kahuli-hulihan sila ay magiging mga huwad na Cristo na lilitaw sa mga huling araw, at magiging mga manlilinlang ng mga tao.

mula sa “Dapat Ipagbawal ang Relihiyosong Paraan ng Paglilingkod” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang inyong kaalaman ay maaaring magbigay lamang sa mga tao sa isang saglit. Habang dumadaan ang panahon, kapag palagi mong sinasabi ang parehong bagay, may ilang mga tao ang magagawang makapagsabi; sasabihin nila na ikaw ay napaka-mababaw, kulang na kulang sa lalim. Wala kang magiging opsyon kundi ang subukan at linlangin ang mga tao sa pagsasalita ng mga doktrina, at kapag lagi kang ganito, yaong nasa ibaba mo ay susundan ang iyong mga pamamaraan, mga hakbang, at modelo sa paniniwala sa Diyos at pagdaranas, at isasagawa nila ang mga mga salitang iyon at mga doktrina, at sa huli, habang nagsasalita ka sa ganitong paraan, gagamitin ka nila bilang isang dapat tularan. Pinamumunuan mo ang mga tao upang magsalita ng mga doktrina, at yaong mga nasa ibaba mo ay matututo ng mga doktrina mula sa iyo, at habang ang mga bagay ay umuunlad pipiliin mo ang maling daan. Yaong nasa ibaba mo. ... Tingnan ang mga pinuno ng bawat denominasyon at sekta. Lahat sila ay mayayabang at mapagmagaling, at ipinapaliwanag nila ang Biblia na wala sa konteksto at ayon sa kanilang sariling imahinasyon. Silang lahat ay umaasa sa mga regalo at katalinuhan upang gawin ang kanilang trabaho. Kung sila ay walang kakayahang mangaral ng kahit ano, susundan kaya sila ng mga taong iyon? Sila, kahit papaano, ay nagtataglay ng ilang kaalaman, at maaaring magsalita nang kaunting doktrina, o alam kung paano akitin ang mga iba at kung paano gamitin ang ilang mga katusuhan, na kung saan dinala nila ang mga tao sa harapan ng kanilang mga sarili at dinaya sila. Sa pangalan lamang, ang mga taong iyon ay naniniwala sa Diyos—subalit sa realidad sila ay sumusunod sa kanilang mga pinuno. Kapag nakatagpo nila yaong mga nangangaral ng tunay na daan, ang ilan sa kanila ay magsasabi, “Kailangang konsultahin natin siya tungkol sa ating paniniwala sa Diyos.” Tingnan kung paanong kinakailangan nila ang pahintulot ng isang tao upang maniwala sa Diyos; hindi ba ito isang problema? Ano na ang kinahinatnan ng mga pinunong iyon, samakatuwid? Hindi ba sila naging mga Fariseo, huwad na mga pastol, mga anticristo, at katitisurang mga hadlang sa pagtanggap ng mga tao sa tunay na daan?

mula sa “Tanging Ang Pagtugis ng Katotohanan Ang Tunay na Paniniwala sa Diyos” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Nakakapangusap ka ng maraming kaalaman na kasing dami ng buhangin sa dalampasigan, datapwat wala sa mga ito ang naglalaman ng anumang tunay na landas. Sa ganito, hindi mo ba niloloko ang mga tao? Hindi ka ba puro salita ngunit walang gawa? Ang kumikilos sa paraang ganito ay nakapipinsala sa mga tao! Mas mataas ang teorya, mas walang-wala ito sa realidad, at mas walang kakayahan ito na dalhin ang mga tao sa realidad; mas mataas ang teorya, masginagawa ka nitong lumaban at sumalungat sa Diyos. Huwag mong tratuhin ang pinakamatatayog na mga teorya tulad ng mahalagang kayamanan; sila ay mapaminsala at walang silbi! Marahil may ilang mga tao na kayang makapagsalita sa pinakamatatayog na mga teorya—ngunit ang mga ganoong teorya ay hindi naglalaman ng realidad, sapagkat ang mga taong ito ay hindi personal na nakaranas sa kanila, at sa gayon wala silang landas sa pagsasagawa. Ang mga ganoong tao ay walang kakayahang dalhin ang tao sa tamang daanan, at ihahantong lamang ang mga tao na maligaw. Hindi ba ito nakapipinsala sa mga tao? Sa pinakamababa, dapat mong makayanang lutasin ang kasalukuyang mga gulo at hayaan ang mga tao na makamit ang pagpasok; ito lamang ang maituturing bilang debosyon, at tanging sa gayon ikaw ay magiging kwalipikadong gumawa para sa Diyos. Huwag ka palaging nangungusap ng mararangya, mabulaklak na mga salita, at huwag mong itatali ang mga tao at gawin silang sumunod sa iyo kasama ang iyong maraming hindi-angkop na mga pagsasagawa. Ang magsagawa ng ganoonay walang epekto, at maaari lamang makadagdag sa pagkalito ng mga tao. Ang pangunahan ang mga tao sa ganitong paraan ay makapagdudulot ng maraming mga piraso ng regulasyon, na kung saan gagawin ang mga tao na kasuklaman ka. Ito ay pagkukulang ng tao, at ito ay tunay na di-kayang-pagtiisan.

mula sa “Mas Magpokus sa Realidad” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Ang Pagbabahagi ng Tao:

Ang paglilingkod ayon sa relihiyosong mga pamamaraan ay nangangahulugan ng paggawa ng lahat ng bagay ayon sa pangrelihiyong tradisyunal na mga pamamaraan at mga kasanayan para sa paglilingkod, mahigpit na masunurin sa iba't-ibang relihiyosong mga seremonya, at pinangungunahan lamang ang mga tao ayon sa kaalaman sa Biblia. Sa panlabas, ito ay tila masigla at makapangyarihan, ito ay may bahid ng relihiyon, ito'y perpektong angkop sa mga pagkakaintindi ng mga tao, at wala silang pagtutol. Datapwat ito ay ganap na walang-wala ng gawain ng Banal na Espiritu, ang ipinangangaral ay walang iba kundi mga relihiyosong mga doktrina at kaalaman sa Biblia, ito ay puno ng mga relihiyosong pagkaintindi, hindi ito naglalaman ng pagliliwanag ng Banal na Espiritu, at ang mga pagtitipon ay walang pagsulong at walang buhay. Sa paglilingkod tulad nito, habang dumadaan ang mga taon ang piniling bayan ng Diyos ay nananatili pa ring nawalan ng katotohanan, wala silang kaalaman sa Diyos o pagtalima tungo sa Diyos, at hindi pa sila pumapasok sa tamang daanan ng paniniwala sa Diyos-pagkat ang tinutugis ng mga tao ay hindi kaligtasan kundi mga biyaya at mga pagpapala, kaya walang pahiwatig ng mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. Nakapaglingkod ng ilang taon, ang mga taong ito ay walang anumang dala pa rin, walang maipakita para sa kanilang mga sarili. Ito ang kinahinatnan ng paglilingkod ayonsa relihiyosong mga pamamaraan. Malinaw, ang mga taong ganito na naglilingkod sa Diyos ay hindi alam ang gawain ng Diyos, hindi nila nauunawaan ang kalooban ng Diyos, hindi nila alam kung ano ang kahulugan ng makipagtulungan sa gawain ng Banal na Espiritu. Ito ay pulos isang kaso ng bulag na pinangungunahan ang bulag, pinangungunahan nila ang piniling bayan ng Diyos na maligaw, tulad ng mga Fariseo naniniwala sila sa Diyos at gayunman sumasalungat sa Diyos, hindi nila kilalaang Diyos, at sila'y pangunahing walang kakayahang makamit ang kaligtasan ng Diyos.

mula sa “Tanging Yaong mga Pumapasok sa Tamang Landas ng Pananampalataya sa Diyos ang Maaaring Tumahak sa Tamang Landas ng Paglilingkod sa Diyos” sa Mga Ulat ng Pagsasama at mga Pagsasaayos ng Gawain ng Iglesia (I)

Sinundan:Ano ang isang bulaang Cristo?

Sumunod:Ano ang pagpapaimbabaw?

Baka Gusto Mo Rin