"Dumadaloy ang Tubig ng Buhay Mula sa Trono" - Ano ang Nagkakaloob ng Daan ng Walang Hanggang Buhay sa Tao? (Clip 5/9)

Panimula

Sinabi ng Panginoong Jesus: “Datapuwa't ang sinomang umiinom ng tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailan man; nguni't ang tubig na sa kaniya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan” (Juan 4:14). Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng tubig ng buhay, Siya ang daan ng walang hanggang buhay, pero, tulad ng nasaksihan ng Kidlat ng Silanganan, tanging si Cristo ng mga huling araw—Makapangyarihang Diyos ang makapagbibigay sa mga tao ng daan ng walang hanggang buhay. Kaya galing ba sa parehong pinagmumulan ang Makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Jesus? Ang gawain ba Nila’y isinasagawa ng iisang Diyos? Bakit si Cristo ng mga huling araw lang ang makapagbibigay sa atin ng daan ng walang hanggang buhay?

Nauugnay na mga Video

Magpatuloy sa Pagbabasa

Marami pang Magagandang Nilalaman

Nagbalik na ang Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (1)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagkakatawang-tao (2)

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Tatlong Yugto ng Gawain

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Sinasalubong ng Matatalinong Birhen ang Kasintahang Lalaki

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang paghuhukom ay magsisimula sa tahanan ng Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pananampalataya sa Diyos

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagtanggap sa Pagpapakita ng Panginoon

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Ang Pagdadala sa Langit Bago ang Sakuna

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Pagkaligtas laban sa Pagtatamo ng Ganap na Kaligtasan

Tingnan ang Pahina ng Tampok

Gusto mo bang malaman ang landas ng pagpasok sa kaharian ng langit at pagtatamo ng buhay na walang hanggan?